Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 55
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surowce
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Spożywczy
PL Ostatnie lata to eksplozja modyfikacji genetycznych. W grupie roślin modyfikowanych są rośliny oleiste, a wśród nich duże znaczenie ma rzepak. Pozycja rzepaku jest przy tym specyficzna i szczególnie ważna dla przemysłu spożywczego, również farmaceutycznego, kosmetycznego czy chemicznego. Specyfika r[...]
2
100%
Przemysł Spożywczy
2005 T. 59, nr 4 44--45
PL Podstawową zasadą obowiązującą podczas organizowania procesów gospodarki towarowej i procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego jest dokładne ich odwzorowanie.
3
80%
Przemysł Spożywczy
PL Nasiona rzepaku przeznaczone do przetwórstwa spożywczego to żywy materiał roślinny w stanie uśpienia. Jednakże procesy życiowe zachodzą tu przez cały okres przechowywania. Sposób obchodzenia się z nasionami rzepaku od zbioru na polu do zakładów tłuszczowych wpływa na jakość technologiczną uzyskanych[...]
4
80%
Przemysł Spożywczy
PL 10 Światowy Kongres Rzepakowy odbył się w Canberze (Australia) we wrześniu 1999 r. pod hasłem "New Horizons for an Old Crop" (nowe horyzonty starej rośliny uprawnej).
5
80%
Przegląd Górniczy
2014 T. 70, nr 10 134--136
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2013 nr 32 51--62
PL W niniejszej pracy przedstawione zostały wyniki badań wpływu surowca użytego do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) na ich skład chemiczny oraz właściwości fizykochemiczne. Założono, że na podstawie wyników badania składu estrów oraz wartości wybranych parametrów jakościowych goto[...]
7
70%
Magazyn Autostrady
PL W Szklarskiej Porębie od 14 do 16 kwietnia odbyła się IV edycja konferencji „Kruszywa mineralne”. Organizatorami imprezy były: Zarząd Oddziału SITG we Wrocławiu i Instytut Górnictwa Politechniki Śląskiej. Na czele komitetu organizacyjnego stanęła Mariola Stefanicka, reprezentująca na konferencji Zar[...]
8
61%
Materiały Ceramiczne
2011 T. 63, nr 3 696-697
PL Europejska Federacja Producentów Materiałów Ogniotrwałych, PRE, reprezentuje przemysł materiałów ogniotrwałych w Europie. Misją PRE jest działanie jako forum wymiany technicznej, podkreślanie roli przemysłu ogniotrwałego i zwracanie uwagi decydentów instytucji europejskich na jego strategiczną donio[...]
EN The European Refractories Producers Federation, PRE, represents the refractory industry in Europe. PRE’s mission is to act as a forum for technical exchanges, raise the visibility of the industry and highlight its strategic importance towards the policy makers in the European institutions. As a memb[...]
9
61%
Przemysł Chemiczny
2005 T. 84, nr 9 652-656
10
61%
Przemysł Chemiczny
11
61%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 6 684-689
12
61%
Wiadomości Górnicze
2013 R. 64, nr 9 503--509
PL W artykule przedstawiono możliwości i perspektywy pozyskania surowców z przestrzeni kosmicznej. W związku z rozwojem demograficznym oraz sczerpywaniem się ziemskich zasobów w wielu krajach naszej planety prowadzi się prace mające na celu podjęcie eksploatacji surowców Księżyca, Marsa oraz planetoid.[...]
EN The paper presents the possibilities and prospects of winning of raw materials from the space: As a result of population growth and land resources depletion in many countries of our planet the works are being carried to make undertake exploitation of raw materials of the Moon, the Mars and asteroids[...]
13
61%
Surowce i Maszyny Budowlane
2016 nr 6 24--26
PL Odpowiadając na pytanie: nie, nie muszą. Co więcej – optymalizacja w gospodarce popłuczynowej kopalni może stanowić potencjał poprawy wyników ekonomicznych.
