Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 344
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  suszenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1999 Nr 6 16-18
PL Przedstawiono propozycję określenia statyki suszenia w oparciu o pojęcie uogólnionego potencjału przenoszenia masy. Zweryfikowano doświadczalnie prezentowaną metodykę.
EN A proposal for the description of drying statics on the basis of a concept of' the generalized mass transfer potential has been presented. The described method has been experimentally verified.
2
80%
Archiwum Spalania
2012 Vol. 12, nr 4 173--183
PL Artykuł pokazuje wyniki badań suszenia turoszowskiego i bełchatowskiego węgla brunatnego w prototypowej suszarce fluidalno-próżniowej. Celem badań było sprawdzenie zużycia energii na odparowanie 1 kg wody z węgla brunatnego oraz kinetyki suszenia węgla. Najniższa uzyskana wilgotność końcowa węgla wy[...]
EN The paper presents results of the studies of coal drying in a protype fluidized-bed vacuum dryer. The objective of studies was to examine the energy consumption for water vaporization from the coal and the coal drying kinetics. The lowest water content in the coal was 6% after 8 minutes of drying. T[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule omówiono wpływ zewnętrznego pola elektrostatycznego na proces suszenia materiału porowato - kapilarnego. Przedstawiono wpływ temperatury, mineralizacji wody i natężenia zewnętrznego pola elektrostatycznego na szybkość suszenia. Przedstawiono wzory wyjaśniające przyczynę wzrostu szybkośc[...]
EN The influence of external electrostatic field on the drying process of the porous - capillary material has been discussed in the article. The influence of temperature, water mineralization and electrostatic field intensity on drying rate has been presented. The formulae which explain the cause of th[...]
4
80%
Przegląd Komunalny
2010 nr 10 46-48
PL Gminy borykają się z problemem utylizacji coraz większej masy osadów, jakie powstają w procesie biologicznego oczyszczania ścieków. Ich specyficzna struktura sprawia, że nawet po mechanicznym odwodnieniu wciąż zawierają ponad 80% wody. Magazynowane na placach rozpływają się na deszczu, są źródłem uc[...]
5
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2011 nr 1 29-31
6
80%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań konwekcyjnego suszenia drewna w warunkach nieustalonych, tzn. zmieniano parametry czynnika suszącego, takie jak wilgotność i temperatura oraz porównano je z wynikami uzyskanymi podczas suszenia w warunkach ustalonych. Okresowe zmiany parametrów suszenia (np. naprzemienne o[...]
EN The results of experimental studies have been presented concerning convective drying of wood in variable and . for comparison . stable drying conditions. The experiments were carried out on cylindrical samples made of two kinds of a newly treated wood (walnut and cherry trees). Variable drying condi[...]
7
80%
Chemical and Process Engineering
PL Badano wybrane właściwości fizyczne jabłek odwadnianych osmotycznie oraz osuszonych metodą konwekcyjną w zależności od ciśnienia (78,4, 49 i 19,6 kPa), czasu odwadniania (12, 96 i 180 min) oraz temperatury suszenia (55, 70 i 85C). Zanalizowano wpływ badanych parametrów na ruch masy podczas odwadnian[...]
EN Physical properties of osmotically dehydrated as well as convectively dried apples have been investigated using various pressures (78.4, 49.0 and 19.6 kPa), osmotic treatment times (12, 96 and 180 min), and various convective drying temperatures (55, 70 and 85C). The effects of some parameters on ma[...]
8
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2008 nr 10 44-45
9
80%
Chemical and Process Engineering
PL Suszono konwekcyjnie i mikrofalowo materiały biologiczne (warzywa) z wykorzystaniem odwodnienia osmotycznego jako obróbki wstępnej. Głównym celem badań było opracowanie efektywnych warunków takiego suszenia oraz określenie ilości wody, jaka może zostać usunięta z warzyw przez zanurzenie w hipertonic[...]
EN The paper concerns convective and microwave drying of biological materials (vegetables) with osmotic dehydration as a pretreatment process. The main aim of the studies was to work out efficient conditions of such a combined drying and to determine the amount of water which can be removed from the ve[...]
10
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wyniki badań suszenia biomasy drzewnej na przykładzie wierzby energetycznej (Salix pentandra) w warunkach konwekcji wymuszonej. Badania przeprowadzono w czterech wartościach temperatury powietrza suszącego 50, 60 70 i 80°C oraz w trzech rozdrobnieniach suszonego materiału: odcinki pędó[...]
11
80%
Chemia Analityczna
PL Do suszenia próbek powietrza atmosferycznego zagęszczanych kriogenicznie używano różnych środków suszących (nadchloran magnezu, askaryt, węglan potasu/wodorotlenek sodu na nośniku, membrana Nafion). W próbkach tych oznaczano następnie zawartość lekkich węglowodorów niemetanowych C2-Cy metodą chromat[...]
