Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  structural reliability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Engineering Transactions
EN The reliability-based optimization problem in which the structural material and manufacturing quality is assumed to be uncertain is considered. Moreover, the quality cost is appropriately taken into consideration in the formula determining the total cost of the structure. Some parameters describing [...]
2
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2006 nr 2 11-13
EN Two types of uncertainties can be generally recognised in structural reliability: natural randomness of basic variables and vagueness of performance requirements. While the randomness of basic variables is handled by common methods of the probability theory, the vagueness of the performance requirem[...]
3
100%
Engineering Transactions
EN The paper deals with reliability analysis of sheet pile wall located in soil with strong spatial variability of strength properties. The purely frictional soil with the strength governed with Mohr-Coulomb criterion has been considered. Spatial variability of friction has been described using random [...]
4
100%
Polish Maritime Research
2018 nr 1 77--84
EN The paper deals with sensitivity and reliability applications to numerical studies of an off-shore platform model. Structural parameters and sea conditions are referred to the Baltic jack-up drilling platform. The sudy aims at the influence of particular basic variables on static and dynamic respons[...]
5
100%
Polish Maritime Research
2019 nr 1 40--48
EN The paper refers to the dynamic short-term response analysis of the Baltic steel drilling platform (see Fig.2) in a random sea-state represented by one-dimensional wave spectrum proposed by Striekalov and Massel, which is recommended for the Baltic Sea area. The Baltic drilling platform is a jack-up[...]
6
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Rozpatrzono sposób otrzymania interwałowych oszacowań wypadkowych wskaźników niezawodności strukturalnej układów elektrycznych na podstawie interwałowych rozwiązań układów równań liniowych. Zbadano dokładność i złożoność modelowania statystycznego interwałów prawdopodobieństwa stanów modeli, opisuja[...]
EN Generation of interval estimations of resultant indices of structural reliability of electric systems on the basis of interval solutions of systems of the linear equations is considered. Precision and complexity of statistical modeling of intervals of states' probabilities for the models describing [...]
7
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Konstrukcje budowlane takie jak hale sportowe, widowiskowe, w których konsekwencje awarii są bardzo wysokie zaliczane są wg normy PN-EN 1990 "Podstawy projektowania konstrukcji" do klasy konsekwencji zniszczenia CC3. Klasie CC3 odpowiada klasa niezawodności RC3, która jest definiowana przez wskaźnik[...]
EN The arenas with great grandstands are the public places where the consequences of failure are very high. For this reason, according to EN 1990, they belong to CC3 class consequences of failure. The reliability class RC3 is associated with the consequences class CC3 and is defined by the reliability [...]
8
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The objective was to assess the reliability level of mini-plate fixation used in fracture mandibles in order to evaluate the structure stability in both convalescence and healing periods. Methods: In the convalescence period, the failure scenario is measured by the relative displacement between two [...]
9
75%
Logistyka
PL Skuteczność systemów również takich jak systemy ratownicze, decyzyjne, logistyczne oraz bezpieczeństwa zależy od ich niezawodności podczas wykonywania zadań, czyli w czasie ich eksploatacji oraz od ich odporności na penetracje różnymi czynnikami zakłócającymi i destrukcyjnymi. W niniejszym opracowan[...]
EN The effectiveness of the systems such as rescue systems, decision-making, logistics and security depends on the reliability of task performance, that is, during the exploitation period and of their resistance to the penetration of various confounders and destructive. In this paper proposed the possi[...]
10
63%
LogForum
PL Wstęp: Obecnie nie jest możliwym prowadzenie działalności logistycznej o zasięgu międzynarodowym bez współpracy z innymi partnerami. Fakt ten doprowadził do powstawania i rozwoju nowych struktur organizacyjnych - operatorów logistycznych. Jednak taki typ współpracy w obrębie łańcucha dostaw stwarza [...]
EN Background: Today it is virtually impossible to operate alone on the international level in the logistics business. This promotes the establishment and development of new integrated business entities - logistic operators. However, such cooperation within a supply chain creates also many problems rel[...]
