Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  structural system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN One of the main obstacles in making stochastic simulation a standard design tool is its high computational cost. However, this problem can be significantly reduced by using efficient sampling techniques like optimal Latin hypercube (OLH) sampling. The paper advocates this kind of approach for scatte[...]
2
100%
Challenges of Modern Technology
EN Great spans were already used in ancient times; however, it was the first and second industrial revolution that laid the roots of the transportation sector. Channels, roads, rail lines were built and consequently train stations followed. Prestige was very important for many railway companies and cit[...]
3
100%
Engineering Transactions
EN Tensegrity structures are mechanically stable because of the way in which they balance and distribute the mechanical stress, which is not principally a result of the strength of the individual components. This category of structures has the property that, even before the application of any external [...]
4
75%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono koncepcję systemu konstrukcyjnego budynku wysokiego, którego strukturę kondygnacji nadziemnych oraz konstrukcję fundamentu ukształtowano w sposób zintegrowany. Proponowana struktura fundamentu umożliwia posadowienie takiego obiektu na gruntach o małej nośności oraz na terenach szkód gó[...]
EN The paper presents concept of structural system of a tall building, which structure of aboveground storeys and foundation structure are shaped in the same integral way. Proposed structure of foundation makes possible location of such building on very weak subsoil and in the mining damage sectors of [...]
5
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Przedmiotem artykułu jest metoda obliczeń statycznych oraz formy systemów konstrukcyjnych opracowane w wyniku odpowiedniego zastosowania zasady superpozycji. Dwuetapowa metoda obliczeń kratownic statycznie niewyznaczalnych polega na odpowiednim zredukowaniu schematu danej kratownicy do układu kratow[...]
EN The paper refers to a method of statical calculation and to the forms of structural systems developed as results of an appropriate application of the principle of superposition. The point of the two-stage method of calculation of the statically indeterminate trusses is to do a suitable reduction of [...]
6
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono autorską koncepcję systemu konstrukcyjnego budynku, który pomimo wielu obciążeń i kondygnacji nadziemnych może być posadowiony na gruntach o słabej nośności lub na terenach szkód górniczych albo na obszarach aktywnych sejsmicznie. Proponowana forma konstrukcji nośnego został[...]
EN The paper summarizes presents author's concept of structural of a building, which in spite of being heavy loaded and having e.g. numerous aboveground storeys can be located on grounds of small load capacity or in mining damage areas or in earthquake zones. The proposed shape of bearing structure is [...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Systemami tensegrity nazywa się samodzielnie sztywne cięgnowo-prętowe ustroje konstrukcyjne, w których wszystkie elementy składowe połączone są końcami wyłącznie przegubowo. Jedną z charakterystycznych własności takich systemów jest liczbowa i funkcjonalna dominacja elementów osiowo rozciąganych nad[...]
EN The author of this paper dared to add a new class of tensegrity and proposed the term 'class 0' (theta) to distinguish the tensegrity systems with a discontinuous set of tension components. Each of the basic tensegrity systems termed 'class 0' possesses an exterior and interior set of tension compon[...]
8
63%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 3 142-145
PL Omówiono konstrukcję 79-kondygnacyjnego budynku wysokiego Di-Wang Tower, o wysokości wraz z masztami około 384 m od poziomu terenu, zbudowanego w centrum Shenzhen w południowych Chinach. Porównano wyniki obliczeń uzyskane programami komputerowymi z wynikami pomiarów eksperymentalnych na rzeczywistym[...]
EN The structural system of the 79-storey Di-Wang Tower tall building, located in the central district of Shenzhen in south China, is described. The height of building from the ground to the top of the masts is about 384 m. The comparison of the results of analysis by computer programs with those obtai[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2011 z. 58, nr 1 123-130
EN The National Stadium in Warsaw, Poland was designed for 55 thousand spectators. The roof structure is a cable supported membrane structure which spans in between a circular arranged steel structure that is supported by a series of steel columns. The roof covers the entire stadium including the footb[...]
10
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W pracy przedstawiono kilka autorskich propozycji kształtowania systemów konstrukcyjnych dla potrzeb projektowania budynków wysokich. Autor opracował te systemy konstrukcyjne jako specyficzne rodzaje struktur przestrzennych. Głównym celem procesu projektowania takich systemów było dążenie do nadania[...]
EN This paper contains several author’s propositions for the shaping of structural systems for the design of high-rise buildings. The author has developed these structural systems as special types of space structures. The main goal in the processes of shaping these structures was to strive to enhance t[...]
11
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 12 69--73
PL W coraz liczniej budowanych na świecie wieżowcach jako ustrój nośny stosuje się konstrukcje diagonalne. W artykule przedstawiono charakterystykę tego systemu konstrukcyjnego. Analizie poddano różne uwarunkowania geometryczne siatki mające wpływ na sposób przenoszenia sił. Omówiono zasady kształtowan[...]
EN The diagrid structures are used as a supporting structure in increasing number of skyscrapers on the world. The article presents the characteristics of this construction system. The various geometric conditions of the mesh influencing the method of transferring forces were analyzed. The principles o[...]