14
61%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2012 Nr 1 34--37
PL Korzystanie z surowców mineralnych, w tym z kruszyw, od zawsze było, jest i będzie związane z podstawową działalnością człowieka. Wydobywanie, uszlachetnianie i wszelakie wykorzystywanie kopalin dotyczy ponad 70% działań gospodarczych. Od 1 maja 2004 roku, a więc momentu przystąpienia Polski do Unii[...]
EN The use of mineral resources, including aggregates, has always been, is and will be connected with the basic human activity. Both extraction and processing affect more than 70% of economic activities. From 1 May 2004, the date of Polish accession to the European Union, you may notice an increasing s[...]
15
61%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2017 Nr 3 20--23, 94--97
PL Przemysłowe operacje drobnego rozdrabniania, zwłaszcza procesy mielenia, stanowią integralną część technologicznych układów przeróbki wielu typów surowców mineralnych. W zależności od wymaganego składu ziarnowego i wielkości ziarna maksymalnego produktu końcowego proces mielenia prowadzi się w odpow[...]
EN Industrial operations of fine grinding constitute an integral part of the circuits of technological processing of many types of mineral raw materials. Depending on the required particle size composition and maximum particle size of the final product, the grinding process is carried out in the approp[...]
16
61%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2013 Nr 2 44--47
PL W niniejszym artykule autor prezentuje zalety przenośników taśmowych, które dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technologii świetnie sprawdzają się nawet w ekstremalnych warunkach zakładów przemysłu surowcowego.
EN The article presents the advantages of conveyor belts which, due to the introduction of modern technologies, are applicable even in extreme conditions of mining.
17
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 91 157--166
PL W artykule przedstawiono analizę warunków, które wpływają na rozwój systemów logistyki w przedsiębiorstwach górniczych. Analiza ta zawiera: opis łańcuchów logistycznych dostawy piasku, porównanie warunków dostawy kolejowej, odległości transportu oraz koszty dostawy surowców drogą morską. Ponadto w a[...]
EN In the article an analysis of conditions affecting the development of logistic chains from mining enterprises to Baltic Sea ports is presented. It include: logistic chain sand channels review, comparison of rail road delivery conditions, distances, mineral raw materials transshipment costs. Addition[...]
18
61%
Szkło i Ceramika
2014 R. 65, nr 6 12--15
PL Przedstawiono wstępne wyniki badań zastosowania gliny TG3 z Turoszowa jako taniego i alternatywnego surowca do produkcji ceramiki sanitarnej. Celem było wprowadzenie jak największej ilości surowca bez pogorszenia parametrów technologicznych masy, takich jak: lepkość, ciężar właściwy, nabieranie czer[...]
EN In this paper preliminary results of imputing TG3 clay, such as cheap and alternative material in sanitary ware have been presented. The main purpose was to find the highest amount of TG3 clay that is possible to replace the original raw clay material for producing ceramics parts without decreasing [...]
19
61%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule dokonano analizy i zestawiono w formie tabelarycznej wielkości produkcji podstawowych surowców mineralnych w świecie i w Polsce w roku 2005, z uwzględnieniem czołowych producentów. Przedstawiono istotne zmiany w wielkości produkcji surowców mineralnych w świecie i w Polsce, w stosunku do [...]
EN The article performs an analysis and presents in a tabular for production volumes of the basic mineral raw material in the World and in Poland in 2005 with taking the account of the leading producers. It presents essential changes in the production volume of mineral raw materials in the World and in[...]
20
51%
Materiały Ceramiczne
2011 T. 63, nr 2 327-331
PL Przedstawiono strukturę sprzedaży wyrobów przemysłu ceramicznego w Europie w rozbiciu na sektory w latach 2004-2008 i sytuację w 2009 r. oraz prognozy wychodzenia z kryzysu. Omówiono aktualną sytuację w zakresie dostępu do surowców ceramicznych ze szczególnym uwzględnieniem sektora materiałów ogniot[...]
EN Production of ceramic sectors in Europe in a period of 2004-2008 and 2009 together with a prognosis of crisis conquer were presented. The factors influencing the situation of the sectors were characterized. The attainability of raw materials, particularly in case of the refractory industry was descr[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last