Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 75
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  study
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2015 Vol. 60, iss. 3A 1629--1632
PL Przeprowadzono badania dotyczące procesu podpotencjałowego osadzania kadmu na polikrystalicznej elektrodzie miedzianej w roztworach siarczanowych. Zjawiska podpotencjałowego oraz nadpotencjałowego osadzania były badane z wykorzystaniem klasycznych metod elektrochemicznych: cyklicznej woltamperometri[...]
EN In this study the process of deposition of cadmium on polycrystalline copper electrode in sulfate solution was investigated. The process of underpotential and bulk deposition was analyzed by classical electrochemical method: cyclic voltammetry(CV), anodic stripping voltammetry(ASV) and electrochemic[...]
2
100%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2017 No 266 37--61
EN Works intended to launch Spatial Management courses in Poland were initiated in the late 1980s and early ‚90s by the Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management of Adam Mickiewicz University in Poznań and the Chair of Physical Planning of the Wrocław University of Technology. Th[...]
3
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2009 Nr 2 65-80
PL W artykule przedstawiono badania literaturowe dotyczące roli surfaktantów w środkach gaśniczych a także metod oceny skuteczności działania preparatów stosowanych w charakterze środków zwilżających przeznaczonych do gaszenia materiałów hydrofobowych. Artykuł jest efektem wstępnych badań nad opracowan[...]
EN The article presents review of bibliography concerning role of surfactants in extinguishing agents and methods for testing of effectiveness of wetting agents apply to extinguishing fire hydrophobic solids. The article is result of initial research over elaboration of recipe of wetting agent. Work fi[...]
4
75%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono możliwości zmian zakresu i częstotliwości badań. Odniesiono się do zapisów w normach dotyczących możliwych korekt badań. Przytoczono wyniki badań ilustrujące zapisy normowe.
EN The article presents the possibility of changes in the scope and frequency of testing. Reference was made to the provisions of the standards for testing of possible adjustments. The results of studies showing the records specified by standards.
5
75%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 12 673-675
PL Omówiono badania mające na celu ustalenie stanu technicznego oraz bezpieczeństwa takich budowli, jak zapory, jazy i śluzy żeglugowe. Podano podstawę prawną wykonywania tego rodzaju prac oraz omówiono ich niezbędny zakres. Podkreślono znaczenie właściwej interpretacji wskazań aparatury pomiarowo-kont[...]
EN Studies of hydro-engineering structures such: dams, weirs and navigational sluices, aiming their technical and safely state, have been presented. The lawful base of such type studies have been given, and their necessity range have been discussed too. The significance of properly interpretation of th[...]
6
75%
Architektura Krajobrazu
2009 nr 2 12-22
EN The research activities on the material components and landscape physiognomy conducted at the Institute of Geography and Regional Development of the University of Wrocław between years 1946 and 2008 are presented. During these years, many research topics related to the landscape have been investigat[...]
7
75%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 9 1019-1024
8
75%
Wiadomości Górnicze
2014 R. 65, nr 2 87--97
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań w zakresie zaangażowania firm zewnętrznych w realizacji procesów technologicznych w wybranej kopalni węgla kamiennego. Badania miały charakter pilotażowy ze względu na ograniczoną liczbę ekspertów biorących udział w badaniach mających na celu ustalenie poziomu [...]
EN The article presents the results of research into the involvement of third parties in the realization of technological processes in a selected coal mine. The study was of a pilot character due to a limited number of experts involved in the study aimed to determine the level of sensitivity of the ope[...]
9
75%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 10 1798-1801
EN Study of the biodegradation process of an ester oil
10
75%
Wiadomości Górnicze
2014 R. 65, nr 9 496--503
PL W artykule zwrócono uwagę na wzrost ratowników biorących udział w badaniach wykonanych w komorze ćwiczeń na terenie Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Analizowano wpływ wzrostu ratowników na czas ich przemieszczania się przez komorę podczas ćwiczeń. Oceniano cztery zastępy, które wyr[...]
EN The article focuses on the height of rescuers involved in the studies performed in the training gallery located at the Regional Mines Rescue Station in Bytom. The influence of the height of rescuers on their movement through the training gallery during field training was analyzed. Four teams were ev[...]
11
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 163--167, CD
PL Badanie sprawności technicznej pojazdów jednośladowych na stacjach diagnostycznych ma ograniczony zakres. Praktycznie nie przeprowadza się badania zawieszenia tych pojazdów. Jego sprawność wpływa na wiele czynników zarówno związanych z bezpieczeństwem jak i komfortem jazdy motocyklem. Niektóre z tyc[...]
EN Examination of motorcycles conducted by a motor vehicle inspection station in order to check they meet a minimum technical standard is limited. The bike’s suspension is not inspected practically. The suspension’s technical functionality influences many factors related to safety standards and driving[...]
12
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2008 Nr 4 119--139
PL W niniejszym artykule zawarto zwięzły opis podstawowych zjawisk związanych ze statecznością ruchu samochodu, przedstawiono procedury badania stateczności samochodów pożarniczych wykonywane w CNBOP, jak również podano uzyskane wyniki badań dla poszczególnych klas i kategorii pojazdów.
