Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 289
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strengthening
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 365-368
PL W pracy przedstawiono sposób wzmocnienia nowej, ramowej konstrukcji dachu z drewna klejonego na zabytkowym budynku dawnego spichlerza. Kalenica ramy została podparta płatwią stalową w węzłach kalenicowych. Efekt wzmocnienia osiągnięto poprzez podniesienie węzłów kalenicowych.
EN The paper presents the method of strengthening of the new glulam timber roof frames in a 16th century historical granary. The frames have been supported in the roof ridge joints by steel structure. The effect of the strengthening has been achieved by lifting of ridge joints.
2
100%
Gospodarka Wodna
2003 Nr 7 293-301
PL Wiele interesujących informacji o przebudowie i wzmacnianiu obwałowań przeciwpowodziowych, ich lokalizacji i zastosowanych technologiach. A także ciekawe wnioski. Tylko komu je zadedykować?
EN Many interesting information on reconstruction and strengthening of flood banks, their location and applied technologies, as well as interesting conclusions. But to whom should they be dedicated?
3
100%
Logistics and Transport
EN The aim of the investigation is the analysis of strengthening systems of road surfaces situated at the weak subgrade. The paper presents three systems of strengthening of road surface using geotextiles. The results of the analysis of road surface deformation moduli values are discussed. The value of[...]
4
88%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL W pracy opisano badania nośności mimośrodowo ściskanych słupów żelbetowych wzmacnianych taśmami i matami CFRP. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu zmiennej intensywności wzmocnienia podłużnego CFRP na nośność słupów. W badaniach zastosowano trzy intensywności wzmocnienia podłużnego CFRP -[...]
EN In the paper the investigations of load-bearing capacity of eccentrically compressed reinforced concrete columns strengthened with CFRP strips and sheets are presented. The aim of the conducted researches was to estimate the influence of changeable longitudinal CFRP reinforcement intensity on loadbe[...]
5
88%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
2016 Vol. 5, No 3 197--204
EN The article proposes methods of calculation of carrying capacity of strengthened reinforced elements on action of bending moments. Basing on the experimental research, we have carried out analysis of calculated data with the investigated results.
6
88%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN This paper reviews selected historical and modern methods of strengthening timber structures using steel plates. The results of experimental testing are also presented, emphasizing that the differences in the results obtained were a result of the application of different strengthening methods, test [...]
7
88%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2018 z. 65, nr 3 101--110
EN The main aim of this article was to present recently evolved methods of strengthening flexural reinforced concrete beams, as well as the concreteanchorage system bond strength problems in composites that were either surface mounted or inserted in the pre-cut grooves in the concrete cover. The focus [...]
8
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 345-353
PL Możliwości wzmocnienia belek z laminowanego klejonego drewna (glulam) równolegle do włókien, aby zwiększać wytrzymałość na zginanie i sztywność osiową i ich obciążenie niszczące, były badane od szeregu lat. Jedna z metod polegana zastosowaniu taśm z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem[...]
EN The possibilities to reinforce glulam beams parallel to the fibers in order to increase bending and axial stiffness and ultimate load have been investigated for several years. One method consists in using Fiber-Reinforced Plastics (FRP) as tensile reinforcement. The fibers used were glass fibers[...]
9
75%
Inżynieria Materiałowa
2012 Vol. 33, nr 4 267--270
PL W pracy przedstawiono ocenę zmiany mikrostruktury i wybranych właściwości dwufazowego stopu tytanu Ti-6Al-4V-0,7C o zwiększonej zawartości węgla po procesie przeróbki plastycznej na gorąco. Przedstawiono możliwości uzyskania dodatkowego efektu umocnienia spowodowanego obecnością węgla oraz zastosowa[...]
EN The paper presents changes in the microstructure and selected properties of the two-phase titanium alloy Ti-6Al-4V-0.7C with a higher carbon content subjected to the processes of hot plastic working. The potentials for additional strengthening due to the presence of carbon and the use of combined so[...]
10
75%
Drogownictwo
2008 nr 8 263-265
PL Zamiast wymiany gruntu słabego podłoża na głębokość 75 cm mogą być zastosowane warstwy stabilizowane spoiwem hydraulicznym o łącznej grubości 30 cm lub warstwy wzmocnione geotekstyliami o łacznej grubości 50 cm. Skuteczne są warstwy grubości 15 cm złożone z dwóch geowłóknin na dole i na górze z geos[...]
EN Instead of 75 cm thick layer of weak subgrade soil exchange, 30 cm thick layers of soil stabilized with hydraulic binder or 50 cm thick layers of soil strengthened with geotextle may be applied. The 15 cm thick layer composed of two geotexlile sheets and one geogrid sheet is significantly effective.
11
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2007 nr 2 22-28
PL Problemy wzmacniania, odwadniania, uszczelniania, zabezpieczania, modernizacji i adaptacji starych tuneli kolejowych, mostów, wiaduktów i przepustów o konstrukcji sklepionej (kamiennej lub ceglanej) są obecnie bardzo aktualne ze względu na powszechność i skalę występujących zagrożeń. Budowle te, w w[...]
