Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  substancje toksyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2004 Tom 6 171-187
PL W grupie substancji toksycznie działających na proces fermentacji wymienia się zwykle metale ciężkie, a zapomina się o dużej grupie mikrozanieczyszczeń organicznych takich jak: dodatki wzrostowe do pasz, środki dezynfekcyjne, czy dezynsekcyjne, środki chemoterapeutyczne, antybiotyki czy chemiczne śr[...]
EN Usually, heavy metals are included in the group of substances exerting a toxic effect on the anaerobic digestion, whereas a large group of organic microelements is neglected, such as: growth enhancing additives to fodder, disinfectants, disinsection agents, therapeutic agents, antibiotics or crop pr[...]
2
100%
Maszyny Górnicze
PL W artykule zeprezentowano wyniki badań stanowiskowych górniczego napędu spalinowego. Badania przeprowadzone zostały na stanowisku badawczym znajdującym się w ITG KOMAG w ramach pracy badawczej dotyczącej dostosowania silnika spalinowego do wymagań stawianych górniczym napędom spalinowym. W ramach ba[...]
EN Results of stand tests of mining diesel drive are presented in the paper. The tests were carried out at test stand at the KOMAG Institute of Mining Technology within the project on adaptation of diesel engines to the requirements of mining diesel drives. Analyses of content of toxic substances in ex[...]
3
100%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
4
88%
Przegląd Komunalny
2015 nr 7 55--58
PL Wielokilometrowe odcinki systemu kanalizacyjnego stanowią drogę, którą ścieki muszą przebyć, aby trafić do określonego systemu ich oczyszczania, czyli do oczyszczalni. Podczas transportu w miejscach, gdzie brakuje odpowiedniej ilości tlenu, dochodzi do zagniwania ścieków. W efekcie powstają związki [...]
5
75%
Analityka : nauka i praktyka
2005 nr 1 27-28
6
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przedstawiono badania związane z monitoringiem i oceną stopnia zanieczyszczenia środowiska na terenie Trójmiasta na podstawie analizy wód spływnych z arterii o dużym ruchu pojazdów mechanicznych na zawartość wybranych związków organicznych i jonów nieorganicznych, takich jak: węglowodory ropopochodn[...]
EN Atmospheric precipitation plays an important role in scavenging pollutants emitted with exhaust gases (nitrogen, carbon and sulphur oxides, hydrocarbons, lead). Rain droplets dissolve and scavenge gases and aerosols together with chemical compounds contained in them. Once the droplets reach the grou[...]
7
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Prognozowanie emisji substancji toksycznych wydzielających sił w procesach przemysłowych ma istotne znaczenie ze względów higienicznych, ekonomicznych oraz ekologicznych. Przedstawione wzory empiryczne umożliwiają obliczenie emisji substancji stwarzającej największe zagrożenie w danym procesie w zal[...]
EN The determination of the emission of toxic substances during industrial processes is very important from hygenic, economic and environmental protection point of view. The presented empirical equations let us count the emission of all toxic compounds basing on the most toxic component mixture and on [...]
8
75%
Zeszyty Naukowe AON
1998 nr 1(30) 55-71
EN The article presents a short historical outline of industrial toxic agents (ITA) development since the moment of their creation up to the present times and the threats that their existence poses to the environment, military and civilian population. A special attention has been focused on controversi[...]
9
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2004 nr 6 25-28
PL Ozon odgrywa fundamentalną rolę w zachowaniu życia na Ziemi. Jego obecność w stratosferze zapobiega destruktywnemu oddziaływaniu promieniowania ultrafioletowego na przyrodę ożywioną, ma również wpływ na warunki pogodowe w różnych strefach geofizycznych globu ziemskiego. W materiale przedstawiono inf[...]
EN Ozone is an essential matter in life on Earth. Its presence in the stratosphere protects the living nature from the destructive effect of ultraviolet radiation. It affects weather conditions in various geophysical zones. In this paper we report on the economic importance of information about the imp[...]
10
75%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 1 73--76
EN The present study describes selected issues associated with the emission level in toxic exhaust gases and fuel injection timing. The study was focused on the following types of fuels: Diesel oil (the base fuel) and the other fuels were the mixture of fatty acid methyl ester with Camelina (L10 – dies[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 318-323
PL Celem artykułu było omówienie wpływu kąta wyprzedzenia wtrysku oraz ciśnienia wtrysku na emisję substancji toksycznych do atmosfery oraz jednostkowe zużycie paliwa. Badania eksperymentalne zostały przeprowadzone przy użyciu silnika ZS z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Podczas badań silnik pracował we[...]
