Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 58
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  susza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
2004 Nr 10 413-423
PL Scharakteryzowano poglądowo zjawisko suszy zarówno w odniesieniu do stanu zasobów wodnych, jak i wpływu tego stanu na zaopatrzenie ludności w wodę. Wskazano na związane z tym zjawiskiem straty finansowe często wynikające nie tylko z samego zjawiska suszy, ale także z niewłaściwej i nieprzemyślanej d[...]
EN There has been given in a demonstrative way the characterization of the phenomenon of draught both in relation to the state of water resources and to the impact of their state on public water supply. There have been also shown financial losses connected with the draught which in many cases result no[...]
2
80%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 186-187
3
80%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 47-48
4
80%
Gospodarka Wodna
2001 Nr 4 172-174
PL Przedstawiono część wyników doświadczenia łąkowego, prowadzonego w dolinie rzeki Supraśli. Omówiono zmiany poziomu wody gruntowej i uzyskane plony siana na tym terenie w nawiązaniu do suszy panującej w 2000 r.
EN A part of results of the meadow experiment being carried on in the valley of the river Suprasl has been presented. With reference to the drought in the year 2000 there have been discussed changes in the level of the underground water and yield of hay obtained from that area.
5
80%
Gospodarka Wodna
2019 Nr 3 25--29
6
61%
Gospodarka Wodna
2009 Nr 4 142-145
PL Polska ma ograniczone zasoby wody. Średni roczny odpływ przypadający na jednego mieszkańca jest w naszym kraju dużo mniejszy niż średnio na świecie, a także w Europie. Jednym ze sposobów ograniczenia deficytu wody jest jej retencjonowanie w zbiornikach wodnych, które dodatkowo mogą ograniczać skutki[...]
EN Poland has limited water resources. The average yearly outflow per one inhabitant is in our country much lower than the world and the European average. One of methods to reduce water shortage is to store it in water reservoirs that may additionally mitigate the effects of floods.
7
61%
Gospodarka Wodna
2009 Nr 4 155-162
PL Niedobory wody i susze, ich wpływ na gospodarkę wodną w państwach Unii Europejskiej na tle przyjętych niekorzystnych scenariuszy, zakładających gremialne ocieplenie klimatu na przestrzeni najbliższych kilkudziesięciu lat, nie nastrajają optymistycznie. Oczywiście jeśli tezy scenariuszy się sprawdzą,[...]
EN The article is devoted to the system of water resources management in France, often cited as model example of the efficient functioning of water management, and where the involvement of local communities in water resources management has a long tradition.
8
61%
Journal of Water and Land Development
2009 no. 13b 17-29
PL Zmiany klimatu będą wywierać silny wpływ na rolnictwo. Przeważa pogląd, że w skali ogólnej spodziewane zmiany, polegające na globalnym ociepleniu, przyniosą korzystne efekty w gospodarce rolnej, bowiem zwiększy się potencjał produkcyjny rolnictwa. W Polsce należy się spodziewać wzrostu temperatury o[...]
EN Uncertainties as to how the climate will change and how it will influence the necessities and trends of irrigation development lead to a number of serious questions to be answered in the near future. How irrigation and water systems will have to adapt to climate changes is a challenge that planners,[...]
9
61%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2006 T. 6, z. 1 139-151
PL Oceny zagrożenia suszą uprawy buraka cukrowego dokonano na podstawie standaryzowanej ewapotranspiracji ETs i częstotliwości występowania suszy w poszczególnych klasach. W pracy przeanalizowano przebieg wartości ET, ETs oraz częstotliwości występowania na poszczególnych stacjach[...]
EN Drought risk estimation for sugar beet was made based on standardized ewapotranspiration index ETs and the frequency of drought occurrence. Standardized ewapotranspiration index ETs was calculated for 4 soil types of different useful soil water reserves using the series of actu[...]
10
61%
Zieleń Miejska
2012 Nr 3 42-43
PL Miasto dla drzewa jest środowiskiem całkowicie obcym. W warunkach naturalnych występują one w lasach lub w zaroślach, czyli zbiorowiskach na ogół zrównoważonych ekologicznie. W mieście podlegają wielu niekorzystnym wpływom.
11
61%
Instal
2011 nr 4 48-51
PL Brak zrównoważonego bilansu zasobów wodnych na świecie rodzi konflikty pomiędzy społecznościami międzynarodowymi. Powszechnie uważa się, że wiek XXI będzie wiekiem wody, a właściwie walki o dostęp do jej zasobów. Z jawiska hydrologiczne takie jak powodzie i susze stanowią dodatkowe źródło zdarzeń ni[...]
