Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 89
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  subsidence
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geological Quarterly
2014 Vol. 58, No. 2 353--368
EN Underground coal mining causes surface changes such as subsidence and land transformation. The knowledge of the character of subsidence in the past and in the present provides useful information for example for spatial development. In this paper the methodology of determining surface height changes [...]
2
88%
Geological Quarterly
EN The Upper Cretaceous sequence in the area located between Uniejów, Kłodawa and Ozorków, Central Poland, is dominated by carbonate and carbonate-siliceous deposits. They are represented by limestones, marly limestones, marls and opokas with local gaize intercalations in the uppermost part of the sequ[...]
3
88%
Geological Quarterly
EN The prominent regional Skrzynno Fault, running NW-SE, crosses the northeastern periphery of the Holy Cross Mts. On either side of this fault two deep boreholes were drilled 5 km apart (Ostałów 1 and Ostałów PIG 2). A comparison of the stratigraphical successions in these boreholes enabled a reconstr[...]
4
88%
Geological Quarterly
EN The Late Permian and Mesozoic evolution of the Mid-Polish Trough is analysed using a set of palaeotectonic cross-sections which are constrained by regional integrated depth-converted reflection seismic profiles. Results support the concept that the central and NW part of the Mid-Polish Trough can be[...]
5
88%
Przegląd Geologiczny
EN Polish Geological Institute as a member of TerraFirma Consortium obtained PSInSAR dataset for the Sosnowiec area (Upper Silesian Coal Basin - USCB) in mid-March 2004 and in spring 2006. The area of dataset covers northeastern part of the Upper Silesian Coal Basin. Processing of the data has covered [...]
6
75%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2009 T. 25, z. 3 239-246
PL Satelitarna interferometria radarowa staje się coraz bardziej popularną techniką wykorzystywaną w różnych dziedzinach: od tworzenia numerycznych modeli powierzchni terenu (DEM) poprzez monitorowanie osuwisk, lodowców, osiadania terenu aż po badanie zjawisk przyrodniczych i wegetacji roślin. Niniejsz[...]
EN In recent years, the usage of Synthetic Aperture Radar Interferometry technique became more and more popular and it is used in many scientific field: for creating digital elevation models (DEMs), monitoring of deformation, glacier and ice motion etc. The paper presents preliminary analysis of satell[...]
7
75%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2002 T. 2, z. 2 129--137
PL Badania przeprowadzono w latach 1958–2000 na dwóch stanowiskach badawczych położonych na intensywnie zmeliorowanym torfowisku Kuwasy (użytkowanie zmienne – kośnopastwiskowe). Dotyczyły one ubytku gleby organicznej w warstwie o początkowej miąższości 100 i 110 cm (1958 r.), określonego na podstawie o[...]
EN Studies were carried out from 1958–2000 in two sites situated on the intensively reclaimed peatland Kuwasy (cut-pasture utilization). They concerned the losses and shallowing of organic soils initially (1958) of 100 and 110 cm thick determined by measurements of the peat bulk density at this depth. [...]
8
75%
Studia Geologica Polonica
2008 Vol. 130 3-130
EN The sedimentary cover of the SW margin of the East European Craton (EEC) records its Mesozoic evolution from Permian to Early Maastrichtian time. Structural units of the Mid-Polish Swell with bounding synclines, the Stryi Depression, the Moldavian Platform, the Pre-Dobrogea Depression (PDD) and the [...]
9
75%
Geological Quarterly
EN The Outer Carpathian Basin domain developed in its initial stage as a Jurassic-Early Cretaceous rifted passive margin that faced the eastern parts of the oceanic Alpine Tethys. Following closure of this oceanic basin during the Late Cretaceous and collision of the Inner Western Carpathian orogenic w[...]
10
75%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Niniejszy artykuł jest streszczeniem rozwoju teorii oraz technologii kontroli szkód związanych z osiadaniem wyrobisk górniczych. Poprzez analizę zasad oraz szczegółów dotyczących tego typu zagrożeń w przypadku zagłębia węglowego Shaanbei-Jurassic, artykuł przedstawia teorię, według której można wyko[...]
EN The development of theories and control technologies on mining subsidence damage is summarized in the article. By analyzing laws and particularities of mining subsidence damage about Shaanbei - Jurassic Coalfield, the article advances that we can apply geology, mine, landform and regional environmen[...]
11
75%
Geological Quarterly
EN The Polish part of the Central European Variscan foreland includes several regional units that differ in crustal structure and are characteried by distinct Devonian to Carboniferous subsidence and depositional histories. These units responded differently to palaeostress changes along the south ernma[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 258 389-402
PL Zależność pomiędzy przemieszczeniami poziomymi a pochodną z osiadań znana jest w literaturze jako związek Awierszyna. Związek ten został zastosowany do zdefiniowania przemieszczeń poziomych w niektórych teoriach całkowych. Ze wstępnych badań wynika, że związek ten nie potwierdza się w praktyce. W ar[...]
