Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  support system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Decision Making in Manufacturing and Services
EN The way enterprise capabilities are used decides about its competitiveness among other ones. In that context modeling aimed at production tasks allocation planning plays a crucial role especially at concurrently executed production orders. The introduced reference model employing constraint programm[...]
2
88%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono założenia i podstawowe struktury systemu wspomagania decyzji jako dodatkowej warstwy systemu ERP. Każda decyzja systemu może być interpretowana jako odpowiedź na odpowiednio sformułowania pytanie, która spełnia ograniczenia. Innowacyjnym mechanizmem zastosowanym w proponowan[...]
EN The paper presents the concepts and the basic structure of decision support system in the form of an additional layer of an ERP/SCM system. Any decision can be interpreted as a response to the properly formulated question that meets the existing constraints. Novel mechanism was introduced to the aut[...]
3
75%
Acta Energetica
2015 nr 3 97-107
PL Tworzenie wspólnego europejskiego rynku energii implikuje konieczność dostosowywania prawa krajowego i kierunków rozwoju sektora do determinant unijnych. Jednym z tych elementów było wprowadzenie systemu wsparcia rozwoju wysokosprawnej kogeneracji, w tym kogeneracji gazowej. Kilkuletnia historia fun[...]
EN The development of a single European energy market implies the need to harmonise national laws and the directions of the sector’s growth to EU determinants. One of these elements was the introduction of a system to support the development of high-efficiency cogeneration, including gas cogeneration. [...]
4
75%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2014 nr 3 28--35
PL Nowelizacją z 11 września 2013 r. do ustawy − Prawo energetyczne wprowadzono rozwiązania, które łącznie składają się na system wsparcia odbiorców wrażliwych. Sama idea systemu wsparcia odbiorców wrażliwych nie jest nowa, w niektórych państwach Unii Europejskiej tego typu systemy powstały znacznie wc[...]
5
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2014 T. 45, nr 8 287--290
PL Ze względu na niewątpliwe zalety, jakimi wyróżnia się wytwarzanie ciepła i energii w kogeneracji (jest to jedna z najefektywniejszych form przetwarzania paliw pierwotnych w energię finalną), w prawodawstwie krajowym, jak i europejskim wprowadzane są różne rodzaje wsparcia tego rodzaju wytwarzania. P[...]
EN Due to certain advantages of the energy production in cogeneration (this is one of the most effective forms of processing the primary fuels into finał energy), the national and European legislation introduce different types of support for that kind of generation. The Energy Law Cogeneration Source S[...]
6
75%
Logistyka
2015 nr 3 2841--2850, CD 1
PL W niniejszym artykule zwrócono uwagę na problem wahania wartości zużywanego paliwa przez pojazdy obsługujące stałe trasy. Sposobem rozwiązania tego problemu może być ustalanie norm zużycia paliwa dla każdej z tras, pojazdu i kierowcy. W artykule zaproponowano tego typu system oraz omówiono metodolog[...]
EN In this paper, the issue of volatility of of fuel consumed by vehicles for regular routes. The way to solve this problem would be to fix the fuel consumption standards for each route, the vehicle and driver. This paper proposes this type of system and discusses the methodology for estimating fuel co[...]
7
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono projekt systemu wspomagającego górskie służby ratunkowe. System składa się z dwóch niezależnych części: serwera oraz aplikacji klienckiej, która łączy się z serwerem oraz dostarcza informacji.Serwer jest odpowiedzialny za przechowywanie danych użytk[...]
EN The following article presents project of the system aiding mountain rescue services. The system contains two independent parts: the server and the client application. Client application communicates with the server and provides information. The server is responsible for storing data containing u[...]
8
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2007 z. 62 256-263
PL W artykule przedstawiono założenia i wymagania techniczne w zakresie budowy kompleksowego, informatycznego systemu wspomagania eksploatacji dla Telekomunikacji Krajowej. Dokonano analizy podstawowych procesów, funkcji i zasad zarządzania dla systemów wspomagania eksploatacji TK tak, aby zastosowanie[...]
EN Foundations and technical requirements were introduced in the report on the complex, computer system of the support of exploitation for the Railway Telecommunication (TK). The analyses of basic processes, function and the principles of management for the system of the support of exploitation TK we[...]
9
75%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2016 nr 19-20 16--18
PL W artykule przedstawiono podejście do analizy danych obrazowych z metod badań nieniszczących za pomocą specjalizowanego oprogramowania inżynierskiego opartego o algorytmy przetwarzania obrazu, opracowanego w ramach projektu „Autorski system analizy sygnałów diagnostyki obrazowej do badań nieniszcząc[...]
EN The article presents an approach to the analysis of image data from non-destructive testing methods using specialized engineering software, which is based on image processing algorithms. The software was developed as part of the „ASAD – a unique image diagnostics signal analysis system for non-destr[...]
