Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  superstructure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2
100%
Przegląd Komunikacyjny
2015 Nr 9 102--103
PL Wyboczenia torów należą do największych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Zmiany klimatyczne zachodzące w ostatnich latach, głównie rosnące ocieplenie, mogą wpłynąć na wzrost tego zagrożenia. Badaniom stateczności toru bezstykowego poświęcono bardzo dużo poważnych prac naukowych, nieliczne s[...]
EN Tracks buckling are among the greatest threats to the safety of rail traffic. Climate changes in recent years, mainly the increasing warmth, can affect the growth of this threat. A lot of scientific research papers have been devoted to stability tests of long welded tracks, whereas there are a few p[...]
3
100%
Przegląd Komunikacyjny
2016 Nr 4 31--34
PL Dążenie do racjonalizacji wydatkowania nakładów na naprawy nawierzchni i możliwość zaoszczędzenia kosztów cyklu jej życia tkwi między innymi w doskonaleniu metod planowania napraw nawierzchni kolejowej. Niezbędnym składnikiem planowania napraw nawierzchni jest prognozowanie jej zmian. Celem prognoz [...]
EN The desire to rationalize expenditure for repairing superstructure and the opportunity to save the life cycle costs of superstructure may be noticed in perfecting methods of planning of railway tracks. An essential component of planning superstructure repairs is forecasting its changes. The purpose [...]
4
84%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 5 262-263
PL Przedstawiono wybrane problemy przebudowy istniejącego mostu, polegającej na wymianie lin nośnych na nowe i ich zakotwieniu w istniejących blokach oporowych.
EN Selected problems are presented connected with the rebuilding of the existing bridge. The rebuilding works encompassed the replacement of the cables and anchoring the cables in the existing abutments.
5
84%
Archiwum Mineralogiczne
PL Pirofyllit jest prostym krzemianem warstwowym o składzie Al2Si4O10(OH02. Nie posiada podstawień w warstwie tetraedrycznej, a w warstwie oktaedrycznej statystycznie tylko dwa na trzy ośmiościany są zajęte przez glin. Podstawienie glinu przez inne kationy, np Fe3+, jest spotykane sporadycznie. Metodą [...]
EN SEM observation of the pyrophyllites from Nakamuraguchi and Takinotani mineral deposits showed typical particles morphology and sizes in the range of 0.1-1 micrometers in thickness and several micrometers in diameter. Chemical analyses conducted with WDS technique proved classical pyrophyllite compo[...]
6
84%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Adaptacje strychów oraz nadbudowy kamienic w centrach miast cieszą się dużym zainteresowaniem pomimo bogatej oferty mieszkań na rynku pierwotnym. Można założyć, że dla wielu kupujących sąsiedztwo zabytkowej zabudowy, a także możliwość zamieszkania w historycznym budynku jest atrakcyjnym wyborem. Szc[...]
EN Attic adaptations and superstructures in tenement houses in city centres enjoy considerable interest, in spite of a rich offer of apartments available on the primary market. It can be assumed that a historic neighbourhood and a possibility to live in an old building is sometimes an attractive choice[...]
7
84%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2017 Vol. 17, no. 4 855--862
EN This article presents research on the correlation between vibrations of the ŁZKS 1600 stacker-reclaimer superstructure and the harmonic changes in loads in undercarriage supports. Investigations are focused on the change in center of gravity location caused by superstructure vibrations and its influ[...]
8
84%
Materiały Budowlane
2016 nr 11 130--131
PL Dostosowywanie budynków do aktualnych wymagań wymusza modernizację budynków mieszkalnych wykonanych z prefabrykatów wielkowymiarowych. Wysokie koszty tych prac sprawiają, że brana pod uwagę jest możliwość uzyskania środków finansowych przez wykonanie nadbudowy. W artykule przedstawiono ryzyko i możl[...]
EN Residential buildings made of prefabricated large-size elements are modernized in order to adaptation to the current technical requirements. The high cost of these works makes that is taken into account the possibility of obtaining funds through the execution of the superstructure. The paper present[...]
9
84%
Przegląd Komunikacyjny
2015 Nr 9 83--86
PL W artykule omówiono wymagania dla nawierzchni kolejowej do dużych prędkości. Przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne nawierzchni polegającej na wzmocnieniu klasycznej konstrukcji geosiatkami i żywicą poliuretanową. W artykule zamieszczono wybrane badania doświadczalne i obliczenia symulacyjne nawier[...]
EN The article discusses the requirements for superstructure for high speed. Presented pavement construction solution consists in strengthening the classical construction geogrids and polyurethane resin. The paper presents a selected experimental studies and simulations of superstructure at various loa[...]
10
84%
Materiały Budowlane
2018 nr 10 41--42
PL W artykule przeprowadzono analizę formalną i techniczną wykonania nadbudowy budynków zamieszkania zbiorowego i indywidualnego w aspekcie regulacji zawartych w projekcie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Analiza uwzględnia ustalenia zapisów planu miejscowego, warunków technicznych wykonania i odbior[...]
EN In the article, formal and technical analysis of the construction of the superstructure of the collective and individual residence buildings was carried out in the aspect of regulations included in the draft Urban Planning and Construction Code. An analysis was carried out, taking into account the p[...]
11
67%
Materiały Budowlane
2015 nr 10 12--13
PL Artykuł dotyczy przebudowy, rozbudowy i częściowej nadbudowy budynku wrocławskiej Filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Obiekt pochodzący z lat siedemdziesiątych XX w. został rozbudowany i przebudowany w latach 2010 – 2011. Prace zostały dofinansowane ze środków uni[...]
EN The paper describes rebuilding and superstructure of the Drama School in Wroclaw. Original building was constructed in the 1970s. Rebuilding in 2010 – 2011 was funding by EU and other sources of funding. The article deals with designing and erection of new and rebuilding of old parts of the school b[...]
12
67%
Builder
2017 R.21, nr 7 94--97
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania technologii lekkiej obudowy do nadbudowy i renowacji obiektów budowlanych. Opisano kolejne kroki przygotowania inwestycji dotyczącej projektowania i realizacji nadbudowy obiektu budowlanego.
EN The paper presents the possibilities of use of lightweight building partitions in superstructures and renovations. The article describes the sequence of steps of the superstructure investment preparation.
13
67%
Mosty
2017 nr 2 53--55
PL Niemal cały świat z wielkim powodzeniem stosuje stal trudnordzewiejącą jako materiał konstrukcyjny obiektów mostowych. Polska jest jednym z nielicznych wyjątków, który powstrzymuje się od jej szerokiego zastosowania w tej dziedzinie. Co to jest stal trudnordzewiejąca, jak powstała i jak można wykorz[...]
EN The paper presents the origin of weathering steel and of Polish equivalents of the Corten steel. Basic issues related to the application of this type of steel in bridge engineering have been discussed. The examples of its latest use in bridge structures, as well as in representative residential and [...]
14
67%
Civil and Environmental Engineering Reports
2019 Vol. 29, no. 3 134--152
EN To solve the problem of predicting the service life of superstructures, this work proposes the basis and methodological developments of creep theory with increasing loads as well as regression analysis of the results of laboratory experiments. The main limitation in terms of reinforcement is corrosi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last