Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 582
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surface layer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy badano wpływ parametrów warstwy wierzchniej na intensywnosc zuzycia elementów pary ciernej. Badania przeprowadzono przy uwzględnieniu dodatkowych czynników eksploatacyjnych takich jak warunki tarcia (obecność środka smarnego) oraz wartosc obciążen w strefie kontaktowej badanych próbek. W ram[...]
EN The study discussed in the paper consisted in testing the impact of surface layer parameters on wear intensity of friction pair components. The study was conducted having taken additional operational factors into consideration, namely the friction conditions (presence of lubricant) and the value of [...]
2
100%
Journal of Machine Engineering
EN The aim of this work is to present the methods of abrasive grain numerical model geometry generation based on analysis of real grain pictures. The methodology of abrasive grain shape generation, for three different images analysis methods, was presented. Obtained an irregular geometry of abrasive gr[...]
3
100%
Journal of KONES
EN On the base of literature data as well as authors works a review of the state-of-the-art in ablative laser cleaning of surface layers of various constructional materials with encrustation produced in physical and technological processes is presented in the paper. The process and mechanisms occurring[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2012 Z. 17 224-230
PL W niniejszym artykule przedstawiono sposoby wykonania powierzchni stosowanych w produkcji wyrobów jubilerskich. Omówiono właściwości fizykochemiczne warstwy wierzchniej i podano rodzaje obróbek umożliwiających ich uzyskanie. Zaprezentowano interesujący sposób pomiarów zmiennoprądowych do oceny warst[...]
EN Presents ways to do surface used in the manufacture of jewelry. Discusses the fizical and chemical properties of the surface layesr and types of treatments are given to enable them to obtain. Presented an interesting way to evaluate the measurement of AC surface layer and position measurement. From [...]
5
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju obróbki cieplno-chemicznej, tj. azo-tonasiarczania i azotowania próżniowego, na rozkład twardości i głębokość utwardzenia oraz mikrostrukturę warstwy wierzchniej stali konstrukcyjnej do azotowania 41CrAlMo7. Ponadto badano wpływ tych rodzajów obró[...]
EN The paper presents tests results aimed at assessment of an effect of thermochemical treatment type, i.e. sulfonitriding and vacuum nitriding on distribution of hardness and depth of hardening, as well as microstructure of surface layer of 41CrAlMo7 machinery nitriding steel. Moreover, it was discuss[...]
6
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przestawiono metodę miejscowej modyfikacji powierzchni stalowych za pomocą materiałów ceramicznych z wykorzystaniem energii wiązki laserowej. Zastosowanie tej metody umożliwia podwyższenie odporności na ścieranie lub twardości w obszarach narażonych na przyspieszone zużycie. Uzyskany efek[...]
EN There were presented in the article a new method of local modification of steel surface by ceramic materials using laser beam. This method improve wear resistance or hardness in local areas exposed on accelerated wear. Obtained results depend on applied particles and its interaction with substrate a[...]
7
100%
Inżynieria Maszyn
PL W wyniku stopowania elektroiskrowego tworzone są warstwy wierzchnie nasycone pierwiastkami stopowymi pochodzącymi z elektrody roboczej. Umożliwia to uzyskanie na obrabianym przedmiocie warstwy o grubości od kilkudziesięciu do około 200 žm. W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem warunków s[...]
EN As a result of electrodischarge alloying, surface layer is created which is saturated with the alloying elements coming from the tool electrode. Thus a layer of various thickness ranging from several teens to 200 um is deposited on the treated part. The results of research on the influence of electr[...]
8
100%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN In presented paper the considerations relating to the choice of input factors to tribologic system as well as quantities which were accepted as measure of changes of surface layer (SL) state. The results of experimental investigations were also introduced. On the ground of them the rightness of choi[...]
9
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono badania struktury łopatek silnika samolotowego, które wyprodukowano z nadstopu niklu ŻS6K i w celu zwiększenia żaroodporności pokryto warstwą alumi-niowo-krzemową. Na podstawie analizy metalograficznej i mikroanalizy składu chemicznego poszczególnych warstw opisano zmiany za[...]
EN The paper deals with structure of jet engine DV-2 blades, which are made from Ni-base su-peralloy ŻS6K and for increasing of a high - resistant are covered by protective alitize layer. There have been described the changes that occurred in this alitize layer during working of jet engine (till 2000 h[...]
