Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  supercapacitors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN A review of energy storage technologies based on carbonaceous material, lithium ion batteries, supercapacitors, and fuel gas storage. Relevant properties of the carbons are emphasized and the different forms of carbon used are presented. lithium ion batteries incorporate carbon anodes and the mechan[...]
2
100%
Acta Energetica
2010 nr 1 71-79
PL Kondensatory elektrochemiczne, zwane także superkondensatorami lub ultrakondensatorami, magazynują energię w polu elektrycznym elektrochemicznej warstwy podwójnej. Zastosowanie elektrod o rozwiniętej powierzchni powoduje uzyskanie dużych wartości pojemności. Już od wielu lat dostępne są na rynku mat[...]
3
100%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL W artykule zawarto informacje na temat obecnych kierunków rozwoju technologii służących przechowywaniu energii, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania ich w przemyśle samochodowym. Przedstawiono i opisano różne rozwiązania, wykorzystywane obecnie w samochodach osobowych oraz pojazdach transportu [...]
EN The article aims to highlight the desirable and undesirable properties and characteristics of different energy storage technologies. It focuses on the comparison between the different specific battery technologies and supercapacitors currently available on the market, as well as novel technologies t[...]
4
100%
Archives of Electrical Engineering
2018 Vol. 67, nr 2 377–-389
EN Nowadays, non-integer systems are a widely researched problem. One of the questions that is of great importance, is the use of mathematical theory of a non-integer order system to the description of supercapacitors (capacitors with very high capacitance). In the description of electronic systems bui[...]
5
100%
Materials Science Poland
2014 Vol. 32, No. 3 307--314
EN Capacitive behavior of a highly-oxidized graphite is presented in this paper. The graphite oxide was synthesized using an oxidizing mixture of potassium chlorate and concentrated fuming nitric acid. As-oxidized graphite was quantitatively and qualitatively analyzed with respect to the oxygen content[...]
6
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono możliwości zastosowania superkondensatorów do poprawy jakości energii elektrycznej.
EN The paper discusses a potential for application of supercapacitors to improve electric energy quality.
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 3b 197-204
PL Opisano modelowaniem system zarządzania energią lekkich pojazdów. W skład systemu wchodzą: bateria, superkondensator i bateria fotowoltaiczna. Szczególną uwagę zwrócono na mechanizm przełączania między źródłami energii.
EN This paper describes the modelling of the energy management system (EMS) of light vehicles using hybrid multi-power source systems. The hybrid system included a fuel cell (FC), a battery, supercapacitors (SC) and a photovoltaic cell. The battery was used as the primary power source for driving the v[...]
8
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 4 235--238
PL W pracy przedstawiono charakterystykę aktualnie wykorzystywanych pojazdów samochodowych oraz analizę zużycia paliwa przez pojazdy spalinowe w kontekście malejących zasobów paliwowych w UE. Zaprezentowano zależności opisujące opory działające na samochód w trakcie jazdy oraz metody wyznaczania mocy n[...]
EN The work presents the characteristics of the currently used motor vehicles and an analysis of fuel consumption by internal combustion engine vehicles in the context of decreasing fuel resources in the EU. It presents the dependencies that describe the resistance forces operating on the vehicle durin[...]
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Celem przeprowadzonych badań było skupienie się na modyfikacjach powierzchni elektrod węglowych wykorzystując technologie plazmowe w celu optymalizacji topografii powierzchni pod kątem zwiększenia pojemności superkondensatorów.
EN The purpose of this research is focused on the surface modification of carbon electrodes using plasma technologies to optimize the surface topography in order to increase the capacitance of supercapacitors.
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Nowoczesne systemy energetyczne muszą być wyposażane w coraz większą ilość urządzeń do magazynowania energii elektrycznej co jest uzasadnione potrzeba coraz bardziej niezawodnego zasilania licznych grup wrażliwych odbiorników. Wśród licznych typów magazynów baterie ołowiowo kwasowe stanowią dominują[...]
EN The state-of-the art power systems need more and more energy storage equipment in order to improve reliability of different sensible loads supply. Among many kinds of storage, contemporary lead acid batteries are, without a doubt, in the dominant position. The paper presents development on some othe[...]
11
75%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2017 Nr 2 (114) 107--113
PL W artykule zaprezentowano badania zestawu połączonych wspólnie rozruchowego akumulatora ołowiowego z superkondensatorami jako hybrydowego źródła energii. Magazynowanie energii i maksymalna moc każdej z jednostek jest wystarczające do uruchomienia silnika spalinowego w samochodzie osobowym w warunkac[...]
EN This paper presents a study on combination of a starting lead-acid battery and supercapacitors to form a hybrid energy source. The energy storage capacity and maximum power of each unit is sufficient to start a car combustion engine under standard conditions. However, under severe operating conditio[...]