EN The aim of article was discussion how the fuel injection advance angle and fuel pressure injection having an influence on toxic substances emission and individual fuel consumption. The experimental researches have been carried out by using Diesel engine with direct fuel injection. The engine operate[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2014 Nr 62 97--114
PL Osoby pracujące na terenie składowiska odpadów są narażone przede wszystkim na kontakt z czynnikami szkodliwymi drogą inhalacyjną oraz przez skórę. Spośród czynników biologicznych najlepiej rozpoznane są bakterie i grzyby mikroskopijne, stanowiące poważne zagrożenie zdrowotne. Ich kolonie rozwijają [...]
EN People working at landfills are primarily exposed to contact with pathogens through inhalation and through the skin. Among the identified biological agents are commonly bacteria and microscopic fungi. Their colonies develop in the structure of the site, from which they are emitted into the air actin[...]
13
75%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2009 nr 2 98-102
PL Celem pracy zaprezentowanej w artykule była charakterystyka substancji toksycznych występujących naturalnie w ziemniakach. Ziemniak oprócz wielu cennych składników pokarmowych zawiera w swoim składzie substancje o działaniu negatywnym, którymi są glikoalkaloidy steroidowe. Przedstawiono budowę tych [...]
EN Potato is rich of beneficial is animals and humans the ace well the ace potentially toxic compounds – glycoallcaloids, which at appropriate levels may baa toxic.
14
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 10 1-5
15
75%
Przegląd Komunikacyjny
PL Wielkości skażenia bezpośredniego, pośredniego i globalnego atmosfery przez główne rodzaje substancji toksycznych. Zanieczyszczenia generowane w fazach: produkcji pojazdów, produkcji i dystrybucji paliw płynnych i energii elektrycznej, procesów obsługowo-naprawczych oraz samej eksploatacji pojazdów.[...]
16
75%
Maszyny Górnicze
PL W artykule poruszono problematykę dotyczącą poprawy jakości spalin w aspekcie stosowania napędów spalinowych w górnictwie. Dokonano przeglądu górniczych napędów spalinowych oraz układów mających na celu ograniczenie emisji substancji toksycznych. Przedstawiono metody oczyszczania spalin, ze szczegól[...]
EN Problems referring to improvement of quality of exhaust gases, in the aspect of use of diesel drives in the mining industry, were discussed in the paper. Mining diesel drives and systems, aim of which is to limit emission of toxic substances, were reviewed. Methods for treatment of exhaust gases, ma[...]
17
75%
Przemysł Chemiczny
2020 T. 99, nr 2 313--318
PL Wyniki laboratoryjnych badań składu pochodzących z odpadów komunalnych opakowań zawierających poli(chlorek winylu) (PVC) i aluminium (Al), które są obecnie utylizowane poprzez spalanie, wykorzystano do określenia ilości ściśle monitorowanych wysoce toksycznych substancji zawierających chlor. Te toks[...]
EN Nine composite packaging materials were studied for Cl content (0.68-43.42 g/kg). The lab. findings concerning the compn. of poly(vinyl chloride) (PVC) and Al-contg. municipal waste disposed currently by incineration were used to deduce the amt. of strictly monitored, highly toxic Cl-contg. substanc[...]
18
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 3 17-20
PL Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) i ich nitrowe pochodne (nitro-WWA) są to związki chemiczne występujące w środowisku człowieka, będące składnikiem produktów pochodzenia naturalnego jak również powstają w wyniku procesów termicznych. Związki te są sklasyfikowane jako substancje szkodl[...]
EN Polycyclic aromatic hydrocarbons(PAHs)) and their nitro derivatives(nitro-PAHs) are chemical compounds present in the human environment. They are components of products of natural origin. They are also formed as a result of thermal processes. These compounds are classified as harmful, carcinogenic a[...]
19
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 9 26-28
PL W artykule przedstawiono kryteria prawidłowego postępowania z niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi. Obowiązek określenia spójnych kryteriów bezpieczeństwa przy produkcji, stosowaniu i obrocie substancji chemicznych wynika z konwencji MOP i z dyrektyw Wspólnoty Europejskiej. Najważn[...]
EN Criteria of proper handling of dangerous chemical substances and preparations are presented in the article. Legal regulations in force in the European Community concerning safety during production, use end marketing of dangerous chemical substances are also presented The obligation to determine the [...]
20
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL W środowisku, w którym żyjemy znajdują się miliony substancji chemicznych, z których wiele to substancje toksyczne. Jednakże związki chemiczne w przyrodzie pełnią różne funkcje, zarówno pozytywne, jak i negatywne. W pracy przedstawiono rolę i znaczenie substancji zapachowych w komunikowaniu się rośl[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last