Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sustainable development of transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 5 16-37
2
100%
Logistics and Transport
EN Transport brings significant social, economic, spatial and environmental effects, and thus is an important factor in the sustainability of society and the economy. The subject of the work is the sustainable development of transport, meaning socially and economically justified activities related to t[...]
3
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 97 135--145
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty kształtowania proekologicznego systemu transportowego w ujęciu regulacji prawnych. Dokonano przeglądu aktów prawnych oraz dokumentów dotyczących zmniejszania negatywnego wpływu transportu na środowisko. Przedstawiono unijne regulacje i zalecenia dotyczące pol[...]
EN The paper presents selected aspects of environmentally friendly transport system apprehended to legal regulations. Review of legislation and documents relating to the reduction of the negative impact of transport on the environment was made. In article presented EU regulations and recommendations fo[...]
4
75%
Logistyka
2015 nr 6 268--273, CD
PL W artykule dokonano analizy efektów wdrażania przedsięwzięć zmierzających do zrównoważonego rozwoju transportu. Transport w aspekcie społeczno-gospodarczym korzystnie wpływa na konkurencyjność i aktywność podmiotów gospodarczych oraz rozwój gospodarczy. Transport należy jednak do tych gałęzi gospoda[...]
EN The article analyzes the effects of activities for the sustainable development of transport. In the socio-economic aspect, transport brings good effects on the competitiveness and activity of businesses and the economic growth. At the same time, though, transport belongs with those branches of econo[...]
5
75%
Logistyka
2014 nr 6 5732-5736
PL Paradygmatem przemian cywilizacyjnych współczesnego świata staje się trwały i zrównoważony rozwój; stymuluje to działania rządów, społeczeństw i organizacji gospodarczych do zachowania środowiska przyrodniczego i społecznego dla przyszłych pokoleń w stanie nie gorszym niż obecnie. W artykule zapreze[...]
EN Sustainable development becomes the paradigm of the civilization changes of the contemporary world; it stimulates the activities of governments, societies and business organizations to preserve the natural and social environment for future generations in the condition which is not worse than the pre[...]
6
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 5 51--64
PL Kryzysy ekonomiczne stały się jednym z powodów rozwoju car-poolingu, jednak charakteryzują go nie tylko korzyści finansowe. Wspólne przejazdy mogą przełożyć się na zredukowanie czasu podróży, skrócenie długości oczekiwania na środek transportu a szerzej na zmniejszenie kongestii w miastach i ogranic[...]
EN Economic crises became one of the reasons why car-pooling has developed. Nonetheless, it can not be characterized only by financial profits. Common passages may curtail the travel time, shorten waiting time for transport and specifically - reduce congestion in cities and limit the negative impact of[...]
7
63%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 1 2-8
PL Różne formy planów mobilności w Londynie. Przykłady wolontaryjnych planów mobilności. Grupy planów mobilności. Przyszłość planów mobilności w Londynie.
EN Different forms of travel plans in London. Examples of voluntary travel plans. Groups of travel plans. Future of travel plans in London.
8
63%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 1 9-12
PL Zrównoważone miejskie systemy transportowe. Środki równoważenia rozwoju transportu. Możliwości zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców.
EN Sustainable urban transport systems. Measures of balancing of transport development. Possibilities of changes of travel behaviour of inhabitatnts.
9
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 881--887, CD
PL Zrównoważony rozwój transportu od dawna funkcjonuje w polityce UE, jest on określony poprzez różne dokumenty, zdefiniowany i wyrażony w różnych wytycznych, sposobach działania w celu jego osiągnięcia. W praktyce okazuje się, że nie jest to takie proste, co uwidacznia się w funkcjonowaniu systemów tr[...]
EN Sustainable transport development has long been active in EU policy, it is defined by various documents, defined and expressed in various guidelines, ways to achieve it. In practice, it turns out that it is not so easy, as evidenced by the functioning of transport systems of individual member states[...]
10
63%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 3 330--332
11
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1494--1497, CD
PL W artykule autorzy przedstawili teoretyczny aspekt zrównoważonego transportu i mobilności w miastach. Zaprezentowane zostały również Plan Rozwoju Elektromobilności 2016-2025 oraz program Bezemisyjny transport publiczny, których jednym z głównych zadań jest: określenie korzyści związanych z upowszech[...]
EN In this paper the authors present theoretical aspects of sustainable transport and urban mobility. Also presented are the Electromobility Development Plan 2016-2025 and the Non-Emission Public Transport Program, whose task is to: identify the benefits of widespread use of electric vehicles in Poland[...]
12
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1138--1146, CD
PL W artykule przedstawiono uszkadzalność autobusów i ich systemów konstrukcyjnych, stosowanych w komunikacji zbiorowej. Analiza dotyczy okresu 2013-2016 r. wdrażania i eksploatacji zrównoważonego transportu publicznego w Rzeszowie. Wzięto pod uwagę autobusy napędzane sprężonym gazem ziemnym CNG (Compr[...]
EN The article presents the reliability of bus and their construction systems used in public transport. The analysis covers the period 2013-2016 of the implementation and operation of sustainable public transport in Rzeszow. CNG-driven buses (Compressed Natural Gas) and diesel fuel ON were considered. [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last