Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  structural mechanics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2
88%
Civil and Environmental Engineering Reports
2005 No. 1 3-4
3
88%
Archives of Mechanics
EN In recent years, artificial neural networks have been proposed for engineering applications, such as predicting stresses and strains in structural elements. However, the question arises, how many complex influences can be included in an artificial neural network (ANN) and how accurate these predicti[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2006 Z. 13 (163) 157-163
5
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
6
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2002 Z. 53(241) 91-100
PL W pracy rozpatruje się cięgna wiotkie wykonane z materiału liniowo sprężystego. Przedstawiono model cięgna, wyprowadzono równania oraz pokazano przykłady analizy dwóch układów cięgnowych. Otrzymane równania są silnie nieliniowe, do ich rozwiązywania opracowano metodę iteracyjną. Zamieszczone przykła[...]
EN This paper analyzes flabby tension members of linear elastic material. A model of the tension member was presented, equations derived and examples of analysis of two cables schemes demonstrated. Obtained equations are strongly nonlinear, to solve them elaborate iteration method was developed. The ex[...]
7
75%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The paper presents the application of Artificial Neural Networks for the identification of the load causing a partial yielding in the cross-section of a simple supported beam. The identification of the load was based on a change of the dynamic parameters (eigenfrequencies) of the partially yielding [...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
9
75%
Logistyka
2014 nr 3 1993--2000
PL W artykule przedstawiono badania eksperymentalne w mechanice konstrukcji jako proces. Proces ten jest integralnie związany w wiedzą teoretyczną. Przebieg procesu przedstawiono na schematach blokowych. Zaprezentowano badania w mechanice konstrukcji oraz badania autorki, tj. belek stalowych wypełniony[...]
EN In the article one presented experimental studies in the mechanics of the construction as the process. This process is integrally related in the knowledge theoretical. The course of the process one presented on block schemes. One presented investigations in the mechanics of the construction and the [...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 43 67-77
PL W pracy omówiono relacje jakie występują w świecie materialnym, w działalności zawodowej inżyniera budownictwa i w procesie nauczania między mechaniką konstrukcji a samą konstrukcją. Zwrócono uwagę na niedostatki w kształceniu inżyniera budownictwa lądowego, podając jednoczesnie pewne wskazania w c[...]
EN In the paper the relations between structural mechanics and a variety of constructions in the material world are described. Also these relations are discused in the activity of a civil engeener and in the process of educations are presented for enhancing the effectiveness of mechanics and structures[...]
11
63%
Mosty
2012 nr 4 12--18
PL Nowe wyzwania konstrukcyjne i architektoniczne, a także potrzeba uwiarygodnienia istniejących konstrukcji w nowych warunkach eksploatacji wymagają stosowania zaawansowanych teoretycznie technik analizy mechanicznej i wytrzymałościowej. W niniejszym artykule autor prezentuje wirtualne modele numerycz[...]
EN New structural and architectural challenges as well as the need for credibility of existing structures in the new operating conditions, require the use of advanced techniques of mechanical analysis and durability. In this article the author presents virtual numerical models, which are now the primar[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
2014 nr 6 95-108
PL W praktyce inżynierskiej, dla określonych zagadnień, stosuje się często zestaw sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych. Tradycyjny sposób wyznaczania sił wewnętrznych opiera się wtedy na uproszczonych schematach, które zwykle nie oddają całej złożoności problemu. Przy każdej bardziej rozbudowanej ści[...]
EN The traditional method of determining the internal forces in the structure is usually based on the simplified schemes, which often do not reflect the complexity of the problem. For each track of the more complicated procedure (example, the inelastic analyses) difficulty lies not only in the construc[...]
13
63%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Packed bed reactors using metal hydride are attracting a lot of attention as potential hydrogen storage systems. Some operational and design variables are major constraints to obtain a proper infl ow/outfl ow of hydrogen into a metal hydride reactor. These variables include packed bed thermal conduc[...]
14
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono sposób określania oddziaływania wybuchu zewnętrznego na przegrody budowlane. W rozważaniach oddziaływania wybuchu zewnętrznego wykorzystano różne procedury znane w literaturze, na podstawie których opracowano stabelaryzowany algorytm postępowania przy wyznaczaniu charakterystyk[...]
EN The paper presents a method for determination of the action of an external explosion on building barriers. We used different procedures, known in the literature, for analysis of action of an external explosion. These procedures were the basis of tabulated algorithm for determination of the character[...]
15
63%
Logistyka
2014 nr 3 104--113
PL W pracy przedstawiono przegląd modeli matematycznych wykorzystywanych do analizy interakcji konstrukcji inżynierskich z podłożem gruntowym. Bazując na literaturze przedmiotu wprowadzono podział modeli podłoża na dwie podstawowe grupy: modele analogowe (fenomenologiczne) i modele masywu gruntowego (s[...]
EN The paper presents an overview of the mathematical models used to analyze the interaction of engineering structures and the subsoil. Based on the literature, models of subsoil has been divided into two basic groups: phenomenological models and structural models. Discussed in this paper computational[...]
16
63%
Przegląd Mechaniczny
2004 nr 9 26-27
PL Konstrukcyjne materiały polimerowe mają strukturę o nieuporządkowanej przestrzenie sieci wiązań. W mechanice konstrukcji elementów wykonanych z tych materiałów do opisania dużych, skończonych odkształceń i stanu naprężenia mało przydatne są metody oparte na liniowej sprężystości. Rozwiązaniu zadania[...]
EN Disordered crystal lattice is typical for polymer structural materials. In the structural mechanics of polymer elements, analysis methods of linear elasticity are not suitable for description of strain and stress states. The nonlinear problem can be solved using a new theory concerning polymer mater[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
18
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
19
51%
Mechanics and Control
PL W pracy omawiane są podstawowe zależności konstytutywne materiałowego modelu do analizy zniszczenia w konstrukcjach drewnianych w płaskim stanie naprężenia. Zależności konstytutywne sformułowano w ramach matematycznej teorii sprężysto-plastyczności z trzema ortotropowymi kryteriami wytrzymałościowym[...]
EN The continuum structural model for the failure analysis of timber structures in the plane stress state is discussed in the paper. Constitutive relations are established in the framework of the mathematical multisurface elastoplasticity theory with three orthotropic strength criteria that have been i[...]
20
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2004 Z. 10 (158) 111-118
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last