Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 152
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strength analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 25 85-88
PL W artykule opisano jedną z metod postępowania z projektem, gdy zajdzie potrzeba drobiazgowej analizy wytrzymałościowej całej konstrukcji. Przykładem takiego projektu jest projekt "kolumny anestezjologiczne". Podejście zespołu specjalistów do zadanego problemu badań wytrzymałościowych powoduje koniec[...]
EN In the article was described one of methods procedure with design, where are needed particular resistance analysis for whole construction. Example for it, is project of ceiling pendant. Approach of specialists team for task of resistant tests causes necessity of using simplified construction form an[...]
2
100%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 5-6 30-34
PL Zaprezentowano analizę wytrzymałościową w zakresie termosprężystym komory przegrzewacza międzystopniowego; symulację numeryczną przeprowadzono metodą elementów skończonych dla różnych składowych obciążenia, dla których następnie przeprowadzono superpozycję; postawiono diagnozę przyczyn degradacji p[...]
EN A strength analysis within thermoelastic of the interstage superheater header. The numerical simulation has been made by the finite element method for different load components followed by performing superposition. A diagnosis has been set as to the causes of degradation of the second stage superhea[...]
3
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule przedstawione zostały wyniki analizy wytrzymałościowej śrub strzemion pracujących w złączu ciernym obudowy górniczej. Analizy objęły wyznaczenie sił osiowych działających w śrubach strzemion złącza ciernego dokręconych wstępnym momentem skręcającym. Siły wyznaczono na podstawie badań stan[...]
EN The article features the results of a strength analysis of clamp bolts working in the friction connection of a support. The analyses included the calculation of axial forces operating in clamp bolts of the friction connection screwed by means of a torque. The forces were calculated based on stand te[...]
4
100%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule przedstawiono ważniejsze prace naukowo-badawcze prowadzone w ramach współpracy z przemysłem w latach 1994-2004. Dotyczą one analiz bądź symulacji wytrzymałościowych obiektów przemysłowych, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi wspomagania prac inżynierskich z zakresu CAE. Narzędzia te b[...]
EN One of the main activities of the Department for Strength of Materials and Computational Mechanics is a development and application of modern computer aided engineering (CAE) systems and its applications to practical engineering problems. Over a span of last 11 years the Department closely cooperate[...]
5
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The article presents a comparison of the roadway supports currently used in mines in the Soma basin in Turkey with new one proposed by Huta Łabędy and Central Mining Institute (GIG) in terms of resistance parameters and work in conditions of specific loads. The strength analysis of the frame was car[...]
6
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL Artykuł jest kontynuacją rozważań dotyczących problemu wytrzymałości mechanicznej rakietowych ładunków napędowych [1]. W [1] podano analityczną metodę oceny ładunku pod kątem wytrzymałości na ściskanie. Poniżej przedstawiono sposób sprawdzenia wytrzymałości ładunku na wyboczenie. Podano niektóre dos[...]
EN The paper continues considerations of problems on the mechanical strength of rocket motor charges included in [1] where an analytical method for evaluation of a charge from the point of its resistance against press was given whereas here a way for testing its resistance against buckling is presented[...]
7
100%
Polish Maritime Research
2017 S 2 74--80
EN When an offshore oil field completed and put into production, new subsea pipelines and the new cable need to be established. Cable protection pipe clamp is used to fix cable protection pipe on the jacket. In order to avoid the problem of traditional steel structure clamp splice, counterpoint, fasten[...]
8
88%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń analitycznych i symulacji komputerowej dla liny stalowej obciążonej ciężarem własnym i siłą skupioną. Wyniki numeryczne zostały uzyskane metodą elementów skończonych z wykorzystaniem systemu programowania Abaqus. Zaprezentowano wyniki obliczeń dla kolejki linowe[...]
EN The results of analytical calculations and computer simulations of a steel line under loading have been presented. The line was loaded with its own weight and a concentrated force. The presented numerical results have been obtained with the help of the finite element method using the Abaqus system. [...]
9
88%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN The present paper discusses some issues relating to the use of transpedicular spinal fixators. The authors evaluated the pull-out strenght of transpedicular screw in the vertebrae with respect to geometrical parameters of the transpedicular screw. The analyses were carried out on cadaver lumbar and [...]
10
88%
Przegląd Mechaniczny
2001 nr 12 40-46
PL Przedstawiono podstawowe dane techniczne i konstrukcję statku typu ro-lo, budowanego w Stoczni Gdynia S.A. pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego Lloyd's Register of Shipping, krótko scharakteryzowano właściwości ładunków, do których przewożenia jednostka jest przystosowana, i wynikające stąd wym[...]
EN Basic technical data of the rolo type ship built in the Gdynia Shipyard S.A. under supervision of the Lloyd's Register of Shipping society. Brief characteristic of the properties of the cargo to which a ship is adapted and the relevant requirements reliative to the ship construction. Description of [...]
11
88%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: This article presents the concept of an interactive rehabilitation equipment designed for children under 3 years of age with dysfunction of the lower limbs. Through the use of interactive play-boards and games not only will the children learn faster, but the whole process of rehabilitation [...]
