Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  studnie głębinowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 2 (59) 54-56
PL W artykule przedstawiono najnowsze rozwiązania stosowane w eksploatacji pomp i ujęć głębinowych, wdrożone w ramach systemu SEGAP-UP. Opisano nowy sposób pomiaru ciśnień w układzie pompowym studni lub w piezometrze oraz zaprezentowano sposób przetwarzania danych i oceny w systemie SEGAP-UP. Artykuł s[...]
2
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2006 R. 23/2 651-658
PL W publikacji omówiono sposoby interpretacji krzywych wzniosu zwierciadła wody oparte o metodę Hornera. Podano podstawy teoretyczne tej metody. Przedstawiono sposoby interpretacji wyników oraz określania współczynnika przewodności hydraulicznej warstwy wodonośnej, uwzględniające technologię opróbowan[...]
EN The ways of interpreting curves of water table growth based on the Horner method are presented in the paper. Theoretical bases of the method are given. Ways of interpreting the results and determining the coefficient of hydraulic transmissibility of water-bearing strata, accounting for the developme[...]
3
100%
Kierunek Wod-Kan
2017 Nr 4 (678) 82--84
PL Willy Muscate, niemiecki lokalny właściciel odlewni i fabryki maszyn rolniczych, założyciel oraz wieloletni prezes Towarzystwa Upiększania Miasta, zainicjował w 1898 roku budowę parku miejskiego w Tczewie. Pierwotny (5 ha) obszar parku został umiejscowiony w rejonie dzisiejszej ulicy Kołłątaja, w po[...]
4
88%
Rynek Instalacyjny
2016 Nr 1-2 78--80
PL W publikacji przedstawiono główne rodzaje systemów zaopatrzenia w wodę, zasilanych z wód podziemnych, stosowane w Sudanie Południowym.
5
88%
Kierunek Wod-Kan
2016 Nr 4 (647) 79--82
PL W 1934 roku rozpoczęto budowę dwóch bliźniaczych zbiorników na Stokach. Powstały one według założeń projektu Williama Heerleina Lindleya. Każdy zbudowano na planie kwadratu o boku 60 m, ich wysokość wynosi 7 m, a lustro wody zbliża się do 5 m. To prawdziwy podziemny skarb Łodzi, który służy mieszkań[...]
6
75%
Technologia Wody
2012 Nr 1 (15) 68-70
PL W artykule zaprezentowano najnowsze rozwiązania stosowane w eksploatacji pomp i ujęć głębinowych, wdrożone w ramach systemu SEGAP-UP. Opisano nowy sposób pomiaru ciśnień w układzie pompowym studni lub w piezometrze oraz scharakteryzowano możliwości trybu przekazu danych pomiarowych.
7
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2007 nr 135 (15) 115-121
PL W artykule przedstawiono zmiany wydajności studni głębinowych pracujących na Centralnym Ujęciu Wody w Zawadzie k. Zielonej Góry. Zagadnienie to jest bardzo interesujące z uwagi na fakt, iż na przestrzeni 35 lat na tym ujęciu pracowały galerie studni, których czas pracy wahał się od 6 do 20 lat. Anal[...]
EN In article taken the variation of the efficiency of wells in the Central Water Intake in Zawada near Zielona Góra. This problem is very interesting in view of 35 years four galleries of wells went in this area and observed different time theirs work, ranged from 6 to 20 years. Two galleries, II and [...]
8
75%
Technologia Wody
2012 Nr 2 (16) 73--75
PL W artykułach zamieszczonych w "Technologii Wody 1/2012" oraz "Forum Eksploatatora 1/2012" opisano najnowsze rozwiązania stosowane w eksploatacji pomp i studni głębinowych oparte na dedykowanych urządzeniach SP-21. Artykuł ten opisuje wersję rozbudowaną systemu opartą na sterownikach S7 1200 SIMATIC[...]
9
75%
Technologia Wody
2016 Nr 1 (45) 10--11
PL Stabilny charakter składu ujmowanej wody pozwala na bezpośrednią dystrybucję wody do odbiorców. Należy jednak pamiętać, że eksploatacja ujęć głębinowych to zadanie szczególnie odpowiedzialne. Nie może dojść tu nigdy do uśpienia czujności, ponieważ do sprzedaży zostanie wprowadzona woda o pogorszonej[...]