11
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 12 106-109
PL Oszacowano wypadkowe wskaźniki niezawodności strukturalnej systemów elektroenergetycznych na podstawie modeli symulacyjnych. Otrzymano implementację algorytmiczną rozproszonego modelu symulacyjnego z wykorzystaniem biblioteki MPI. Podano wyniki testowania modelu symulacyjnego rozproszonego w klaster[...]
EN Estimates for electric power system failure states contribution to the resulting system reliability indices are obtained on the basis of simulation model. An algorithmic implementation of a distributed simulation model using the MPI library is proposed. The results of testing the distributed simulat[...]
12
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 6 249--252
PL Otrzymano interwałowe oszacowania wypadkowych wskaźników niezawodności strukturalnej systemów elektroenergetycznych na podstawie rozwiązań układów równań liniowych na krańcach interwałów danych początkowych. Uwzględniono interwałowe wartości udziałów stanów awaryjnych w wypadkowych wskaźnikach nieza[...]
EN Generation of interval estimations of resultant indices of electric power systems’ structural reliability on the basis of solutions of linear equations systems on border intervals of initial data is considered. Interval values for the contribution of the failure states of the resulting reliability f[...]
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 12 103--106
PL Oszacowano rozkład czasu trwania stanów systemu. Opracowano symulację strukturalnych wskaźników niezawodności dla dowolnych rozkładów zmiennych losowych. Podano metodę liczbowego zadania prawa rozkładu w symulacji niezawodności strukturalnej.
EN The distributions of the duration of the states of the system are investigated. Modeling of structural reliability indicators for arbitrary distributions of random variables is presented. A method is proposed for the numerical specification of the distribution law in the modeling of structural relia[...]
14
63%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2018 Vol. 18, no. 2 532--545
EN Carbon nanotubes (CNTs) and their products such as polymer nanocomposite (PNC) are an undeniable part of future materials. To use such future materials, it is necessary to have an accurate evaluation of their properties. Several uncertainties such as structural defects and their distributions cause [...]
15
51%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2014 T. 2 91-106
PL Sformułowano zadanie oszacowania interwałowego wkładu stanu uszkodzenia w wypadkowe w wskaźniki niezawodności strukturalnej złożonego systemu w postaci zadania optymalizacji na prostopadłościanie. Zaprezentowano wyniki rozwiązania numerycznego zadań optymalizacji testowych wartości wskaźników niezaw[...]
EN The problem of an interval estimation of the failure states contribution in the resulting reliability indices of a complex system is defined in terms of the optimization problem in a parallelepiped. The resulting numerical solution of the following optimization problem, obtained with the help of the[...]
16
51%
Eksploatacja i Niezawodność
PL "Wielostanowy system liniowy k-w- ( m, s ) -z- ( m, n ):F o strukturze kratowej" (MS L(k, m, s, n:F)) składa się z m × n elementów, uporządkowanych w m wierszach i n kolumnach. Stan systemu i elementów może być jednym z następujących stanów: 0, 1, 2, ..., H. Stan MS L (k, m, s, n: F) jest mniejszy n[...]
EN A "multi-state linear k-within-(m,s)-of-(m,n):F lattice system" (MS L(k,m,s,n:F)) comprises of m×n components, which are ordered in m rows and n columns. The state of system and components may be one of the following states: 0, 1, 2, …, H. The state of MS L(k,m,s,n:F) is less than j whenever there i[...]
17
51%
Przegląd Spawalnictwa
PL W artykule przedstawiono ogólne zasady zarządzania niezawodnością stalowych spawanych zbiorników na ciecze wg eurokodów EN 1990 i EN 1993-4-2 oraz podano podstawy ich obliczeń i wymiarowania w stanie zniszczenia plastycznego ze szczególnym uwzględnieniem imperfekcji montażowych i spawalniczych. Prze[...]
EN The paper presents general rules for the management of structural reliability of weld steel tanks for liquids according to Eurocodes EN 1990 and EN 1993-4-2. Basis of design in plastic limit state, including assembly and welding imperfections, are presented too. Verification of the national partial [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last