Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 208
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  struktura geometryczna powierzchni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule opisano trendy w rozwoju kompleksowej analizy technologicznej warstwy wierzchniej. Wskazano na znaczenie opisu SGP dla całościowej charakterystyki TWW. pokazano sposoby opisu struktury geometrycznej powierzchni przy zastosowaniu metody 3D pomiaru chropowatości dla powierzchni po tłoczeniu[...]
EN The trends in development of technological outer layer comprehensive analysis was presented. Importance of geomtrical surface structure (GSS-SGP) description for comprehensive characteristic of technological outer layers was pointed out. The ways of GSS description using 3D rouoghness measurement fo[...]
2
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W pracy podjęto próbę modelowania profili nierówności powierzchni cylindrów z wykorzystaniem metody dopasowania krzywych Johnsona. Ponadto zastosowano modelowanie przy pomocy algorytmu nakładania profili o normalnym rozkładzie rzędnych. Ocenę jakości dopasowania profili modelowych do profili mierzon[...]
3
80%
Energetyka
2016 nr 11 703--706
PL Artykuł zawiera rezultaty serii badań zagadnienia rezystancji zestykowej przewodników w funkcji parametrów struktury geometrycznej powierzchni. Zrealizowano kilkadziesiąt prób na autorskim stanowisku pomiarowym, stosowano materiały o różnorodnych strukturach geometrycznych powierzchni, przygotowanyc[...]
EN The article is a brief studies issues contact resistance conductors as a function of the parameters of surface roughness. Completed dozens of attempts on his own bench, used materials of various structures of geometric surfaces, prepared for the purpose of the experiment. The principal goal of the a[...]
4
80%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2017 nr 7-8 72--74
PL W artykule pokazano możliwości i przykłady zastosowania nowoczesnych metod skaterometrycznych do oceny struktury geometrycznej powierzchni w warunkach produkcyjnych.
5
80%
Mechanik
2018 R. 91, nr 2 126--128
PL Przedstawiono wpływ zmiany temperatury w czasie na wyniki pomiarów stereometrii powierzchni oraz skuteczność zastosowania osłony profilometru stykowego w celu zmniejszenia wahań temperatury oddziałującej na przyrząd pomiarowy, co decyduje o pojawieniu się składowej falistości w osi Y.
EN The article presents an impact of the temperature change in time on measurement results of the surface texture and efficiency of the application of the protective chamber of the contact profilometer in order to minimize variations of the temperature affecting measuring instrument.
6
80%
Mechanik
2018 R. 91, nr 5-6 434--436
PL Przedstawiono zastosowanie elementów analizy MSA (measurement system analysis) do oceny przyrządów do pomiaru struktury geometrycznej powierzchni, wykorzystujących metody stykowe i optyczne. Skupiono się na procedurze odchyleń eksperymentalnych (bias).
EN Presented is the application of MSA elements (measurement system analysis) for the assessment of measuring instruments that use contact and optical methods to measure surface texture. The main field of the study was the procedure of experimental deviations (bias).
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W artykule przedstawiono nowe wielomodalne podejście do opisu struktury geometrycznej powierzchni. Dokonano analizy istniejących w tym zakresie rozwiązań, zwracając szczególną uwagę na zalety i wady każdego z nich. Przedstawiono także przykłady wykorzystania nowego modelu do analizy powierzchni mode[...]
EN This paper presents a new multi-modal approach to the description of the surface texture. An analysis of the existing in these scope solutions was done, paying special attention to the advantages and disadvantages of each of them. The examples of the use of a new model for the analysis of computer-m[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2018 z. 109 65--73
PL W pracy została zaprezentowana analiza metodą elementów skończonych próbek wykonanych ze stali S235, które zostały wykonane za pomocą dwóch zestawów parametrów technologicznych. Na podstawie wyników z analizy MES zostały pokazane różnice w uzyskiwanej trwałości zmęczeniowej przy spełnieniu warunku j[...]
EN The paper presents the analysis of specimens made of steel S235 using finite elements method, which were produced using two sets of technological parameters. Based on FEM analysis results, differences concerning fatigue service life have been presented together with satisfaction of the condition rel[...]
9
80%
Logistyka
2014 nr 6 9866--9875
PL W artykule porównano wpływ czasu obróbki wibracyjnej drobnych elementów typu podkładki na strukturę geometryczna powierzchni. Analizie poddano próbki znajdujące się w wibrującym pojemniku przez 20, 40, 60, 80, 100 i 120 minut odnosząc zgromadzone dane chropowatości powierzchni 2D do detali w stanie [...]
EN The article compares the effect of the processing time of vibration of small parts washer type on the geometrical structure of the surface. The samples were analyzed in a vibrating container through 20, 40, 60, 80, 100 and 120 minutes by referring the data collected 2D surface roughness parts in the[...]
10
70%
Mechanik
2017 R. 90, nr 10 906--908
PL Przedstawiono możliwości oceny stanu struktury geometrycznej powierzchni ukształtowanej za pomocą toczenia z wykorzystaniem poszczególnych grup parametrów oraz wybranych funkcji SGP. Analizie poddano powierzchnie uzyskane z zastosowaniem różnych wartości posuwu.
EN The paper presents methods of evaluating the surface texture machined by turning using individual groups of parameters and selected SGP functions. Surface parameters obtained using different feed rates were analyzed.
