Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 73
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surowce energetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1999 z. 241 55-71
PL W bazie zasobowej surowców energetycznych w Polsce udział węgla kamiennego wynosi 96,3%, węgla brunatnego 2,6%, ropy naftowej 0,1%, gazu ziemnego 0,9%i metanu pokładów węgla 0,1%. Produkcja górnicza surowców energetycznych w Polsce wynosi około 141 Mtce w tym udział węgla kamiennego - 113 Mtce.
EN In the energy raw material resources of Poland the participation of hard coal is 96,3%, lignite 2,6%, crude oil 0,1%, natural gas 0,9% and ethane from coal seams 0,1%the energy raw material mining production in Poland is about 141 Mtce, that for hard coal is 113 Mtce.
2
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
2002 nr 3 3-6
3
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2006 Tom 8 337-353
EN In the light of developing in the nineties structure of primal energy, so-called energetic self-sufficiency coefficient in Poland is decreasing from around 1 in the years 1980÷1995 to 0,8 in 2000 and to about 0,6 in the perspective of 2020. It is a result of making smaller usage of coal, of which re[...]
4
80%
Logistyka
PL Bezpieczeństwo transportu morskiego w XXI wieku jest obok bezpieczeństwa międzynarodowego jednym z najistotniejszych elementów światowego ładu i porządku. Bardzo szybko postępujące procesy globalizacyjne, powstanie gospodarki o zasięgu światowym, wymaga pewnych i niezakłóconych dostaw surowców i pó[...]
EN Maritime transport is one of the most important elements of international security in the XXI Century. Globalization, which is growing very fast, is responsible for starting global markets and global economy. This fact forces continuous and undisturbed deliveries of natural resources especially oil [...]
5
80%
Energetyka
2008 nr 2 99-101
PL Podano klasyfikację zasobów i rezerw surowców energetycznych przyjętą zgodnie z procedurą ŚRE. Wymieniono wielkości rezerw nieodnawialnych - kopalnych surowców energetycznych oraz rezerw odnawialnych źródeł energii.
EN Given is classification of energy raw materials resources and reserves by standards of WER. Specified is the amount of finite energy resources - mineral energy raw materials as well as renewable energy resources.
6
80%
Energetyka
2006 nr 7 477-479
PL Zamiast obowiązującego dotąd podatku VAT, nie wynikającego z żadnych obiektywnych kryteriów, zaproponowano wprowadzenie podatku proekologicznego proporcjonalnego do skumulowanego zużycia egzergii nieodnawialnych bogactw naturalnych, obciążającego wszystkie etapy wytwarzania danego wyrobu. Podatek by[...]
EN Instead of the existing VAT, which does not result from any objective criterion, a new proecological VAT proportional to the cumulative exergy consumption of non-renewable natural resorurces, burdenig all the production steps of the considered product has been suggested. The new VAT would be transmi[...]
7
80%
Energetyka
2002 nr 2 59-63
PL Przedstawiono rezerwy surowców energetycznych obejmujące nieodnawialne (kopalne) rezerwy i odnawialne źródła energii. Z dokonanego przeglądu wynika, że w bieżącym stuleciu światu nie grozi niedobór kopalnych surowców energetycznych oraz że zasoby źródeł odnawialnych stanowią ogromną rezerwę, której [...]
EN Energy reserves comprising non-renewable energy resources and renewable energy sources are presented. As it from performed review arises, in present century the world is not menaced by the deficit of energy fossil fuels and resources of renewable sources make a great reserve, which will rise with th[...]
8
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
2002 nr 12 10-13
9
80%
Karbo
1999 Nr 11 368-370
PL Przedstawiono światowe prognozy do roku 2050, dotyczące zaludnie-nia, zapotrzebowania na energię, zużycia różnych surowców energetycz-nych oraz związanej z tym emisji zanieczyszczeń, w szczególności -emisji dwutlenku węgla. Głównym producentem energii będą najlud-niejsze kraje o niskim stopniu rozwo[...]
EN Worldwide projections up to 2050 year have been described on popula-tion, energy cosumption as well as on consumptions of fossil fuels and other energy sources. The data indicates that some undeveloped and developing countries in Asia and Africa are projected to have the largest national populations[...]
10
80%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2010 nr (7) 189--201
EN The paper presents the selected information about energy effectiveness in building-installation systems but energy raw materials expendable and natural environmental protection.
