Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 105
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strength of materials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 7 71-76
PL Zakres badań niniejszej pracy obejmuje wpływ różnych parametrów technologicznych i środowiskowych na własności wytrzymałościowe kompozytu polimerowego wzmocnionego włóknem szklanym. Omówiono wpływ czynników środowiskowych w polu obciążeń na fizyko-mechaniczne własności kompozytu polimerowego.
EN The paper focuses on the influence of technology and atmosphere on the strength of fiber glass-reinforced polymer-matrix composite materials. Two technologies were analyzed: RIM (Resin Infusion Molding) and RTM (Resin Transfer Molding). The incidental effect of water and the corrosion environment in[...]
2
100%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 1 17-20
EN The subject-matter of the work is an investigation of the fatigue behaviour of model alloys Al-Li. An influence has been noticed of the precipitation state upon the fatigue properties of material within a small number of cycles. The presence of two kinds of precipitations causes a rise in the stren[...]
3
100%
Engineering Transactions
EN In this paper the method of optimal selection of orthotropic layers thickness is presented. The considerations concern long rectangular plates subjected to uniform compression in the direction of longer edges. Such plates (or cylindrical panels) of increased local buckling resistance could be applie[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2003 Z. 25 91-101
PL Opracowanie koncentruje się na zagadnieniu oceny stanu technicznego obiektów przemysłowych poddanych oddziaływaniom mechanicznym i cieplnym. Zagadnienie omówiono na przykładzie rurociągów pracujących w energetyce i przemyśle chemicznym. Dla wybranych obiektów omówiono materiałowe, geometryczne i dyn[...]
EN The problem of the technical state assessment of the power industry pipelines working under mechanical and thermal loading has bee shown in the paper. Material geometrical and loading conditions of the fatigue process in the chosen objects have been discussed. Models of the pipelines have been worke[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2003 Z. 25 103-116
PL W niniejszej pracy przedstawiono metodę termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w komorach przepychowych z nieruchomym rusztem schodkowym. Wydajność instalacji może być dostosowana do potrzeb miast małej i średniej wielkości oraz dużych aglomeracji miejskich. Podstawowe zalety metody, to: [...]
EN In this paper, the method of thermal neutralizing of municipal waste in base unit gasification chambers with motionless step grate has been presented. Efficiency of installation can be readjusted to needs of small and average cities as well as large municipal agglomeration. Basic advantages of the m[...]
6
100%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 4 18-21
PL Artykuł zawiera opis badań podwyższania własności elementów samochodowych za pomocą firmowego cieplno-chemicznego azoutleniania TERMOFLUID; zastosowano azotoutlenianie w odmianie fluidalnej i gazowej; próbki kilku grup elementów azotoutleniano z różnymi parametrami procesu; wytrzymałość, odporność n[...]
EN This article describes investigations on upgrading the properties of automotive elements by the proprietary TERMOFLUID thermochemical nitro-oxidizing which was performed in fluid-bed - and gas-processes. Spacimens of several groups of elements were treated in processes of various parameters. Strengt[...]
7
100%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy przedstawiono proces badania własności mechanicznych blach presensybilizowanych. Badania obejmowały przygotowanie próbek z arkuszy blach za pomocą obróbki skrawaniem oraz eksperyment na maszynie wytrzymałościowej. Na ich podstawie zostały określone własności mechaniczne, a także zależności p[...]
EN In this work was shown a process of testing the mechanical properties of offset plates. The study included the preparation of samples of metal sheet using the milling and experimental research. On the basis of their mechanical properties were determined relations between the direction of sheet rolli[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Przedstawiono opis właściwości wytrzymałościowych drewna naturalnego i modyfikowanego PMM w zależności od kąta wycięcia próbek z graniaka oraz ilości polimeru zawartego w kompozycie. Do opisu zastosowano funkcję w postaci wielomianu drugiego stopnia ze współdziałaniami pierwszego i drugiego rzędu. P[...]
EN The paper describes strength properties of natural wood and modified PMM dependent on the angle of cut off of samples and the amount of polymer contained in the composite. To describe them the function in the form of quadratic polynomial with cooperation of the first and second order was used. The t[...]
9
100%
Journal of Ecological Engineering
2016 Vol. 17, nr 4 280--288
EN Care of the environment in accordance with the principles of sustainable development introduces the possibility and need for waste recycling. Construction and building industries have the greatest potential for reuse of waste. The article presents the results of investigations of cement mortars – te[...]
10
100%
Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
2002 nr 4 3-291
PL Pierwszą część pracy poświęcono modelowaniu procesu zmęczenia elementów z warstwą wierzchnią. Rozwiązanie tego problemu składa się z dwóch etapów: obliczania pól naprężeń i odkształceń w elemencie z warstwą oraz wyznaczania lokalnych stanów uszkodzeń i krzywych zmęczeniowych odpowiadających stanom n[...]
EN In the first part of the thesis the problem of modeling of fatigue failure of structural components with technological surfaces layer is investigated. This problem is solved in two steps. In the first step the stress and strain fields are determined in the material element. For the determination of [...]