12
75%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2009 Nr 6 (87) 9--13
PL W niniejszym artykule przedstawia się sposoby wyznaczania parametrów zastępczego modelu elektrycznego modułu superkondensatorowego BMOD0350 firmy Maxwell. Moduł ten ma znamionową pojemność i napięcie wynoszące Cn=58 F, Un=15 V. Przebadanie wybranego modułu superkondensatorowego podyktowane było potr[...]
EN Method of determining the parameters of the substitute electrical model of supercapacitor module BM000350 are presented in the paper. The module has a nominal capacitance of 58 F and nominal voltage of 15 V. The testing of the select supercapacitor module was needful to use this module for supercapa[...]
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 8 221--224
PL Przedstawiono opis prac badawczych nad wykorzystaniem technologii otrzymywania nanodrutów polianiliny do wytwarzania elektrod superkondensatorów. Elektrody badano w modelowej celce kondensatora elektrochemicznego określając zdolność do gromadzenia energii elektrycznej wykorzystując zjawisko tzw. pse[...]
EN The paper presents the the research work on preparation of polyaniline nanowires (PANI) in order to produce supercapacitor electrodes. The electrodes were tested in the cell model of supercapacitor specifying the ability to store electrochemical energy in the electrical way of pseudocapacitance phen[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2012 z. 1/87 145--156
PL W artykule przedstawiono nowe sposoby produkcji i akumulacji energii. Wymieniono sposoby magazynowania energii według zastosowanej konwersji nośników energii, krotność cykli ładowania, czasookresu magazynowania. Przedstawiono podział akumulatorów energii według rodzajów stosowanych technologii magaz[...]
EN The article presents new methods of producing and accumulating energy. The methods of electric energy storage are named according to applied energy carriers conversion, loading cycle multiplicity and time of storage. The article also shows a division of energy batteries according to different types [...]
15
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł dotyczy stabilności wokół zdefiniowanego punktu równowagi modelu układu elektrycznego złożonego z dwóch źródeł energii, dwóch elementów sterujących, oraz obciążenia trakcyjnego. Zaprezentowano schemat takiego układu oraz skonstruowano odpowiadający mu model matematyczny. Zastosowano klasyczn[...]
EN The paper deals with the stability aspects around the defined equilibrium point of an electrical system used in the traction regime of a DC motor. The electrical schema of the system is presented and the mathematical model is constructed. After defining the equilibrium point, the stability around it[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2015 Nr 47 23--26
PL Zasobniki energii elektrycznej umożliwiające zwiększenie wykorzystania energii hamowania odzyskowego w trakcji elektrycznej są coraz częściej stosowane. Skuteczność ich działania zależy od struktury układu zasilania komunikacji miejskiej i charakterystyki ruchu, dlatego wprowadzenie ich do użytku po[...]
EN Electrical energy storage enable more efficient use of recuperation braking in electric traction are increasingly becoming more popular. Their effectiveness depends on the structure of the supply transport and traffic characteristics, thus putting them to use should be preceded by technical analysis[...]
17
63%
Przegląd Mechaniczny
2015 nr 11 28--31
PL Zostało wykazane, że pod wpływem przepływającego pulsacyjnego prądu o dużej gęstości zmniejsza się w metalach naprężenie uplastyczniające. Efekt działania pulsacyjnego prądu na naprężenie uplastyczniające nazwano efektem elektroplastycznym. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki otrzymane z próby j[...]
EN It has been found that a high-density current pulse can reduce the flow stress of metals. The effect of electric current pulses on the plastic flow of materials is generally known as the electroplastic effect. In this paper, a pulsed electric current is applied to a specimen simultaneously with a qu[...]
18
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1226--1228
PL W artykule dokonano analizy możliwości zastosowania nanotechnologii w środkach transportu samochodowego na podstawie aktualnych osiągnięć z tego zakresu. Przedstawione zostały trzy segmenty implementacji nanotechnologii: ogniwa paliwowe, akumulatory oraz superkondesatory. Praca porusza również probl[...]
EN In the article examined the possibility of applying nano-technology to the transport vehicle based on the current achievements in this field. The three segments were shown regarding implementation of nanotechnology: fuel cells, batteries and supercapacitors. Work also moves issues of hydrogen storin[...]
19
63%
Transport Problems
2011 T. 6, z. 3 135-142
EN The paper addresses some basic theoretical and engineering problems of electrodynamic braking, presenting methods of regenerative braking returning energy to contact network or the energy storage batteries. The paper presenting the non-traditional structural schemas of the starting of DC/DC, AC/DC, [...]
20
63%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 259 37--38
PL W artykule przedstawiono przebieg i wyniki prac badawczych nad wykorzystaniem technologii chemicznego otrzymywania nanodrutów polianiliny (PANI) do wytwarzania elektrod superkondensatorów. Elektrody badano w modelowym superkondensatorze określając zdolność do elektrochemicznego gromadzenia energii e[...]
EN The paper presents the progress and results of research work on the preparation of polyaniline nanowires (PANI) by chemical technology, to produce supercapacitors electrode. The electrodes were tested in the model of supercapacitor specifying ability to electrochemical energy storage on the electric[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last