Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 503
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strength
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN The aim of this study was to assess handgrip and 5 other types of force in 52 women and to determine if handgrip force reflected general upper limb force capabilities correlated with age. The women were divided into subgroups according to age: 20–25, 45–50 and 55–65 years. Maximum forces of the righ[...]
2
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2012 Vol. 18, No. 3 387--391
EN This study examined the effects of 3 lifting ranges and 3 lifting modes on maximum lifting capability and total lifting time. The results demonstrated that the maximum lifting capability for FK (from floor to knuckle height)was greater than that for KS (from knuckle height to shoulder height) or FS [...]
3
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono sposób przeprowadzenia badań lekkiego niestandardowo opancerzonego pojazdu osobowo - terenowego. Ze względu na brak odpowiedniej normy krajowej, badania prowadzono zgodnie z wytycznymi zawartymi w STANAG 4569 i AEP-55. Dostarczony do badań pojazd powinien był wg wymagań o[...]
EN A manner of performance of tests on light, non-standard armoured terrain vehicle, is presented in this paper. The tests were conducted in accordance with guidelines given in NATO standardization documents ie. STANAG 4569 and Allied Publication AEP-55 because of lack appropriate polish standard dea[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Praca traktuje o problemie porowatości i o wpływie tego parametru na wytrzymałość betonu żywicznego, biorąc pod uwagę następujące etapy: analizę zależności występujących w cesze porowatości, strukturę porowatości jako funkcję zawartości spoiwa, a następnie wpływ wymiarów porów na wytrzymałość betonu[...]
EN An article dealing with the problems of porosity and their relation to polymer concrete strengths, refers to the above problems in the following sequence: analysis of the dependence among porosity, pore structure and polymer concrete composition strengths; expression of porosity and pore structure a[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL Mosty nożycowe są wysoko mobilnymi konstrukcjami modułowymi. Do budowy takich konstrukcji można zastosować przęsła mostu BLG produkowanego w kraju. Jeden moduł-przęsło takiego mostu składa się z dwóch członów (gotowych jezdni wraz z konstrukcją nośną) połączonych złączami sworzniowymi. Ze względu na[...]
EN Scissor bridges are characterized by high mobility and modular structure. This structure can be composed of spans ofBLG bridge which is produced in Poland. Single module-span is consist of two spanning part of the bridge (two main truck and support structure). Between modules of the single bridge sp[...]
6
100%
Mechanik
2012 R. 85, nr 3 240-240
PL Podstawowym błędem popełnianym zarówno przez konstruktorów wyrobów z tworzyw sztucznych, jak i konstruktorów form, jest traktowanie tworzyw tak, jak materiałów tradycyjnych o przewidywalnych i ściśle określonych własnościach fizycznych.
EN It is the most common error committed by the designers of both plastic parts and molds that they unintentionally tend to consider plastics as conventional materials offering the usually expected and narrowly defined physical properties.
7
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1998 nr 2 241-247
PL W pracy zostały przedstawione wyniki badań labolatoryjnych wpływu obciążeń dynamicznych typu wibracji na wytrzymałość na ścinanie dwóch wybranych gruntów antropogenicznych: popiołu węglowego i gruntu zwałowego. Zmianę wytrzymałości na ścinanie wskutek działania drgań proponuje się określać za pomocą[...]
EN The paper presents the results of experimental investigations into the influence of dynamic loadings on the shear strenght in two chosen soils: coal ash and dump soil. The autors suggest description of the change of shear strength due to dynamic loading in terms of the Wz ratio. It shows a quantita[...]
8
100%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2008 nr 2 50-52
EN This paper presents influence of connector's screwed construction on resistance in case of dynamic load. There are determined cracking places of connector depend diameter, material composition and production technology.
9
100%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 10 44-48
PL Przedstawiono fragmenty prac koncepcyjnych oraz modelowo-obliczeniowych zrealizowanych przez zespól z Politechniki Warszawskiej i firmę WroPol Engineering przy projekcie hydraulicznej maszyny do brykietowania trocin z otwartą komorą prasowania. W ramach projektu wykonano modele 3D urządzenia oraz pr[...]
EN The paper presents the parts of designing and modeling - calculating works conducted by the group of scientists from Wrocław University of Technology and company WROPOL ENGINEERING at the project of hydraulic machinę for sawdust briquetting with the open pressing chamber. Wilhin the framework of pro[...]