EN The lack of a sustainable balance of water resources in the world raises conflicts between the international communities. I t is commonly believed that the twenty-first century will be the century of water, and actually the fight for access to its resources. Hydrological phenomena such as floods and[...]
12
61%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Podstawą działań, których celem jest przeciwdziałanie skutkom suszy jest monitoring określający jej wystąpienie, czas trwania i intensywność. Stosuje się różne metody detekcji suszy. Jedna z nich polega na analizie wartości wskaźnika standaryzowanego opadu SPI. Wskaźnik SPI określa niedobory opadu n[...]
EN Poland is situated in a transitory temperate climate zone, nonetheless droughts occur here posing a serious economic, social and environmental problem. Droughts in Poland are hardly predictable. It is difficult to forecast the term of their occurrence, duration, territorial range and intensity. This[...]
13
61%
Zieleń Miejska
2010 Nr 12 40-43
PL W ostatnich latach nasiliła się degradacja drzewostanów miejskich, szczególnie przyulicznych. Jednym z tego powodów jest nadmierne zasolenie siedlisk przyulicznych, wynikające w znacznym stopniu z chemicznego odladzania jezdni.
14
61%
Zieleń Miejska
2014 Nr 10 36--37
PL Straty na terenach zieleni mogą być coraz większe, podobnie jak zapotrzebowanie roślin na wilgoć. Można temu zapobiec na dwa sposoby. Dostarczać roślinom więcej kosztownej wody, albo zabezpieczyć je przed wysychaniem. Wydaje się, że na dłuższą metę druga metoda jest rozwiązaniem tańszym i skutecznie[...]
15
61%
Gospodarka Wodna
2015 Nr 11 319--323
PL W artykule przedstawiono uwarunkowania powodzi i susz w Polsce wynikające ze skromnych zasobów wodnych oraz małej pojemności zbiorników retencyjnych. Omówiono zjawisko suszy i jej konsekwencje, jak również jej prognozowanie i ocenę zagrożeń. Przedstawiono problem gospodarowania wodą w okresie suszy [...]
EN The paper presents the background of floods and droughts occurrence Poland, resulting from modest water resources and small capacity of retention reservoirs. The authors discuss the phenomenon of drought and consequences, as well as drought forecasting and risk assessment. they present the problem o[...]
16
61%
Acta Geophysica
2016 Vol. 64, no. 6 2530--2549
EN This paper investigates the variability of drought conditions in Poland in the years 1956-2015 with the use of the Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index (SPEI). The study provides a new insight into the phenomenon of the past expansion of the drought-affected area as well as evidence o[...]
17
61%
Przegląd Geofizyczny
2005 Z. 3-4 229-248
EN The complete method, based on Zelenbasic and Salvai model, for estimating unknown distributions of low flow indices (drought amount and duration) is presented. Good fiting is shown on data taken from two different catchments: upper Nysa Kłodzka and Odra rivers.
18
61%
Proceedings of ECOpole
2017 Vol. 11, No. 1 279--286
PL Reaktywne formy tlenu (RFT) powstają w komórkach jako produkt uboczny wielu procesów metabolicznych, a ich wytwarzanie nasila się pod wpływem wielu czynników środowiskowych. W pewnych granicach stężeń obecność RFT jest niezbędna do zachowania prawidłowego funkcjonowania komórki, dlatego rośliny wyks[...]
EN Reactive oxygen species (ROS) are the byproducts of many metabolic processes and their production is increased under of number of environmental factors. In certain concentration range, the presence of ROS is necessary to maintain proper cell function. Thus, cells have many mechanisms, which role is [...]
19
61%
Gospodarka Wodna
2014 Nr 10 373--376
PL Rozważono czasowe i przestrzenne charakterystyki suszy w Polsce. Przedstawiono przyczyny niekorzystnych zmian, związane z procesami naturalnymi, a także wynikające z działań człowieka. Problemy niedoboru wody należy rozwiązywać przez wdrażanie strategii zintegrowanej gospodarki wodnej, w szczególnoś[...]
EN The article presents time and space characteristics of droughts in Poland. It presents the reason of negative changes, related to natural processes, as well as resulting from the anthropogenic activity. The water shortage problems should be resolved through implementation of the integrated water man[...]
20
51%
Journal of Water and Land Development
PL Badania suszy jako elementu Światowego Programu Żywnościowego mieszczą się w obszarze naszych zainteresowań badawczych. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań nad suszą w jednym z najważniejszych gospodarczo obszarów Azerbejdżanu. Istnieją różne metody analizowania suszy. Ponieważ wybrany region[...]
EN As part of the World Food Program, investigating droughts is within the scope of our interest. Therefore, this paper presents results of studies on droughts in one of the most important economic regions of Azerbaijan. There are different methods to investigate drought. As chosen region is characteri[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last