Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 225
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  suspension
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistics and Transport
EN The paper contains analyses of the recorded acceleration signals obtained from the prototype of the rail vehicle suspension condition and track condition monitoring system. Primary and secondary suspension condition is assessed upon acceleration signals registered in measuring points located on bogi[...]
2
80%
Journal of KONES
EN Personal cars are the largest group of vehicles on the road. Every year a significant increase in this group of vehicles enforces the need to shorten the time of the study of the technical condition on vehicle inspection stations. One of the major components checked during the inspection is vehicle [...]
3
80%
Journal of KONES
EN Recently leading producers of farm tractors even more often apply in running systems triangular caterpillar contour (TCC). In such running system one of the most problem knots is the back idler (BI) which is loaded by reaction from a caterpillar track and from weight of the casco having on this supp[...]
4
80%
Materials Science Poland
2008 Vol. 26, No. 2 395--402
EN Two powders containing 97 mol % ZrO2 and 3 mol %Y2O3 with different crystallite sizes have been prepared by the hydrothermal method and calcination of co-precipitated gel. The hydrothermal powder was filter pressed under 5 MPa and dry pressed under 20 to 200 MPa. Filter pressed samples showed a more[...]
5
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 94-95
PL Przedstawiono wyniki badań nad unoszeniem cząstek ciała stałego z dna zbiornika aparatu, w którym znajdują się dwa oddzielnie napędzane mieszadła obrotowe. Analizowano jak obecność górnego mieszadła wpływa na stopień zmieszania układu i efektywność mieszania.
EN Mixing of liquid-solid system in a mixing vessel with two independently driven impellers was investigated. An influence of upper impeller on the system mixing index and the efficiency of mixing was analysed.
6
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2000 Vol. 38 nr 4 833-841
PL Ultradźwiękowe badania mieszaniny żelu i kulek szkła w stanie zawiesiny. W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych propagacji fal ultradźwiękowych w zawiesinie utworzonej z mieszaniny żelu ultrasonograficznego i cząstek szkła. Istotą pracy jest zbadanie dyspersji prędkości fazowej i zale[...]
EN Main purpose of this paper is experimental investigation of propagation of ultrasonic waves in suspensions of solid particles (glass beads) in gel. The dependence of phase velocity and attenuation coefficient on the volume fraction and size of solid particles was studied. Special attention has been [...]
7
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1998 nr 3 795-806
PL Tematem prac jest przepływ cieczy zawierającej rozpuszczony gaz przez ośrodek porowaty. W wyniku spadku ciśnienia poniżej ciśnienia nasycenia na drodze przepływu może dochodzić do wytrącania się gazu w postaci pęcherzyków. Osadzają się one w przestrzeni porowej ośrodka doprowadzając do zmniejszenia [...]
EN The paper deals with a flow of liquid containing dissolved gas though a porous medium. Due to a pressure drop below the saturation pressure along the flow course, bubbles of gas can be emitted in the liquid. They are deposited in the pores of medium, desreasing its porosity and permeability. Thus, t[...]
8
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1998 nr 3 807-817
PL W pracy zaprezentowano różne modele przebiegu zjawiska kolmatacji. Omówiono mianowicie trzy kinetyki opisujące przebieg zjawiska oraz odpowiadające im układy równań różniczkowych cząstkowych. Przedstawiono przykłady rozwiązań tych układów i wyznaczono w ich wyniku funkcję porowatości ośrodka w trak[...]
EN In this paper various models of the process of colmotage are presented. Three kinds of kinetics are discussed, describing the course of this phenomenon, and the relevant systems of partial differential equations. Examples of the solutions of these equations, are given and the function of porosity of[...]
9
80%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule przedstawiono oryginalne urządzenie skonstruowane do precyzyjnego przecinania wysokociśnieniową strugą zawiesiny wodno-ściernej, wytwarzaną według systemu MicroBorJet. Zaprojektowana pompa wodna tego systemu jest zespołem dwóch przeciwsobnie zsynchronizowanych wzmacniaczy pneumo-hydraulic[...]
EN Original installation constructed to precise high-pressure abrasive suspension jet cutting, created according to MicroBorJet system is presented in the paper. Water pump of that system is a unit built of two push-pull synchronized pneumatic-hydraulic amplifiers Basic parameters characterizing this s[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2007 z. 2/65 27-38
PL W niniejszej pracy zaproponowano dwa różne podejścia do wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych stanowiska zawieszenia ćwiartki pojazdu. W pierwszej części przedstawiono stanowisko oraz przebieg eksperymentów. Następnie zaprezentowano dwa niezależne podejścia do wyznaczania charakterystyki cz[...]
EN This paper presents two distinct approaches to estimation of frequency response of a quarter car. First, experiments on qurarter car were presented. Then two independent approaches to frequency responce estimation were introduced. The estimation results were presented, verified and a discussion of p[...]