EN The article contains short description of basic phenomenons connected with movement stability of the car, CNBOP research procedures concerned to the fire engines and results of tests for different classes and categories of vehicles.
13
75%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 740--744
PL W artykule przedstawiono wyniki badań emisji samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z silnikami ZI przeprowadzonych podczas badań okresowych dopuszczających pojazdy do ruchu. Zaprezentowane dane dotyczące stężeń związków szkodliwych spalin pozyskane zostały w czasie kontroli wybrane[...]
EN The paper present the results of emission tests from cars with a maximum weight of up to 3.5 ton. of gasoline engines made during periodic inspection allowing vehicles to move. The presented data on the concentrations of harmful gases were collected during the inspection of a select group of vehicle[...]
14
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Artykuł dotyczy oceny klimatu akustycznego wokół lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny. Badania przeprowadzono w dwóch etapach. Pierwszy z nich polegał na pomiarach i analizie poziomu hałasu w wyznaczonych punktach pomiarowych pod ścieżką odlotową z progu pasa RWY30. Druga część badań skupiła się na o[...]
EN Article concerns the assessment of the acoustic climate around the military airport Poznan-Krzesiny. The research was conducted in two stages. The first one was based on the measurement and analysis of noise levels measured at designated points under the path departing from the runway threshold RWY3[...]
15
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono pogląd dotyczący konieczności prowadzenia badań poligonowych technologii i organizacji robót budowlanych. Autor swoje spostrzeżenia dotyczące organizacji badań i logistycznego ich zabezpieczenia opiera na praktycznym doświadczeniu, które zdobył uczestnicząc w badaniach polig[...]
EN This paper presents a theoretical view on the need to research on the technology and organization building works. Author of their observations on the organization of research and logistical support present on practical example.
16
75%
Tribologia
2004 nr 4 25-33
PL Docieranie powierzchni płaskich lub walcowych należy do jednych z najczęściej stosowanych metod obróbki ściernej bardzo dokładnej. Jest tak głównie dlatego, iż obróbka ta umożliwia uzyskanie, przy względnie prostych środkach produkcji, małej chropowatości powierzchni oraz wysokiej dokładności kształ[...]
EN Lapping is one of the most common finishing operation used on flat or cylindrical surfaces. Fine surface finish and high dimensional accuracy can be obtained in lapping with the use of relatively simple means of productions. Geometrical structure of the lapped surface has good properties in sliding [...]
17
75%
Logistyka
2015 nr 4 1487--1494, CD2
PL Znaki VMS (ang. variable message sign), w stosunku do znaków klasycznych (poziomych i pionowych) są rozwiązaniem stosunkowo nowym. Praktyka stosowania tego typu rozwiązań organizacji ruchu nie jest dłuższa niż 60 lat. Słabe jest nasycenie sieci drogowej tego typu znakami, przede wszystkim z uwagi na[...]
EN VMS signs (variable message sign) as compared to conventional signs (horizontal and vertical) are a relatively new solution. The practice of using this type of solutions of traffic is shorter than 60 years [8,9,11]. A small number of VMS on the road network is primarily due attention to the cost of [...]
18
63%
Wiadomości Konserwatorskie
2007 Nr 21 45--49
PL Wykaz mieszkańców do planowanych badań naukowych otrzymano z samorządów lokalnych. Pierwszą próbę badań przeprowadzono w roku 2003. Metodykę tychże badań zaprezentowano na Kongresie Konserwatorów Zabytków w Warszawie w październiku 2005 r. Wyniki zostały opracowane w pracy: M. Gosztyła, Przemiany id[...]
EN List of residents to the planned research was obtained from the local authorities. The first attempt to research conducted in 2003. The methodology of these studies were presented at the Congress of Conservators of Monuments in Warsaw in October 2005, the results have been developed in the work of M[...]
19
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przeprowadzono ocenę prowadzenia robót strzałowych w kopalni margli kredowych. Jej celem było ustalenie technologii urabiania, która doprowadziłaby do zmniejszenia poziomu generowanych drgań sejsmicznych oraz zasięgu rozrzutu odłamków skalnych, przy jednoczesnej poprawie efektywności strzelania w ty[...]
EN Evaluation of blasting operations was performed in a mine of chalk-marls. The main objective was to obtain proper rock breaking technology aiming at decrease of seismic vibrations and rocks spread with simultaneous improvement of blasting efficiency. An integral part of the study was to prepare 3D m[...]
20
63%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2006 Nr 1 7-16
PL Artykuł przedstawia rolę i miejsce CNBOP w systemie bezpieczeństwa powszechnego RP. Omówione zostały przedsięwzięcia podjęte przez CNBOP mające na celu utworzenie grup roboczych, które poprowadzą badania umożliwiające zaprojektowanie nowego sprzętu dla PSP. Przedstawiono główne kierunki badań oraz ź[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last