Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 682
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  symulacja numeryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W referacie rozważano możliwość zastosowania, opracowanego przez autora narzędzia kuźniczego o skośnych powierzchniach, do kucia swobodnego ze skręcaniem. Omówiono podstawowe cechy narzędzia skośnego oraz parametry procesu kucia swobodnego, uzyskiwane przy użyciu tego narzędzia. W referacie przedsta[...]
EN The aim of the paper was the continuation of the research on the FEM numerical simulation of the stress and strain state in the metal forming processes. In the paper the possibility of the usage of skew surfaces anvil (worked out by the author) for an open die forging with torsion has been considere[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2006 z. 68 [231] 261-268
EN For implementation of the plasma system for mineral oil free combustion support and start-up on power plant boilers few technical problems have be to solved. One of the key requirements in the implementation process is a regulation of coal powder distibution in the mixture channel in order to achiev[...]
3
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przedstawiono założenia wyjściowe i wyniki modelowania krzepnięcia wlewków stalowych o przekroju kwadratowym 160×160 mm odlewanych ze stali gatunku B1 w łukowej instalacji COS. Przeprowadzono modelowanie krzepnięcia wlewków. W modelowaniu wykorzystano oprogramowanie ProCAST (ESI Group). Wykazano moż[...]
EN The input assumptions and simulation results for solidification modelling of 160×160 mm blooms produced from low alloy structural steel in the bow - type continuous casting machine are presented. The modelling of solidification was carried out by means of ProCAST software (ESI Group). The abilities [...]
4
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
2013 R. 48, nr 8 36--41
PL W pierwszej części artykułu przedstawiono pośrednie wymienniki wyparne oraz scharakteryzowano ich budowę. Zaprezentowano najczęściej wykorzystywane do budowy tego typu jednostek materiały oraz przedstawiono te, które mogą być wykorzystane w przyszłości. Zaprezentowano rodzaje ożebrowania występujące[...]
EN The first part of the paper presented the characteristics of indirect evaporative heat exchangers structure. The materials most often used in for of this type of units construction were presented. Also, the materials that can be used in the future have been shown. Different types of ribs, used in su[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL rtykuł jest kontynuacją badań drgań samowzbudnych I związanych z nimi cykli granicznych w ruchu pojazdu szynowego po torze zakrzywionym. Skupia swoją uwagę na przedstawieniu w nowej, rozszerzonej formie wyników uzyskanych wcześniej przez pierwszego z autorów oraz wyników nowo uzyskanych. Dwa główne [...]
EN The article is a continuation of the investigations into self-exciting vibrations and the corresponding limit cycles for railway vehicle running in curved track. It is focused on presenting in new, extended form the results obtained earlier by the first authors as well as the new results. Two major [...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Istotnym problemem technicznym przy rozbudowie kanalizacji w terenie zurbanizowanym jest ograniczona przepustowość hydrauliczna istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej. Od wielu lat problem ten jest rozwiązywany m.in. poprzez zastosowanie zbiorników retencyjnych do okresowej retencji nadmiaru ście[...]
EN When extending sewage systems in urbanized areas, a significant technical problem is the limited hydraulic flow capacity of existing sewage infrastructure. For many years the problem was solved among others through employing storage reservoirs for temporary storage of wastewater excess. Recently new[...]
7
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 3 126-129
PL W niniejszym artykule przeanalizowano pracę wymienników do pośredniego ochładzania powietrza za pomocą odparowania cieczy o czterech schematach przepływu powietrza - współprądowym, przeciwprądowym, regeneracyjnym i krzyżowym. Na podstawie wybranych wskaźników efektywności przedstawiono wady i zalety[...]
EN The article examines the operation of heat exchangers for indirect air cooling with evaporation of the liquid according to four following airflow schemes: concurrent, countercurrent, regeneration and cross regeneration. Advantages and disadvantages of each solution are presented on the basis of sele[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2004 Vol. 3, nr 1 201-208
EN The methods of sensitivity analysis are applied in order to determine the influence of pouring temperature (the initial condition) on the course of casting solidification. In the first part of the paper the macro model of the process is considered, while in the second part the micro/macro approach i[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
2010 Vol. 9, Nr 3 114-123
PL W pracy przedstawiono symulację numeryczną procesu rozciągania próbki metalowej do momentu pojawienia się szyjki i częściowego jej rozwoju. Samego procesu zerwania, z uwagi na jego złożoność oraz potrzebę stosowania odmiennego aparatu numerycznego niż użyty, w pracy nie analizowano. Na etapie tw[...]
EN A numerical simulation of a metal sample tensioning process until necking is described. A fracture process is not investigated, because of its complexity and it requires different numerical methods to be applied. During the necking process, strain and stress fields stop to be homogenous. In such[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL W artykule niniejszym rozpatrzono model matematyczny USF, który uwzględnia bodźce losowe jak również deterministyczne, oraz podano sposób wyznaczania oceny jakości i granicznej odporności do zakłóceń odbioru sygnałów PSK.