11
80%
Molecular and Quantum Acoustics
2006 Vol. 27 319-326
EN This paper studied fiber and particle suspensions using pulsed laser-induced ultrasonic waves. By analyzing the power spectrum of these wide frequency ultrasonic waves propagating through different suspensions, the paper demonstrates that acoustic attenuation caused by fibers has a larger effect on [...]
12
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono sposób wyznaczania dynamicznych obciążeń zawieszenia samochodu. W tym celu w każdym kroku całkowania różniczkowych równań samochodu rozwiązywano dodatkowo równania równowagi dynamicznej. Porównano przyspieszenia pionowe środka koła zawieszenia przedniego, wyznaczone na podstawi[...]
EN The paper presents the method of determining the dynamic loads of front car suspensions. The vertical accelerations of front wheel center, getting from out-door experiment and computer simulation, ware compared in time and frequency domain.
13
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2002 T. 23, z. 2 255-267
PL Celem pracy jest adaptacja metody ultradźwiękowej do wyznaczania profilu stężenia zawiesin podczas sedymentacji. Przedstawiono model propagacji fal w zawiesinie, na podstawie którego wyznaczono zależność między prędkością fali a stężeniem objętościowym zawiesiny oraz zależność współczynnika tłumieni[...]
EN The aim of this paper was the application of the ultrasonic method to determine the concentration profile of suspensions during their sedimentation. The model of wave propagation in the suspensions was presented, on the basis of which the relations between the wave velocity and the volume fraction a[...]
14
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Zawieszenia współczesnych samochodów osobowych to złożone układy mechaniczne zawierające elementy sprężyste i tłumiące o nieliniowych charakterystykach, które ulegają zmianom w trakcie eksploatacji. Efektem tego są zmiany własności dynamicznych zawieszenia powodujące m. in. pogorszenie bezpieczeństw[...]
EN Suspension of presents passanger cars is the folded mechanical systems containing spring and damping elements with non-linear characteristics, changed in exploitation time. The effect these are the change of dynamic behavior of suspension causing deterioration the safety of drive. In paper introduce[...]
15
80%
Optica Applicata
EN This paper presents the modelling of optical phase function (PF) of water polluted by dispersed oil. The shapes of PFs for various oil droplet size distributions and for two optically extremely different oil types are shown for various wavelengths from 350 to 750 nm. It is proved that changes of opt[...]
16
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 98-99
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów najmniejszej prędkości obrotowej mieszadła n*, przy której nie ma zalegania fazy stałej na dnie zbiornika, uzyskanych dwoma metodami: w pierwszej metodzie moment znikania zalegającej fazy stałej na dnie zbiornika określano wizualnie, a w drugiej konduktometryczn[...]
EN The results of measurement of minimum stirrer speed ni, required for solids suspension are presented in this paper. The moment of complete suspension achievement was estimated with visual and conductivity methods using electrodes placed in the tank bottom. The second method has several advantages. I[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2001 Z.8 277-284
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów charakterystyk granulometrycznych zawiesiny ze stalowni konwertorowej, wykonane za pomocą wagi sedymentacyjnej. Badania charakterystyk przeprowadzano dla różnych zawartości fazy stałej zawiesiny. Obliczano wartości parametrów rozkładów statycznych wielkości c[...]
EN The paper presents the results of granulometric characteristics investigations of the converter steel plant suspension with the use of the sedimentation balance. The investigations were proved for the variable of solid phase rate. The parameters of statistical size distribution function were calcula[...]
18
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2001 Nr 6 221-224
EN Results of measuring pollution concentration in precipitation sewage. Typical flows for pre-treatment devices. Physical parameters of suspensions. Evaluation of precipitation sewage pre-treatment methods.
19
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2001 Z.8 285-294
PL W pracy przedstawiono wyniki modernizacji osadników i zagęszczaczy Dorra, polegającej na częściowym wypełnianiu przestrzeni osadnika pakietami wielostrumieniowymi. Osadniki te zostały wdrożone w górnictwie i w hutnictwie, umożliwiając zwiększenie wydajności lub efektywności klarowania. Przedstawiono[...]
EN The paper presents the main technological and designing problems of the radial clarifiers and thickeners, working on the basis of counter-current lamella modules. The results of the research have found practical use in the steel and mining industry. Due to the radial clarifiers and thickeners modern[...]
20
80%
Journal of KONES
2015 Vol. 22, No. 1 276--284
EN This paper is devoted to describing of method of decreasing of vibration load level on tractor operator’s working place by means of using of vibrations dynamic dampers in cabin suspension (on other words – dynamic absorbers of dynamic vibroisolators). Standard cabin vibroisolators of tractors DT and[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last