Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 177
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  supply
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zarządzanie Produkcją
EN The tool supply system is intended to feed the tools to metal-working machines taking into account the time, quantity, position and target and also the tool removal. As a matter of fact, it represents a subsystem of the superior tool system. For a trouble-free flow the following functions are needed[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 34 211-217
PL W artykule opisano istotę badań i oceny pracy w dziale zakupów zaopatrzeniowych. Zwrócono również uwagę na cele i metody oceny. Pokazane zostały również nadużycia i możliwości ich zapobiegania.
EN The article is about estimation and research in department of purchasing and supply. It is paid attention to ways and goals of estimation. There are also showed abuses and Possibilities of avoiding them.
3
100%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
2003 T. 48, z. 3 811--819
PL W pracy rozważa się uogólnienie tradycyjnego modelu Cobweba dla przypadku, gdy aktualny poziom podaży zależy od cen z wielu wcześniejszych okresów. Przeanalizowano procesy dojścia ceny do równowagi oraz jej stabilność.
EN This study generalizes traditional Cobweb model to the case of many time lags in market supply function. Next the process of reaching equilibrium and its stability is discussed.
4
100%
Research in Logistics & Production
2015 Vol. 5, No. 2 181--190
EN Nowadays companies must approach the protection of the natural environment as an integral part of their management process. The using of waste as raw materials in manufacturing processes is in line with the idea of maintaining justice across generations. However, business practice has shown that in [...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 27 65-74
PL Popularność technologii informatycznych wykorzystywanych w przemyśle ciągle rośnie. W artykule opisano istotę zakupów zaopatrzeniowych w łańcuchu dostaw. Zwrócono również uwagę na technologie informatyczne stosowane w dziale zakupów zaopatrzeniowych. Pokazano nieefektywność tradycyjnych procedur zak[...]
EN The popularity of the IT used in industry is still growing. The article is about purchasing and supply chain management. It is paid attention to IT applied to purchasing and supply. It is showed also ineffectivity of traditional purchase systems and advantage of using modern IT in it.
6
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 27 257-264
PL W artykule przedstawiono wyniki badań integracji działań w sferze logistyki zaopatrzenia przedsiębiorstw produkcyjnych. Przedmiotem badań były współpraca z dostawcami i sposób komunikacji z dostawcami. Końcowe wnioski sformułowano oddzielnie dla przedsiębiorstw, w których istnieje dział logistyki i [...]
EN The article contains results of activities integration researches in supply sphere of production companies. The subjects of researches were partnership with suppliers and way of communication with them. The final conclusions were defined in a separate way, both for, companies with and without logist[...]
7
100%
Research in Logistics & Production
2017 Vol. 7, No. 2 171--181
EN The aim of the article is an organization and functioning of logistics supply in the commercial company operating in the branch purchasing group has been presented. The definition, classification and functioning of purchasing groups have been discussed. The organization of supply systems that can be[...]
8
100%
Transport Problems
PL Artykuł zajmuje się modyfikacjami popytu klientów i wpływem modyfikacji popytu klientów na lokalizację centrów zaopatrzenia. Poszukiwane jest rozwiązanie problemu lokalizacji z lokalizacją dokładnie p, W czasie obliczeń bardzo często używana jest stała karna. Akumulacja wartości karnych w tej samej [...]
EN This paper deals with the modifications of customer demands and with the impact of modifications of customer demands on the location of supply centers. The solution of the location problem with exactly p location is sought. During the computation the penalty constant is used very often. Accumulation[...]
9
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2007 nr 9 24-26
PL W raporcie z listopada ubiegłego roku eksperci firmy doradczej Aberdeen Group przedstawili obserwacje i wnioski wynikające z dokonanej przez nich analizy problemów, przed jakimi stoją szefowie działów zakupów (CPO, Chief Purchasing Officer) ponad 200 firm z Ameryki Północnej (65%), regionu EMEA (Eur[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego
2012 Nr 2 119--124
EN The logistic support realization in the multinational environment within the framework of the current missions is producing new findings in channels of distribution, standards and new access. The current NATO operation International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan has had important i[...]
