Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 99
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  symulacja Monte Carlo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Intuicja metrologa stanowi podstawę do formułowania założeń niezbędnych w obliczeniach przedziału ufności wyniku pomiaru. Intuicja opiera się o wiedzę i doświadczenie, którego nabywa się wraz z praktyką. Zdobywanie doświadczenia można przyspieszyć wykonując pomiary wirtualnie. Do tego celu predystyn[...]
EN Metrologist's intuition provides a basis for formulation of assumptions that are necessary to calculate the confidence interval. The intuition is based on knowledge and experience, which is acquired by practice. Gaining experience may be expedited by making virtual measurements. A Monte Carlo simula[...]
2
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Metoda Monte-Carlo jest często stosowana do wyznaczania parametrów stanu gazu w systemach wzorców próżni. W pracy podjęto próbę weryfikacji założeń modelu symulacyjnego przy wykorzystaniu zestawienia wyników otrzymanych na drodze symulacji i pomiaru. Wyniki różnią się od siebie na poziomie 2x10⁻³, c[...]
EN The parameters of the gas state are often determined by the means of Monte-Carlo simulation. The main aim of this work was to verify the assumptions of simulation model by comparison the results obtained by measurement to the results of computations. The results obtained by experimental method and b[...]
3
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 12 1065-1067
PL Podjęto próbę wykorzystania metody Monte Carlo do symulacji wpływu czynników systematycznych i losowych na wartości liczbowe złożonych mezurandów. Takich mezurandów, jakimi są wymiary geometryczne mierzone metodą pośrednią, za pomocą współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Zaprojektowano eksperymen[...]
EN There was made an attempt to use the Monte Carlo method to simulate the impact of systematic and random factors into numerical values of complex measurands. Such measurands as geometric dimensions are measured with use of coordinate measuring machines by indirect methods. The corresponding mathemati[...]
4
75%
Inżynieria Ekologiczna
2011 Nr 24 7-16
PL W artykule podjęto tematykę symulacji pracy komunalnej oczyszczalni ścieków, realizowaną w celu analizy i ocen końcowych efektów technologicznych oczyszczania. W badaniach wykorzystano metodę symulacji Monte Carlo, która jest jedną z najczęściej stosowanych procedur w ilościowej analizie ryzyka, maj[...]
EN The paper presents problems of simulation of wastewater treatment plant operation in order to forecast plant reliability and risk of negative plant validation when controlled by environmental agencies. In the research Monte Carlo method was used to generate hypothetical, random values of BOD concent[...]
5
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Symulacja Monte Carlo dostarcza informacji o przedziale ufności wyniku pomiaru. Wykorzystanie tej oceny w symulacji Monte Carlo dotyczącej innego pomiaru, w którym wynik pierwszego pomiaru jest wielkością wejściową, wymaga informacji o rozkładzie prawdopodobieństwa wyniku tego pierwszego pomiaru. Za[...]
EN Monte Carlo simulation provides information on the confidence interval of the measurement result. This evaluation applied in Monte Carlo simulation to another measurement where the result of the first measurement represents an input quantity necessitates information on its probability distribution. [...]
6
75%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2010 T. 27, z. 4 781-787
PL W trakcie prac mających na celu zagospodarowanie nowo odkrytego złoża bardzo istotne jest właściwe oszacowanie jego zasobów. Niestety we wczesnej fazie rozpoznania informacja złożowa jest bardzo uboga. Uniemożliwia to zastosowanie wielu klasycznych narzędzi służących do określania potencjalnych zaso[...]
EN Reliable prediction of the hydrocarbon reserves is essential for the optimization of development plans for oil and gas reservoirs. The uncertainty of the in-place volumes determination may have a direct impact on important economical decisions. In the early exploration phase, when 1 to 2 exploration[...]
7
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2010 nr 10 1639-1641
PL W artykule przedstawiono nowe proste podejście do Alamouti MIMO wydajność systemu w kanale korelacji wzajemnej i dynamiczne środowisko blaknięcie. Kompletny BER krzywe otrzymane przez Monte Carlo i dokładne metody Dopplera Shift podane i ich degradacji zarówno ze względu na wymienione czynniki oceni[...]
EN This paper presents a new simple approach to Alamouti MIMO system performance in channel cross-correlation and dynamic fading environment. The complete BER curves obtained via Monte Carlo and Exact Doppler Shift methods are given and their degradation due to both mentioned factors is assessed. The o[...]
8
75%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2007 Vol. 11 245--252
EN Monte Carlo simulations are more and more popular trend in nuclear medicine imaging. They were also widely used in radiotherapy and brachytherapy with use of more general simulation software. GATE (Geant4 Application for Tomographic Emission) is a platform developed on general Monte Carlo code desig[...]
9
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2014 R. 19, nr 5 15--18
10
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2014 R. 19, nr 6 17--24
11
75%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2006 nr 1 6-13
PL W artykule omówiono metody statystyczne wykorzystywane do oceny własności masywu skalnego i tworzenia matematycznych modeli projektowych budowli podziemnych. Przedstawiono wpływ tych parametrów na dokładność odwzorowania górotworu w modelu matematycznym oraz metody oceny statystycznej na podstawie s[...]
