Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 70
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  swimming pool
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 108-114
PL W artykule przedstawiono wyniki badań betonu i zbrojenia oraz rezultaty obliczeń konstrukcji basenu pływackiego z początku XX wieku. W celu określenia stanu technicznego obiektu zrealizowano następujące badania: określenie wytrzymałości betonu w oparciu o badania laboratoryjne próbek pobranych z kon[...]
EN The results of concrete and reinforcement examination and structural calculations of swimming pool construction from beginnings of the 20th century are presented in the paper. In order to define technical state of the structure the following examinations were realised: determination of concrete stre[...]
2
100%
Instal
2014 nr 1 33--36
PL W artykule przedstawiono aparaturę badawczą metodykę oraz wyniki badań doświadczalnych charakterystycznych parametrów cieplnych dla basenu kąpielowego z ruchomą osłoną przezroczystą. Badania przeprowadzono w okresie kończącym sezon użytkowania basenu. Na podstawie wyników pomiarów opracowano rozkład[...]
EN In this paper, research equipment, methodology and results of experimental research of characteristic thermal parameters for swimming pool with the movable transparent enclosure are presented. The study was carried out near the end of the swimming pool season. On the basis of the measurement results[...]
3
100%
Izolacje
PL Dawniej jedynym praktycznie sposobem wykończenia niecki w basenie pływackim były okładziny z płytek ceramicznych. Obecnie, szczególnie w przypadku basenów o niewielkich rozmiarach, istnieją inne metody zapewnienia szczelności i odporności na wodę basenową, jedną z nich jest stosowanie specjalnych fo[...]
4
100%
Izolacje
PL Oblodzenie okapów i przecieki to problemy, które pojawiły się w kilka miesięcy po rozpoczęciu eksploatacji dużego kompleksu basenowego. Po przeprowadzonej ekspertyzie zdiagnozowano popełnione błędy projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne oraz zaproponowano sposób naprawy.
5
100%
Instal
2007 nr 2 19-21
PL Artykuł dotyczy teorii obliczania strumienia wody odparowanej z powierzchni krytego basenu kąpielowego. Przedstawiono matematyczny opis zjawiska parowania wody ze swobodnej powierzchni. opisano analogie pomiędzy wymianą masy i wymianą ciepła w kontekście procesu odparowania wody.
EN This paper presents the theory relating to estimating the rate of evaporation from the surface of water in a enclosed swimming pool. A mathematical model of water evaporation from a free surface of water is shown. The analogy between mass and heat transfer regarding the process of evaporation of wat[...]
6
100%
Instal
2007 nr 3 46-48
PL Artykuł zawiera przegląd literaturowy dotyczący empirycznych formuł stosowanych do obliczeń strumienia wody odparowanej w krytych basenach kąpielowych. Przedstawiono i porównano 16 wzorów, dla których wykonano przykładowe obliczenia. Wyniki obliczeń skonfrontowano z pomiarami własnymi wskazując form[...]
EN This paper presents a literature review relating to empirical formulae used to estimate the quantity of evaporation of water from the surface of a swimming pool. Calculations are presented and comparisons made using sixteen formulae. The results are compared with the experimental data to show the mo[...]
7
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 12 14-15
PL W artykule przedstawiono błędy najczęściej popełniane podczas wykonywania basenów w technologii tradycyjnej, tzn. niecki żelbetowej z okładziną ceramiczną.
8
100%
Instal
2017 nr 4 12--14
PL Obecnie pompy ciepła są szeroko wykorzystywane do zasilania w ciepło obiektów basenowych, jako ekologiczne i tanie w eksploatacji źródła ciepła. Ze względu na charakterystykę pracy pomp ciepła i charakterystykę zapotrzebowania na ciepło w obiekcie basenowym stosuje się pompy ciepła współpracujące w [...]
EN Currently, heat pumps are widely used to supply heat swimming pool facilities, as ecological and cheap to operate heat source. Due to the performance characteristics of heat pumps and the characteristics of heat demand in swimming pools, bi – and multivalent heat sources are used – usually heat pump[...]
9
88%
Izolacje
PL Pływalnia powinna być tak zaprojektowana i wykonana, by spełniała, jak pisze E. Neufert, "warunek atrakcyjności" [1] związany z aspektem estetyczno-użytkowym. Istotny jest przy tym projekt oraz jakość wykonania nie tylko konstrukcji samej niecki, lecz także uszczelnień, wyłożeń ceramicznych, pomiesz[...]
10
88%
Instal
2015 nr 3 51--57
PL Woda w krytych pływalniach zużywana jest na cele związane z uzupełnianiem w instalacji technologii jej oczyszczania i na cele higieniczno-sanitarne osób kąpiących się oraz prace porządkowe. Przeprowadzono badania zużycia wody w trzech wielofunkcyjnych krytych pływalniach na podstawie odczytów wodomi[...]
EN In indoor swimming pools water is used for supplementing during cleaning phase, for hygienic and sanitary purpose and for cleaning up. Research was made in three multifunctional indoor swimming pools on the base of meter readouts. Calculations confirmed that unit consumption factor of supplementing [...]
