Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  symulacja obróbki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Maszyn
1998 R. 3, z. 1 97-107
PL Przedstawiono ogólną numeryczną metodę symulacji obróbki narzędziem skrawającym o dowolnym zarysie krawędzi skrawającej. Symulacja obróbki pozwala na ocenę poprawności konstrukcji narzędzia skrawającego, istniejącego czy też projektowanego oraz na sprawdzenie wpływu niektórych technologicznych param[...]
EN In the paper it was introduced a general numerical method for simulation of machining with use of cutting tool equipped with optional profile cutting edges. The simulation enables to evaluate correctness of existing and planning tool construction and furthermore makes possible to check an influence [...]
2
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono nową metodę uzyskiwania topografii boku zęba opartą na dyskretnej symulacji obróbki. W metodzie jest wykorzystywana m.in. analiza chmur punktów.
EN The discrete digital simulation method of gear generation is presented concerning spiral bevel gears. The method is carried on a processing a cloud of points. There is also presented the topography of tooth surfaces received as a result of simulation of machining.
3
75%
Diagnostyka
PL Proces projektowania i wdrażania do produkcji lotniczych przekładni stożkowych jest zagadnieniem złożonym i skomplikowanym Wynika to ze względu na wysokie wymagania jakościowe stawiane wyrobom przemysłu lotniczego oraz na złożoną kinematykę samego procesu obróbki. Dotychczas w praktyce proces ten wy[...]
EN Designing and manufacturing of aeronautic bevel gearboxes is a complicated and time-consuming process. This is due to the high quality requirements to the aviation industry products and the complex kinematic of the machining process. So far, in practice, this process has required a series of researc[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2014 z. 83 155--162
PL Artykuł przedstawia metodykę modelowania i prototypowania prezentacyjnej przekładni planetarnej. Pokazano sposób modelowania hybrydowego uzębienia kół zębatych przekładni. Pierwszym etapem modelowania hybrydowego jest opracowanie geometrii zarysów uzębień. W drugim etapie modelowania bryłowego zosta[...]
EN This paper presents a methodology for modeling and prototyping presentation of the planetary gear. Shown is the way of modeling hybrid transmission gear teeth. The first step is to develop a hybrid modeling the geometry of the teeth profiles. In the second stage, solid modeling has been done other e[...]
5
75%
Mechanik
PL W pracy przedstawiono proces wytwarzania prototypów lotniczych kół zębatych o kołowo-łukowej linii zęba w wykorzystaniem metody szybkiego prototypowania - FDM. W pierwszej części artykuł przedstawiono proces tworzenia modelu bryłowego, w kolejnych przygotowanie danych oraz przeprowadzenie wydruku.
EN The paper presents the process of prototyping an aviation gears with circular- arc tooth line with using the rapid prototyping method- FDM. In the first part article shows the process of designing a solid model and in the following parts data preparation as well as carrying out printing process.
6
75%
Mechanik
PL W pracy przedstawiono analizę dokładności geometrycznej odwzorowania powierzchni bocznej zęba koła zębatego lotniczej przekładni stożkowej otrzymanego metodą symulacji obróbki. Analizę wykonano z wykorzystaniem oprogramowania GOM Inspection. Analizie poddano modele bryłowe otrzymane w systemie Inven[...]
EN The paper presents analysis of geometrical accuracy of mapping the side surface of the gear tooth from the aviation bevel gear which was obtained by machining simulation. The analysis was performed with using the GOM Inspection software. The analysis concerned solid models obtained in the Inventor s[...]
7
75%
Mechanik
2016 R. 89, nr 5-6 528--529
PL W artykule przedstawiono badania symulacyjne obróbki części lotniczej. Model symulacyjny skrawania stopu Inconel 718, zbudowany w oparciu o sformułowania Lagrange’a, zawiera model materiałowy Johnsona-Cooka. Zaprezentowano zależność wyników obliczeń symulacyjnych od charakterystyk modelu materiałowe[...]
EN The paper presents simulation researches of the aeroplane part machining. A simulation model of Inconel 718 alloy machining based on the Lagrangian formulation contains the Johnson-Cook material model. The dependence of simulation results from the material model formulations (plastic strain, strain [...]
8
75%
Mechanik
PL W artykule opisano zagadnienia związane z projektowaniem nowych przekładni stożkowych, przeznaczonych dla lotnictwa. Podano przykłady wykorzystania środowiska wirtualnego do symulacji procesów obróbki członów przekładni oraz współpracy pary zębatej. Określono podstawowe cele badań stanowiskowych pro[...]
