Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 40
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strip mine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ceramika. Materiały Ogniotrwałe
1998 R. 50, nr 4 139-144
PL Stwierdzono pełną przydatność kombajnu do pracy w kopalniach odkrywkowych. Osiągnięte wyniki produkcyjne są zadowalające. Kombajn może być dodatkowo wykorzystany do prac pomocniczych, jak: wykonywanie rowów odwadniających, wkopów. przejazdów między poziomami wydobywczymi itp. Maszyna może znaleźć za[...]
EN Confirmed the high usefullness of combined cutter loader RO-100K to the work in strip mine. Reached production results are satisfied. Combined cutter loader RO-100K can be additionally utilize to auxiliary works, as: execusion of dehydrating ditchs, excavations, passages between exploitation levels [...]
2
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2010 nr 6 24-27
3
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 4 38-42
4
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2012 nr 3 77-82
PL Bezpieczeństwo i higiena pracy wpływa na wyniki przesiębiorstwa, a zarazem jest obowiązkiem prawnym i społecznym. Przedsiębiorstwa powinny doceniać nie tylko to, że stosowanie zasad bhp zapobiega urazom i chorobom zawodowym spowodowanym pracą, ale też jest to także zasadniczy element sukcesów firmy.[...]
5
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono aktualnie stosowane systemy sterowania koparek, z położeniem nacisku na oszczędności w kosztach instalacji systemów sterowania, efektów jakości sterowania a szczególnie na udostępnianie informacji obsłudze technologicznej i serwisowej, co pozwala poprawnie prowadzić eksploat[...]
EN Paper presents currently used control systems in excavators, which emphasis on savings in installation costs of control systems, steering quality effects and especially on availability of information to maintenance and service teams, which allows properly conduct machine operation and maximally shor[...]
6
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 3 2232--2248
EN Organic soils account for a small percentage of agriculturally utilised soils and are used primarily for meadows and pastures. A characteristic feature of these soils is connected with considerable contents of organic matter, which significantly modifies their physico-chemical and chemical propertie[...]
7
75%
Wiadomości Górnicze
PL Omówiono trendy rozwojowe oprogramowania głównie w aspekcie górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego. Na podstawie podejść procesowych i dostępnych narzędzi przedstawiono studialne scenariusze technologiczne rozwoju planowanej kopalni węgla brunatnego "Legnica" zlokalizowanej w obrębie pól Legnica Za[...]
EN Software development trends were discussed mainly in terms of opencast mining of lignite. Based on procedural approaches and available tools a study-like technological development scenarios of a planned lignite mine "Legnica" located within Legnica West, East and North areas were presented. For each[...]
8
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2013 nr 6 76-81
PL Brak rejestracji prowadzonych kontroli, nieodpowiednie oznakowanie, niewłaściwy kąt nachylenia skarp ściany wyrobiska czy zły stan techniczny dróg - to tylko niektóre uchybienia stwierdzone przez inspektorów pracy w odkrywkowych zakładach górniczych w latach 2010-2012. W artykule przedstawiono wynik[...]
9
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 2 18-22
10
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2012 nr 1 28-33
PL Identyfikacja wąskich gardeł produkcji, okresów niedoboru surowca o określonej jakości, czasu, kiedy zwałowisko zewnętrzne osiągnie docelową pojemność... To tylko niektóre korzyści płynące z wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych do planowania produkcji w kopalniach odkrywkowych. W arty[...]
11
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2010 nr 6 30-33
12
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2010 nr 4 35-40
PL Wymogiem przyszłości jest zastąpienie górników, w ich najbardziej niebezpiecznych i męczących pracach w kopalniach odkrywkowych i podziemnych, maszynami o sztucznej inteligencji. Powinny to być maszyny górnicze słyszące, widzące i odczuwające, a więc samokierujące i samosterujące, z minimalną interw[...]
13
63%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2009 nr 2 52-56
PL W trakcie prac rekultywacyjnych na terenie dawnej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Most-Ležáky, w odniesieniu do części skarp rekultywowanego wyrobiska poeksploatacyjnego, przez dłuższy okres obserwowane były różne przejawy niestabilności. Główną przyczyną braku stabilności przedmiotowego terenu[...]
14
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2009 nr 5 76-79
PL W 2007 roku po raz pierwszy zastosowano w dużej kopalni odkrywkowej węgla kamiennego nową technologię, w której wykorzystano system maszynowy składający się z ładowarki górniczej, w pełni mobilnej stacji kruszenia i przenośników taśmowych do odstawy urobku wprost na zwały. W artykule opisano maszyny[...]
15
63%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W wyniku recesji gospodarczej i negatywnych zjawisk (spadek popytu i cen siarki) występujących od początku lat 90. na światowych rynkach siarki, całkowicie zakończono wydobycie w odkrywkowej Kopalni Siarki "Machów" i "Grzybów" w Tarnobrzegu. Tereny poeksploatacyjne charakteryzowały się dużą degradac[...]
EN As a result of recession and decrease in both demands and prices of sulfur on world markets in the early 1990s, the exploitation of sulfur from strip mines "Machów" and "Grzybów" was terminated. Areas left after sulfur exploitation were damaged to a large extent, and excavation openings and technica[...]
16
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2006 nr 6 54-56
PL W artykule przedstawiono analizę pracy systemów monitorujących oddziaływanie robót strzałowych na otoczenie kopalń odkrywkowych. Doświadczenia wynikające z kilkuletniej pracy systemów pozwalają na uwypuklenie korzyści jak również na wskazanie ich niedociągnięć, które stanowiły podstawę do wprowadzen[...]
EN The article shows the analysis of work of systems monitoring the impact of blasting on the surrounding of quarries. Experiences resulting from systems work of last couple of years allow to emphasize profits, as well as shortcomings which were the base for introducing structural and program changes.
17
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Podano przyczyny zużywania się członów gąsienicowych podwozi koparek i zwałowarek pracujących w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego. Przedstawiono metody regeneracji członów gąsienicowych ze szczególnym uwzględnieniem napawania przy użyciu drutów rdzeniowych. Opisano proces regeneracji członów [...]
EN Paper presents causes of caterpillar links wear in excavators and stackers working in open cast lignite mines. Discuss caterpillar links regeneration methods with emphasis on weld padding with application of flux-cored wires. Paper describes also regeneration process of caterpillar links in Warsztat[...]
18
63%
Ceramika Budowlana i Silikaty
19
63%
Ceramika Budowlana
20
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2009 nr 12 13-23
PL W historii kopalni "Turów" dwukrotnie doszło do poważnych zagrożeń osuwiskowych zagrażających dalszemu prowadzeniu ruchu zakładu górniczego oraz bezpieczeństwu powszechnemu w otoczeniu (w latach 1988–90 oraz 1993–1994). Praktyczne i udokumentowane doświadczenia z tamtych wydarzeń wykazały, jak niezb[...]
EN In the history of the "Turów" mining plant major sliding hazard threatening further mining plant operations as well as public safety (in years 1988-1990 and 1993-1994) occurred twice. Practical and documented experience from these events showed how important are the systematic preventive actions and[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last