Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  subcontractor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2013 Nr 1 198--208
PL Udział podwykonawców może prowadzić do podniesienia jakości, a także redukcji czasu i kosztów realizowanego przedsięwzięcia budowlanego. Zatrudniając podwykonawców, generalny wykonawca może skoncentrować się na zarządzaniu i realizacji kluczowych procesów. Firmy podwykonawcze dostarczają specjalistó[...]
EN The participation of subcontractors in a project can result in cost, risk and employment reduction. By employing subcontractors, the general contractor can concentrate on the key activity. Subcontractors provide specialists, technologies, equipment and work methodology. The participation of subcontr[...]
2
84%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2013 z. 54 135--148
PL W artykule omówiono wybrane problemy przygotowania i realizacji produkcji jednostkowej i małoseryjnej w szczególności realizowanej przez poddostawców. W analizie zwrócono szczególną uwagę na zjawisko uczenia się i zapominania nawyków produkcyjnych i konsekwencje ich pomijania, szczególnie w kontekśc[...]
EN This paper discus some problems of preparing and manufacturing of small-serial and unitary production, especially performed by subcontractors. Additionally author paid special attention of the problem of learning and forgetting curve phenomena and consequence of overlook them in long time agreements[...]
3
84%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2013 nr 2 86-91
PL W dniu 11 marca 2013 r. projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 12 lutego 2013 r., został skierowany do Sejmu. Dotyczy on uregulowania kwestii podwykonawstwa i podwykonawców w zamówieniach publicznych – przewiduje w tym zakresie zmian[...]
EN On 11th March 2013 the draft amendments to the Public Procurement Act adopted during the session of the Cabinet on 12th February 2013, was submitted to the parliament. Its purpose is to settle the matter subcontracting and subcontractors within public procurement, while the proposed changes are of a[...]
4
84%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2014 nr 3 94-96
PL Podstawowym aktem prawnym, regulującym kwestię udzielania zamówień publicznych, jest ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W 2013 r. wprowadzono do niej zmiany w zakresie praw i obowiązków zamawiającego roboty budowlane, które mają zastosowanie w postępowaniach po wejściu w ż[...]
5
84%
Materiały Budowlane
2014 nr 12 74--77
6
84%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2018 nr 3 62--67
PL Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało zmiany w prawie regulującym procedurę wykonawstwa najważniejszych inwestycji drogowych realizowanych w Polsce. Nowe przepisy mają ukrócić praktyki wielkich koncernów budowlanych, które nie płacą podwykonawcom za wykonaną pracę.
EN Polish Ministry of Justice announced the changes in the law that regulated the procedure of implementation of the most important road projects in Poland. New regulations will stop the biggest construction companies from not paying the subcontractors for the completed tasks. In the article there is i[...]
7
84%
Przegląd Budowlany
PL Partnering może być uważany jako droga do osiągania sukcesu w realizacji przedsięwzięć budowlanych. Długofalowa współpraca partnerów (np. generalnego wykonawcy i podwykonawcy) oparta na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu indywidualnych oczekiwań każdego z nich może przynieść wiele obopólnych korzyści.[...]
EN Partnering can be seen as a route to achieving success in the execution of construction projects. Long-term cooperation between partners (such as a general contractor and subcontractor), based on mutual trust and understanding of the individual expectations of each party, can bring a number of benef[...]
8
67%
Materiały Budowlane
2015 nr 7 123
9
67%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2014 nr 3 97-99
PL Nowelizacja dokonana ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1473) wprowadziła szereg obowiązków i nieco uprawnień wykonawców robót budowlanych. Wspomniane obowiązki i uprawnienia wiążą się w szczególności z kwestią podwykonawstwa zamówie[...]
10
67%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 1/I 205--212
PL Metoda EVM umożliwia efektywną kontrolę inwestycji budowlanych za pomocą wskaźnika wartości wypracowanej. Wskaźniki określają rzeczywistą wartość wypracowaną wykonanych robót. Poprawne wyznaczenie tego wskaźnika jest podstawowym zadaniem analizy EVM. Na podstawie analizy konwencjonalnych rozwiązań, [...]
EN EVM method allows effective control of construction investments by using earned value indicators. The indicators determine the actual earned value of the executed project. The correct calculation of these indicators is the basic task of the EVM analysis. Based on an analysis of conventional solution[...]
11
67%
Przegląd Budowlany
2014 R. 85, nr 6 36--39
PL W artykule scharakteryzowane zostało jedno z możliwych do użycia w tym zakresie źródeł informacji, tj. wywiadownie gospodarcze. Przedstawione zostało również porównanie wybranych polskich wywiadowni pod kątem proponowanych przez nie usług, do tych działających w krajach zachodnich, gdzie podpisanie [...]
EN The article describes one possible use in this area of information sources, i.e. business intelligence. The paper will also present a comparison of selected Polish intelligence agencies in terms of their proposed services to those operating in Western countries, where the signing of almost every con[...]
12
67%
Budownictwo i Prawo
2017 R. 20, nr 1 14--16
PL Niniejsza publikacja porusza zagadnienia związane z siłami napędowymi konkurencji i kooperacji na rynku zamówień publicznych na roboty budowlane takimi jak: potencjalni wchodzący, nabywcy, substytuty, dostawcy oraz konkurenci w sektorze.
EN This publication discusses the issues related to the driving forces of competition and cooperation on the public procurement market of construction works, such as potential firms, buyers, substitutes, suppliers and competitors in the sector.
13
59%
Budownictwo i Prawo
2017 R. 20, nr 3 17--19
PL Niniejsza publikacja porusza zagadnienia wpływu mechanizmu odwróconego obciążenia VAT na sytuację generalnych wykonawców i podwykonawców w branży budowlanej. Zmiana przepisów od 1 stycznia 2017 r. spowodowała zmianę metody poboru VAT i obciążenie obowiązkiem zapłaty VAT usługobiorcy, na rzecz któreg[...]
EN This article discusses the impact of reverse charge on VAT on general contractor and subcontractor's situation in the construction industry. The change of regulations from January 1, 2017 resulted in a change of the method of VAT collection and the obligation to pay VAT by the recipient of the const[...]
14
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2013 nr 7 12-15
PL artykule przedstawiono wyniki badań polskich małych firm budowlanych z województw o wysokich wskaźnikach wypadkowości. Wyniki te, uzupełnione opiniami ekspertów z budownictwa, dotyczą takich istotnych problemów bhp. jak współpraca z generalnym wykonawcą, dokumentacja bhp, identyfikacja zagrożeń i oc[...]
EN This paper presents the results of investigations of small Polish construction plants in provinces with a high accident rate. The results, together with construction experts' opinions, concern essential OSH problems, e g., cooperation with the general contractor, OSH records, identification of hazar[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last