Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  structural forms
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Architecturae et Artibus
The paper deals with shaping furniture forms with static schemes of simply supported beams of any shape. The most unfavourable cases of gravitational load were found for various types of beams on the basis of bending moment influence lines. Diagrams of maximum bending moments in all cross-sections w[...]
PL Przedmiotem pracy jest kształtowanie form mebli, których płaskim schematem statycznym jest swobodnie podparta belka o dowolnym kształcie. Na podstawie linii wpływowych momentów zginających znaleziono najbardziej niekorzystne przypadki grawitacyjnych obciążeń dla różnych typów takich belek. Zaprezent[...]
2
100%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono historię rozwoju konstrukcji, zastosowań i metod eksploatacji silników turbinowych oraz ich cechy umożliwiające zastosowanie tego rodzaju silników do napędu środków transportu powietrznego i morskiego. Opisano współczesne formy konstrukcyjne i ich wpływ na charakterystyki uż[...]
EN This paper presents the development history of structure, applications and operation methods of turbo engines and their characteristics enabling the application of such engines to propel air and sea means of transport. It describes the contemporary structural forms and their impact on the usable cha[...]
3
84%
Architecturae et Artibus
PL Artykuł zawiera analizę wpływu kształtów prętów i płyt mebli na wysokości ich przekrojów dostosowane do sposobu pracy konstrukcji tych mebli. Badane meble mają schematy statyczne swobodnie podpartych krzywych belek i wsporników utwierdzonych w końcach belek. Praca takich konstrukcji polega przede ws[...]
EN The paper analyses the effect of furniture bar and plate shapes on heights of their cross-sections adjusted to furniture structural behaviour. Furniture with static schemes of simply supported curved beams and curved cantilevers attached to the beam ends are considered. Such structures primarily mus[...]
4
84%
Architecturae et Artibus
PL Przedmiotem pracy jest kształtowanie form mebli, których schematem konstrukcyjnym jest swobodnie podparta zakrzywiona belka z przyłączonymi do niej zakrzywionymi wspornikami. Rozważane konstrukcje muszą przenosić grawitacyjne obciążenia, które powodują zginanie. Dlatego kształty ich przekrojów są do[...]
EN The paper deals with shaping forms of furniture with simply supported curved beam and curved cantilever schemes. The considered furniture structures have to carry gravity loads that cause bending. Therefore, their cross-sections are adjusted to maximum values of bending moments. The most unfavourabl[...]
5
84%
Architecturae et Artibus
PL Artykuł omawia jakościową analizę pracy konstrukcji i kształtowanie form mebli o wspornikowo-ramowych schematach statycznych. Przedstawione są zasady podziału schematów tych mebli na wsporniki i ramy oraz działające na nie obciążenia. Wysokości podłużnych profili elementów są dobierane do wykresów m[...]
EN The article discusses a qualitative analysis of the structural behaviour and shaping forms of cantilever and frame furniture. The rules for dividing schemes of the furniture into cantilevers and frames, as well as the loads acting on them are presented. Longitudinal profiles of elements are adjusted[...]
6
67%
Architecturae et Artibus
PL Projektowanie mebli jest domeną architekta i tak jak inne dziedziny działalności architektonicznej, wymaga przygotowania nie tylko artystycznego, ale również znajomości pracy konstrukcji. Jednak architekt nie zawsze ma dostateczną wiedzę o analizie konstrukcji i musi korzystać z pomocy konstruktora.[...]
EN Furniture design is the domain of the architect and, like other fields of architecture, requires not only artistic background, but also an understanding of how a structure works. But the knowledge of the architect in structural analysis is often limited and he must be assisted by the construction en[...]
7
67%
Architecturae et Artibus
PL Artykuł dotyczy kształtowania form mebli w oparciu o znajomość pracy ich ustroju nośnego i stosowane materiały konstrukcyjne. Analizie poddawane są meble o dwóch typach schematów statycznych: statycznie wyznaczalnych, swobodnie podpartych belek oraz statycznie niewyznaczalnych ram. O doborze form ty[...]
EN The paper concerns shaping of furniture forms based on their structural behaviour and applied structural materials. The furniture of two types of static schemes are considered: statically determinate, simply supported beam schemes and statically indeterminate, frame schemes. Forms of these furniture[...]
8
67%
Architecturae et Artibus
PL Artykuł dotyczy kształtowania form mebli, które mają postać cienkich płyt zakrzywionych w jednym kierunku i zginanych w tym kierunku. Uwzględniono meble o różnych schematach statycznych pod działaniem najbardziej niekorzystnych ob¬ciążeń użytkowych. Dokonano omówienia pracy ich konstrukcji i przedst[...]
EN The article concerns shaping forms of furniture. The pieces of furniture are in the shape of thin plates curved in one direc-tion and bent in the same direction. Different static schemes are considered and the most unfavourable loads are applied. Structural behaviour of these items of furniture is d[...]
9
67%
Architecturae et Artibus
PL Artykuł dotyczy projektowania stołów o schematach statycznych swobodnie podpartych belek, wspornikowych i ramowych. Głównym jego celem jest ukazanie zależności pomiędzy formą a pracą konstrukcji tych mebli i tworzenie na tej podstawie niestereotypowych rozwiązań o ciekawych efektach wizualnych i nis[...]
EN The paper concerns designing tables with simply supported beam, cantilever and frame static schemes. The main purpose of the article is to present the relationship between form and structural behaviour of furniture and to create on this basis unique solutions with interesting visual effects and the [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last