12
75%
Drogownictwo
2007 nr 2 51-55
PL Geosyntetyki coraz częściej stosowane są do wzmacniania podłoża drogowego. Nie ma norm opisujących wymagania geosyntetyków, a ich stosowanie w Polsce wymaga odpowiedniej aprobaty technicznej. Stosowane są różne metody obliczania stateczności podłoża gruntowego wzmacnianego geosyntetykami. Uwzględnia[...]
EN Geosynthetics are more and more often used for strengthening of road subsoil. There are no standards specifying requirements of geosynthetics but their application in Poland requires appropriate technical approval. There are various methods of stability calculation of strengthened subsoil. These met[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W artykule przedstawiono problemy wytwarzania wierteł górniczych. Poruszane zagadnienia są związane z procesem kształtowania półfabrykatów - sześciokątnych prętów - oraz z dalszym przebiegiem procesu technologicznego. Zwrócono uwagę na negatywny wpływ niektórych operacji technologicznych na wytrzyma[...]
EN Some problems of manufacturing of mining drills are presented in the paper. The regarded problems concerns forming prefabricated products i.e. hexagonal iron and the following manufacturing process. Negative effect of some operations on fatigue strength of mining drills has been indicated. Shot peen[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2001 Z. 32(235) 219-233
PL W pracy przedstawiono współczesne metody rekonstrukcji i wzmacniania stropów na belkach drewnianych. Omówiono sposoby naprawy uszkodzeń lokalnych oraz metody wzmacniania belek na całych ich długościach. Szerzej opracowano metody rzadko stosowane w praktyce konserwatorsko-budowlanej (wzmocnienia: cię[...]
EN The paper focuses on modem methods of reconstructing and strengthening wooden beams. The Authors discuss methods of repairing local damages and methods of strengthening beams at entire length. Methods that are rarely used in the civil engineering working practice (reinforcement with outer metal rods[...]
15
75%
Drogownictwo
2013 nr 10 314--318
PL Jedną z metod projektowania wzmocnienia nawierzchni jest metoda ugięć. Jak się jednak okazuje sposób ten nie zawsze jest możliwy do zastosowania. W artykule przedstawiono metodę określania grubości nakładki wzmacniającej, na podstawie ugięć, gdy szukana grubość warstwy tłucznia znajduje się poza gra[...]
EN One way to strengthen the pavement design is the method of deflections. As it turns out, this method is not always possible to apply. This paper presents a method for determining the thickness of the overlay reinforcement, based on deflection when looking for breakstone layer thickness is outside th[...]
16
75%
Drogownictwo
2010 nr 11 390-393
PL W artykule przedstawiono wyniki obliczeń nośności podłoża nawierzchni drogowej, wzmocnionego różnymi geosyntetykami. W obliczeniach wykorzystano wyniki badań terenowych i kryterium kolein strukturalnych opracowane przez Instytutu Asfaltowy. Następnie przeprowadzono analizę wpływu różnych parametrów [...]
EN The paper presents the results of calculations the bearing capacity of road surface subsoil reinforced different geosynthetics. The calculation uses the results of field studies and structural rutting criterion developed by the Asphalt Institute. Then taken an analysis of the impact of different par[...]
17
75%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2015 nr 3 54--57
EN Development of new high-tech modules for quality assurance is a challenging technological task. The process module that is based on a combined action of plastic deformation and a rotating magnetic field of the tool on the module of the surface is considered as a promising one. In order to implement [...]
RU Разработка новых наукоемких модулей обеспечения качества является актуальной технологической задачей. К числу перспективных относится технологический модуль, основанный на комплексном воздействии на модуль поверхности пластическим деформированием и вращающимся магнитным полем инструмента. Для реализ[...]
18
75%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 8 426-429
PL Wiele eksploatowanych stalowych mostów drogowych i kolejowych wymaga naprawy, a także wzmocnienia. Poważnym problemem staje się naprawa połączeń oraz wymiana łączników. Dotyczy to połączeń nitowych, ciernych, a także spawanych. Przedstawiono badania różnych rodzajów połączeń niejednorodnych, w który[...]
EN At the moment many of the highway and railway steel bridges need repair, as well as the strengthening. The structural connections repair and connectors exchange, seem to be the major problem with this activity, and that applies to the riveted, friction and welded joints. The investigation of differe[...]
19
75%
Zieleń Miejska
2014 Nr 1 34--35
PL Mechaniczne wzmacnianie drzew zazwyczaj bazuje na elastycznych wiązaniach. Rozwiązania tego typu zapewniają odpowiednią ochronę drzewom, a przede wszystkim pozwalają na zachowanie cennych okazów, które znajdują się w trudnym położeniu. Za najważniejszą korzyść stosowania mechanicznych systemów wzmac[...]
20
75%
Budownictwo i Architektura
2015 Vol. 14, nr 4 197--205
PL Przedstawiono możliwość zastosowania stropów stalowo-betonowych w istniejących budynkach. Zespolenie to polega na wykorzystaniu istniejących belek stalowych, które są głównymi elementami konstrukcyjnymi stropu i nowej płyty żelbetowej. Belki i płyty żelbetowe zespala się za pomocą łączników. W pracy[...]
EN The paper presents the effectivity of using the steel-concrete floor slabs in existing buildings. Steel-concrete slabs described in this paper consist of old steel beams which are main structural members of the floor slabs and reinforced concrete slabs which are new elements of the floor slabs. Beam[...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last