EN The article describes the issues related to the design of new bevel gears for aviation industry. There are presented some examples of the virtual environment using to cutting simulation of the gear members and analysis its cooperation. They were defined basic targets of stand tests of transmission p[...]
9
75%
Mechanik
PL W artykule przedstawiono sposób generowania profili wrębu koła stożkowego o kołowej linii zęba otrzymanego na drodze symulacji obróbki. Przedstawiono metody pozyskiwania punktów należących do profilu. Profile zostały wykonane z zastosowaniem krzywych przestrzennych spline w programach Autodesk Inven[...]
EN The paper presents a method of generating a gap profiles of spiral bevel gear received by the cutting simulation process in CAD systems. This paper provides methods for obtaining points belonging to the profile. Profiles were manufactured using spatial curves spline in Autodesk Inventor and Catia V5[...]
10
75%
Mechanik
PL W artykule opisano założenia aplikacji wspomagającej projektowanie przekładni stożkowych, opracowywanej w Politechnice Rzeszowskiej. Aplikacja ta jest narzędziem, pozwalającym na samodzielne generowanie wirtualnych modeli członów przekładni, a następnie na korygowanie ustawień obrabiarki w oparciu o[...]
EN In the article is shown the application supporting of bevel gears design, developed at the Technical University in Rzeszów. This application is a tool that allows for self-generation of virtual models of gear units, and then the machine settings to be adjusted based on the observed contact pattern. [...]
11
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule opisano zastosowanie programu Unigraphics NX4 do tworzenia programów NC. Przedstawiono proces modelowania obrabiarki, proces tworzenia postprocesora i proces generowania ścieżek narzędzia do obróbki ubytkowej części maszyn Zaprezentowano praktyczny przykład obróbki elementu.
EN This paper presents the application of the Unigraphics NX4 system for creating NC programs. It has been presented the process of machine tool modeling, post-processor creating and a tool-paths generating for machining machine parts. The practical example of an element machining is also included.
12
63%
Diagnostyka
PL Projektowanie oraz wytwarzanie lotniczych przekładni stożkowych jest skomplikowanym i czasochłonnym procesem ze względu na złożoną kinematykę procesu obróbki oraz ze względu na liczne metody wytwarzania. W procesie produkcji stosowane są zazwyczaj algorytmy dostarczane przez producentów obrabiarek. [...]
EN Designing and manufacturing of aeronautic bevel gearbox is a complicated and time-consuming process due to complex kinematics of the machining process and numbers of manufacturing methods. Algorithms used in manufacture process are usually provided by machine manufacturers. Using other and commonly [...]
13
63%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2010 nr 1 25-26
EN The paper presents the methods of CAD modelling of worm-gear wheels difficult cases. The usage of mathematical computational models in modelling toothing of worm and wormwheel were shown. The simulation method of generation in CAD environment was presented.
14
63%
Mechanik
PL Artykuł prezentuje porównanie dokładności modeli 3D kół zębatych walcowych o zębach prostych i śrubowych wykonanych w procesie symulacji obróbki oraz modeli powierzchniowych utworzonych w programie CATIA V5. Porównanie modeli przeprowadzono w odniesieniu do matematycznego modelu nacinania kół zębaty[...]
EN The article presents a comparison of the accuracy of 3D cylindrical gears with straight and helical teeth made in the process of machining simulation and surface models created with CATIA V5. Comparison of models was carried out in relation to the mathematical model of cutting tool rack and pinion g[...]
15
51%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2001 nr 2 237-248
PL W artykule przedstawiono wpływ protuberancji ostrza skrawającego na wielkość podcięcia stopy koła zębatego. Badania przeprowadzono przy użyciu programu "ZARYS", który umożliwia symulowanie procesu obróbki obwiedniowej.
EN These investigations arises that on the size of undercutting of teeth have influence module, radius of rounding the head of tool and the number of teeth. The influence of angel of modification of head of tool is small. When module, radius of rounding the head of tool and the number of teeth increase[...]
16
51%
Przegląd Mechaniczny
2017 nr 10 50--53
PL W artykule zaprezentowano zagadnienia oraz wyniki prac związane z określeniem dokładności geometrii powierzchni bocznej zębów walcowego koła zębatego, wytworzonego z zastosowaniem przyrostowej techniki SLS (ang. Selective Laser Sintering). Przedstawione wyniki badań dotyczą prototypu zębnika, któreg[...]
EN The paper presents the issues and results of the work on determining the geometry accuracy of the teeth side surface of cilindrical gear manufactured using the Selective Laser Sintering (SLS) technique. The results of this study refer to a pinion prototype whose geometry has been modeled using the m[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last