EN In the paper USF mathematical model was considered. The model allow for consideration of stochastic and deterministic factors. Furthermore, in the paper the approach to assessment of quality and boundary resistance of noises of PSK signal reception.
11
80%
Świat Szkła
PL Ściany działowe są to lekkie konstrukcje, których udział w stateczności budynku jest pomijalny. Głównym ich przeznaczeniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku według ustalonego planu architektonicznego. Przestrzeń wydzielona przez ściany działowe może mieć różnorakie przeznaczenie, mogą to być[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2011 nr 140 105-114
EN This paper has been devoted to an idea of the engine in which any fuel or solar heat can be used as a source of energy. The proposed model is an externally heated 2-stroke, valve engine - EHVE, entirely different from the well known Stirling one. The advantages of the new engine are very small dead [...]
13
80%
Mechanik
2009 R. 82, nr 11 949-949
14
80%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W mechaniczno-matematycznym podejściu do modelowania odkształcenie i pękanie materiału silnie zależy od stanu naprężenia panującego w kształtowanym materiale. Praktyczne zastosowanie funkcji odkształcalności granicznej, czy też znanych z literatury licznych kryteriów do prognozowania pekania materia[...]
EN The purpose of the stress triaxiality k is an unequivocal identification via single numerical value of the state of stress in the point (FEM node) for individual shaping process phases. The paper presents the analysis of the stress triaxiality k both for planar and tree-dimensional cases. The imperf[...]
15
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W pracy przedstawiono optymalizację wielokryterialną pasywnego zawieszenia lepko-sprężystego siedziska samochodu. Bazując na zweryfikowanym modelu symulacyjnym została rozważona modyfikacja układu pneumatycznego w celu poprawy własności wibroizolacyjnych systemu zawieszenia. Za kryteria oceny własno[...]
EN The paper deals with the multi-criteria optimisation of the seat with a visco-elastic passive suspension. Based on the verified simulation model, the modification of the pneumatic circuit in order to improve vi-bro-isolating properties of seat suspension is considered. The root mean square (RMS) acc[...]
16
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W pracy przedstawiono modelowanie, symulację numeryczną i weryfikację eksperymentaln. przykładowego systemu zawieszenia siedziska ze sprężyną pneumatyczną i amortyzatorem hydraulicznym. Wyznaczone na podstawie wyników symulacji komputerowej gęstości widmowe mocy przyspieszenia drgań oraz funkcje prz[...]
EN The paper deals with modelling, numerical simulation and experimental verification of the exemplary seat suspension system with an air-spring and hydraulic shock-absorber. As results of computer simulations, the power spectral densities of acceleration and the transmissibility functions of seat susp[...]
17
80%
Napędy i Sterowanie
2009 R. 11, nr 5 118-121
PL W artykule omówiono wyniki symulacji numerycznych, zrealizowanych w celu weryfikacji własności statycznych modernizowanego dwudrogowego regulatora przepływu. Celem opisanej modyfikacji konstrukcji regulatora było otrzymanie stałej wartości realizowanego przezeń natężenia przepływu niezależnie od zmi[...]
18
80%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Artykuł przedstawia symulację numeryczną zachowania się prefabrykowanej konstrukcji szkieletowej w sytuacji wyjątkowej. Niniejsza praca jest skoncentrowana głównie na wpływie rodzaju i położenia zbrojenia zszywającego w połączeniach na nośność i ugięcie wtórnego ustroju nośnego utworzonego na skutek[...]
EN This paper deals with finite element modeling of the behaviour of skeleton precast structure in accidental situation. The current study is focused on the influence of the type and position of tying reinforcement in joints on the ultimate capacity and deflection of the secondary load-carrying structu[...]
19
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono metodykę sporządzania wykresów indykatorowych tłokowych silników spalinowych opartą na dowolnie zadanej charakterystyce prędkości względnej ilości ciepła wydzielającego się podczas procesu spalania, z uwzględnieniem zmieniającej się ilości moli czynnika roboczego i jego skła[...]
EN The paper presents the methodology of drawing indicator diagrams for piston internal combustion engines on the basis of an arbitrarily pre-set characteristic of the relative velocity of the heat amount released in combustion. The change in the number of moles of the working medium and its compositio[...]
20
80%
Rudy i Metale Nieżelazne
2007 R. 52, nr 11 819-822
PL Przedstawiono wymierne efekty wynikające z zastosowania symulacji numerycznej na etapie projektowania procesu kucia matrycowego na przykładzie odkuwki części silnika samochodowego. Symulację numeryczną przeprowadzono za pomocą komercyjnego programu MSC MARC/Mentat. Przeprowadzono termomechaniczną an[...]
EN The measurable results of the numerical simulation application on the die forging process stage have been presented. The example is a car engine’s forging. The numerical simulation has been performed using MSC MARC/Mentat software. The thermo-mechanical analysis of the die forging process has been p[...]
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last