Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sulfonamides
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ars Separatoria Acta
2011 No. 8 69-80
EN A mechanism of retention of sulfonamides in the micellar liquid chromatography, based on similar models verified for other compounds, was proposed. The magnitudes of hydrophobic and electrostatic interactions of sulfonamides were estimated for different concentrations of surfactant in the mobile pha[...]
2
100%
Ars Separatoria Acta
2011 No. 8 51-67
EN The paper presents an attempt to adapt a retention model suggested and verified by classic RP LC in micellar liquid chromatography, MLC. Instead of hydrophobic interactions with ODS groups and electrostatic interactions with silanol residues in C-18 packing, hydrophobic interactions with alkyl group[...]
3
100%
Polish Journal of Chemistry
2007 Vol. 81, nr 12 2133-2142
EN Several 3-amino-7-chloro-8-methyl-1,1-dioxo-4H-1,5,2- benzo[f]dithiazepin- 4-yli - dene)acetic acid derivatives (2, 4-15) have been syn the sized. The in vi tro antitumor activity of the compounds 8, 10-12 and 14-15 have been evaluated in the US National Cancer Institute. Screening data indicated th[...]
4
88%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2010 Vol. 45 127-140
EN A photocatalytic process of degradation of the selected sulfonamides (sulfathiazole, sulfamethoxazole and sulfadiazine) added to real wastewater was studied in this work. The process was initiated by UV-a irradiation and TiO2-P25, FeCl3 and mixtures of TiO2-P25 with FeCl3 were used as photocatalysts[...]
5
88%
Polish Journal of Chemistry
EN The synthesis of 2,2_-diselenobisbenzamides and 4,4_-diselenobisbutyramides with sulfamoyl functions, two new groups of potential antiviral agents and cytokine inducers, based on the acylation of the 4-aminobenzenosulfonamides with corresponding chlorocarbonylaryl or chlorocarbonylalkyl diselenides,[...]
6
75%
Chemia Analityczna
PL W pracy zaproponowano woltamperometryczną metodę oznaczania wybranych sulfonamidów w mleku. Przeprowadzono podstawowe badania dotyczące redukcji tych związków i warunków ich oznaczania. Zbadano wpływ pH na położenie i wysokość piku redukcji sulfonamidów w buforze Brittona Robinsona. Zaobserwowano pi[...]
EN A voltammetric method for determination of selected sulfonamides in milk has been proposed. Fundamental measurements were expected to provide information on the voltammetric behaviour of sulfonamides and the conditions required for their determination have been established. The effect of pH on the p[...]
7
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2012 Vol. 19, nr 10 1153--1171
PL Sulfonamidy, pochodne kwasu p-aminobenzenosulfonowego są znanymi od lat 30. XX w. lekami przeciwbakteryjnymi. Według klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC) zaliczane są do grupy leków przeciwbakteryjnych do stosowania wewnętrznego powszechnie nazywanych antybiotykami. Mają one równi[...]
EN Sulfonamides, derivatives of p-aminobenzenesulfonic acid, have been used in the treatment of patients with bacterial diseases since 1940s. According to the Anatomical Therapeutic Chemical Classification (ATC) they are included in a group of antibacterial agents, intended mainly for internal use, com[...]
8
75%
Proceedings of ECOpole
PL Leki sulfonamidowe, trafiając do środowiska, powodują ryzyko polegające na generowaniu lekooporności drobnoustrojów. Ryzyko to wzrasta w przypadku odporności tych leków na rozkład i pozostawania w środowisku przez dłuższy czas. Z tego powodu szczególnie ważne jest poznanie ich podatności na biodegra[...]
EN Sulfonamide drugs enter the environment in different ways, eg through wastewater, creating the potential risk of the generation of drug resistant strains of microorganisms. This risk increases when drugs are resistant to degradation and remain in the environment for a long time. Therefore, it is par[...]
9
75%
Polish Journal of Chemistry
EN Four chiral macrocyclic bissulfonamides derived from D-mannitol and L-threitol, possessing C2 symmetry, were obtained by a macrocyclization reaction under high-dilution conditions. Their applications for alkali metal binding processes were studied using ESI-MS technique.
10
75%
Proceedings of ECOpole
2011 Vol. 5, No. 2 479--485
PL Celem pracy było zbadanie możliwości usuwania sulfonamidów ze ścieków za pomocą procesów koagulacji chemicznej i elektrochemicznej. Zamierzano również optymalizować proces elektrokoagulacji ze względu na usuwania sulfonamidów. W trakcie badań stosowano próbki rzeczywistych ścieków komunalnych apliko[...]
EN The aim of this study was to evaluate the possibility of removal of sulfonamides from wastewater using chemical and electrochemical coagulation processes. It was also intended to optimize the process of electrocoagulation from the viewpoint of sulfonamides removal. In the experiments, mixtures of su[...]
11
75%
Proceedings of ECOpole
PL Sulfonamidy są lekami przeciwbakteryjnymi najczęściej używanymi w profilaktyce weterynaryjnej. Do środowiska leki te dostają się różnymi drogami. Sulfonamidy mają zdolność kumulowania się w różnorodnych organizmach, wobec których mogą okazać się toksyczne. Nawet małe stężenie tych leków może prowadz[...]
EN Sulfonamides are antibacterial drugs, the most commonly used in veterinary prophylaxis. To the environment, these drugs are being introduced in several ways. Sulfonamides have the capacity to accumulate in various organisms, for which they may be toxic. Even low concentrations of these drugs may lea[...]