12
63%
Mechanik
2017 R. 90, nr 7 582--584
PL Układy prętowo-cięgnowe należą do najbardziej ekonomicznych rodzajów systemów konstrukcyjnych. Ich elementy składowe poddane są działaniu albo sił ściskających, albo sił rozciągających. Wstępne sprężenie jest warunkiem koniecznym do funkcjonowania tych układów. Dzięki temu odznaczają się one stosunk[...]
EN Tension-strut systems belong to the most economic types of structural systems. Component parts are subjected to act only of compression forces or they are subjected to act only of tension forces. Suitable pre-stressing is the necessary condition of their proper operational use. Due to this feature t[...]
13
63%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 9 473--476
PL Przedstawiono wybrane przykłady systemów prętowo-cięgnowych zaprojektowanych przez autora i proponowanych jako lekkie konstrukcje przekryć dachowych. Konstrukcje te składają się ze stosunkowo niewielkiej liczby krótkich prętów ściskanych połączonych ze sobą odpowiednim systemem cięgien. Tak kształto[...]
EN In the paper there are presented selected examples of the tension-strut systems designed by the author and proposed as lightweight structures of the roof covers. These structural systems consist of relatively small number of the short compression struts, which are connected together by means of an a[...]
14
51%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2011 nr 1 5-207
PL Rozwój obrabiarek skrawających zmierzający w kierunku podnoszenia wymagań związanych z dokładnością i wydajnością obróbki pociąga za sobą wzrost parametrów kinematycznych (m. in. prędkość posuwu, prędkość obrotowa wrzeciona, itp.), a co za tym idzie oddziaływań siłowych i cieplnych. Fakt ten stawia [...]
EN The development of machine tool, a result of inereasing requirements linked with machining precision and efficiency, has led to an inerease of kinematic parameters, and what follows, an inerease of the impact of various forces as well as heat. Due to this, a designer must use modern calculation meth[...]
15
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2011 z. 58, nr 1 161-170
EN The paper presents general description of the built by means of various forms of tetrahedron module. There are presented results of preliminary static analysis of a simple form of a hall building designed by means of this structural system.
16
51%
Przegląd Mechaniczny
2002 nr 5 32-37
PL Przedstawiono sposób postępowania podczas szacowania niezawodności dużych nieliniowych układów konstrukcyjnych, nacisk położono na zastosowanie metody różniczkowania bezpośredniego (DDM), jako przykład wybrano żelbetową konstrukcję budynku osłonowego reaktora nuklearnego.
EN A procedure of estimation of the reliability of large non-linear structural systems. Emphasis laid on the application of the direct differentiating method (DDM). A selected example is the ferro-concrete structure of a shielding building for nuclear reactor.
17
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 1/I 447--454
PL W artykule przedstawiono propozycje przekryć dużych powierzchni w postaci zaprojektowanych ośmiu jednowarstwowych kopuł geodezyjnych. Kopuły te ukształtowano na podstawie opracowanych przez Fullera procedur podziału sfery na trójkąty sferyczne. Korzystając z zaproponowanych przez Fullera metod podzi[...]
EN The article presents the proposals of the large areas coverings as the designed eight one-layered geodesic domes. The domes were shaped using the elaborated by Fuller procedures of the sphere division into spherical triangles. Using proposed by Fuller methods of the regular icosahedron division, eig[...]
18
51%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2016 Nr 1 20--22
PL ICE Kraków (International Conferences and Entertainment Kraków) to wizytówka miasta. Ten nowoczesny obiekt powstał po siedmiu latach prac projektowych i trwającej trzy i pół roku budowie, która ruszyła w październiku 2010 r. Do lipca 2011 r. zakończono jej I etap – głęboką na 16 m ścianę szczelinową[...]
EN ICE Kraków (International Conferences and Entertainment Kraków) is a showcase of the city. This state-of- the-art facility was built after seven years of design work, and after three and a half years of construction work which started in October 2010. By July 2011, its first stage was completed - a [...]
19
51%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
2017 T. 62, z. 3 43--68
PL Artykuł przedstawia możliwości zastosowania modeli numerycznych i korzyści z tego płynących w projektowaniu systemów konstrukcyjnych budynków wysokich. Zostało to pokazane na przykładach autorskich propozycji kształtowania unikalnych form architektonicznych takich budynków przez zastosowanie nowator[...]
EN The paper presents possibilities of applications of numerical models and advantages following from their applying in designing of bearing structures of tall buildings. There were presented on examples of the author’s proposals of shaping of unique architectonic forms of such buildings possible to ob[...]
20
51%
Przegląd Budowlany
2015 R. 86, nr 3 10--14
PL W artykule przedstawiono i zilustrowano problematykę strat ciepła przez dwa newralgiczne połączenia pasmowe konstrukcji w elementach budynku, które bezpośrednio mają wpływ na jakość cieplną obudowy w konstrukcyjnym systemie mieszkalnym OWT-67. Omawiane rozwiązanie problemu dotyczy nie tylko systemu [...]
EN The article presents and illustrates the problems related to heat loss, which occurs in two, critical connections of the building structure, which have direct impact on thermal quality of the cover of the building in the OWT-67 housing system. Considering the energy efficiency, such anomalies shall [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last