11
100%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono zaopatrzenie w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Scharakteryzowano procedurę zaopatrzenia w w/w przedsiębiorstwie oraz omówiono średnie koszty zakupionych materiałów u dostawców. Przedstawiono również koszty magazynowania materiałów.
EN At the work supplying in the production selected company was described. A procedure of supplying in the enterprise mentioned above was characterized as well as average costs of purchased materials were discussed at suppliers. A storage cost of materials was also described.
12
100%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL W artykule autorzy przedstawiają następujące obszary zarządzania informacją w systemie logistycznym: strumień informacyjny w logistyce, logistyczny system informacji, innowacyjne sposoby zarządzania informacją w systemach logistycznych. Wszystkie wymienione powyżej obszary zdaniem autorów mocno dete[...]
EN In the twentieth first century when a role of information and communication increased, companies which want to be competitive and can develop, have to use facilities of present information technology. Company which has possibilities of data computerizing getting enormous weapon to combat with compet[...]
13
88%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2013 Nr 36 171--174
PL Przedmiotem niniejszej pracy są zagadnienia odzyskiwania energii resztkowej generowanej wskutek mechanicznego odkształcania kryształu piezoelektrycznego oraz za pomocą ogniwa fotowoltaicznego przy zastosowaniu przetwornicy napięcia typu LTC3588-1. Zastosowana przetwornica umożliwia pozyskiwanie ener[...]
EN The object of this paper are issues related to the recovery of the residual energy generated by the mechanical deformation of the piezoelectric crystal or by the use of a photovoltaic cell using a specialized LTC3588-1 voltage converter. The applied converter allows to use various energy source.
14
88%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2005 nr 2 2-8
PL Artykuł zawiera omówienie wybranych aspektów logistyki na podstawie badań procesów logistycznych w polskich przedsiębiorstwach budowlanych. Załączony przykład obliczeniowy przedstawia metodę analizy kosztów logistycznych, mającą na celu zbadanie wpływu wybranych modeli obsługi logistycznej na koszty[...]
15
75%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2002 nr 4 27-32
16
75%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2001 nr 6 30-34
17
75%
Drogownictwo
2009 nr 1 10-13
PL Na budowie zastosowano specjalną organizację i specjalne urządzenia w celu równomiernego dostarczania mieszanki betonowej do układarki i zmniejszenia kolejki samochodów oczekujących na rozładunek. Odpowiednio zlokalizowano wytwórnię mieszanki, wykorzystano koparkę do równomiernego zsuwania mieszanki[...]
EN Special organization and special equipment were applied for regular supply of concrete mixture to the concrete spreader and reduction of queue length of trucks waiting for unloading. Mixing plant was properly located, excavator for regular slip off the mixture from the track was used, additional con[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 37 193-204
PL Integracja to pojęcie wykorzystywane przez różne dziedziny wiedzy, jak: zarządzanie, organizacja, teoria informacji, informatyka. Integracja oznacza "wytwarzanie całości z różnych części" [1], a w potocznym rozumieniu zastępuje pojęcia koordynacji, współpracy, scalania w całość, komunikacji i kontak[...]
EN Term of integration is using in different field of knowledge: management, organization, information theory, and information infrastructure. Sense of the word integration is "creating whole with various components". Integration term is similar to terms such as: coordination, collaboration, co-operati[...]
19
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Woda wykorzystywana do obniżenia temperatury i wilgotności powietrza klimatyzowanego w lecie może być oziębiana za pomocą absorpcyjnych urządzeń ziębniczych amoniakalnych lub bromolitowych, współpracujących z kolektorami słonecznymi. Warnik (desorber) takiej ziębiarki absorpcyjnej jest zasilany gorą[...]
EN Water used for lowering the air temperature and humidity in the air conditioned interiors during summer season may be cooled by using ammonia or lithium bromide absorption cooling systems, cooperating with solar collectors. The boiling pot (desorber) of the cooler is supplied with hot water obtained[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2005 Nr 42 211-219
EN Situation that is appearing in the global sector of shipyard industry is conditioned by many different factors, which are, among other things, determinants of a new tonnage's demand and supply. Some of them are global factors because of their, so called, frame-factors creating role in world wide shi[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last