Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 771
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  supply chain
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
EN The contribution deals with the theoretical tasks of importance and characteristics of logistics chains. It describes the need of participants integration and importance of process management in logistics chains. It includes the specifications of supply chain in an automobile industry. The paper dea[...]
2
100%
Logistics and Transport
3
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2012 nr 3 2-7
PL W ostatnich latach koncepcja łańcucha dostaw jest przedmiotem intensywnych studiów teoretycznych i badań empirycznych. Studia literaturowe oraz obserwacja praktyki gospodarczej prowadzą do wniosku, że nie występuje jeden uniwersalny pogląd dotyczący koncepcji łańcucha dostaw. Mnogość i wieloaspektow[...]
EN In the last few years the supply chain concept has been a subject of intense research both in theoretical and practical frameworks. The literature studies and an observation of business practices enable to conclude there is no one universal view on the concept of supply chain. The proliferation and [...]
4
100%
Logistics and Transport
EN An integrated supply chain is currently a decisive factor when it comes to remaining on increasingly demanding markets. Optimal organization of the supply chain is often a serious challenge for businesses that need to function in a more efficient way, and to provide products tailored to individual c[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2013 Nr 21 157--172
PL Łańcuchy dostaw to umacniające się struktury gospodarcze, które we współczesnych uwarunkowaniach gospodarczych stają się kluczowymi klientami transportu. Klient ten, często ma charakter globalny i zgłasza bardzo konkretne postulaty wobec partnerów w łańcuchu zarówno uczestniczących bezpośrednio w tw[...]
EN The purpose of this article is to identify conditions operation and directions of development small and medium-sized transport companies resulting from the strengthening of chain structures in the global economy. These reinforcing structures take the form of a chain or network and transport provider[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 17 127--139
PL Dynamiczne zmiany dokonujące się w konsekwencji procesów internacjonalizacji, globalizacji i wzrastających wymagań podmiotów gry rynkowej powodują, że jednym z najistotniejszych elementów determinujących rozwój przedsiębiorstw stają się wyzwania stwarzane przez czynnik czasu. Szczególnego wymiaru w [...]
EN The increasing market competition influences the changes within the operations in the TSL, as well as within its units; changes concerning, among others, diversification of the services in the international flow of goods. The service offered, apart from typical transport or shipment, is being comple[...]
7
80%
LogForum
PL Wstęp: Można zaobserwować tendencję do tworzenia grup przedsiębiorstw, których model działania wykorzystuje aktywa dużych, małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to wyższy poziom zmian organizacyjnych. Tendencja ta jest opisana jako organizacja sieci. Jest ona oparta na tzw. łańcuchu dostaw (metast[...]
EN Background: A trend to create groups of enterprises can be observed; whose model of operation makes use of assets of large, small and medium sized companies. It is a higher level of organisational changes. This trend is described as network organisation. It is based on the so called supply chain. Th[...]
8
80%
Journal of Polish CIMAC
EN This paper analyses selected aspects of effectiveness and reliability of one of the supply chain links, i.e. an automated high bay racking system (a stacker crane). The primary purpose of the research was to determine and analyse reliability indicators as well as to assess and analyse characteristic[...]
9
80%
Research in Logistics & Production
EN The companies of any industry are strongly affected with current globalization trend, which makes supply chain flows more and more bulky and complex. To be competitive in cost and eco-friend way under contemporary business market conditions, the companies should apply system approach of logistics ma[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL Rynek usług logistycznych znajduje się w fazie wzrostu i ciągłych przekształceń, co między innymi doprowadziło do powstania wyspecjalizowanych operatorów logistycznych. W artykule przedstawiono rolę i znaczenie operatorów logistycznych na rynku usług logistycznych (3PL-third party logistics). Jako d[...]
