Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1432
first rewind previous Strona / 72 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sustainable development
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Górnicze
2012 R. 63, nr 3 153--157
PL W artykule przedstawiono podstawowe definicje oraz zakres społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Opisano genezę zrównoważonego rozwoju w nawiązaniu do koncepcji społecznej odpowiedzialności. Szczególną uwagę zwrócono na działania podejmowane przez przedsiębiorstwa górnicze w zakresie realizac[...]
EN The article presents the basic definitions and scope of corporate social responsibility. It describes the origins of sustainable development in relation to a concept of social responsibility. Particular attention was paid to the activities taken by mining companies with regard to realization of the [...]
2
100%
Problemy Jakości
EN Released in 2008 (Polish version in 2009) a new edition of ISO 9001 was only cosmetic correction introducing small changes, the only detail and clarify some statements contained in the standard. So you can say that for 12 years (since 2000) was not greater correction of the ISO 9001 standard. At the[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 18 87--98
PL Rozwój nauki, techniki, uprzemysłowienia oraz wzrost liczby ludności obserwowany w XX wieku przyczynił się do wzrostu eksploatacji zasobów naturalnych. Ograniczoność zasobów naturalnych przy nieograniczonych potrzebach społeczeństwa była jednym z powodów stworzenia koncepcji zrównoważonego rozwoju. [...]
EN The development of science, technology, industrialization and the population growth which could be observed in the twentieth century have contributed to the growth in natural resources exploitation. The limited natural resources and the unlimited needs of the society were one of the reasons to creat[...]
4
100%
Problemy Ekorozwoju
PL Ludzkość staje przed największym jak dotąd wzywaniem, którym jest konieczność wprowadzenia rozwoju zrównoważonego. Potrzebny jest tu nowy paradygmat oparty na szacunku wobec przyrody i znajomości mechanizmów rządzących naturą. Koncepcja egzergii i jej metody stanowią ogromny potencjał, który należy [...]
EN Humankind faces the most serious challenge ever – sustainable development. A new paradigm based on respect of nature and awareness of natural mechanisms is needed. The concept of exergy and exergy based methods offers a unique potential to support this. Applications to real problems and possible sol[...]
5
100%
Ekonomia i Zarządzanie
EN In reply to increasing ecological environmental crisis, arises the conception of sustainable development which was defined by the Brundtland Commission in the report "Our Common Future". According to the definition, sustainable development means meeting the needs of the present generation without co[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Zrównoważony rozwój nie ma jednoznacznej definicji i jest różnie rozumiany, choć w większości odnoszony jest do środowiska. Koniecznym wydaje się takie wykorzystywanie zasobów naturalnych, aby szedł za nim postęp gospodarczy i jednocześnie jak najmniejszy uszczerbek dla otoczenia naturalnego. Rozwój[...]
EN Sustainable development has not a clear definition and is understood in different ways, although most of it refers to the environment. It seems essential to use natural resources so that economic progress can follow and at the same time little damage to the natural environment could be done. Develop[...]
7
100%
Logistyka
PL Artykuł przedstawia problem logistyki gospodarowania odpadami w aspekcie nowych uregulowań prawnych. Zgodnie ze zmienionym ustawodawstwem to gmina stanie się właścicielem odpadów i będzie zobowiązana do ich transportu, składowania i unieszkodliwiania. Wprowadzone zmiany są zgodne z zasadą zrównoważo[...]
EN Article presents problem of waste management logistics in terms of new regulations. Under the amended legislation, the municipality becomes the owner of the waste and will be responsible for their transportation, storage and disposal. These changes are consistent with sustainable development and req[...]
8
100%
Problemy Ekorozwoju
PL Artykuł ten podejmuje ideę “zielonej gospodarki”, jako jedną z możliwych odpowiedzi na problemy o wymiarze globalnym, związane z działalnością gospodarczą człowieka i jej konsekwencjami – często szkodliwymi – dla perspektyw rozwoju na naszej planecie. Wymaga to np. dostrzeżenia napięć jakie powstają[...]
EN This paper is going to discuss the “green economy” idea1 as a possible answer to the global concern of human economic activities and their (harmful) consequences to the future development perspectives for our planet. Inevitably, it has to refer to the tensions between traditional polluting industry [...]
9
100%
Problemy Ekorozwoju
10
100%
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa
EN An attempt to formulate criteria for diverse housing environment is connected with the necessity of providing an explanation of what we relate them lo, who is responsible for their realisation, as well as determination of existing harriers and threats caused by violation of the idea of sustainable d[...]
11
100%
Problemy Ekologii
2009 R. 13, nr 5 265-266
EN The quality of life which plays a key role in the education for sustainable development means that all people on the earth have an opportunity to develop their life style in a way as to make it in line with the sustainable development. The criterion of the sustainability quality of life aspects is a[...]
