Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 147
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sygnalizacja świetlna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2004 nr 6 72-74
PL W związku z opublikowanym w grudniu ub. roku Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DzU z 2003 r. nr 220, poz. 2181), w poprzednim numer[...]
2
80%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2013 Nr 3 34--37
PL System sterujący pracą sygnalizacji świetlnej SCATS powstał w latach siedemdziesiątych XX wieku jako narzędzie pracy inżynierów ruchu z Sydney. Ciągle jest rozwijany i powstają jego kolejne wersje. Największą instalacją SCATS w Polsce jest obecnie największy obszarowo (obecnie 70 skrzyżowań) funkcjo[...]
EN SCATS - the system of traffic signals management - was developed in 1970s as a tool for traffic engineers in Sydney. The biggest installation of SCATS in Poland is currently the system of traffic management functioning in Łódź, including the largest area - presently 70 intersections. SCATS successf[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Artykuł przedstawia algorytmy kontroli świateł ruchu drogowego na skrzyżowaniu. Model skrzyżowania pozwala na programowanie i testowanie sygnalizacji świetlnej zgodnie z ustalonym algorytmem sterowania. Wizualizacja programu umożliwia podgląd aktualnych stanów programu i zdalne wymuszanie dostępu w [...]
EN The following article presents algorithms of traffic lights control on intersection. A model allowing programming and testing of traffic lights according to established control algorithm was also presented. A visualization of program performance allowing preview of current states of program and remo[...]
4
80%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2013 Nr 15 81--98
PL Drogowa sygnalizacja świetlna znalazła zastosowanie jako sposób poprawy przepustowości i płynności ruchu dla najszybszych uczestników ruchu, na nich też skupiały się założenia służące opracowaniu zasad projektowania i optymalizacji algorytmów sygnalizacji. Dobry projekt sygnalizacji świetlnej, a tak[...]
EN Traffic lights came to be as a solution for improving capacity and flow of fast vehicles, which also became a focus for traffic lights optimisation. A good traffic lights design, and a good junction geometry design, cannot however forget about slower vehicles. This paper focuses on safety problems o[...]
5
80%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2013 Nr 4 28--32
PL Detekcja pieszych przy przejściach i na skrzyżowaniach zazwyczaj kojarzona jest jednoznacznie – z przyciskami. Dla wielu osób posługiwanie się nimi stanowi sporą trudność – począwszy od konieczności pokonania kilku dodatkowych metrów, wykonania dodatkowej czynności, przez zahamowania związane z fobi[...]
EN When detection of pedestrians at zebra crossings and intersections is discussed, one association usually comes to mind – push-buttons. For many people their use presents quite a difficulty – from the necessity to cover a few extra meters or take an additional action, to inhibitions associated with p[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL W pracy zaprezentowano metodę rozmytą, którą można zastosować do sterowania sygnalizacją świetlną. Pokazano, dlaczego metody rozmyte są bardziej adekwatne do danego problemu niż czysto probabilistyczne. Zaprezentowano reguły rozmyte i sposób ich wyznaczania na podstawie zbioru uczącego.
EN In this paper fuzzy methods which can be used in steering traffic lights are presented. It is shown, why fuzzy methods are more adequate for specified problems than probabilistic methods. The fuzzy methods and way of their determination are based on a learning set.
7
80%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
8
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 5 110-115
PL Obiekty i urządzenia znajdujące się w pobliżu jezdni, takie jak sygnalizacja świetlna czy oświetlenie uliczne, są istotnymi elementami drogi. Często zapomina się jednak o tym, że w przypadku katastrof drogowych stanowią one ogromne zagrożenie. Receptą na poprawę sytuacji jest stosowanie odpowiednich[...]
EN Facilities and equipment in the vicinity of the roadway, such as traffic lights and street lighting, are important elements of the road. It is often forgotten, however, that in the event of road accidents, they pose a major threat. The recipe for improvement is the use of appropriate support structu[...]
9
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wpływ przeciążeń ruchowych na zachowania kierujących pojazdami oraz bezpieczeństwo ruchu. Wyniki analiz bazują na badaniach empirycznych wykonanych w latach 2007 ÷ 2009 na pasach z relacją na wprost na 11 skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną zlokalizowanych w Krakowie. Ana[...]
EN The paper presents the impact of congestion on drivers' behaviour and road traffic safety. The results of analysis have been derived from empirical research conducted in 2007-2009 on straight movement lanes at 11 signalised intersections in Krakow. Analysis of drivers' behaviour was conducted separa[...]
10
80%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2012 Nr 3 35-37
PL Z doświadczeń projektowych i eksploatacyjnych na kilkudziesięciu skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną usytuowanych na drogach pozamiejskich wynika, że najlepsze wyniki pracy sygnalizacji świetlnych uzyskano na skrzyżowaniach, na których programy sygnalizacji zostały zaprojektowane w systemie LHOVR[...]
