Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strumień
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 10 359-363
PL Przedstawiono ulepszoną metodę adaptacyjnego obserwatora strumienia w silniku indukcyjnym. Bazuje ona na modelu silnika indukcyjnego przy określeniu momentu obciążenia. Odporność obserwatora względem zmian rezystancji wirnika jest jednym z ważniejszych parametrów. Porównano parametry proponowanego o[...]
EN In this paper, an improved scheme of adaptive flux observer of induction motor is proposed. This adaptive observer is used with fieldoriented control of induction machine. It is based on using induction motor model with the estimation of the load torque besides the estimation of the rotor resistance[...]
2
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2009 Tom 11 889-898
PL W wielu procesach technologicznych związanych z ochroną atmosfery pojawia się problem oczyszczania gazów z zanieczyszczeń stałych. Znanych jest wiele metod separacji pyłu ze strumienia gazowego, wykorzystujących różne mechanizmy odpylania i aparaturę. Pyły wydzielane są z gazu w wyniku zderzenia czą[...]
EN Dust removal is an important problem in many technological processes and atmosphere protection. One of the methods of solid particle separation is the wet dedusting. The results of the experimental investigations of dust removal in a scrubber with colliding liquid streams are presented in this paper[...]
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł stanowi analizę przydatności formowania gęstości strumienia w silnikach z magnesami stałymi. Ograniczona gęstość strumienia generowana przez magnesy stałe nie zawsze pozwala na osiągnięcie celów. Zagęszczenie strumienia tak jak przedstawiono to w poprzednich pracach autorów pozwala na intens[...]
EN In the paper the results of analysis concerning magnetic circuits with shaping flux density in motor with permanent magnets have been presented. In the research FEM Method has been applied. All simulations used to compute flux density, forces, and torques have been performed in the program Ansys. Th[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 267 137-146
PL Praca prezentuje możliwości obliczeniowe programu KYBL-4. Program służy do estymacji składu i udziału nieznanego strumienia w mieszaninie strumieni o znanym składzie i nieznanym udziale. Program może być stosowany zarówno do obliczeń związanych z mieszaniem się wód (np. wód kopalnianych), jak też do[...]
EN The paper presents evaluating possibilities of the computer program KYBL-4. Program is designed to estimate the composition and portion of an unknown sample in the mixture of samples with known compositions and unknown portions. Program could be used to evaluating water mixing problems (e. g. mine w[...]
5
84%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2004 nr 2 (74) 271-282
PL Przedstawiono przykład zastosowania metody symulacji komputerowej w analizie zjawiska ruchu strumieni jednostek na podejściu i torze wodnym. Model uwzględnia losowość zgłoszeń statków w rejonie podejścia do toru wodnego i rozproszenie wartości prędkości ruchu jednostek na torze. Wykazano przydatność[...]
EN The paper sets forth a computer simulation method analysis of the phenomenon of traffic flow movement in an approach area and in a fairway. The model takes into consideration the probability of a vessel report in the fairway approach area and the dispersion of the speed values of fairway vessel [...]
6
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule autor prezentuje wyniki pomiarów momentu oraz strumienia elektromagnetycznego dla różnych położeń wirnika. Wyniki pomiarów porównano z wynikami otrzymanymi drogą symulacji komputerowych. Przedstawiony jest także algorytm realizacji charakterystyki trakcyjnej wymaganej do napędy pojazdów m[...]
EN In the article author describes a measurements of generated torque and flux in SRM for different rotor positions. The measurements are compared with simulations results. At the end of the article author describes a algorithm of realization traction drive characteristic required by mechanical vehicle[...]
7
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 12 115-118
PL W artykule przedstawiono zastosowanie metody Bezpośredniej Regulacji Momentu z Modulacją Wektorową (ang. Direct Torque Controll with Space Vector Modulation DTC-SVM) dla napędów tramwajowych. Zastosowanie metody DTC-SVM pozwala na bezpośrednią regulację momentu, redukcję tętnień prądu i momentu, a t[...]
EN In this paper an application of Direct Torque Control with Space Vector Modulation (DTC-SVM) controlled induction motor for tram drive is presented. Thanks to its advantages like: excellent dynamics, low torque ripples, insensitivity for motor parameters changes, constant switching and low sampling [...]
8
84%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
2004 nr 4 39-52
PL Wykorzystywano prostopadłe zderzanie się dwu płaskich strumieni : gazu i cieczy do intensywnego kontaktowania tych mediów przez mieszanie ich w przepływie o burzliwym mechanizmie i generowania bardzo dużej powierzchni międzyfazowej w rejonie dystrybutora przy dnie reaktora.
EN Perpendicular collision of two flat jets of the gas and liquid was employed to intense contacting of those media, through mixing them in strong turbulent flow in the region of disperser near the bottom of reactor.
9
84%
Polish Journal of Ecology
EN Great taxonomic and functional diversity of larval chironomids make them potentially very useful group for testing the relationships between degradation of freshwaters and diversity and stability of freshwater faunal assemblages. The main aim of the study was to evaluate influences of moderate degra[...]
10
84%
Polish Journal of Ecology
2015 Vol. 63, nr 1 124--134
EN In stream corridors, driftwood represents mainly a dead vegetation biomass and diverse artificial material relocated along a stream by flooding. Most driftwood can contain empty molluscan shells or a minor proportion of live individuals (i.e. molluscan allocoenoses). Drifted material is important fo[...]