10
63%
Problemy Eksploatacji
2011 nr 3 205-215
PL W artykule przedstawiono propozycję systemu wspomagania zarządzania procesem wytwórczym jednostkowych obiektów technicznych wytwarzanych w zakładzie doświadczalnym instytutu badawczego o profilu technologicznym. System został opracowany na podstawie analizy przeprowadzonej w Zakładzie Doświadczalnym[...]
EN The article presents the concept of the system for the support of management of production process of individual technical objects in the prototype centre of the research institute with technological profile. The system was developed based on the analysis performed in the Prototype Centre of the Ins[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The paper describes the process of concrete structures after interference in the support system of the building. The material properties, the experimental verification, static analysis of the structure and design of its reconstruction are listed. Reconstruction of the bearing structure had to be imp[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2017 nr 97 5--20
PL Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej polega na przetwarzaniu pierwotnych źródeł energii występujących w postaci słońca, wiatru itp. w energię elektryczną. Efektywność ekonomiczna wykorzystania tych źródeł w instalacjach małych mocy silnie uzależniona jest od sy[...]
EN Using renewable energy sources for electricity production is based on the processing of primary energy occurring in the form of sun, wind etc., into electrical energy. Economic viability using those sources in small power plants strongly depends on the support system, based mainly on financial instr[...]
13
63%
Rynek Energii
2010 nr 5 6-10
PL W artykule opisano projektowane zmiany w metodzie obliczeń energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji przedstawionej w projekcie rozporządzenia kogeneracyjnego, które wynikają z zapisów Decyzji Komisji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych wytycznych dotyc[...]
EN In this paper are presented changes in methodology of calculation of electric energy from high efficiency cogeneration in Polish law due to new Commission Decision of 19 November 2008 and comparison of methodologies used in Poland and Czech Republic.
14
63%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule dokonano przeglądu schematów obudowy wyrobisk korytarzowych stosowanych w polskich kopalniach węgla kamiennego. Uwzględniając tendencje w zakresie ograniczania kosztów wykonywania wyrobisk, przedstawiono nowe kierunki w rozwoju obudowy, zwłaszcza w zakresie jej rozrzedzania i wzmacniania.[...]
EN The paper constitutes a review of support systems of underground tunnels used in Polish coal mines. Taking the tendency to rationalise costs of tunnel drivage into consideration, new directions of strata control development are suggested, especially in terms of increasing spacing between support uni[...]
15
63%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
PL Cel: Celem artykułu jest zaprezentowanie funkcjonującego już programu edukacyjnego dla przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) pod nazwą System wsparcia odbiorów i testowania wyrobów oraz rozwiązań stosowanych w ochronie przeciwpożarowej (dalej: system[...]
EN Aim: The purpose of this article is to present an already operative educational programme designed for State Fire Services’ (PSP) and Volunteer Fire Services’ (OSP) firefighters, namely „System wsparcia odbiorów i testowania wyrobów i rozwiązań stosowanych w ochronie przeciwpożarowej” (“A support sy[...]
16
63%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2007 Nr 2 151--178
PL Artykuł zawiera opis technologii katalogowych baz danych. Omówiony został sposób zapisu informacji oraz podstawowe funkcjonalności katalogowych baz danych. Zawarto również rozważania odnośnie możliwości wykorzystania tej technologii jako rozproszonej bazy danych do gromadzenie dokumentacji generowan[...]
EN This article describes Directory Service technology. Data allocation and main functionality has reviewed. It also contains analyzes regarding possibilities of implementation of this technology as Distributed Database for documentation generated in Fire Service.
17
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The paper describes the process of concrete structures after interference in the support system of the building. The material properties, experimental verification, static analysis of the structure and design of its reconstruction are described. Reconstruction of the bearing structures had to be car[...]
18
51%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2009 Nr 1 49--60
PL W artykule przedstawiono opis realizacji pierwszego etapu projektu badawczego "Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe" oraz jego znaczenie w ochronie przeciwpożarowej i zarządzaniu kryzysowym.
EN The article presents the description of realization first stage of research project "Integrated, mobile system, supporting anti-terrorist and anti-crisis operations" and its significance for fire protection and crisis management.
19
51%
Materiały Budowlane
2013 nr 1 32-36
EN The National Fund of Environmental Protection and Water Management (NFOŚiGW) will launch in the nearest future the program which will support build of new, high and very high energy efficient buildings both the family houses as well as apartment buildings. There will be allowed two energy standards [...]
20
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 279--284
PL W artykule przedstawiono parametryczny model bryłowy mini żurawia, zbudowany w środowisku CAD/CAE, umożliwiający badanie jego stateczności dla wybranych konfiguracji i warunków pracy. Jako wyniki badań symulacyjnych przedstawiono dopuszczalną obciążalność mini żurawia dla zadanego wysięgu, zmiany wa[...]
EN The article presents parametric solid model of a mini crane, built in CAD/CAE environment, to test its stability for selected configurations and operating conditions. As a result of the simulation tests, the permissible lifting capacity of the mini crane is given for the specified reach, changes in [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last