Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  substancja mineralna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono wyniki badań określających wpływ substancji mineralnej paliw stałych na sumaryczną ilość ciepła jaka wywiązuje się w wyniku spalania paliwa w komorze kotła energetycznego. Badania przeprowadzono na 20 próbach węgla brunatnego o zmiennym składzie i wartości ciepła spalania. Stwi[...]
EN To estimate the impact of mineral matter in coal on its combustion and the calorific value of coal, combustion of 20 brown coals were simulated in pulverised coal system. The calculated calorific values of coals tend to decrease with increasing mineral matter content. The present study has verified [...]
2
75%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 4-5 271-273
PL Osady kotłowe powstające na rurach przegrzewaczy tworzone są w drodze przylepiania się ziaren popiołu do lepkiej powierzchni utworzonej z kondensujących soli potasu i sodu. Rozwój metod numerycznych pozwala przewidywać strukturę osadów w zależności od parametrów cieplnych i przepływowych w kotle ene[...]
EN Bonded deposits on tubes of superheaters in pc boilers are formed by adhesion of impacting ash particles onto sticky layer of condensing potassium or sodium salts. Constant progress of computational flow dynamics methods makes possible to assess the deposition and predict the structure of deposits i[...]
3
75%
Archives of Mining Sciences
2013 Vol. 58, no. 3 913--924
PL W procesie koksowania przeważająca część zawartych we wsadzie węglowym alkaliów przechodzi do koksu. Zawartość alkaliów w węglu, a co za tym idzie i w koksie determinowana jest głównie zawartością dwóch pierwiastków: sodu i potasu. Obecność tych pierwiastków w węglu wiąże się z występowaniem ich w s[...]
EN In the coking process, the prevailing part of the alkalis contained in the coal charge goes to coke. The content of alkalis in coal (and also in coke) is determined mainly by the content of two elements: sodium and potasium. The presence of these elements in coal is connected with their occurrence i[...]
4
63%
Karbo
2007 Nr 1 24-33
PL Do wielkiego pieca wraz z koksem wprowadzanych jest około 40 % niepożądanych w tym procesie związków alkalicznych. Mając na uwadze, iż podczas koksowania praktycznie całość obecnych we wsadzie węglowym związków alkalicznych pozostaje w koksie, zagadnienie ich dystrybucji w procesie wzbogacania węgli[...]
EN Along with coke, about 40 % of undesirable alkalies is introduced to the blast furnace. In view of the fact that in the coking process practically all the alkalies contained in coal charge remain in resulting coke, the problem of alkalies distribution in the coking-coal cleaning process is of great [...]
5
63%
Archives of Mining Sciences
PL Kalorymetrycznie wyznaczono ciepła immersji w wodzie węgli: subbitumicznego (S) i bitumicznego (B) w stanie suchym i odgazowanym oraz po ekstrakcji wodą. Wyniki tak przeprowadzonych eksperymentów umożliwiłyby oszacowanie udziału ciepła rozpuszczania niektórch składnikóww mineralnych węgli w końcowym[...]
EN Two samples of subbituminous and bituminous coals were investigated with respect to assess the influence of water-soluble inorganic matter on the values of immersion heat, Him, of these coals in water. Dissolution heat of the minerals was found to may cause change in values of Him as much as 1.2 J/g[...]
6
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W pracy przedstawiono wyniki badań porowatości 18 polskich węgli bitumicznych przeprowadzonych metodą porozymetrii rtęciowej w połączeniu z oznaczeniami densymetrycznymi metodą helową. Dla badanej populacji próbek węgla stwierdzono występowanie korelacji pomiędzy objętością porów o promieniu < 7,5 n[...]
EN The results of the total pore volume examination of 18 Polish bituminous coals are presented in the paper. The research was carried out by the mercury porosimetry in connection with the mercury and helium density measurements. For the tested population of coals it was stated that there occured a cor[...]
7
63%
Polityka Energetyczna
2014 T. 17, z. 4 89--102
PL Bezpieczeństwo energetyczne Polski, jak i świata uzależnione jest od racjonalnego wykorzystania węgla, a jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków jego energochemicznego przetwórstwa jest proces zgazowania. Obecnie węgiel, obok ropy naftowej, gazu ziemnego, odpadów przemysłu rafineryjnego i b[...]
EN The energy security of Poland and of the world is dependent on the rational use of coal. The gasification process is one of themost promising directions of chemical processing of coal. Currently, coal is the most widely used raw material for gasification apart from petroleum, natural gas, pet-coke, [...]
8
51%
Gospodarka Paliwami i Energią
2004 nr 2 22-24
PL Przedstawiono niektóre wyniki kilku eksperymentów współspalania mieszaniny miału węglowego z granulatem zużytych opon samochodowych, przeprowadzonych zarówno w skali laboratoryjnej jak i przemysłowej. Wymienione próby potwierdzają wpływ substancji mineralnej węgli kamiennych na współspalanie zużytyc[...]
EN Some results of experiments in the laboratory and industrial scale concerning the co-combustion of the mixture of culm with granulated worn-out tyres were presented. In the author's opinion those tests verify influence of coal's mineral matter on the co-combustion process of the used car tyres in in[...]
9
51%
Karbo
2014 Nr 2 56--62
PL Karbonizacja należy do procesów termicznej obróbki paliw, które prowadzone są w szerokim zakresie temperatur w celu uzyskania różnorodnych produktów. Zmiany strukturalne zachodzące w procesie standardowej karbonizacji węgli są spowodowane głównie rozkładem nieuporządkowanych obszarów substancji orga[...]
EN Carbonization process is a thermal treatment of fuels that is carried out in a wide range of temperatures in order to obtain different products. Structural changes occurring during the coal carbonization process are caused mainly by degradation of unordered regions of organic matter. Investigation o[...]
10
51%
Polityka Energetyczna
2017 T. 20, z. 1 117–-134
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych procesu wielokrotnego moczenia wodą słomy, którą pozyskano z pszenicy ozimej ściętej w końcowym okresie jej dojrzewania. Dla próbek słomy surowej oraz wielokrotnie moczonej i suszonej po każdym zabiegu moczenia wykonano analizę techniczną i eleme[...]
EN In the paper, the laboratory results of the process of multiple straw water washing are presented. The analyzed straw was obtained from winter wheat mowed at the final stage of vegetation. The proximate and ultimate analysis was conducted for raw straw as well as for washed straw and the chemical co[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last