Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surface preparation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Computer Methods in Materials Science
PL W pracy przedstawiono opracowaną w systemie komputerowym Ansys aplikację wykorzystywaną do symulacji procesu nagniatania naporowego tocznego. Zmiennymi w obliczeniach są odchyłka wysokości trójkątnych nierówności powierzchni po toczeniu w zakresie O.OK0.04 mm oraz odchyłka odstępu w zakresie 0.05-^-[...]
EN In technological processes, in which as finishing off processing steps out the burnishing rolling, the object?s quality depends both from conditions of realization of burnishing rolling process and from the state of the object. One of the factors, which influence on the objects quality after burnish[...]
2
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 2B 1069--1074
EN Abrasive blasting is one of the methods of surface working before hot-dip zinc-coating. It allows not only to remove products of corrosion from the surface, but it also affects the quality of the zinc coating applied later, thereby affecting wettability of surface being zinc-coated. The surface work[...]
3
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN This paper discusses issues related to optimising the technological parameters of the process of brazing gold in a vacuum furnace. An investigation of the brazing process was carried out for materials used in constructing components for aircraft engine fuel systems. The vacuum brazed material was AM[...]
4
88%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono analizę numeryczną wpływu kąta wierzchołkowego nierówności powierzchni po toczeniu na stan naprężeń i odkształceń po nagniataniu tocznym części. Analizą objęto nierówności o kącie wierzchołkowym w zakresie 60÷150 stopni. Przedstawiono wyniki analiz numerycznych wykonanych w pro[...]
EN In the paper numerical analysis of the influence of surface asperity vertical angles after turning on the state of stress and strains after part's burnishing rolling are presented. The analysis covers asperities with vertical angles in range 60÷150 degrees. The results of numerical analysis from ANS[...]
5
75%
Ochrona przed Korozją
2012 nr 9 380-385
PL Opisano problem trwałości antykorozyjnej systemu duplex (z powłoką cynkową zanurzeniową) ze szczególnym uwzględnieniem adhezji powłok malarskich do powłok cynkowych. Zwrócono szczególną uwagę na wpływ metody przygotowania powierzchni oraz na adhezję z punktu widzenia wymagań normatywnych i badań wła[...]
EN The durabilily of duplex system (with hot dip galvanized coaling) is described. The main attention is put on thę adhesion beefween paint coatings and zinc surface. Zinc surface preparation methods before paint application arę described taking into account standard's requirements and the results of t[...]
6
75%
Archives of Foundry Engineering
EN Decorative layers are decisive for aesthetic value of castings, therefore significant demands are raised towards such layers, e.g. pleasant durable colour, gloss, and smoothness. The work discusses the influence of the type of mechanical working applied to the surfaces of CuSn10 tin bronze castings [...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W artykule przedstawiono wyniki badań naprężeń obwodowych występujących w warstwie wierzchniej elementów ze stali 40H i podczas różnej obróbki cieplnej po krążkowaniu naporowym tocznym. Przeprowadzone badania wykazały, że naprężenia rozciągające zostały po krążkowaniu zamienione na ściskające. Najko[...]
8
75%
Composites Theory and Practice
2016 R. 16, nr 4 234--237
PL Jedną z podstawowych metod łączenia kompozytów jest klejenie. W odróżnieniu do tradycyjnych metod stosowanych w łączeniu konstrukcji metalowych (skręcanie, nitowanie) zapewnia równomierny rozkład naprężeń. Klejenie wymaga zachowania odpowiednich warunków technologicznych oraz właściwego przygotowani[...]
EN One of the basic methods for joining composites are adhesive joints. In contrast to traditional methods used in connecting metal structures (bolting, riveting), bonding ensures uniform stress distribution. Bonding requires appropriate technological conditions and proper surface preparation. In the c[...]
9
75%
Przegląd Spawalnictwa
2013 R. 85, nr 6 15--19
PL W artykule przedstawiono techniki oczyszczania powierzchni z tlenków oraz zanieczyszczeń (smarów, olejów, zadziorów, opiłków i innych) powierzchni obrabianego metalu. Przedstawiono również trudności występujące przy lutowaniu stali austenitycznej.
EN The paper presents techniques for cleaning the surface to elimination of oxides and contaminants (grease, oil, burrs, chips and other) from the surface of the machined metal piece. It also presents difficulties of soldering austenitic steel.
10
75%
Farby i Lakiery
2013 nr 6 3--9
PL Systemy duplex są stosowane w praktyce przemysłowej od lat, jednak często spotyka się wady powłok lakierowych nałożonych na ocynkowane podłoże, co powoduje spadek trwałości systemu ochronnego podczas eksploatacji. Odpowiednia jakość systemów duplex jest warunkowana między innymi przez właściwe przyg[...]
EN The paper presents techniques for blasting the surface prior to application of zinc coatings and the results of the surface properties of the zinc coating after the blast. Fundamental parameters quantitatively describing the surface profile after the blast were determined, and preliminary studies we[...]
11
63%
Przegląd Mechaniczny
2013 nr 2 13--17
PL Technologia przygotowania powierzchni przed wykonaniem połączenia oraz dobór odpowiedniego kleju są czynnikami decydującymi o uzyskanej wytrzymałości połączenia klejowego metali. Optymalny przebieg tych operacji w warunkach przemysłowych wymaga często przeprowadzania wielu badań doświadczalnych. W p[...]
EN A surface preparation technology and selection of a suitable adhesive are factors that determine strength of adhesive joints of metals. To optimize these operations in the industry conditions many experimental tests are needed. This paper presents results of shear and tensile strength tests for adhe[...]