11
84%
Archives of Metallurgy and Materials
2014 Vol. 59, iss. 4 1393--1404
PL Prezentowany jest matematyczny opis formownia powłoki cynkowej w obecności topnika w kąpieli. Opis ten uwzględnia stopniowy zanik produktów rozpadu topnika. Sformułowana została funkcja, która wyraża ten zanik. Rozważana jest krystalizacja faz w podwarstwach powłoki cynkowej z zastosowaniem hipotety[...]
EN A mathematical description for the (Zn) - coating formation with the presence of flux in the zinc bath is presented. This description includes the progressive vanishing of the products of the flux disintegration. A function which expresses the flux vanishing is formulated. The solidification of some[...]
12
84%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 2 125--132
EN The present paper addresses the modelling of fuel injection at conditions of high pressure and temperature which occur in a variety of internal combustion engines such as liquid fuel rocket engines, gas turbines, and modern diesel engines. For this investigation a cryogenic nitrogen jet ranging from[...]
13
84%
Journal of Water and Land Development
2015 no. 27 21--27
PL W artykule zwraca się uwagę, szczególnie inżynierów hydrotechników oraz meliorantów, na znaczenie znajomości wielkości przepływu brzegowego. Przedstawiono kilka najbardziej znanych metod obliczania tego przepływu i opisano, w jaki sposób zgromadzić dane do jego obliczenia. Cała trudność w obliczeniu[...]
EN One more time we would like to pay attention of especially of the hydraulic engineer audience to bankfull stage and discharge. Along the paper we show commonly accepted definitions of it and ways of calculations. It is difficult to determine the size of the bankfull flow level, that is why the autho[...]
14
84%
Archives of Thermodynamics
2018 Vol. 39, no 1 147--166
EN Presented work considers flow and thermal phenomena occurring during the single minijet impingement on curved surfaces, heated with a constant heat flux, as well as the array of minijets. Numerical analyses, based on the mass, momentum and energy conservation laws, were conducted, regarding single p[...]
15
84%
Acta Geophysica
2017 Vol. 65, no. 2 377--394
EN A measure of the variability in seasonal extreme streamflow was estimated for the Colombian Caribbean coast, using monthly time series of freshwater discharge from ten watersheds. The aim was to detect modifications in the streamflow monthly distribution, seasonal trends, variance and extreme monthl[...]
16
67%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 2 149-156
PL W pracy przedstawiono przegląd równań modeli matematycznych dwukanałowych maszyn reluktancyjnych przełączalnych (DCSRM). Zamieszczono struktury równań modeli polowo-obwodowych o sprzężeniu bezpośrednim oraz pośrednim. Przedstawiono struktury równań dla modeli N-pasmowych maszyn DCSRM, pracujących w [...]
EN The paper presents review of the dual-channel switched reluctance motors (DCSRM) mathematical model equations. General equations structure of field-circuit direct and indirect coupled models are presented. The paper describes models for N-phase DCSRM, operating in dualchannel and single-channel mode[...]
17
67%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 9 309--316
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy wpływu zmian wartości zmiennych decyzyjnych w systemie magazynowania ciepła w glebie na ilość zmagazynowanego ciepła oraz sprawność procesu. Jako zmienne decyzyjne w systemie przejęto: temperaturę, koncentrację pary wodnej i powietrza do gleby oraz głębokość umie[...]
EN The study presents results of an analysis of the impact of changes of the value of decision variables in a system of heat storage in soil on the quantity of stored heat and process efficiency. The following elements were treated as decision variables: temperature, steam density and a stream of air f[...]
18
67%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 3-B 299--309
PL W niniejszym artykule przedstawiana jest budowa jako obwód energetyczny ze szczegółowym odtwarzaniem różnych składowych strat cieplnych budynku. Obliczania takiego obwodu są wykonywane formalizowanymi metodami. Odtwarzanie stanu cieplnego budynku przez obwód energetyczny daje potężny instrument mode[...]
EN The object of this study is to produce a mathematical model for heat conditions in a building, expressed as a complex power circuit. The building is characterized as a power circuit, complete with a detailed description of those components responsible for heat loss, using formal methods to make circ[...]
19
67%
Przegląd Budowlany
2017 R. 88, nr 10 113--116
PL W artykule zwrócono uwagę na nowoczesny, proekologiczny sposób utrzymania rzek i potoków górskich poprzez wprowadzenie do gamy obecnie stosowanych urządzeń hydrotechnicznych bystrz o zwiększonej szorstkości, zwanych też stopniami ramp. Budowle te, utrzymując koryta rzek i potoków górskich w stanie e[...]
20
67%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
PL Cel: Średnice kropel w strumieniu rozpylonym mają istotny wpływ na jego skuteczność gaśniczą. W związku z powyższym niniejsza praca miała na celu wyznaczenie rozkładu średnic kropel w strumieniu rozpylonym podawanym z prądownicy Turbo Master 52 przy różnych wydajnościach i kątach rozpylenia, a nastę[...]
EN Aim: As the diameters of the droplets in a spray stream have a significant impact on the effectiveness of the extinguishing process, the main purpose of this work was to determine the distribution of water droplet diameters in the spray stream supplied from the Turbo Master 52 nozzle at various flow[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last