12
75%
Proceedings of ECOpole
2012 Vol. 6, No. 1 313--318
PL Procesy zaawansowanego utleniania (AOP) są często wykorzystywane do degradacji zanieczyszczeń odpornych na biodegradację i silnie toksycznych. Przykładem takich substancji są sulfonamidy zaliczane do syntetycznych chemioterapeutyków o działaniu bakteriostatycznym. Aby zastosowanie procesów AOP było [...]
EN Advanced oxidation processes (AOP) are often used to degrade of organic pollutants that are resistant to biodegradation and highly toxic. Examples of such substances are sulfonamides classified as synthetic chemotherapeutics agents having a bacteriostatic effect. However, the application of AOP is u[...]
13
75%
Acta Chromatographica
EN A modified QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe) method and ultrahigh-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (UHPLC–MS/MS) were optimized and validated for 16 antibiotics belonging to three families (macrolides, quinolones, and sulfonamides) that w[...]
14
75%
Proceedings of ECOpole
2018 Vol. 12, No. 2 401--407
PL Proces fotokatalityczny prowadzony w obecności mieszaniny TiO2/FeCl3 jest jedną z bardziej skutecznych metod degradacyjnego usuwania farmaceutyków (zwłaszcza sulfonamidów) ze środowiska wodnego. Kinetyka tego procesu zależy jednak w dużym stopniu od rodzaju degradowanego substr[...]
EN A photocatalytic process conducted in the presence of TiO2/FeCl3 mixture is one of the most effective methods to degrade of pharmaceuticals, including sulfonamides, from an aquatic environment. However, its kinetics depends largely on the type of degraded substrate. The objecti[...]
15
63%
Prace Naukowe. Chemia i Ochrona Środowiska / Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
2005 Vol. 9 125-136
PL W artykule podano ogólny przebieg syntezy sulfonamidów oraz scharakteryzowano ich działanie biologiczne. Dla modelowych sulfonamidów podstawionych układem chinolinowym 1 i izochinolinowym 2 obliczono długości i rzędy wiązań, rozkład ładunków efektywnych oraz wartości energii całkowitej i momentów di[...]
EN In the paper the synthesis of sulfonamides is presented and their biological activities characterized. For model sulfonamides substituted by quinoline and isoquinoline moieties 1 and 2, respectively, bond lenghts and bond orders, effective charge, total energy and dipole moment values were calculate[...]
16
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2004 Vol. 11, nr 11 1259-1265
PL Technikę wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej z micelarną fazą ruchomą wykorzystano do jednoczesnego oznaczania sulfametazyny i sulfadimetoksyny w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Próbki do analizy przygotowywano, wykorzystując metodę wstępnego wydzielania i zatężania analitu za [...]
EN The method of high-pressure liquid chromatography with micellar mobile phase has been applied for simultaneous determination of sulfamethazine and sulfadimethoxine in food products of animal origin. Preliminary extraction and concentration of analyte have prepared samples for analyses by the liquid-[...]
17
63%
Chemia Analityczna
PL Przeprowadzono badania nad zastosowaniem micelarnej chromatografii cieczowej do oznaczania pozostałości sulfonamidów w mleku i jajach wykorzystując różne sposoby przygotowania próbki do analizy: bezpośredni nastrzyk próbki, ekstrakcyjne zatężenie analitu w układzie ciecz-ciało stałe i w układzie cie[...]
EN The micellar liquid chromatography for the determination of sulfonamide residues in milk and eggs was coupled with different methods of the sample pre-treatment: direct injection and extractive condensation of the analyte in the solid-solid and liquid-liquid system. The detection limit for the conce[...]
18
63%
Chemia Analityczna
PL Opracowano prostą i szybką procedurę jednoczesnego oznaczania kilku sulfonamidów w miodzie metodą RP HPLC z micelarną fazą ruchomą wykorzystując możliwość bezpośredniego dozowania próbki oraz stosując wstępne wyodrębnienie analiru metodą ekstrakcji w układzie ciecz-ciało stałe i ciecz-ciecz. Metoda [...]
EN A fast and simple procedure is proposed for the simultaneous determination of several sulfonamides in honey. The method is based on RP HPLC with a micellar mobile phase, direct injection of the sample and preliminary isolation and concentration of the analyte by solid phase extraction and liquid-liq[...]
19
63%
Proceedings of ECOpole
PL Celem pracy było określenie, jaki wpływ na wynik testu biodegradowalności czterech wybranych sulfonamidów (wykonanego zgodnie z normą ISO 9887:1992(E)) mają termin i miejsce pobrania inokulum. Dodatkowo porównano wyniki uzyskane zgodnie z ww. normą z rezultatami otrzymnymi podczas rozkładu tych sulf[...]
EN The aim of this study was to determine the effect of date (meteorological conditions) and sampling of inoculum on biodegradability of the selected sulfonamides (test was made according to the ISO 9887:1992 (E) procedure) and to compare the results obtained according to the abovementioned procedure w[...]
20
63%
Proceedings of ECOpole
2018 Vol. 12, No. 1 131--138
PL Leki z grupy sulfonamidów są obecnie wykorzystywane głównie w weterynarii. Ich pozostałości trafiają do środowiska w formie niezmienionej lub jako nietrwałe chemicznie N-podstawione metabolity. Jedną z potencjalnych metod ich usuwania może być proces ozonowania. W trakcie tego procesu sulfonamidy mo[...]
EN At present, the sulfonamide class of drugs are used predominantly in veterinary medicine. They get into the environment unchanged or as chemically unstable N-substituted metabolites. One of the potential methods to remove the sulfonamides residues may be an ozonation. During this process the sulfona[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last