12
63%
Mechanik
PL W artykule zaproponowano nowy sposób przygotowania powierzchni do nagniatania gładkościowo umacniającego. Szczegółowej analizie poddano zagadnienie kontaktu narzędzia z przedmiotem obrabianym. Opracowano aplikację w programie ANSYS/LS-DYNA, która umożliwia dokonywanie obliczeń dla różnych modeli mat[...]
EN In the article was proposed was new method of the surface preparations to smoothness and hardness burnishing. The detailed analysis was subjected from work-piece and tools the contact problem. The results of theoretical considerations of plastic formation regular asperities process obtain on the gro[...]
13
63%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 4-5 181-185
PL W pracy przedstawiono wpływ przygotowania powierzchni na strukturę warstwy cynkowej. Przedmiotem badań były elementy osprzętu sieciowego - sworznie śrubowe wykonane ze stali 30MnB4. Przygotowane z nich próbki poddano obróbce strumieniowo ściernej - elektrokorundem 95A i śrutem staliwnym GL40 oraz ob[...]
EN The influence of surface preparation on the structure of zinc layer has been presented in the paper. Research was focused on fittings for overhead power lines - screw bolts made of steel 30MnB4. Prepared materials were subjected to an abrasive blasting - aloxite (brown fused alumina) 95A and steel s[...]
14
63%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2006 Vol. 40 117-124
PL Właściwości powierzchniowe są bardzo ważnym parametrem, który determinuje utworzenie efektywnej warstwy ochronnej na powierzchni ciała stałego. Zaistniałe uchybienia w przygotowaniu powierzchni mogą mieć negatywny wpływ na długość czasu funkcjonowania i jakość powstałego pokrycia powierzchniowego. W[...]
EN Surface preparation is the key factor in determining the success of a protective coating system. Failure to ensure high standards of surface preparation will eventually have a detrimental effect on the life and performance of the coating system applied. Preparation of steel is best achieved by the u[...]
15
63%
Obróbka Plastyczna Metali
2016 T. 27, nr 4 315--328
PL Niniejsza praca powstała w ramach realizacji projektu badawczego mającego na celu opracowanie i wdrożenie technologii recyklingu poprodukcyjnych odpadów taśmy stalowej. W ramach prowadzonych prac wykonano procesy oczyszczania blach metodami obróbki strumieniowo-ściernej, a następnie tak oczyszczone [...]
EN This paper was elaborated within a research project aiming at the development and implementation of a recycling technology for post-production steel sheet waste. In the research, processes of sheet cleaning were performed by vapour blasting treatment methods. Next, the sheets cleaned in this way und[...]
16
63%
Ochrona przed Korozją
2006 nr 3 62-65
PL Trwałość pokrycia lakierowego w bardzo dużym stopniu uzależniona jest od właściwego przygotowania powierzchni, w rozumieniu dokładności usunięcia różnego rodzaju zanieczyszczeń i nadania jej wymaganej struktury geometrycznej. Omówiono metody oceny czystości powierzchni i chropowatości (profilu) ujęt[...]
EN The durability of a varnish coating depends to a great extent on the proper surface preparation which is based on the removal of various kinds of contaminations and on giving the surface proper geometrical shape. The methods for evaluating the cleanness and roughness covered by PN-EN ISO standards a[...]
17
63%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Scharakteryzowano zgrzewanie łukiem wirującym - technologię wykonywania złączy doczołowych, głównie elementów o przekroju kołowym. Przedstawiono ideę i mechanizm powstawania połączeń. Wskazano na problematykę przygotowania powierzchni czołowych rur i jej wpływ na jakość otrzymywanych zgrzein. Eksper[...]
EN The article presents magnetically impelled arc welding - a technology used when making butt joints mainly of elements having circular cross-sections. In addition, the articles indicates issues related to the preparation of pipe faces and its effect on the quality of welds. The research-related exper[...]
18
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2005 nr 2 36-41
PL W artykule przedstawiono klejenie węglików spiekanych ze stalą w aspekcie wytwarzania narzędzi. Porównano klejenie z procesami lutowania twardego. Zwrócono szczególną uwagę na różnice we właściwościach łączonych materiałów i wynikające z nich problemy łączenia. Wykonano połączenia klejowe przy użyci[...]
EN In this article presented is gluing of sintered carbides with steel in aspect of tool fabrication. Gluing and hard soldering processes were compared. Particularly attention was drawn to the differences in properties of joint materials and resulting from this bonding problems. Glue joints were execut[...]
19
63%
Ochrona przed Korozją
2012 nr 5 251-255
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu przygotowania warstwy wierzchniej stali na charakter powłoki Zn oraz jej odporność korozyjną. Próbki stali gat. 30MnB4 poddano obróbce strumieniowo ściernej (śrutowaniu, piaskowaniu) oraz obróbce chemicznej. Zastosowano również obróbkę wieloetapową polegając[...]
EN Paper presents the influence of preparation of the surface layer of steel on the nature of the Zn coating and its corrosion resistance. The abrasive blasting (shot and sand blasting) and the chemical treatment (and a multistage treatment - combination of these methods) have been applied in research.[...]
20
63%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Węgliki spiekane należą do materiałów trudno zwilżalnych, zatem nie powinny być spajane bez usunięcia warstwy owierzchniowej po spiekaniu. W pracy omówiono mechaniczne i chemiczne metody przygotowania powierzchni węglików spiekanych do takich procesów, jak klejenie i lutowanie twarde. Szczególną uwa[...]
EN Hardmetals belong to hardly wettable materials, so they should not be bonded without previous removing the surface layer left after sintering. The paper describes mechanical and chemical methods of preparing hardmetal surface for such processes as gluing and brazing. Particular attention is paid to [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last