12
75%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 3 237--244
EN The paper presents the assumptions made and solutions used in a newly designed low-bed semi-trailer for the transportation of heavy and oversized loads, especially heavy self-propelled road machinery. During the design phase, special attention was paid to the versatility of the semi-trailer. The sem[...]
13
75%
Wybrane Problemy Inżynierskie
2010 nr 1 117-120
PL W artykule opisano przyjęte założenia oraz podjęte kroki w celu wyznaczenia naprężeń i odkształceń w elementach nośnych naczepy skrzyniowej, poddanej obciążeniu zgodnemu ze specyfikacją produktu (ładowność użyteczna). Model przygotowano na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej przy użyciu pakietu NX[...]
EN The paper describes all assumptions and steps taken in order to obtain stress and deformation values in critical elements of a semi-trailer box, loaded according to recommendations found in the trailers technical datasheet (useful load capacity). The 3D model was prepared in Siemens NX5 software. Th[...]
14
75%
Przegląd Mechaniczny
2013 nr 7-8 35--39
PL Praca dotyczy konstruowania krzywych interakcji uogólnionych sił przekrojowych Nx Ny w laminatowych strukturach kompozytowych. Krzywe takie pozwalają na ocenę nośności elementów w złożonych stanach obciążeń. Uwzględniono stopniową degradację własności sprężystych struktury na skutek przyrostu obciąż[...]
EN This paper presents influence of damage on failure envelopes in composite laminates. Load carrying capacity of structural elements maybe estimated by utilizing this envelopes in a space of cross-section forces. Progressive stiffness degradation as a conseguence of damage was taken into consideration[...]
15
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono model progresywnego zniszczenia kompozytów włóknistych. Uwzględniono w nim różne mechanizmy zniszczenia wewnątrzwarstwowego, umożliwiające określenie poziomu obciążenia inicjującego proces uszkodzenia. Model pozwala także na analizę postępującej degradacji kompozytu przy wzr[...]
EN This paper presents a model of progressive damage in fiber-reinforced composites. The model predicts the onset of failure and post-failure behavior. Four different modes in frame of intralaminar failure mechanism are considered. They are represented by a set of scalar damage variables. Damage evolut[...]
16
75%
Hydraulika i Pneumatyka
2011 nr 6 19-23
PL Opisano badania symulacyjne optymalizacji grubości podatnych membran zastosowanych w konstrukcji stożkowego łożyska aerostatycznego. Wykazano, że za pomocą modułu analizy wytrzymałościowej systemu Autodesk Inventor można analizować naprężenia oraz odkształcenia elementów konstrukcyjnych zespołu. Na [...]
EN The main objective of the research was optimization of the flexible membrane thickness used in aerostatic cone bearing of the electrospindle for grinding. The strength analysis module of Autodesk Inventor enables both stress and deformation examination of the assembled mechanical unit. The optimizat[...]
17
75%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 12, nr 43 193-202
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń wytrzymałościowych generatora elektromagnetycznego połączonego z liniowym tłumikiem magnetoreologicznym (MR).Tłumik i generator są elementami samo zasilającego się układu redukcji drgań. Do obliczeń przyjęto maksymalne wartości przyspieszeń działających na układ[...]
EN The paper summarises the strength analysis data of a linear electromagnetic generator connected to a magnetorheological (MR) damper on a joint piston rod. Both generator and the damper are elements in the self-powering vibration reduction system. The calculation procedure uses the maximal accelerati[...]
18
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
2002 Vol. 6, nr 3 303-312
PL W opracowaniu zaproponowano nowe kryteria obliczeń wytrzymałościowych wybranych elementów naczynia wydobywczego. Osiągnięcie tego celu wymagało: 1) Przeprowadzenia kompleksowej analizy dynamicznej pracy urządzenia wyciągowego w czasie normalnej eksploatacji, jak również w stanach awaryjnych, zweryfi[...]
EN In the paper ate proposed new criterions for the strength calculation of some elements of the skip bucket. The following have been necessary to realize this task: 1. The complex dynamic analysis of the hoisting facility in the standard operation condition and in emergency slates, verified by the loa[...]
19
75%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 4 218-221
PL W artykule przedstawiono metodologię projektowania elementów obiektów konstrukcyjnych wytworzonych na bazie kompozytów włóknistych. Wirtualny model pozwolił na przeprowadzenie analizy wytrzymałościowej oraz na przeprowadzenie weryfikację założeń projektowo-konstrukcyjnych.
EN The article presents the design methodology of structural elements of the objects manufactured on the basis of woven composites. Virtual model has allowed to carry out stress analysis and to carry out the verification of design assumptions.
20
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 25 141-148
PL Celem pracy było wyznaczenie częstości drgań własnych turbiny wiatrowej i ich postaci oraz określenie maksymalnych naprężeń w poszczególnych komponentach łopaty. W tym celu przeprowadzono teoretyczną analizę modalną oraz analizę wytrzymałościową w środowisku ANSYS. Uzyskane wyniki zostaną wykorzysta[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last