Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 49
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  substancje szkodliwe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W ostatnich latach można stwierdzić na całym świecie rosnącą tendencję do zachorowań po spożyciu żywności powodowanych w większości między innymi przez bakterie. W zasadzie należy podkreślić, że duża część zachorowań i stopień rozpoznania epidemiologicznego nie zostały ujęte w danych urzędowych i dl[...]
2
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2006 nr 7 41-41, 47
3
80%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2008 nr 4 114-121
PL Autorzy poruszają zagadnienie szkodliwego oddziaływania różnorodnych substancji chemicznych zawartych w obuwiu na środowisko naturalne i na człowieka. Ważnym problemem jest minimalizowanie negatywnego wpływu substancji chemicznych na środowisko i człowieka w różnych fazach produkcji obuwia (począwsz[...]
EN The authors focused on harmful affect on environment and humen of different chemical substances in footwear appearanced. As significant question is minimize a negative influence of chemical substances on environment and humen during production stages, use period and liquidate of footwear.
4
61%
Przegląd Papierniczy
2012 R. 68, nr 3 149-155
PL Produkcja materiałów opakowaniowych z papieru związana jest ze stosowaniem różnorodnych środków chemicznych, zarówno na etapie wytwarzania papieru, jak i w kolejnych procesach przetwórczych. Część tych środków zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia ludzi, które zostają na włóknach celulozowych lub[...]
EN The production of packaging materials of paper is connected with using various chemical aids in paper production stage as well as in subsequent converting processes. The part of these aids contains harmful substances for the health of people which are remaining on cellulose fibres or on the surface [...]
5
61%
Przemysł Chemiczny
6
61%
Analityka : nauka i praktyka
2001 nr 1 27--29
7
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 9 10-11
PL Artykuł prezentuje podstawowe informacje na temat obuwia ochronnego stosowanego do prac z substancjami chemicznymi. W artykule przedstawiono również informacje na temat projektu badawczego realizowanego przez sześć europejskich instytucji badawczych, w tym Centralny Instytut Ochrony Pracy w ramach 5[...]
EN This article presents basic information on protective footwear used by workers exposed to chemicals. It also presents general information concerning a project realized within the 5th Framework Programme of the EU, the aim of which is to work out a standard for footwear protecting against chemicals a[...]
8
61%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
9
61%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W artykule opisano wyniki badań laboratoryjnych zestalania zużytych płuczek wiertniczych za pomocą różnego rodzaju środków wiążących. Zestalone płuczki poddano badaniom wymywalności substancji niebezpiecznych, kierując się kryteriami decydującymi o możliwości składowania ich na wysypiskach odpowiedn[...]
EN The aim of the article is to present laboratory research on solidification of spent drilling muds with the application of lime (solidify) agents of a wide range. Solidified muds were a subject of tests in harmful substances washout. There were applied criteria on dangerous substances storage in adeq[...]
10
61%
Gospodarka Wodna
2010 Nr 2 73-77
PL W artykule omówiono wspólnotowe i krajowe regulacje prawne odnoszące się do dużej grupy związków chemicznych uznanych za substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Wszystkie związki są objęte monitoringiem: diagnostycznym, operacyjnym i badawczym wód powierzchniowych. Obecność w wodach[...]
EN The article discusses EU and national legal regulations referring to a large group of chemical compounds considered as substances particularly harmful for the water environment. All the substances are covered with diagnostic, operational and research monitoring of the surface waters. The existence o[...]
11
61%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2000 Nr 4 (26) 5--21
PL W pracy przedstawiono matematyczne podstawy rozkładu lagarytmiczno-normalnego, którego parametry (średnia geometryczna i standardowe geometryczne odchylenie) mogą być wykorzystane do charakterystyki zmienności stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Wykazano istnienie zależnośc[...]
EN This paper reports on the mathematical principles of the logarithmic normal distribution, the parameters of which (geometric mean and standard geometric deviation) may be used to characterise variations of concentrations of the harmful chemicals in the work environment. A relationship has been found[...]
12
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 4 26-27
13
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 10 1-5
14
61%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 9 1405--1407
PL Przedstawiono zmiany w wielkości produkcji i importu substancji chemicznych szkodliwych dla zdrowia i środowiska w UE od 2007 r., czyli od momentu wejścia w życie rozporządzenia REACH. Zanotowano obniżenie produkcji i importu substancji chemicznych. Na podstawie analizy danych stwierdzono, że rozpor[...]
EN An anal. of the prodn. and import of dangerous chems. in European Union countries in 2007–2017 was made on the basis of the Prodcom survey and Comext databases. For all groups of substances harmful to health and the environment, a decrease in the vol. of prodn. and consumption in relation to the bas[...]
15
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono główne problemy i wyzwania związane z wprowadzeniem technologii bezołowiowej, spełniającej wymogi zawarte w dyrektywach RoHS i WEEE, którym muszą sprostać producenci pakietów. Podjęto szereg działań umożliwiających sprostanie oczekiwaniom klientów dotyczącym produkcji wyrobó[...]
EN Directives of Restriction of Hazardous Substances (RoHS) and Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). In order to meet expectations of clients regarding environment-friendly products, Fidetronik is prepared to design and redesign products and to face all challenges connected with "green" pr[...]
16
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 3 17-20
PL Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) i ich nitrowe pochodne (nitro-WWA) są to związki chemiczne występujące w środowisku człowieka, będące składnikiem produktów pochodzenia naturalnego jak również powstają w wyniku procesów termicznych. Związki te są sklasyfikowane jako substancje szkodl[...]
EN Polycyclic aromatic hydrocarbons(PAHs)) and their nitro derivatives(nitro-PAHs) are chemical compounds present in the human environment. They are components of products of natural origin. They are also formed as a result of thermal processes. These compounds are classified as harmful, carcinogenic a[...]
17
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 6 28-31
PL W artykule zebrano informacje związane z niebezpieczeństwem nadmiernego iluminowania palącymi się świecami pomieszczeń mieszkalnych i publicznych. Surowce, z których produkuje się wyroby świecarskie w trakcie palenia się emitują do otoczenia różne związki chemiczne szkodliwe dla człowieka. Należą do[...]
EN The article presents information on the hazard of excessive illumination of living and public rooms with burning candles. When burning, raw materials from which candle products are made emit to the environment different chemical substances harmful to humans. These substances include: soot, benzene, [...]
18
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 7/8 43-44
PL Autor omawia występujące w warunkach pożaru tworzyw sztucznych produkty spalania i rozkładu termoutleniającego oraz powodowane przez nie zagrożenia dla zdrowia i życia.
EN The author describes the products of incineration and disposition termooxidation that are emitted when plastics are on fire as well as the threat they pose to life and health.
19
51%
Przemysł Chemiczny
20
51%
Inżynieria Mineralna
2013 R. 14, nr 2 131--136
PL Woda powierzchniowa jak i gruntowa może być zanieczyszczona substancjami obcymi w różnych okresach czasu. Ryzyko skażenia wzrasta w pobliżu obszarów zabudowanych, terenach przemysłu ciężkiego i chemicznego oraz szeroko wykorzystywanych gruntów rolnych. Obecnie po zastosowaniu szeregu środków zapobie[...]
EN Surface water as well as groundwater may be contaminated with extraneous substances for various time periods. The risk of contamination increases in the vicinity of built-up areas, areas of heavy and chemical industries and extensively used agricultural land. At present, after implementing a number [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last