12
100%
Problemy Ekologii
2007 R. 11, nr 5 263-270
PL Zasady ekorozwoju poprzez wymagania prawodawstwa krajowego obligują wszystkie podmioty gospodarcze do zapewnienia odpowiedniej jakości odprowadzanych wód i ścieków jak i do oszczędnego i racjonalnego korzystania z istniejących zasobów wód. Brak kompleksowego podejścia oraz niedostatek "dobrych prakt[...]
EN Eco-development principles oblige all industrial entities to provide proper quality of drained water and sewage and to economical and rational use of existing water resources. Shortage of comprehensive approach and "good practices" in relationships of water and sewage purification (including rainwat[...]
13
100%
Problemy Ekologii
2008 R. 12, nr 3 122-130
PL Idea rozwoju zrównoważonego, jak każda masowo integrująca idea społeczna, przenika do wszystkich form życia i uniwersalizuje się kulturowo za pośrednictwem edukacji. Co jednak niezmiennie ważne i jednocześnie wyróżniające dla tej idei to fakt, że od tego jaka jest i jaka będzie edukacja zależy "trwa[...]
EN The idea of sustainable development, typically to mass-integrative social ideas, penetrates all forms of life and universalizes culturally by means of education. What remains permanently important and at the same time distinctive for this idea is the fact that the "sustainability" - a kind of overal[...]
14
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2013 Nr 22 181--195
PL W artykule opisano główne zagrożenia dla środowiska generowane przez transport drogowy (dla ziemi, gleby, powietrza, roślin, zwierząt i dla człowieka). Następnie scharakteryzowano przyjazne dla środowiska gałęzie transportu, które mogą stać się konkurencyjne dla przewozów drogowych, zwłaszcza transp[...]
EN This article describes environmental dangers from the side of road transport (ground, soil, air, area, plants, animals and impact on human). Then the ecological kinds of transport were characterized, especially rail and water transport. They can become competitive with the road transport.
15
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2011 R. 108, z. 3-A s. 7--23
PL Z aktualnych dokumentów planistycznych Krakowa wyłania się spójna na ogół wizja przyszłego rozwoju miasta. Autorzy zgodni są m.in. co do tego, że rozwój przestrzenny winien być zrównoważony i podporządkowany zasadom ładu przestrzennego, że zarządzanie rozwojem winno uwzględniać oszczędną gospodarkę [...]
EN From the current planning documents of Krakow emerges a rather consistent vision for the future development. The authors agree that urban development should be sustainable and should support consistent urban form, that growth management should involve effective use of resources and that good accessi[...]
16
100%
Architectus
2007 Nr 1-2(21-22) 109--114
PL Trwały i zrównoważony rozwój (TZR) (ang. sustainable development) jest koncepcją rozwoju społeczno-gospodarczego zarysowaną w raporcie końcowym komisji działającej w latach 1984-1987 z mandatu ONZ, tzw. Komisji Brundtland. Raport zatytułowany Our Common Future definiuje problem następująco: Zrów-now[...]
EN The concept of suitable development and its application in the practice of industrial architecture is examined in the paper. American experiences in promoting the concept through creation of a nationally accepted benchmark for design, construction and operation of green buildings: the Leadership in [...]
17
100%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2012 nr 2 117--138
PL W artykule przedstawiono metodę oceny poziomu zrównoważonego rozwoju organizacji z wykorzystaniem wnioskowania rozmytego. Podstawę metody stanowi ocena aspektów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Proponowane rozwiązanie umożliwia ocenę poszczególnych organizacji, jak też dokonywanie porówn[...]
EN The paper presents a method of organizations’ sustainability assessment with the use of fuzzy logic whereby economic, environmental, and social components are fundamental to the model. Each of the inputs is treated individually, and the application of fuzzy logic helps provide an overall measure. Th[...]
18
100%
Logistyka
PL Okres występowania zatłoczenia ulic w miastach stale się wydłuża powodując wzrost strat czasu uczestników ruchu. Pojazdy oczekujące na przejazd stają się przyczyną wzrostu hałasu i zużycia paliw oraz większej emisji szkodliwych substancji do otoczenia na obszarze występowania kongestii. Jak pokazują[...]
EN The period when the congestion in the streets of the cities occurs has been consistently extending causing the increase of losses incurred by the traffic participants. The vehicles in a standstill have caused an increase of noise, of fuel consumption and of the harmful emissions at a relatively smal[...]
19
100%
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa
EN The idea of sustainable development of man's living environment is postulational, and it seems to be one of the scientific myths based on a falsified representation of reality. There are two fundamental trends in defining sustainable development of housing environment in relation to the concept of a[...]
20
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 11 34-37
PL We współczesnych obiektach architektury krajobrazu można zauważyć wyraźny trend związany z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ponadto wiele z nich powstało na terenach zdegradowanych, do niedawna zajmowanych przez zakłady przemysłowe, linie kolejowe czy składowiska odpadów.
first rewind previous Strona / 72 next fast forward last