EN The article discusses statistical methods utilised for assessment of the rock mass properties and creation of mathematical model of designed underground structures. The influence of these parameter on accuracy of imitation of the rock mass in a mathematical method and the method of statistical asses[...]
12
75%
Rynek Energii
2014 Nr 4 59--65
PL Ze względu na złożoność i dużą liczbę potencjalnych obszarów występowania niekonwencjonalnego gazu ziemnego ważne jest opracowanie i stosowanie właściwej metody, pozwalającej na ocenę projektu wydobywczego. Doświadczenia wskazują, iż konwencjonalne metody i wskaźniki, oparte na podejściu determinist[...]
EN Due to the complexity and the large number of potential areas where unconventional natural gas can be produced, it is important to develop and use appropriate methods for the evaluation of such investment projects. Experience shows that the conventional methods and indicators based on deterministic [...]
13
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL Symulacja Monte Carlo jest względnie prostym i bardzo skutecznym narzędziem oceny ryzyka przedsięwzięcia inwestycyjnego. Celem niniejszego artykułu jest analiza kosztów budowy i eksploatacji podziemnego magazynu gazu z wykorzystaniem symulacji MC. Uzyskane w wyniku symulacji rozkłady statystyczne sz[...]
EN Monte Carlo simulation is relatively simple and very effective tool of investment project risk analysis. The goal of this paper is to analyze the underground gas storage construction and operating costs using Monte Carlo method. Statistical distributions of the outcome cost ratios resulting from the[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 104 267-274
PL W referacie przedstawiono przykład rozwiązania losowego zagadnienia własnego żelbetowej belki wolnopodpartej. Założono jednowymiarowe pole losowe opisujące moduł sprężystości Younga betonu wzdłuż jej długości. Porównano wyniki obliczeń dla stochastycznej metody elementów skończonych i symulacji Mont[...]
EN The report presents an application of the random eigenvalue problem for the simply supported reinforced concrete beam. A one dimensional random field describing the Young's modulus of concrete along her length has assumed. Results of a stochastic finite element method were compared with a Monte Carl[...]
15
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL Przy wykorzystaniu programu MCNP5, służącego do symulacji transportu promieniowania jądrowego w materii, wykonano cykl obliczeń mających zobrazować i oszacować wpływ strefy przyotworowej na wskazania sondy neutronowej NNTE. Analizie poddano dwa modele: model strefy przyotworowej o płytkim zasięgu or[...]
EN The influence of the invaded zone on the NNTE neutron logging tool response has been analyzed using MCNP5 Monte Carlo radiation transport code. Two invasion models have been considered — one of deep invasion and the second of shallow invasion.
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1593--1598
PL W przedstawionej pracy zwrócono uwagę na potrzebę modelowania systemów transportowych w aspekcie oceny ich niezawodności. Uwzględnienie zależności czasowych między elementami systemu transportowego w celu dokładniejszego odzwierciedlenia warunków rzeczywistych wymaga dokonania wyboru właściwej metod[...]
EN The presented paper focuses on the need for modelling of the transportation systems in terms of the reliability assessment. Taking into account the time dependencies between the elements of the system in order to develop the more accurate model needs to choose the appropriate analysis method. One of[...]
17
75%
Pomiary, Automatyka, Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2010 nr 1 18-20
PL Podstawowym celem pracy jest rozszerzenie sposobów wyboru estymatora danych empirycznych, gdy dane te są jedyną dostępną informacją. Proponowane metody podzielono na 2 grupy: oparte na symulacji Monte Carlo i na metodach "resamplingu". Zilustrowano to przykładem liczbowym.
EN The main purpose of this work is the expansion of the ways for choosing the best estimator of empirical data, when this data is only available information. Proposed methods are divided into two groups: Monte-Carlo simulation and resampling methods. Numerical example is given.
18
75%
Nafta-Gaz
2004 R. 60, nr 12 627-641
PL Półempiryczna metoda Czubka kalibracji geofizycznych sond neutronowych korzysta z tzw. pozornych parametrów neutronowych obliczanych dla konkretnych warunków pomiarowych w otworze wiertniczym. W niniejszej pracy pozorne parametry neutronowe uzyskane z rozwiązania równania Boltzmanna transportu neutr[...]
EN The semi-empirical method of neutron logging-tools calibration developed by prof. J.A. Czubek is based on the idea of the apparent neutron parameters. The apparent neutron parameters are calculated for given rock - borehole (or rock - intermediate zone - borehole) conditions. In the presented paper [...]
19
75%
Journal of Power of Technologies
2016 Vol. 96, nr 2 115--123
EN Due to the new technologies introduced in smart grids, it is hard to forecast future load demands with deterministic values. This makes it essential to consider load demand uncertainty in power distribution planning (PDP) approaches. The purpose of this paper was to find an approach that can solve o[...]
20
75%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
EN This article is devoted to the problem of simulation of random variables distributed according to Young measures associated with piecewise affine functions determined on bounded intervals. We start with simple functions which can take on a finite number of different values with inverse images being [...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last