EN Basing on my personal experience in the design and operation of dozens of traffic lights on the crossroads outside urban areas, it turned out that best results obtained traffic lights at intersections where traffic programs were designed in the LHOVRA system. The system proved to give best results i[...]
11
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2008 Nr 80 171-174
EN The paper deals with problems of the tram vehicle control in accordance with the criterion of the minimum electrical energy consumption. In this elaboration, the energy-saving control of the tram driving electric motors takes also into consideration the influence of cross-roads light signalling dist[...]
12
80%
Przegląd Komunalny
2004 nr 5 78-80
PL Ostatnio ukazało się długo oczekiwane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, noszące wprawdzie datę 3 lipca 2003 r., ale opublikowane w D[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 407-416
PL W ostatnich latach na polskich drogach obserwuje się gwałtowny wzrost liczby przypadków łamania przez kierowców lokalnych ograniczeń prędkości. Według policyjnych statystyk, jest to główną przyczyną zdarzeń drogowych. Celem niniejszej pracy jest próba ustalenia zależności pomiędzy prędkością pojazdó[...]
EN In the last year rapidly growing over speeding is observed on Polish roads. According to police reports, it is the main couse of accidents. The main aim of the work was an attempt to establish relationship between speed of vehicles and kind of light and period of green light, signalized on traffi[...]
14
80%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 4 20-28
PL Przegląd i analiza rozwiązań stosowanych w zakresie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach. Propozycje ujednolicenia tych sygnałów. Porównanie zaproponowanych rozwiązań ze stosowanymi w Niemczech i Republice Czeskiej. Słowa kluczowe: komunikacja zbiorowa, sygnalizacja świetlna.
EN The survey and analysis of solutions applied at signal controlled intersections. Unification proposals. Comparison of these proposal with solutions used in Germany and Czech Republic.
15
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 37 53-63
PL W artykule przedstawiono metodologię symulacyjnego wyboru najlepszej strategii sterowania sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu. Dla dynamicznie definiowanej struktury geometrycznej i ruchowej skrzyżowania na podstawie eksperymentów symulacyjnych można wybrać strategię, która jest optymalna z punktu[...]
EN The paper presents the simulation algorithms that allow selecting the optimal strategies for the crossroad lights control. The flexible model of the crossroad geometry and vehicles flow allows the designer to choose the most optimal solution for the control strategy, by the simulation experiments. T[...]
16
80%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 1-2 44--50
PL W pierwszej części artykułu opisano skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną pod kątem bezpieczeństwa ruchu oraz zgodności z zapisami załącznika nr 3 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ic[...]
EN In the first part of the article, we described an example of the intersection where changes of traffic lights were made for the purpose of road safety and the terms of compliance with the provisions of Annex 3 of the Regulation on Detailed Technical Specifications of road signs and signals, and road[...]
17
80%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 5 98--107
PL Niniejszy artykuł przedstawia stan prawny w zakresie sygnalizacji świetlnej obowiązujący od 1 stycznia 2009 r. oraz uwagi dotyczące wdrażania przepisów załącznika nr 3 do rozporządzenia (1), które zostały poczynione na podstawie zmian na skrzyżowaniu omawianym w (7-9) dokonanych pod koniec 2009 r. i[...]
EN Several articles presented in „Magazyn Autostrady” and other magazines described the need of changes and adjustments in road traffic schemes to apply road markings, traffic signals and road safety devices in compliance with provisions of the decree of Minister of Infrastructure on technical standard[...]
18
80%
Przegląd Komunalny
2014 nr 9 84--86
PL Rolą inteligentnych systemów sterowania bądź zarządzania transportem (ITS) jest wykorzystanie możliwości technologicznych oraz technik zarządzania w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu, efektywności systemu transportowego oraz ochrony środowiska naturalnego.
EN This article shows sustainable development from transport’s point of view and a potential of intelligent transportations systems (ITS) to improve transport’s sustainability. The potential is explored on an example of ITS traffic lights.
19
80%
Archives of Transport System Telematics
EN The vehicle-to-vehicle (V2V) and vehicle-to-infrastructure (V2I) communication for the increasing of traffic safety, traffic efficiency and driving comfort is a relatively new field of intelligent transport systems. In this paper a cooperative system for urban transport - which has been developed wi[...]
20
80%
Magazyn Autostrady
2007 Nr 6 14--18
PL Artykuł stanowi rozwinięcie referatu przygotowanego na sympozjum Klubu Inżynierii Ruchu w Bielsku-Białej w marcu 2007 r.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last