Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strength of concrete
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
1999 Z. 19 243-253
PL W artykule przedstawiono wyniki badania lepkości według metody Haake lepiszczy modyfikowanych (dodatkiem miału gumowego, elastomeru SBS i plastomeru EVA) oraz wyniki badania cech mechanicznych betonów asfaltowych z tymi lepiszczami. Analiza wyników badań (na podstawie analizy korelacji i składowyc[...]
EN The paper presents the results of tests on elasticity of modified binders (with rubber powder, SBS elastomer and EVA plastomer) according to Haake method and the results of tests on mechanical properties of concrete asphalt with these binders. The analysis of test results (based on correlation anal[...]
2
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
1999 Z. 19 229-241
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było znalezienie i opisanie związków zachodzących pomiędzy właściwościami betonów asfaltowych (trwałość zmęczeniowa, energia rozpraszana, dynamiczne moduły sprężystości, odkształcenie trwałe) a temperaturą mięknienia (według metody PiK) i temp[...]
EN The paper presents the results of research, the aim of which was to find and describe the relations between the properties of asphalt concrete (fatigue life, dissipation energy, dynamic modules of elasticity, permanent deformation) and softening temperature (in accordance with PiK method) and tempe[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2001 Z.21 313-319
PL Omówiono sposoby badania modułu, zalecane w literaturze, i przedstawiono wyniki badania modułu sprężystości betonu żwirowego o średniej wytrzymałości na ściskanie 3,21 MPa.
EN Results of testing on Modulus of Elasticity for gravel aggregate concrete of 3,21 MPa the mean compressive strength and methods of investigation of the MOE recommended in the professional literature are presented and discussed in the work.
4
75%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2014 nr 5 512--518
PL Analiza możliwości wykorzystania trójosiowego stanu naprężenia ściskającego w słupach uzwojonych i słupach CFST. Badania własne i analiza możliwości zwiększenia efektywności uzwojenia i stalowego płaszcza przez zastosowanie betonu ekspansywnego.
EN The analysis of the possibilites of creating three-axial stress state in confined and CFST columns. An analysis of the possibility of enhancing effectiveness of confined and CFST columns by using expansive concrete. The analysis based on the experimental tests carried out by the authors.
5
75%
Przegląd Prac Badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych
2004 Z. 5 41--49
6
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2018 Tom 20, cz. 2 1113--1128
PL Wykorzystanie popiołów lotnych z termicznego przekształcania osadów ściekowych w technologii betonu realizuje założenia gospodarki odpadami proponowane w Unii Europejskiej. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu częściowego zastąpienia tym materiałem cementu portlandzkiego na parametry wytrzymało[...]
EN Application of fly ash from combustion of municipal sewage sludge (FAMSS) in the concrete technology implements assumptions concerning the waste management adopted by the European Union. The study concerned the influence of partial replacement of the Portland cement by the ash on strength parameters[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych próbek betonowych na kruszywie odpadowym. Próbki zostały poddane badaniom niszczącym po wygrzaniu w piecu, gdzie proces przebiegał według krzywej pożarowej temperatura – czas. Badano również wpływ czasu wiązania betonu na wytrzymałość na ścisk[...]
EN The article presents the results of the research dealing with the strength of concrete samples on the waste aggregate. The samples were subjected to the destructive tests after the warming in the oven where the process was running according to the fire curve, temperature – time. The influence of the[...]
8
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 245-251
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań zmian wybranych cech mechanicznych betonu zwykłego klasy C12/15 i C20/25 w wyniku korozji. Proces korozji realizowano przez zanurzenie w 5% roztworze kwasu solnego i w 5% roztworze kwasu siarkowego w czasie 355 godzin. Badania wytrzymałościowe w postaci prób śc[...]
EN The article presents the results of changes in the mechanical properties of selected ordinary concrete class C12/15 and C20/25 as a result of corrosion. Corrosion process carried out by immersion in a 5% hydrochloric acid solution and 5% sulfuric acid solution at 355 hours. Strength tests in the for[...]
9
63%
Technical Transactions
2017 Vol. 5(114) 25--33
PL Samozagęszczalny beton wysokowartościowy stanowi bardzo istotny krok w rozwoju technologii betonu. Najistotniejszą cechą betonu samozagęszczalnego są specyficzne właściwości reologiczne mieszanki, do których zaliczamy płynność, stabilność i zdolność do przepływu przez zbrojenie. Bardzo ważne jest wi[...]
EN High-performance, self-compacting concrete (HPSCC) represents a very significant step in the development of concrete technology. The most important features of SCC are specific rheological properties which include flowability, segregation resistance and passing ability. Therefore, a crucial requirem[...]
10
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
2017 Vol. 66, nr 4 143--153
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu dodatku popiołu lotnego na szczelność oraz wytrzymałość betonu wykonanego na bazie cementu hutniczego CEM IIIA 32,5 N. Analiza powstała na podstawie wyników badań przeprowadzonych dla trzech rodzajów mieszanek betonowych. Podstawowa receptura betonu nie zawierała[...]
EN The analysis of influence of fly ash additive to concrete on the basis of cement CEM IIIA 32,5 N on the tightness and strength was presented in the paper. Researches were carried out for three types of concrete made with the use of CEM IIIA 32,5N LH HSR NA cement. The basic recipe of concrete does n[...]
11
63%
Mosty
2011 nr 3 56--60
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu domieszek SP, AEA, AFA, VMA na wytrzymałość na ściskanie i charakterystykę porowatości wg PN-EN 480-11 stwardniałego betonu samozagęszczonego. Wykonano także badania współczynnika trwałości DF wg CEN/TR 15177- beam test. Rezultaty badań wykazały, że wymie[...]
12
45%
Izolacje
PL Układy optyczne ARAMIS to przydatne narzędzie do badań nad procesami inicjacji pęknięć zarówno w elementach betonowych, jak i próbkach sześciennych. System ten jest przeznaczony do analizy optycznej przemieszczeń i deformacji zachodzących w próbkach testowych i elementach betonowych. Znaczące zalety[...]
EN ARAMIS optical systems are useful in studying crack initiation processes in concrete elements and cube-shaped samples. This system is designed for optical analysis of displacement and deformation within test specimens and concrete components. The significant advantages of the system include the opti[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last