11
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono sytuację energetyczną kraju i zachodzące tendencje w światowej gospodarce energetycznej a zwłaszcza w Unii Europejskiej. Na tym tle szczególną uwagę zwrócono na: sytuację w zakresie zaopatrzenia w poszczególne nośniki energii, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energety[...]
EN Energy situation in our country and occurring tendencies in energy economy of the world, especially, in the European Union has been presented in the paper. Against the background of this detailed attention was paid to: situations in the range delivery of individual energy carriers, the necessity of [...]
12
70%
Energetyka
1999 nr 1 45-53
13
61%
Czysta Energia
2013 Nr 10 37--40
14
61%
Logistyka
2013 nr 3 23--28
In the era of ever-increasing demand for energy commodities, especially oil, gaining critical projects aimed at finding new areas of its occurrence and their exploitation. To meet these challenges intensified search for this material, even in places that for a long time considered to be very profita[...]
PL W dobie coraz większego zapotrzebowania na surowce energetycznie, szczególnie na ropę naftową, zasadniczego znaczenia nabierają przedsięwzięcia mające na celu znalezienie nowych obszarów jej występowania a następnie ich eksploatacja. Aby sprostać tym wyzwaniom zintensyfikowano poszukiwanie tego suro[...]
15
61%
Energetyka
2010 nr 4 226-230
PL Celem polityki energetycznej w każdym kraju jest określenie działań dla zabezpieczenia bieżących i przewidywanych potrzeb energetycznych dlatego, że energia jest jednym z głównych czynników rozwoju gospodarczego. Z tego powodu wszystkie kraje świata, szczególnie te uprzemysłowione, analizują swoja s[...]
EN The energy policy of every country is aimed at securing the current and future power demand. The reason is that energy is one of the main factors of economic development. That is why all countries of the world, in particular the developed ones, analyse their energy strategy and prognose their energy[...]
16
61%
Energetyka
2010 nr 11 729-732
PL Omówiono oceny światowych zasobów surowców energetycznych dokonane podczas Kongresu Światowej Rady Energetycznej. Dokonany przegląd zasobów i rezerw nieodnawialnych jak i odnawialnych źródeł energii wskazuje, że światu nie grozi w bieżącym stuleciu niedobór pierwotnych źródeł energii.
EN Discussed are estimates concerning world reserves of energy raw materials made during the World Energy Council Congress. The survey of reserves and non-renewable and renewabie energy sources shows that the world in this century is not in danger of the lack of primary energy sources.
17
61%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W artykule zdefiniowano megakompleks jurajski województwa łódzkiego w aspektach jego rozprzestrzenienia, litostratygrafii, genezy oznaczonych własności zbiornikowych, zawartości płynów złożowych i występowania skał macierzystych. Na tle zespołu tych cech przedstawiono znaczenie megakompleksu dla pro[...]
EN The Jurassic megacomplex in Łódź province has been defined in the bearings as follows: lithostratigraphy, genesis of the collector properties, field fluids content and occuring of matrix. The data obtained made possible defining prospects of rock materials drink and geothermal waters resources. Geol[...]
18
61%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2011 Z. 26 78--96
PL Niniejsze opracowanie obejmuje problemy bezpieczeństwa spotykane w przemyśle off-shore. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia wynikające z badania oraz eksploracji podwodnych złóż ropy naftowej i gazu oraz innych surowców naturalnych, przeładunku towarów (surowców energetycznych) na otwartym morzu[...]
EN This paper considers the analysis of safety aspects in the off-shore industry. The text focuses on the hazard which can result from the research and exploration of the natural resources on the open sea, including underwater oil and gas fields, during the off-shore reloading operation with cargo and [...]
19
61%
Energetyka
2004 nr 9 511-511
20
61%
Logistyka
2015 nr 4 1435--1444, CD2
PL W artykule zaprezentowano kształtowanie się zasobów surowców energetycznych na świecie, ze szczególnym ich uwzględnieniem w Europie, oraz zależność wybranych państw UE od importu tych surowców. Omówiono technologie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, a także budowę rurociągów i przemieszczanie [...]
EN The formation of the energetic raw material resources in the world, and particularly in Europe, and the dependence of the chosen states of the EU on import of these raw materials were presented in this article. The technologies for extraction of a crude oil and a natural gas and construction of pipe[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last