Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  switches
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2007 Nr 3 241-249
EN Recently unexpected unsymmetrical settlements of long concrete bearers occurred at turnouts in the Czech railway tracks. The changes of bearer position arise due to the high stresses in ballast under underneath surface of bearers ends. Under sleeper pads are included into turnouts to reduce stresses[...]
2
86%
Rynek Energii
2011 Nr 5 42-46
PL Artykuł przedstawia zarys i wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do prognozowania liczby i miejsc zainstalowania łączników sterowanych zdalnie w sieciach SN. Opisano główne założenia algorytmu opracowanego do badań tego zagadnienia, jego działanie oraz wyniki uzyskiwane poprzez zastosowanie ta[...]
EN The article presents outline and utilization the methods of artificial intelligence for forecasting activity of amount and places of installing the switches steered remotely in MV networks. The main foundations of algorithms prepared for research of this problem, their operation and results of this [...]
3
86%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Opisane w referacie układy modelowe umożliwiają szybkie i dokładne wyznaczanie podstawowych właściwości łączeniowych materiałów stykowych przeznaczonych na styki łączników niskiego napięcia. Znajomość tych właściwości ułatwia nie tylko poznanie zjawisk zachodzących na stykach podczas łączeń. Umożliw[...]
EN The designed test systems allow to conduct the right investigations of switching properties of contact material expected to use in switches of small power. The knowledge of these properties is a main factor to explain the contact phenomena while breaking load. Furthermore it allows to choose the rig[...]
4
86%
Opto - Electronics Review
EN This paper presents the current state of a photoconductive semiconductor switch engineering. A photoconductive semiconductor switch is an electric switch with its principle of operation based on the phenomenon of photoconductivity. The wide application range, in both low and high-power devices or in[...]
5
86%
Przegląd Komunikacyjny
PL Artykuł dotyczy problematyki zużycia bocznego iglic w rozjazdach kolejowych. Na podstawie obserwacji i pomiarów zostały określone czynniki sprzyjające zużyciu bocznemu. Określono pomiary wykonywane przy badaniu zużycia bocznego iglic. Na praktycznym przykładzie zaprezentowano metodę wskazywania przy[...]
EN The article concerns the problems of wear of switch blades in switches. On the basis of observations and measurements, factors favoring lateral wear were determined. The measurements which are made when examining the lateral wear of the switch blades were determined. The practical example shows the [...]
6
72%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 1a 122--125
PL Wyniki komputerowej symulacji powstawania nowych i zanikania starych kanałów wyładowczych w łukach prądu przemiennego Imax = 500 A, palących się w powietrzu o ciśnieniu atmosferycznym, przy wykorzystaniu magnetohydrodynamicznego opisu modelu łuku, wykorzystano do opracowania metody określenia czasu [...]
EN The results of a computer simulation of new discharge channels formation and their decay in alternating current arcs of Imax = 500 A in atmospheric pressure, taking into account the magnetohydrodynamic model of an electric arc are used to develop a method of determining a new discharge channel time [...]
7
72%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2006 Nr 1 24-26
PL Istniejące warunki wodno-gruntowe i rozbudowana infrastruktura podziemna w zurbanizowanych terenach miejskich nie dają zawsze możliwości stosowania ciśnieniowych systemów jednoosiowych, dlatego coraz powszechniej stosowane są biaxialne systemy ciśnieniowe rur i połączeń GRP FLOWTITE czyli rury i łąc[...]
8
72%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 10 682-685
PL W artykule opisano spektrofotometryczną metodę określania temperatury łuku elektrycznego palącego się w szczelinie międzystykowej łącznika na podstawie zarejestrowanych widm ciągłych, oraz wpływ rodzaju materiału styków i ich cech konstrukcyjnych na jej wartość.
EN The article presents a spectrophotometric method for determining temperature of electric arc burning in an inter-contact gap of a switch based on recorded continuous spectra. Influence of the material and design of the contacts on the temperature values is also discussed.
9
72%
Problemy Kolejnictwa
2012 Z. 154 27-46
PL Koordynacja zabezpieczeń zwarciowych jest jednym z elementów oceny interoperacyjności podsystemu "Energia". Właściwa koordynacja wyłączników szybkich zainstalowanych w pojeździe trakcyjnym i obiekcie zasilania pozwala na wyłączenie prądu zwarciowego w pojeździe, bez wyłączania zasilania na odcinku l[...]
EN Co-ordination of short circuit protection devices is one of the criteria for assessment of the interoperability of the "Energia" Sub-System. Proper co-ordination of high-speed circuit-breakers in a motive power unit and those installed in the substation makes it possible to cut-off short-circuit cur[...]
10
72%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2005 nr 3 112-128
EN Examples of the application of the confluent hypergeometric functions in miscellaneous areas of the theoretical physics are presented. It is suggested these functions to be utilized as a universal means for solution of a large number of problems, leading to: cylindrical, incomplete gamma, Coulomb wa[...]
11
72%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2012 Nr 3(99) 311--320
PL W opracowaniu zawarto ocenę jakości geometrycznej zmodernizowanych linii kolejowych. Przeanalizowano wybrane aspekty jakości geometrycznej torów i rozjazdów bezpośrednio po wykonanej naprawie, a także po pewnym okresie eksploatacji. Sformułowano wnioski dotyczące możliwości poprawy jakości prac w ra[...]
EN The evaluation of the geometrical quality of modernized railway lines has been given in the paper. Selected aspects of tracks and switches geometrical quality directly after carried out repair and also after same period of tracks and switches exploitation have been discussed. The results referring t[...]
12
58%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2003 z. 100 155-164
PL Wyłączniki w systemach elektroenergetycznych w czasie załączania lub wyłączania obwodów elektroenergetycznych mogą być przyczyną zagrożenia kompatybilności. Zagrożenia te najczęściej przekraczają wartości znamionowe i objawiają się w postaci przepięć lub przetężeń o szerokim paśmie częstotliwości. P[...]
EN Breaker switches in electrical power systems may threaten compatibility during the connection or disconnection of electrical circuits. Compatibility threats may surpass nominal values in the form of overvoltage or overcurrents in broad field frequencies. The propagation of disturbances may be passed[...]
13
58%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2005 nr 3 105-111
EN The paper contains a review and analysis of evolutionary paths of seven most important, from network development strategy point of view, wireless communication systems, especially the WLAN operating according to the IEEE 802.11 standard. With respect to WLAN, trends related to evolution toward mobil[...]
14
51%
Wiadomości Elektrotechniczne
2017 R. 85, nr 5 59--66
PL W artykule opisano wskaźniki niezawodnościowe i ich wartości, systemy sterowania i telemechaniki w automatyce sieci. Przedstawiono wpływ automatyki FDIR oraz liczby zainstalowanych łączników i urządzeń towarzyszących na wskaźniki niezawodnościowe SAIDI, SAIFI.
EN The article presents value reliability index, remote control system and telecontrolin automatic power grid. Presents automatic FDIR and some switches, equipment correlation on reliability index SAIDI, SAIFI.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last