11
70%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2013 z. 102 27-28
EN This paper present surface finish on hardened parts after sequential cutting and abrasive processes. Presented surface roughness in hard machining using cubic boron nitride and subsequent superfinishing.
12
61%
Inżynieria Maszyn
PL Opracowanie jest syntetycznym ukazaniem typowych struktur geometrycznych powierzchni (SGP), występujących na krawędziach krzemowych ogniw fotowoltaicznych. Genezą owych struktur jest zastosowany zespół technik oddzielania materiału, w rozpatrywanym przypadku krzemu. Uwagę badań skoncentrowano wokół [...]
EN The study is synthetic exhibition of the typical surface structures, on edges of silicon photovoltaic cells. Genesis of those lattices are applied technics of the separation the material, in the considered case - silicon. The attention of investigations was concentrated around the search of the hypo[...]
13
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 7 756-759
PL Istnieją dwie najczęściej stosowane metody rekonstrukcji kształtu końcówki pomiarowej stosowanej podczas pomiarów stykowych struktury geometrycznej powierzchni. Zasadą pierwszej z nich jest znajdowanie części wspólnej kolejnych wierzchołków. Metoda druga polega na stosowaniu obwiedni dolnej, a nastę[...]
EN Two existing methods of stylus tip geometry reconstruction were studied. Computer generated and measured random surfaces were the objects of the investigations. The benefits of creating connected profiles for tip reconstruction was discussed. The effect of quantisation error on tip reconstruction ac[...]
14
61%
Problemy Eksploatacji
2006 nr 1 27-34
PL W referacie przedstawiono próbę modelowania zmian zachodzących w strukturze geometrycznej powierzchni elementów specjalnych łożysk tocznych. Miarą obserwowanych zmian w funkcji amplitudy naprężeń kontaktowych dla różnych czasów użytkowania była zmiana wartości wybranych parametrów chropowatości. Zar[...]
EN In procesented paper the trial of modelling of change in surfaces in surface geometrical structure of special rolling bearings elements is shown. As a measure of observed changes one admit changes of some roughness parameters. In the experiments changes of chosen parameters as a function of contact [...]
15
61%
Inżynieria Materiałowa
PL Opisane zostały wyniki wykonanych w IZTW prac badawczych i rozwojowych mających na celu określenie zakresu stosowania nagniatania ślizgowego diamentem, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tej obróbki na uzyskiwaną jakość warstwy wierzchniej przedmiotów obrobionych. Przedstawiono zalecenia technolog[...]
EN The results of research and development works carried out in IAMT (IZTW) are presented. The objective of these works was determination of the range of applications of slide diamond burnishing, with special regard to the effect of this treatment on the gained quality of surface layers of the workpiec[...]
16
61%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 8 623--626
PL Jednym z czynników wpływających na wytrzymałość zmęczeniową drutów jest struktura geometryczna ich powierzchni, która zależy od sposobu i parametrów procesu ciągnienia. W pracy przedstawiono badania eksperymentalne umożliwiające analizę wpływu różnych technologii ciągnienia, takich jak: ciągnienie w[...]
EN The wire surface texture is one from the factors which influences on fatigue strength and depends on drawing process parameters .In the work the experimental research concerned with analysis the influence of different drawing process technologies as: drawing by hydrodynamic dies, drawing with change[...]
17
61%
Mechanik
2009 R. 82, nr 10 779-780
PL Odchyłki zarysu, chropowatość, falistość i ślady obróbkowe powierzchni kształtowanych frezowaniem czołowym. Ocena i wpływ niektórych warunków obróbki na strukturę geometryczną powierzchni (SGP) zahartowanej stali. Wpływ zmienności obciążenia cieplnego i siłowego na SGP.
EN Reference is made to deviations occurring in profile line, surface roughness and undulations and to machining marks left by the face milling operations. A selection of machining parameters and conditions are assessed and their effect on surface texture features of the hardened steel component are de[...]
18
61%
Obróbka Metalu
2010 nr 1 40-42
PL W związku z długim czasem trwania pomiarów struktury geometrycznej powierzchni (SGP), wielu naukowców oraz producentów urządzeń pomiarowych zaczęło skupiać swą uwagę nad możliwością skrócenia czasu badań. Dzięki wieloletnim staraniom, pojawiła się możliwość zwiększenia prędkości przesuwu końcówki po[...]
19
61%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule omówiono wyniki badań obróbki wibrościernej. Przedstawiono informacje dotyczące możliwości wykorzystania omawianej metody jako obróbki gładkościowej powierzchni przedmiotów o małych wymiarach. Zaprezentowano wybrane wyniki badań eksperymentalnych dotyczące doboru parametrów wybłyszczania [...]
EN This paper has been submitted to the general rules on the treatment of abrasive grain, which is used in free form or in the form of abrasive fittings in the form of various geometric figures. Describes the known and used a variety of working kinematics of abrasive grain-processing methods cutting-st[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 7 139-145
PL Proces powstawania struktury geometrycznej powierzchni (SGP) podczas frezowania czołowego głowicą frezową jest bardzo złożony i wpływa na niego wiele czynników. Strukturę geometryczną powierzchni opisuje zbiór wszystkich nierówności powierzchni rzeczywistej tj., odchyłki kształtu, falistości, chropo[...]
EN The process of surface generation is complex and depends on numerous factors. The geometry of a surface is described by the sum of all irregularities of the actual surface, i.e. deviations in form, waviness and roughness. This study focuses on determining the influence of selected cutting parameters[...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last