EN Logistics services market is in the phase of growth and continuous transformations which, among others, has led to establishing specialized logistics operators. This article is about role and meaning of the logistics operators on the market of logistics services (third party logistics). As a provide[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL Trend zarządzania ukierunkowany na dostarczenie klientowi maksymalnej wartości przenika wszystkie ważniejsze koncepcje zarządzania. Porter przedstawił koncepcję łańcucha wartości jako narzędzie pozwalające rozpoznać większą wartość dla klienta. Koncepcja Lean jako wyszczuplona produkcja i jej wpływ [...]
EN Management direction to delivery maximum value for customer is in all valid management's conceptions. Porter described supply chain conception as instrument which recognize surplus value for customer. Lean's conception as lean production and it's accruement on value for customer. Added value as some[...]
12
80%
Logistyka
PL We współczesnej literaturze z zakresu zarządzania łańcuchami dostaw powszechnie znane i szeroko opisane są dwa typy strategii łańcucha dostaw: wyszczuplony i zwinny. Można jednak spotkać się z artykułami, w których mowa jest przykładowo o elastycznym, odpornym, wydajnym czy wrażliwym łańcuchu dostaw[...]
EN In contemporary literature on supply chain management generally known and widely described are two types of supply chain strategy: lean and agile. However, you can find the articles in which the question is, for example about flexible, resilient, efficient and responsive supply chain. The variety of[...]
13
80%
Research in Logistics & Production
2013 Vol. 3, No. 3 167--182
EN In construction projects, availability of required material at right time at the project site is crucial to complete the project on time and within the budget. The construction project could be delayed for several reasons and this may disrupt supplies. In this work we assume that enough supply may n[...]
14
80%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL Akweny otaczające terytorium UE zawierają jedne z najintensywniej wykorzystywanych tras komunikacji morskiej (SLOCs) na świecie. Około 90 % wymiany międzykontynentalnej i ponad 35% wymiany handlowej w ramach rynku europejskiego odbywa się drogą morską. Naturalną konsekwencją tego trendu jest wzrost [...]
EN The seas surrounding the European Union contain some of the busiest shipping areas in the world. As well asbhandling around 90% of EU external trade and around 35% of trade between EU countries, the sea lanes of communication (SLOC) also handle a huge amount of through traffic. The consequence of th[...]
15
80%
Operations Research and Decisions
EN This paper investigates the coordination of deliveries between a vendor (or manufacturer) and multiple heterogeneous buyers (or retailers) in a two-level supply chain with a decentralized decision process. A continuous deterministic model is presented. To satisfy the buyers’ demands, the vendor deli[...]
16
80%
Logistyka
2008 nr 4 CD-CD
PL Przedmiotem badań jest zagadnienie zakłóceń w łańcuchach dostaw powodowanych przez występujące niezależnie od woli człowieka katastrofy naturalne. Artykuł opiera się przede wszystkim na danych dotyczących ilości oraz rodzajów katastrof naturalnych mających miejsce w ostatnich dwudziestu latach oraz [...]
EN This article regards supply chain disruptions caused by randomly appearing natural disasters. It bases on the numbers and types of the natural disasters, which occured during last twenty years on Earth. It also shows what consequences they can bring about the global supply chains.
17
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 41 153-166
PL Głównym celem wprowadzenia systemu komputerowego jest integracja partnerów występujących w łańcuchu oraz poprawa satysfakcjiklienta z obsługi. Możliwość śledzenia przepływu materiałów, surowców, dokumentów przez klientów, dostawców czy kooperantów zwiększyć powinna partnerską współpracę w łańcuc[...]
EN The main goals of information system are intergration and customer's satisfaction increase in supply chain. Control of material and documentation flow intensifies cooperation in supply chain based on partnership.
18
80%
Problemy Jakości
19
80%
Logistics and Transport
EN The study attempts to identify the problem of designing those logistics networks that cooperate with each other for small and medium-sized enterprises considering the limits of resources and logistics networks. The primary objective of the paper is to develop rapid prototyping methodology of the adm[...]
20
80%
Logistics and Transport
EN This paper demonstrates the state of supply chains in Polish companies, describes the reasons for their current situation and their future perspectives. Moreover, it presents the results of research into supply chains and their strategies, together with methods and tools applied in researched compan[...]
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last