Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 130
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sustainable transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono problematykę planowania zrównoważonego transportu miejskiego na etapie opracowywania strategii transportowych miast.
EN This paper presents a problems of sustainable urban transport planning on stage formation city transport strategy.
2
100%
Management and Production Engineering Review
EN In this article the authors present the methodology adopted and the results obtained in the first stage of the research encompassing focus group interviews (FGI) about the needs of public transport users in a selected city (Poznan). The elicitation and assessment of the requirements were carried out[...]
3
100%
Logistics and Transport
EN Greenways as linear open spaces in the landscape, planned for multiple usage, can perform significant ecological and social functions as for example: increasing biodiversity, protecting water resources, urban flood damage reduction, wildlife protection, serving as recreational, easy accessed public [...]
4
100%
Logistics and Transport
EN Transport brings significant social, economic, spatial and environmental effects, and thus is an important factor in the sustainability of society and the economy. The subject of the work is the sustainable development of transport, meaning socially and economically justified activities related to t[...]
5
100%
Logistics and Transport
2018 Vol. 37, No. 1 121--128
EN Increasingly, China is showing endeavours to understand the idea of sustainable development. This is evident in the policy of Chinese ports development, which assumes efforts to assign it, or at least to adapt it to conditions of the sustainable development. However, from the three optic of the sust[...]
6
88%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2013 nr 33 (105) 16--21
EN The paper presents key legal instruments governing the issues of the protection of the marine environment with respect to the management of ship-generated waste and cargo residues in European Union seaports. In view of the observed development of maritime transport, it is particularly important to o[...]
7
88%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 7/8 44-46
PL Analiza procesów ewolucji strategii zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego i procesów zmian struktury osiedleńczej. Struktura wykorzystania czasu w gospodarstwach domowych krajów UE. Ocena poprawy instrumentów zrównoważenia rozwoju miast w kategoriach ekologicznych, ekonomicznych i społecznych[...]
EN The analysis of strategies of sustainable urban transport development and evolution of settlement structures processes. The structure of time use in households in the EU member states. The assessment of instruments improvement for sustainable development in the environmental, economic and social sen[...]
8
88%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 4 277--284
EN Economic development of nations leads to a higher living comfort of the society. Rich societies want to move safely and independently and demand immediate availability of purchased goods or – in the case of Internet shopping – delivery in the shortest possible time. Such an approach facilitates a co[...]
9
88%
Logistics and Transport
EN This article has two aims: the cognitive one and the methodological one. The first one focuses on delineating city areas (of Łódź in this case), in relation to which a conscious parking policy should be implemented, including differentiation of the base parking fee and dynamics of parking cost incre[...]
10
75%
Logistyka
2012 nr 3 32--34
EN Transport markets and their rationalization as a result of sustainable development of transport and logistics
11
75%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 10 5--7, 29
PL Podatek od zatłoczenia w Sztokholmie. Zmniejszenie ruchu w obrębie kordonu (linii opłat). Szybki wzrost liczby czystych pojazdów wjeżdżających do centrum miasta. Poprawa stanu środowiska i bezpieczeństwa ruchu.
EN Congestion tax in Stockholm. Reduction of the traffic within the limits of cordon (tax line). Rapid growth of clean vehicles driving in the city centre. Improvement of the environment and traffic safety.
12
75%
Archives of Transport System Telematics
EN A fundamental element of creating a common European market is the transport policy aiming at developing infrastructure and transport corridors, also involving neighbouring non-EU member countries in this process. In this article, some challenges in creating sustainable transport policy are discussed[...]
13
75%
Transport Miejski i Regionalny
2013 nr 3 8--12
PL Rozwój miast i regionów, wzrost konsumpcji społeczeństwai produkcji w przedsiębiorstwach i związanym z tym transportem ładunków pogłębił problemy transportowe, takie jak: zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, kongestię, produkcję odpadów, zdarzenia drogowe, czy intensywne wykorzystanie paliw kopa[...]
EN Development of cities, regions, growing consumption of community and increasing production have resulted in growth of transport problems such as: pollution of air, water and soil, congestion, traffic incidents, excessive use of fossil fuels. These problems have negative influence on society, economy[...]
14
75%
Logistyka
PL Celem artykułu jest analiza wpływu transportu związanego z obsługą turystów, zarówno na środowisko przyrodnicze jak i społeczeństwo oraz podkreślenie roli władz lokalnych i branży turystycznej w kreowaniu zrównoważonego systemu transportu. Władze lokalne mają wpływ zarówno na dochody jak i koszty fu[...]
EN This article aims to analyze the impact of transport associated with the support of tourists, both on the natural environment and society, emphasizing the role of local authorities and the tourism industry in creating a sustainable transport system. Local authorities have an influence on both income[...]
15
75%
Transport Miejski i Regionalny
2013 nr 6 26--27
PL W czasach nowoczesnych mediów coraz ważniejszą rolę w dotarciu do obywateli odgrywa przekaz bezpośredni, dzięki któremu można w pełni i rzetelnie przedstawić społeczeństwu punkt widzenia oraz zamierzenia urzędu. W artykule opisano, jak z tego zadania wywiązuje się krakowski Zarząd Infrastruktury Kom[...]
EN In the times of modern mass media more and more important role to reach citizens plays direct information which provides possibility to present to the public point of view and intentions of the institutions and companies. The article presents activities undertaken by the Municipal Infrastructure and[...]
16
75%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 7/8 4-7
PL Podejście UE do zagadnień kształtowania nowej kultury mobilności w mieście. Miejsce transportu miejskiego w alokacji środków finansowych wyasygnowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny. Rola Europejskiego Banku Inwestycyjnego w finansowaniu zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego ze szczególn[...]
EN The UE approach towards the problem of creation of new mobility culture in towns. The place of urban transport in allocation of EIB’s financial resources. The role of EIB in the financing of sustainable urban transport development.
17
75%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 7/8 47-49
PL Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego i proces jego przygotowania. Kluczowe wyzwania stawiane w procesie tworzenia Planu. Uwarunkowania wdrażania Planów w Polsce.
EN The Sustainable Urban Transport Plans and the process of its elaboration. The essential challenges in the process of Plan elaboration. The conditions of Plans implementation in Poland.
18
75%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 7/8 50-55
PL Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na rozwój transportu. Miasto jako przestrzeń dla zrównoważonego rozwoju systemu transportowego. Specyfika miasta Szczecina i jego sieci transportowej. Możliwe kierunki rozwoju sieci transportowej miasta Szczecina i regionu.
EN The impact of sustainable development on transport development. The city as the space for sustainable development of transportation system. The specificity of Szczecin city and its transportation network. The possible directions of transportation network development in Szczecin and the region.
19
75%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 12 12-17
PL Charakterystyka zbioru działań służących realizacji założeń zintegrowanej polityki transportowej i przestrzennej w miastach. Pakiety polityki promowania zrównoważonego transportu w skali miast i kraju i ich wdrażanie.
EN Characterises of activities for implementation of integrated transport and spatial managements policy in cities. Packages of promotion of sustainable transport policy in cities and in the country as well as their implementation.
20
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono problematykę zrównoważonej mobilności w miastach, której jednym z priorytetowych celów jest zmniejszenie popytu na podróże realizowane samochodami osobowymi, a zwiększenie udziału podróży odbywanych środkami transportu publicznego oraz rowerem i pieszo.
EN This paper presents a problems of sustainable urban mobility. One of the chief objectives of this problems is to decrease the demand for travelling in cars, and to increase the share of travelling by public means of transport as well as by bicycle and on foot.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last