Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1012
first rewind previous Strona / 51 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  struktura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule przedstawiono charakterystykę mikrostrukturalną i podatność na korozje wżerową (w typowym środowisku korozyjnym-3,5% NaCl) kompozytów o osnowie stopów Al-Si zawierających cząsteczki grafitu, SiC i fly ash’u. Wykazano, że: (1) kompozyty o osnowie stopów Al-Si zbrojone dyspersyjnie cząstecz[...]
EN The microstructural characteristics of Al-Si alloys matrix composites containing of graphite, SiC and fly ash particles and pitting corrosion behaviour (in a typical corrosive environment-3.5% NaCl) are presented and discussed. It was found that: (1) Al-Si alloys matrix composites with dispersed gra[...]
2
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2003 nr 8 17-19
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zaproponowano metodykę zapisu struktury otwartych łańcuchów kinematycznych za pomocą kodu literowo cyfrowego, zawierającego informacje dotyczące usytuowania osi par kinematycznych, wymiarów ogniw i położenia środków mas ogniw. Wyprowadzono zależności na określanie liczby odmian łańcuchów składającyc[...]
EN The method for symbolic representation of kinematics chains based on alpha-numeric coding of location of kinematics couples axes, dimensions of chains components and location of mass centres was worked out. The number of chain types differing by situation of individual pairs' axes has been determine[...]
4
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Tematem artykułu jest omówienie wpływu formy struktury na sposób odczytywania (narracji) obiektu prowadzonej przez architekta. Wpływ ten został omówiony w oparciu o wybrane przykłady w odniesieniu do tradycji modernizmu, postmodernizmu, dekonstuktywizmu i neomodernizmu.
EN The subject of this article is about influence of form of the structures on the way of reading (narration) of object, made by architect. This influence is described on the base of chosen examples in relation to tradions of modernism, postmodernism, deconstructivism and neomodernism.
5
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono perspektywy rozwoju nanotechnologii do 2015 roku (rys. 1). Zastosowanie nanomateriałów w masowo produkowanych wyrobach nadal napotyka wiele trudności, jakich nie oczekiwano przy ich wdrażaniu do praktyki przemysłowej i powoduje wydłużenie czasu do wdrożenia nawet do kilkunastu [...]
EN This paper presents an example of the potential developments for nanotech-nology up to the year 2015 (Fig. 1). There continues to be numerous obstacles in the use of nanomaterials in mass produced products. These problems were not expected when originally introduced into industry practice, which has[...]
6
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule przedstawiono strukturę oraz skład chemiczny cienkich warstw Al-Mg osadzanych techniką ablacji laserowej. Jako materiał wyjściowy (tarcza) wykorzystano stop ß-Mg2Al3 o składzie chemicznym: 39,09% at. Mg i 60,91% at. Al. Warstwy były nakładane za pomocą lasera QS-Nd:YAG (^ = 355 nm) na pod[...]
EN In this work, the PLD technique was used to grow AlMg thin films from a B- Mg2Al3 target with nominal composition 39.09 wt. % Mg and 60.91 wt. % Al. In the paper the study of B-Mg2Al3 thin films deposited using the pulsed laser deposition are carried out. The AlMg thin films were prepared on Si (100[...]
7
80%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 171-172
8
80%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 149-150
9
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy omówiono sposoby generowania trójwymiarowych modeli struktury funkcjonalnych materiałów gradientowych. Przedstawiono algorytmy zastosowane w celu otrzymania struktur modelowych z różną funkcją zmian objętości ziaren lub udziału objętościowego cząstek. Opisano działanie i zaprezentowano możli[...]
EN Methods for the generation of 3D model structures of functionally gradient materials have been discussed. The algorithms applied to obtain model structures characterized by various function of grain size or volume fraction of particles were presented. The operation and features of the software desig[...]
10
80%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2000 nr 8 15-17
11
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości chromu i aluminium na proces krzepnięcia, strukturę i twardość austenitycznego żeliwa typu Ni-Mn-Cu. Określono wpływ tych pierwiastków na temperaturę likwidus i solidus oraz stopień nasycenia eutektycznego badanych stopów. Podano możliwości zmiany[...]
EN Effect of chrome and aluminium content on solidification, structure and hardness of austenitic cast iron of Ni-Nn-Cu type are presented in the paper. There were determined these elements on liquids and solids temperatures and carbon equivalent of investigated alloys. There were determined possibilit[...]