10
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnej warstwy wierzchniej elementów tłoczników wykonanych z żeliwa ZL300. Próbki do badań przygotowano w Zakładzie Tłoczni Daewoo-FSO Motor S. A. w Warszawie - Żerań. Oceniano parametry chropowatości i zmiany twardości powierzchni badanych elementów. Wyni[...]
EN The paper shows the results of studies regarding operating surface layer of press tools elements made of cast iron. The samples for studies were prepared in the Press Shop of Daewoo-FSO Motor in Warsaw. Roughness parameters and the changes in hardness of examined elements were assessed. Research res[...]
11
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN This paper presents the results of tests concerning the value of surface free energy on the basis of measurements of contact angle with measure liquids: distilled water and diiodomethane. The surface of steel-316L samples was modified in an ozone atmosphere, and the concentration of ozone and the co[...]
12
100%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W prezentowanej pracy sprawdzono czy istnieje możliwość oceny stanu warstwy wierzchniej elementów maszyn ze stali łożyskowej po przeprowadzonej obróbce cieplnej i obróbce wykańczającej poprzez wykorzystanie zjawiska szumów Barkhausena. Obróbkę wykańczającą zrealizowano poprzez zastosowanie nowoczesn[...]
EN The possibility of evaluation of bearing steel elements surface layer state after heat treatment and finishing by using Barkhausen noise was verified in this paper. Finishing was realized by using modern technology of the abrasive films. Elements were processed by the abrasive films of a grain size [...]
13
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 4 2111--2116
EN The results of investigations of the sorption process of surface layers of sand moulds covered by zirconium and zirconium - graphite alcohol coatings are presented in the paper. Investigations comprised two kinds of sand grains (silica sand and reclaimed sand) of moulding sand with furan resin. Test[...]
14
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2004 Nr 57 213-218
PL Spektroskopia elektronów Augera umożliwia jakościową i ilościową analizę składu chemicznego, uwzględniającą wszystkie pierwiastki (oprócz wodoru i helu) w bardzo małych obszarach. W artykule przedstawiono przykładowe wyniki badań warstwy wierzchniej elementów maszyn uzyskane tą metodą badawczą.
EN Auger Electron Spectroscopy enables qualitative and quantitative analysis of chemical constitution in a very small area and makes possible to take into account all chemical elements (except hydrogen and helium). The paper presents an example results of chemical constitution of machine elements surfa[...]
15
100%
Przegląd Mechaniczny
2005 nr 10 14-19
PL W artykule przedstawione zostały wybrane problemy projektowania właściwości warstwy wierzchniej odlewów żeliwnych ze szczególnym uwzględnieniem właściwości technologicznych odlewów z żeliwa sferoidalnego.
EN There are presented selected designing problems of surface layer properties of iron castings with particular consideration of technological properties of ductile iron castings.
16
100%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL Celem badań było określenie wpływu stopowania laserowego z użyciem korundu na mikrostrukturę i twardość warstwy wierzchniej żeliwa sferoidalnego. W badaniach wykorzystano laser molekularny CO2 z maksymalną mocą wyjściową 2600 W i modem TEM01. Zmodyfikowaną warstwę wierzchnią oc[...]
EN The aim of this research was to evaluate the influence of laser alloying with corundum on microstructure and hardness of surface layer of nodular cast iron. The molecular CO2 laser with 2600 W output power and TEM01 mode was used to perform surface modification. An optical micr[...]
17
100%
Engineering of Biomaterials
18
100%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
2003 Vol. 7, No 2 233-241
EN The process of plastic injection, although of extensive industrial use, is still relatively poorly researched. In building a finite element model for the injection process, the emphasis was laid on the modeling of phenomena occurring at the polymer-mold interface. With this purpose in mind, the mesh[...]
19
88%
Journal of KONES
EN The article presents the research results referring to the analysis of the influence of finish treatment (lathing, grinding, burnishing) on the contact fatigue of steel applied to marine pump shafts. The research was performed on a roller 25mm in diameter made of X5CrNi18-10 (AISI304 L) stainless st[...]
20
88%
Journal of KONES
EN In the work the results of tests on 50H21G9N4 and H9S2 valve steels with pad welded stellite layers are presented. Basic properties such as tribological and erosion resistance as well as high temperature oxidation resistance were determined. Testing conditions were accepted with certain simplificati[...]
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last