10
75%
Technologia Wody
2018 Nr 4 (60) 20--23
PL W artykule opisano zastosowanie modeli hydraulicznych, wykonanych w programie Epanet, do weryfikacji wydajności studni obliczonych metodami uproszczonymi. Wyniki obliczeń pokazały, że uproszczenia stosowane zazwyczaj przy projektowaniu (np. brak uwzględnienia współpracy hydraulicznej studni) mogą po[...]
EN Paper describes using hydraulic model (Epanet) to verify the capacity of deep-wells system. Results of calculations show that oversimplifying at the designing stage led to the future operation problems.
11
75%
Forum Eksploatatora
PL Ogólnie wiadomo, że wśród studni eksploatowanych w naszym kraju szereg z nich budowana była w I połowie XX wieku. Studnie te, po już kilkudziesięcioletniej ich eksploatacji, ulegają naturalnemu starzeniu zmieniając swoje zdolności w ujmowaniu wód. Powszechnie znane zjawisko kolmatacji filtrów studzi[...]
12
75%
Górnictwo Odkrywkowe
2018 R. 59, nr 5 48--53
PL W artykule przedstawiono zakres i wyniki pracy badawczo-rozwojowej nad modernizacją obecnych konstrukcji zestawów filtrowych typu „Poltegor”. Omówiono zalety i wady dotychczasowych systemów mocowania okładziny żwirowo-żywicznej oraz przedstawiono całkowicie nowy sposób jej mocowania na rurze PVC.
EN This paper describes the scope and results of well filter modernization as present constructions and specified as „Poltegor” type. Besides it describes pros and cons of old casing systems of gravel pack screens and also completely new system on PVC pipes. .
13
63%
Technologia Wody
2012 Nr 3 (17) 84-86
PL W części I artykułu przedstawiono budowę systemu SEGAP-UP-opt ("Technologia Wody" 2/2012). Artykuł bieżący prezentuje działanie modeli matematycznych wspomagających prowadzenie ocen pracy układów pompowych studni ujęciowych oraz działanie nowoczesnego modelu doboru pomp głębinowych do aktualnych pa[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL W artykule przedstawiono wpływ warunków hydrogeologicznych i zawartości metali na procesy kolmatacji filtrów studni głębinowych. Analizę warunków pracy przeprowadzono na przykładzie ujęcia wody w Zaborowie (woj. wielkopolskie), gdzie podczas budowy ujęcia został zastosowany filtr, przy którym proces[...]
EN In the paper presentation influence hydrogeology condition and capacity of metals in water for process colmatage of well screen. The analysis working conditions of groundwater intake carry out for the example of ground water intake in Zaborowo (province wielkopolskie). During construction of groundw[...]
15
63%
Inżynieria Ekologiczna
2014 Nr 39 74--84
PL W pracy przedstawiono ocenę wpływu przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na jakość wód podziemnych w studniach kopanych i głębinowych w miejscowości Kwasówka w gminie Drelów (woj. lubelskie). Na badanym obszarze nie ma sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, a ludność miejscowa kor[...]
EN The paper presents an assessment of the impact of sewage treatment plants with drainage system on the quality of groundwater in dug and deep wells in the Kwasówka village in the municipality of Drelów (Lublin Province). In the study area there is no sewerage system and water supply, and the local po[...]
16
63%
Ekonomia i Środowisko
2013 nr 2 181--192
PL Dążeniem każdego eksploatatora systemu zaopatrzenia w wodę – opartego na ujęciu głębinowym – jest zapewnienie dużego stopnia niezawodności funkcjonowania studni oraz utrzymanie optymalnych kosztów użytkowania. Niezawodność ujęć wód podziemnych i energooszczędnej eksploatacji studni są zagadnieniami [...]
EN Each groundwater intake should strive to ensure proper working conditions for all wells used. Among the normal rules of operation, pay special attention to compliance with the conditions set granted permits in water law for water abstraction and analysis of the current operating parameters – perform[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last