12
80%
Szkło i Ceramika
PL W pracy przedstawiono wyniki badań strukturalnych szkieł tlenkowych ołowiowo-bizmutowych z zastosowaniem metody rozpraszania promieniowania rentgenowskiego oraz poprzez obliczanie radialnych funkcji rozkładu par atomów. Analizę przeprowadzono dla szkieł o następujących składach: PbO(25mol%) - BiO1.5[...]
13
80%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przeprowadzono procesy pirolizy polietylenu, polipropylenu, polistyrenu i gumy (skrawki opon samochodowych). Wyjściowe polimery i produkty ich pirolizy analizowano metodą EPR w celu stwierdzenia obecności wolnych rodników. Obecność wolnych rodników w przyrodzie uważa się m.in. za jedną z przyczyn st[...]
EN Pyrolysis of polyethylene, polypropylene, polystyrene and rubber (scraps of tires) has been perfomed. Initial polymers and products of pyrolysis were analysed by EPR for free radicals indication. Free radicals use to be assumed as a reason for ageing of organisms. Therefore existence of free radical[...]
14
80%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono problematykę reorganizacji struktur organizacyjnych pododdziałów - jednostek organizacyjnych niższych szczebli organizacyjnych naszego wojska. Podkreślono, że zmiana struktur pododdziałów, w świetle dokonujących się przemian w wojsku, jest wręcz wymuszona. Zaproponowano meto[...]
EN In this article the problems of reorganizing the structures of sub-units - organizational units of the lower level of Polish Armed Forces have been presented. It has been emphasised that the change of the structures of sub-units in I the light of conversion in the army, is to some extent coerced. Th[...]
15
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
16
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Rosnące zainteresowanie wielu gałęzi przemysłu spiekanymi stalami odpornymi na korozje wiąże sie z koniecznością prowadzenia prac badawczych nad optymalizacją składu chemicznego i technologii wytwarzania spiekanych stali ferrytyczno-austenitycznych w celu uzyskania materiału charakteryzującego sie n[...]
EN The growing interest of many industrial branches of sintered stainless steels is connected with necessity of conducting research works over optimization of chemical composition and the production technology of sintered austeno-ferritic stainless steels. The main goal is to obtain the material charac[...]
17
80%
Inżynieria Materiałowa
2006 Vol. 27, nr 5 1248-1254
PL W pracy opisano sposób przygotowania, warunki wytworzenia oraz podstawowe charakterystyki strukturalne nowego materiału kompozytowego w układzie Ti6A14V/TiN. Biorąc pod uwagę znaczne zmniejszenie kosztów wytwarzania proszku tytanu w okresie ostatnich dziesięciu lat oraz korzystne charakterystyki now[...]
EN The way of preparation, the conditions of manufacturing as well as the basic structural characteristics of a new composite material in the system Ti6A14V/TiN are given in the paper. Taking into account a break in prices of manufacturing of titanium powder during the last decade as well as beneficial[...]
18
80%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Otoczenie polskich przedsiębiorstw, poprzez otwarcie się gospodarki polskiej na zagraniczną konkurencję oraz zjawisko globalizacji, nie odbiega zasadniczo od kontekstu, w którym znajdują się organizacje zachodnie. Współczesne firmy stoją więc przed wyzwaniami adaptacyjnymi, ponieważ zmiany rynków, k[...]
EN Centralization of organizational structure - one of the most frequent causes of innovation factor was stated. Research hypotheses were presented, that define the influence of centralization on the innovation in an enterprise. The applied research method was described and the hypotheses were verified[...]
19
80%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL Na przykładzie Biblioteki Wydziału Mechanicznego ATR przedstawiono pozycję biblioteki wydziałowej, która będąc w strukturze Biblioteki Głównej, wspomaga działalność naukową i dydaktyczną Wydziału Mechanicznego. Omówione zostały relacje między biblioteką wydziałową a Biblioteką Główną i wydziałem, z [...]
EN The position of the faculty library in the structure o f the University has been presented in the paper - the case study of the Mechanical Faculty Library of the University of Technology and Agriculture in Bydgoszcz. The relationships among the faculty library, the Main Library and the faculty have [...]
20
80%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2003 nr 3 3-5
first rewind previous Strona / 51 next fast forward last