11
100%
Przegląd Mechaniczny
2005 nr 9 35-39
PL W pracy zamieszczono wyniki badań eksperymentalnych właściwości wytrzymałościowych klejowych kompozytów regeneracyjnych z grupy "rapid", tj.: Unirep 1, Unirep 28, Belzona 1221 i Chester Metal Super, w aspekcie ich wykorzystania w awaryjnych i bojowych naprawach sprzętu technicznego, zwłaszcza wykony[...]
EN he paper contains results of experimental investigations of strength properties of adhesive, regenerative ,,rapid" composites: Unirep 1, Unirep 28, Belzona 1221 and Chester Metal Super in the aspect of their utilisation in damage and operational repair of technical equipment, especially performed in[...]
12
88%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 8 9-18
PL Przedstawiono metody, które pozwalają poprawnie analizować konstrukcje z brył i powłok cienkościennych, co w konsekwencji umożliwia prowadzenie dalszych obliczeń wytrzymałościowych ( na przykład MES) dla projektów dobrej jakości; pokazano, że w powłokach zbudowanych z elementów płaskich najważniejsz[...]
EN Methods permitting to properly analyse structures composed of solids and thin-walled envelopes whichallows conducting further strength calculations (e.g. by finite element method) for high quality designs. It has been shown that in envelopes composed of flat elements most important properties occur[...]
13
88%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 3 19-24
PL Przedstawiono krótką charakterystykę podstawowych procesów natryskiwania cieplnego, omówiono instalacje i pistolety stosowane w procesach natryskiwania płomieniowego, łukowego i plazmowego oraz wskazano wymagania dotyczace kontroli jakości procesu natryskiwania mające na celu zapewnienie wysokiej ja[...]
14
88%
Przegląd Mechaniczny
2002 nr 4 15-18
PL Przedstawiono sposób obliczeń parametru konstrukcyjnego opisującego wielkość przekroju projektowanego lub sprawdzanego elementu konstrukcyjnego; są to przekroje: kołowy, trójkątny, kwadratowy, sześciokątny; parametr przekroju wyznaczany jest w przypadku działania złożonego stanu naprężeń.
15
88%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN The Cellular Automata represent a universal method of modelling and simulation. They enable the performance of calculations for even the most complex processes and phenomena. They are also used successfully in mechanical and material engineering. In this paper, the concept of application of the Cell[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2012 Nr 3 336-346
PL W pracy zaprezentowano wyniki porównania wartości współczynnika intensywności naprężeń K występującego w mechanice pękania otrzymane przy użyciu - komercyjnych programów inżynierskich opartych na metodzie elementów skończonych (MES) z wynikami uzyskanymi przy użyciu specjalistycznego oprogramowania [...]
EN The results of comparing the stress intensity factor determined by using commercial engineering software based on the finite element method (FEM) with those obtained with the use of specialized software FRANC2D are presented.
17
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL Produkowane obecnie urządzenia do oceny wytrzymałości książek różnią się konstrukcją oraz parametrami testowania opraw, co skutkuję różnymi wynikami badań wytrzymałości tych samych opraw zbadanych na różnych aparatach testujących. Jednym z najważniejszych parametrów wpływającym na wynik pomiaru jest[...]
EN Currently produced devices to evaluate the durability of books differ in design and testing parameters, which result in different value of the strength of the same books tested at different test apparatus. One of the most important parameters affecting the measurement result is the opening angle o[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Przedstawiono wyniki pomiarów przeprowadzonych przy strzelaniu pociskiem kalibru 7,62 mm do próbek o średnicy 50 mm i grubości 12 mm oraz 2x6 mm ze stopu AlZn5Mg2CrZr i stali kadłubowej kategorii A. Stwierdzono że 2-warstwowe próbki mają większą odporność balistyczną niż 1-warstwowe w przypadku sto[...]
EN The results of measurements carried out with 50 mm specimens of 12 mm and 2x6 mm width made of AlZn5Mg2CrZr alloy and ship steel of category A when struck by bullets of 7,62 mm caliber are presented. It has been found that the ballistic resistance of the bi-layer alloy specimens is higher than that [...]
19
75%
Roads and Bridges - Drogi i Mosty
PL W pracy zaproponowano metodę oceny wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji mostowych na podstawie analizy modelu numerycznego. Umiejętność określenia trwałości uszkodzonego przęsła mostu w funkcji liczby cykli obciążeń umożliwia podejmowanie decyzji dotyczącej zakresu jego ewentualnej naprawy. Uzasad[...]
EN This article proposes a method for predicting the fatigue life of steel bridges based on a numerical model. Being able to predict the residual life of a damaged bridge span expressed as the number of load cycles facilitates undertaking the right decisions on the time and scope of the necessary repai[...]
20
75%
Instal
2000 Nr 9 18--21
PL W ostatnich latach opublikowano wiele raportów potwierdzających, że podczas projektowania rur ciepłowniczych o dużej średnicy, przeznaczonych do układania w niskiej temperaturze, trzeba zwrócić szczególną uwagę na zjawisko szybkiego rozwijania się pęknięć (ang. RCP - Rapid Crack Propagation). W nini[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last