EN Connection between horizontal displacement and derivative from subsidence is known as Aviershin relation in bibliography. This relation is applied for horizontal displacement description in few integral mining deformation theories. It is resulted from preliminary research that relation isn't confirm[...]
13
75%
Przegląd Geologiczny
EN The sedimentary basins of the Outer Carpathians are regarded as the remnant oceanic basins that were transformed into the foreland basin. These basins developed between the colliding European continent and the intra-oceanic arcs. In the pre-orogenic and syn-orogenic evolution of the Carpathian basin[...]
14
75%
Przegląd Geologiczny
2001 Vol. 49 nr 8 717-723
PL Mioceńskie zapadlisko przedkarpackie powstało przed czołem nasuwających się Karpat zewnętrznych. Rozwój zapadliska uwarunkowała subsydencja spowodowana obciążeniem płaszczowinami karpackimi oraz ugięciem litosfery związanym z cofającą się subdukcją. W okresie wczesnego–środkowego miocenu obciążenie [...]
EN The early to middle Miocene Carpathian Foredeep in Poland developed as a peripheral foreland basin related to the moving Carpathian front. An important driving force of tectonic subsidence in the Polish Carpathian Foredeep was an emplacement of nappe load related to a subduction roll-back. During th[...]
15
75%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2007 T. 24, z. 1 269-281
PL Artykuł wymienia znane sposoby zabezpieczania powierzchni terenu przed degradacją wynikającą ze stosowania metod bezwykopowych oraz przykładowe zabezpieczenia obiektów budowlanych przed skutkami tunelowania. Rozpatrzenie prawdopodobnych układów naprężeń wokół wyrobisk tunelowych prowadzi do określan[...]
EN The authors of the paper present known ways of protecting surface against degradation caused by the use of trenchless methods as well as exemplary protection of building objects against the consequences of tunneling. The analysis of feasible systems of stresses around the tunnels leads to determinin[...]
16
75%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 8 195--199
PL Obserwacje geodezyjne skutków podziemnej eksploatacji złóż pokładowych wskazują, że pomierzone kształty profili pełnych niecek obniżeniowych charakteryzują się licznymi odstępstwami od kształtu profili teoretycznych uzyskiwanych teoriami geometryczno-całkowymi z zastosowaniem zasady liniowej superpo[...]
EN Geodetic observations of underground mining effects show that the measured shapes of profiles of complete subsidence troughs are different from the shapes of theoretical profiles obtained on the basis of geometrical-integral theories, including the principle of linear superposition of mining effects[...]
17
75%
Geological Quarterly
EN The burial history and thermal evolution of the western part of the Baltic region was reconstructed by means of 1-D modelling for eight boreholes penetrating the lower Paleozoic succession. The Neoproterozoic rifting presumably caused elevation of heat flow, while Cambrian to Mid Ordovician post-rif[...]
18
75%
Wiadomości Górnicze
2016 R. 67, nr 9 521--525
PL W artykule poddano weryfikacji, na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych, model uwzględniający zmienność współczynnika prędkości osiadania w czasie. Weryfikacja ta została przeprowadzona przy zastosowaniu oprogramowania komputerowego. W pierwszej kolejność poddano identyfikacji wartości parametrów[...]
EN The article presents verification of the model that takes into the account changeability of the velocity factor of subsidence in time on the basis of the results of geodesic surveying. This verification was carried out using computer software. At first the values of model's parameters were identifie[...]
19
75%
Volumina Jurassica
EN Origin of the Early Jurassic depositional sequences in the epicontinental basin of Poland is mainly related to the successive super-regional pulses of sea-level with relatively lesser role of tectonic activity (Pieńkowski 2004). Development of sedimentary infill of Hettangian basin in the Holy Cross[...]
20
75%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 8 160--164
PL Charakterystyka rozkładu symulowanego zjawiska w automacie komórkowym zależy w głównej mierze od funkcji rozkładu. Dotychczas przyjmowano charakterystykę rozkładu wzorując się na granicznych wartościach prawdopodobieństw przejść wyznaczonych dla modelu ośrodka sypkiego. Desymetryzacja funkcji przejś[...]
EN The characteristics of distribution of a simulated phenomenon in a cellular automaton depends mainly on the distribution function. Till the present time the distribution characteristics was adopted, imitating boundary values of probabilities of transformations determined for the model of a loose med[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last