EN Ambient air samples were treated prior to cryogenic preconcentration and gas chromatographic analysis with various drying agents (magnesium perchlorate, ascarite, potassium carbonate - natrium hydroxide on support, and Nafion membrane). It was found out that determined amounts of aromatic hydrocarbo[...]
12
80%
Chemia Analityczna
PL Przeprowadzono porównawcze, modelowe badania możliwości wykorzystania złoża węglanu potasu oraz chlorku wapnia do osuszania strumienia powietrza atmosferycznego przed etapem wzbogacania analitów z grupy monoterpenów. W trakcie tych badań stwierdzono, że jest możliwe usunięcie w ten sposób od 80 do 9[...]
EN The studies were performed to determine the possibility of application of potassium carbonate and calcium chloride to dry a stream of atmospheric air before enriching analytes of monoterpens group. It was found out that 80 to 90% of water vapour content can be removed from air nearly completely satu[...]
13
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2002 T. 23, z. 1 131-139
PL Aby uzyskać produkty suszenia bardzo dobrej jakości, wymagana jest dokładna kontrola wielu parametrów procesowych. W przypadku większości instalacji suszarniczych konieczna jest kontrola parametrów wlotowych i wylotowych czynnika suszącego oraz materiału suszonego. Podstawowymi monitorowanymi parame[...]
EN To obtain a high-quality dried product, a precise control of many process parameters is required. In most drying installations, it is necessary to control inlet and outlet parameters of a drying agent and material being dried. Problems appearing during designing and operation of an experimental dryi[...]
14
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 4 697-715
PL Przedstawiono pełny model matematyczny kinetyki adiabatycznego suszenia okresowego w złożu fluidalnym. Model zawiera równania dla pierwszego i drugiego okresu suszenia. Na podstawie wyprowadzonych równań można obliczyć zmiany wilgotności i temperatury ciała stałego oraz fazy gazowej i w ten sposób o[...]
EN The complete mathematical model describing adiabatic periodic drying in a fluidized bed has been presented. The model comprises equations for the first and second period of drying. On the basis of the derived equations it is possible to compute changes of the moisture and temperature of the solid pa[...]
15
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 4 731-737
PL Opracowano nowy system suszenia oparty na technice fluidyzacji w układzie ograniczonym. Układ suszenia powietrza składał się ze stałej warstwy gruboziarnistego żelu kwasu krzemowego, w której przestrzeniach międzyziarnowych fluidyzowały drobne kulki szklane w strumieniu powietrza o różnej zawartości[...]
EN A novel drying system, based on the confined fluidization technique was developed. The air drying system was composed of a bed of coarse particles of silica gel between which fine glass beads were fluidized by an air stream with different contents of water vapour. The effects of gas flow velocity, d[...]
16
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2005 nr 3 20-20
17
80%
Cement Wapno Beton
PL Młyny misowo-rolkowe stanowią bardzo dobre urządzenie suszące, dzięki bezpośredniemu kontaktowi mielonego materiału z gorącymi gazami. Instalacja mieląca może pracować stabilnie nawet przy mieleniu surowców o wilgotności ponad 20%, bez stosowania układu wstępnego suszenia. W przypadku materiałów po[...]
EN Roller mills are known to be excellent drying machines, due to the fact, that the grinding material is intimately in contact with the hot gas. A stable operation of a grinding plant can be achieved even for raw materials with more than 20% of feed moisture without a pre-grinding system. For high por[...]
18
80%
Karbo
1998 Nr 12 389-393
PL Przez podsuszanie rozumiane jest obniżenie zawartości wilgoci w węglu do ~ 5%. Węgiel po obniżeniu zawartości wilgoci do tego poziomu nie stwarza jeszcze trudności w operacjach transportu i zagrożenia wybuchowego. Zaprezentowano sposób obliczeń, umożliwiający określenie zmian strumieni, stężeń i tem[...]
19
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1998 Nr 4 12-17
PL Przedstawiono wyniki badań kinetyki suszenia kukurydzy w złożu nieruchomym i fluidalnym. Zaproponowano model matematyczny procesu suszenia fluidalnego materiałów gruboziarnistych w oparciu o model złoża pęcherzykowego. Porównano wyniki obliczeń z danymi eksperymentalnymi.
EN The experimental results dealing with the drying kinetics of corn in both a fixed and fluidized beds have been presented. A mathematical model of fluidized drying of coarse-grained materiáls based on the bubble bed model has been proposed. Calculation results have been compared with the experime[...]
20
80%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono teoretyczne i praktyczne aspekty zastosowania mikrofal w suszarnictwie oraz najważniejsze właściwości mikrofal. Podano przykłady zastosowań mikrofal do procesu suszenia i dokonano oceny możliwości wykorzystania energii pola elektromagnetycznego w suszeniu wrażliwych ternicznie materiał[...]
EN Paper discussed the theoretical and practical aspects of using microwaves to drying of the food products. Basic properties of microware energy were characterized and some examples of microwave technique application to the process of drying were given. The possibilities of drying of thermally sensiti[...]
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last