11
88%
Materiały Budowlane
2004 nr 12 28-29
12
75%
Instal
2009 nr 2 30-36
PL Dokonano przeglądu artykułów opublikowanych w ostatnich latach dotyczących problematyki tzw. ubocznych produktów dezynfekcji (DBPs) powstających podczas oczyszczania wody basenowej: warunków ich tworzenia, możliwości ich eliminacji z układu oraz propozycji zastosowania nowszych rozwiązań technologic[...]
EN In the paper a survey of the more recently published papers concerning disinfection by-products (DBPs) generated in swimming pool water during its treatment, i.e. conditions of their formation, possibilities of their removal from the recirculated water system and suggestions of application the novel[...]
13
75%
Izolacje
PL Poprawne wykonanie robót związanych z hydroizolacją i okładzinami ceramicznymi niecek basenowych polega nie tylko na zastosowaniu materiałów o odpowiednich parametrach [wymogi stawiane przeznaczonym do tego celu materiałom przedstawiono w artykule opublikowanym w poprzednim numerze miesięcznika IZOL[...]
14
75%
Instal
2007 nr 7/8 57-61
PL Norma DIN 19643 podaje zasady określania obliczeniowego strumienia wody obiegowej dla filtrów i pomp w instalacjach basenowych. Brak natomiast w literaturze informacji o obliczaniu strat ciśnienia w filtrach i wysokości podnoszenia pomp obiegowych dla tych instalacji. Większość producentów filtrów c[...]
EN The standard DIN 19643 gives the rules to determine the calculated stream of the circulating water for filters and pumps in the swimming pool water systems. However, in the literature, there is a lack of information about the calculation of the loss of pressure in filters and the elevation head of t[...]
15
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono zagadnienia energetyczne, związane z eksploatacją całorocznych zewnętrznych basenów odkrytych. Opracowano i opisano model matematyczny służący do modelowania procesów związanych z wymianą ciepła i masy dla tego typu obiektów. Procesy te wiążą się bezpośrednio z eksploatacją tych obiekt[...]
EN Energy issues are described concerning utilisation of year-long open swimming pools. A mathematical model for the processes concerning the heat and mass exchange has been worked out and presented. The processes refer directly to the utilisation of such objects influencing the costs and profitability[...]
16
75%
Instal
2007 nr 2 6-11
PL W artykule omówiono zalety stosowania technologii uzdatniania obiegowej wody basenowej przy użyciu ozonu. Uwzględniono teżmożliwości wykorzystania do tego celu układów kombinowanych, np. ozon/UV lub ozon/nadtlenek wodoru, które należą do propcesów tzw. pogłębionego utleniania, bardziej efektywnych d[...]
EN The advantages of application of ozonation technology for swimming pool water treatment have been discussed. possibilities of using for this purpose the combined systems, such as ozone/UV or ozone/hydrogen peroxide beloning to the so-called advanced oxidation processes, known as more effective in el[...]
17
75%
Instal
2007 nr 4 18-21
PL Jedną z metod obliczania strumienia powietrza wentylacyjnego, koniecznego do odebrania zysków wilgoci w hali basenu jest algorytm zawarty w wytycznych Stowarzyszenia Inżynierów Niemieckich VDI 2089. Wytyczne to oparte są o zmodyfikowane prawo Daltona dostosowane do warunków panujących w halach base[...]
EN One of the calculation methods for the stream of the ventilation air, necessary to keep the humidity profits in the swimming pool hall, is the algorithm indicated in the German Association of Engineers VDI 2089 guidelines. Those guidelines are based on modified Dalton's law adapted for swimming pool[...]
18
75%
Materiały Budowlane
2004 nr 12 24-26
PL W artykule przedstawiono projekty hali sportowej w Warszawie, Płocku oraz basenów w Warce i Raszynie.
19
75%
Instal
2015 nr 4 47--50
PL Do zwalczania bakterii Legionella w instalacjach ciepłej wody najczęściej w Polsce stosuje się szokową dezynfekcję cieplną lub ciągłą dezynfekcję dwutlenkiem chloru. W artykule przedstawiono wyniki długoletnich badań (7 i 12 lat), które wykazały, że skuteczność obu metod w miarę upływu czasu może si[...]
EN For controlling Legionella bacteria in hot water supply systems in Poland, the heat shock disinfection method or continuous disinfection with chlorine dioxide method is used. The paper presents the results of long term studies (7 and 12 years), showing that effectiveness of both methods over time ma[...]
20
75%
Instal
2012 nr 10 50-52
PL Niemiecka norma DIN 19643 określa wymagania jakościowe dla wody basenowej, rozwiązania techniczne dla basenów publicznych i sposoby uzdatniania wody. Norma ta pretenduje do tego, aby stać się normą europejską. W Polsce w 1998 roku, na bazie DIN 19643, opracowano wymagania sanitarno-higieniczne dla k[...]
EN The German standard DIN 19643 specifies requirements for swimming pool water quality, technical solutions for public swimming pools and water treatment methods. This standard aspires to become the European standard. In Poland in 1998, based on DIN 19643, it was drawn up the sanitary-hygienic require[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last