10
100%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 6 23-28
PL W artykule dokonano analizy efektywności przewidywania wytrzymałości połączeń klejowych przy wykorzystaniu metod analizy statystycznej opartej na regresji liniowej, wielorakiej i wielomianowej. Przeprowadzona analiza pozwoliła na określenie wpływu poszczególnych parametrów wejściowych na wytrzymałoś[...]
EN There was achieved efficiency analysis of adhesive joints strength using statistic methods based on linear, multiple and polynomial regression. The analysis allowed determining im-pact of individual input parameters on adhesive joint strength of lap joints in steel plates. Suitability of using metho[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z.24 129-136
PL W pracy przedstawiono nowe, alternatywne rozwiązanie połączeń (węzłów) struktur nośnych, w postaci węzłów kompozytowych, w świetle badań wytrzymałościowych wykonanych na węzłach izolowanych. W ograniczonym zakresie wykorzystano tu wyniki badań wykonanych w ramach projektu badawczego (Dębski i inni[...]
EN A new, alternative solution of structures joints, based on composite connections is presented as well as results of strength tests. Some of results have been obtained during research project financed by State Committee for Scientific Research and when designing new sport airplane DEKO-9 Magic.
12
100%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2014 nr 1 47--50
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu czynników konstrukcyjnych i technologicznych na wytrzymałość klejowych połączeń czopowych walcowych wykonanych ze stopu AlSi7Mg0,3 i kompozytu epoksydowo-szklanego. Z zastosowanych trzech kompozycji klejowych Loctite Hysol 9514, Araldite 2014, Epidian 57 + PAC na[...]
EN The paper presents an analysis of the impact of structural and technological factors on strength of the adhesive cylindrical joints made of alloy AlSi7Mg0,3 and the epoxy-glass composite. The three adhesive compositions are used: Loctite Hysol 9514, Araldite 2014, Epidian 57 + PAC, highest shear str[...]
13
100%
Journal of Ecological Engineering
2015 Vol. 16, nr 5 176--182
EN The article presents an analysis of geotechnical parameters of the alluvial deposit (the areas of the Vistula and Warta river valleys) with a view to using the soil as an earth construction material and as a foundation for buildings constructed on the grounds tested. Strength and deformation paramet[...]
14
100%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Odpady stanowią duży problem w różnych gałęziach przemysłu, w tym również budownictwie. Ilość odpadów w budownictwie stale rośnie. Dlatego też zasadnym jest stosowanie recyklingu w branży budowlanej. W niniejszej pracy wykazano wpływ jaki niesie ze sobą zastosowanie surowców polimerowych z recykling[...]
EN Waste materials have become a serious problem in many branches of industry, including also civil engineering. The amount of waste generated in civil engineering is still growing, and therefore, the application of recycling in the construction industry is highly justified. In the present paper we dem[...]
15
100%
Computer Methods in Materials Science
PL Ogólnie obserwuje się dwa rodzaje zniszczenia połączeń nitowanych: przez zerwanie w wyniku rozciągania i przez ścinanie. W celu zbadania tych mechanizmów cztery połączenia o różnych rozmiarach poddano procesom rozciągania i ścinania. Równocześnie opracowano model w programie Forge registered tradema[...]
EN In general, there are two main types of failure observed in solid riveted joints: tensile failure and shear failure. To study these phenomena, four sizes of riveted joints are utilized to do the riveting, tension and shear process. Meanwhile, corresponding FEM models are built in Forge 2009 to simul[...]
16
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN This work features the results of experimental research in determining the limiting length of the bonded single-lap joint of materials of the same thickness, different thicknesses and of hybrid systems of different aluminium alloy sheets. The length of the bonded lap joint is just one of the structu[...]
17
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN The paper investigates the effects of degreasing, surface preparation methods in adhesive bonding and con adhesive joint strength. Five types of degreasing agents were used in the study: acetone, extraction naphtha, Ultramyt, Wiko and Loctite 7061. The degreasing operation was performed by three met[...]
18
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN The article presents the selected results of strength tests on the effectiveness of bonding high-alloy steel 1.4310. Sheet steel is one of the materials that are difficult to activate energy. Effective joining of it is difficult, requires selection of the appropriate bonding technology. The paper fo[...]
19
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN Numerous experimental studies, including experiments performed by the authors, have shown that the part orientation during layer deposition has a very strong in-fluence on final strength of a product manufactured by additive Fused Deposition Technology. The paper presents the results of tensile, ben[...]
20
100%
Scientific Journal of the Military University of Land Forces
EN Modern dynamically developing building industry poses more and more complex challenges to building materials. Elevated constructions must satisfy a number of requirements including safety, durability and being environmentally friendly. The unfavorable impact of increased temperatures on the work of [...]
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last