Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  superhard materials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2006 z. 66 [227] 229-235
PL W pracy przedstawiono obecną wiedzę na temat kompozytów diamentowych. Opisano metody ich otrzymywania oraz ich właściwości. Zastosowanie kompozytów z diamentu w narzędziach skrawających i ściernych pozwala uzyskiwać wysoką dokładność i polepszać jakość obrabianych powierzchni oraz uzyskiwać większą [...]
EN The paper presents basics knowledge about diamond composites, their properties and different methods lo produce them. The possibility of use diamond composites in burnishing tools let get better surface quality and the burnishing process can be more effective.
2
100%
Inżynieria Materiałowa
2013 Vol. 34, nr 6 833--836
PL Materiały supertwarde odgrywają coraz większą rolę w grupie materiałów zaawansowanych dla współczesnej techniki. Zwiększa się ich znaczenie jako powłok jedno- i wielowarstwowych. Do takiej grupy atrakcyjnych materiałów należy dwuborek renu. W pracy dokonano przeglądu literatury dotyczącej wytwarzani[...]
EN Superhard materials play an important role in modern advanced technologies. At the same time their importance as mono- or multilayered coatings is permanently increasing. To such group of attractive materials belongs the rhenium diboride. A survey of relevant literature is given in the present paper[...]
3
100%
Mechanik
2016 R. 89, nr 8-9 1030--1031
PL Przedstawiono obecne poglądy na temat supertwardości materiałów narzędziowych. Ze względu na tendencje rozwoju objętościowych i powłokowych materiałów na ostrza skrawające zaproponowano nowe kryterium supertwardości. Na tej podstawie zbudowano hierarchiczny układ twardości materiałów supertwardych.
EN In the paper are presented the review of hitherto opinions on superhardness of tool materials. In consideration of development trends in the range of bulk and coating materials on cutting edges, a new criterion of superhardness are proposed. Taking above into account, the hierarchical system of hard[...]
4
100%
Kompozyty
2004 R. 4, nr 11 248-253
PL W pracy zbadano wpływ supertwardych warstw ceramicznych (węglowych i azotku boru), nanoszonych metodą plazmy impulsowej na płytki skrawające wykonane z kompozytów warstwowych NCD (c-BN)/Al2O3/Al2O3+x%obj.Mo), na właściwości skrawnościowe tak syntetyzowanych płytek narzędziowych. Podłoża kompozytu wa[...]
EN The aim of the study was to examine how the cutting properties of tool blades are affected by super-hard ceramic (carbon and boron nitride) coatings produced by the impulse plasma method (PACVD). The cutting plates were made of layered NCD (c-BN)/Al2O3/Al2O3+x%Mo composites produced by foil casting.[...]
5
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2009 Nr 10 41-48
PL W artykule przedstawiono dotychczasowe poglądy na supertwardość materiałów narzędziowych. Biorąc pod uwagę tendencje rozwoju materiałów na ostrza skrawające i powłoki przeciwzu-życiowe, zaproponowano nowe kryterium supertwardości oraz opartą na nim budowę zmodyfikowanej piramidy twardości materiałów[...]
EN In the article the review of hitherto opinions on superhardness of tool materials are presented. Taking into account development trends in the range of materials on cutting edges and wear-resistant coatings new criterion of superhardness and structure of modified pyramid of superhard materials hardn[...]
6
84%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Zaawansowane supertwarde materiały (SHM - superhard materials) na bazie regularnego azotku boru (CBN - cubic boron nitride) oraz polikrystalicznego diamentu (PCD - polycrystalline diamond) stwarzają możliwości wytwarzania nowych efektywnych narzędzi. Optymalną metodą uzyskiwania połączeń SHM - podło[...]
EN Advanced superhard materials (SHM) based on cubic boron nitride (CBN) and polycrystalline diamond (PCD) have a good potential for production of new efficient tools. The most promising method of obtaining SHM-base joints is active brazing. Our investigations concerned the manufacture of SHM-steel (or[...]
7
84%
Rudy i Metale Nieżelazne
2000 R. 45, nr 3 193-197
PL Przedstawiono krytyczną analizę zjawisk chemicznych towarzyszących spiekaniu regularnego azotku boru z udziałem domieszek modyfikujących, takich jak metale lub ich wodorki. Przedstawiono dodatkowo badania wpływu tych zjawisk na skład fazowy, morfologie i właściwości wytrzymałościowe otrzymanych komp[...]
EN In the work critical analysis of the chemical phenomena taking place during sintering of cubic BN with modifying admixtures, such as metals, metal alloys and hybrides has been undertaken. Additionally studies of the influence of these phenomena on the phase composition, morphology as well as mechani[...]
8
84%
Inżynieria Powierzchni
2016 nr 3 39--44
PL W pracy podjęto problem możliwości oceny zdolności do umocnienia materiałów o bardzo zróżnicowanej twardości, tj. miedzi, stali zwyklej, węglika krzemu i tlenku cyrkonu. Wykonano pomiary parametrów twardości i sprężystości metodą DSI przy stałych warunkach procesu zagłębiania się wgłębnika Vickersa [...]
EN This work undertakes the problem of the possibility of assessing the ability to strengthen of the materials with very different hardness, i.e. copper, ordinary steel, silicon carbide and zirconium oxide. Measurements of parameters of hardness and elasticity by means of the DSI method were conducted [...]
9
67%
Obróbka Metalu
2011 nr 3 32-40
PL Współczesny przemysł maszynowy wymaga wielu nowoczesnych narzędzi zdolnych do bardzo wydajnej obróbki w skrajnie trudnych warunkach pracy. Dotyczy to także obróbki ściernej, która jest szczególnie predysponowana do obróbki materiałów trudno obrabialnych. Z tego względu, materiałami robiącymi najwięk[...]
10
67%
Szkło i Ceramika
PL W pracy omówiono wyniki badań niektórych właściwości fizykochemicznych szkieł glinoborokrzemianowych przeznaczonych na spoiwa ceramiczne do narzędzi z materiałów supertwardych. Wytopiono 14 szkieł, z których 6 poddano badaniom szczegółowym, takim jak: DTA, spektroskopia w podczerwieni w zakresie pod[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last