Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 148
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strop
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 10 570-572
PL W analizach uwzględniono obszerne badania własne, wyniki pomiarów i nawiązano do zaleceń literaturowych. Omówiono różne sposoby określania rzeczywistego wytężenia dynamicznego istniejących użytkowanych stropów.
EN Analysis presented here includes an extensive investigations made by the author, measurement results and recommendations from the existing literature. Different methods of the determination of the real dynamic response of slabs in serviced buildings are described.
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 68 11-18
PL W przypadku instalowania na stropach budynku maszyn o różnych warunkach pracy, pojawia się konieczność analizowania zarówno problemu kompleksowej wibroizolacji jak i transmisji drgań w budynku. Założenie o możliwości pomijania sprzężeń zwrotnych występujących w takim przypadku może prowadzić do wyzn[...]
EN In the case of installation of the machines of different work conditions on the floor of the building there is a need to analyze simultaneously the problem of vibration isolation and vibration transmission between machines. Assumption that consists in neglected the feedbacks that exist in the system[...]
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Podano charakterystykę systemu deskowań z zatrzaskowymi głowicami opadowymi. Omówiono wpływ wytrzymałości betonu i sposobu podparcia deskowania na terminy, w których można dokonać częściowego rozdeskowania żelbetowej płyty stropowej.
EN Characteristics of floor shuttering (system PERI) with sinking prop's heads what enables early removing floor panels but leaving supporting props, is presented. In sommertime removing of floor panels can be done after 2-3 days when concrete will reach at least 50% of its guaranted strength.
4
100%
Przegląd Geologiczny
EN Measurements were performed in order to evaluate the usefulness of the ground penetrating radar technique in engineering, especially for assessing the condition of wooden and reinforced concrete ceilings. Expe - rimental measurement results for real engineering objects such as ceilings in both old w[...]
5
100%
Izolacje
2019 R. 24, nr 9 62--64
PL W artykule pokazano najczęściej występujące rodzaje systemów stropowych. Zwrócono uwagę na wymagania stawiane stropom w normie PN-EN 1996-1-1. Opisano najważniejsze aspekty projektowania oparcia stropu
EN The article shows the most common ceiling systems. Noted are requirements set forth for ceilings in standard PN-EN 1996-1-1. The most significant aspects of designing of a ceiling base are described.
6
88%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Wyróżnia się sięgające na niewielką głębokość rysy powierzchniowe w złączach między płytami, przechodzące przez całą grubość ściany, rysy lokalne w złączach i płytach, ogarniczone do jednej kondygnacji i analogicznie głębokie rysy strukturalne, przechodzące z jednej kondygnacji na drugą i łączące si[...]
EN They are distinguished: shallow surface cracks in joints between panels, local cracks, penetrating the intire wall thickness, limited to one storey heigth, and equally deep structural cracks, streching from one storey to the other and coupling mostly with the horizontal cracks floor panels. Examples[...]
7
88%
Izolacje
PL Przenikaniu ciepła przez podłogi i posadzki oraz związanym z nim stratom ciepła poświęca się w literaturze technicznej stosunkowo dużo uwagi. W marginalny sposób natomiast traktuje się procesy cieplne związane z odczuciami cieplnymi użytkowników pomieszczeń.
8
88%
Izolacje
PL Współczesne projektowanie ma na celu nie tylko zapewnianie właściwej realizacji funkcji oraz bezpieczeństwa konstrukcji, lecz także podnoszenie komfortu użytkownia budynku. W związku z tym coraz ważniejszą pozycję w świadomości projektantów oraz użytkowników budynków zajmuje ochrona przed hałasem.
9
88%
Materiały Budowlane
2011 nr 5 6-8
10
88%
Izolacje
PL Płyty warstwowe w sztywnych okładzinach metalowych są elementami budowlanymi stosowanymi głównie w obiektach użyteczności publicznej, przemysłowych, rolno-spożywczych oraz małej architektury, takich jak kioski i pawilony.
11
88%
Przegląd Budowlany
EN Required extend of thermo-modernization. Outside walls, ceiling and flat roof cold-proofing. Methods - theirs advantages and disadvantages. Conclusions.
12
88%
Przegląd Budowlany
13
75%
Izolacje
PL W 2005 roku decyzją Polskiego Komitetu Normalizacyjnego wycofana została bez zastąpienia norma PN-B-19306:2004 „Prefabrykaty budowlane z betonu – Elementy ścienne drobnowymiarowe – Bloczki”, która również definiowała prefabrykowane wyroby keramzytobetonowe. Autor przedstawia wykładnię tego przypadku[...]
14
75%
Izolacje
PL Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie Interpretacyjnym "Wymaganie podstawowe nr 5. Ochrona przed hałasem". Podobne zapisy, włącza[...]
15
75%
Materiały Budowlane
2011 nr 10 67-68
16
75%
Izolacje
PL Historia obecności płyt gipsowo-kartonowych w Polsce ma już pięćdziesięcioletnią tradycję. Należy jednak zaznaczyć, że ten pierwszy okres stosowania (od 1957 do 1990 r.] bardzo zaszkodził opinii o przydatności płyt gipsowo-kartonowych na polskich budowach. W tym pierwszym okresie była dostępna jedyn[...]
17
75%
Izolacje
PL Tynki wewnętrzne, zwane także wyprawami tynkarskimi, to powłoki wykonane z zapraw przeznaczonych do pokrywania lub kształtowania powierzchni ścian i stropów. Należy jednak pamiętać, że tynk to nie tylko element zwiększający estetykę i wytrzymałość powierzchni ściany, lecz także czynnik zapewniający [...]
18
75%
Izolacje
PL Drewniane elewacje wpisały się na stałe do historii architektury, o czym zadecydowała łatwość pozyskiwania materiału i jego obróbki. Obłożenie budynku deskami to również jedna z najstarszych metod służących do ochrony ścian zewnętrznych.
19
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Nowoczesne, lekkie stropy z blach fałdowych należą do technologii systemowych wprowadzanych na polski i europejski rynek budowlany. Stropy z blach fałdowych mają zastosowanie w renowacjach obiektów oraz w nowo powstających budynkach. W niniejszym artykule opracowano rysunki i technologie budowania s[...]
EN Modern, light ceilings made of trapezoidal sheeting belong to new systems which are introduced into the Polish and European built market. This kind of ceiling are used in renovations of buildings as well as in buildings built newly. The aim of this paper is study of technical drawing and engineering[...]
20
75%
Materiały Budowlane
2007 nr 8 32-35
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last