Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 118
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  straw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Wyniki badań wskazują na możliwość wykorzystania słomy rzepakowej do produkcji płyt wiórowych jako surowca podstawowego lub w postaci dodatku do konwencjonalnego surowca drzewnego. Właściwości płyt jednowarstwowych ze słomy oraz trzywarstwowych z udziałem słomy w warstwie wewnętrznej do 25% spełniał[...]
EN The obtained research result indicate possibilities of the utilisation of rape straw to manufacture particleboards, either as the basic raw material or as an additive to traditional wood raw material. Properties of both one-layer boards from straw and tree-layer boards in which up to 25% rape straw [...]
2
88%
Prace Naukowe Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN Powdered sorbents from straw were obtained by carbonization and activation process using CO2. Properties and structure of chars from straw obtained in the 'field condition' and in the laboratory, products of their activation using CO2, and active coal Norit (for comparison) were examined. It was sta[...]
3
88%
Journal of Ecological Engineering
2016 Vol. 17, nr 1 114--118
EN In biogas plants, almost any type of organic matter can be used as a substrate to produce biogas. To make the process of methane fermentation more effective, these materials are pretreated. This applies in particular to a group of difficult substrates. Straw, due to its hemicellulose structure and s[...]
4
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było określenie wpływu wilgotności słomy na trwałość wykonanych z niej brykietów. Do analizy wykorzystano słomę żytnią, pszenną oraz rzepakową o czterech poziomach wilgotności (6,10,15 i 20%). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że najlepsza wilgotność słomy do brykietowania[...]
EN The purpose of the study was to determine the influence of straw moisture on durability of briquettes made of it. Rye straw, wheat straw and rape straw at four levels of moisture (6, 10, 15 and 20%). Based on the conducted research it was determined that the best moisture of straw for briquetting at[...]
5
75%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 1 115-123
PL Badania przeprowadzono na płytach pilśniowych wykonanych ze zrębów drewna lub słomy żytniej. Wyznaczono charakterystyki opisujące zależności względnych zmian wartości umownej granicy sprężystości, odkształcenia resztkowego, modułów sprężystości w funkcji liczby cykli. Określono również cechy wytrzym[...]
EN The tests were carried out using fibreboards made of wooden chips or rye straw. The research involved determination of characteristics describing relations for relative changes in values of conventional elasticity limit, residual strain, elasticity modules in function of cycle number. Strength prope[...]
6
75%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 1 105-113
PL W pracy przedstawiono metodę oraz wyniki weryfikacji przydatności modeli reologicznych do prognozowania redukcji wartości naprężenia wywołanego w testowanym materiale płyt pilśniowych. Określono wpływ dodatku słomy na wartości parametrów przyjętych modeli reologicznych. Wykazano, że do prognozowania[...]
EN The paper presents the method and results of verification concerning usability of rheological models to predict reduction value for stress generated in the tested fibreboard material. The research showed the impact of straw addition on parameter values in employed rheological models. It has been sho[...]
7
75%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 5 275-281
PL W rolnictwie powstaje coraz więcej odpadów, które mogą być zagospodarowane jako paliwo, po nadaniu im odpowiedniego kształtu i własności. W artykule opisano sposób wykorzystania nadwyżek słomy w województwie opolskim, poprzez produkcję pellet.
EN In agriculture there are growing amounts of waste that can be utilized as a fuel after obtaining proper shape and characteristics. The article describes the method of use of excess straw through production of pallets in the Opole province.
8
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule przedstawiono przykład zastosowania słomy jako surowca energetycznego dla jednostki energetycznej o mocy 1 MW, która powstała w wyniku rekonstrukcji jednostki kotłowej opalanej gazem. W artykule wskazuje się na walory energetyczne słomy jako paliwa. Analizuje się jej fizykalno-chemiczne c[...]
EN The article presents an example for using straw as raw material for energy production in a 1 MW power plant established by means of reconstruction of a gas-fired boiler unit. The authors point out energy-related advantages of straw used as fuel. The work involves analysis of its physical and chemica[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2001 Z. 8 127-134
PL Praca zawiera przegląd urządzeń stosowanych przy spalaniu słomy w kotłowniach. Zwrócono szczególną uwagę na systemy transportu słomy wewnątrz kotłowni oraz problemy z tym związane. Rozpatrzono to na przykładzie kotłowni w Zielonkach i w Lubaniu.
EN There are presented tools using to burning of straw in boiler rooms in this paper. General aim is showing problems of transport's system inside bailer room (and problems connected with that). It has been considered for example of boiler rooms in Zielonka and in Lubań.
10
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2001 Z.8 363-371
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem wilgotności na ciepło spalania oraz wartość opałową trocin, słomy i papieru. Wyniki badań posłużą do opracowania technologii wytwarzania brykietów opałowych z trocin, słomy i papieru a także z różnych ich kompozycji.
EN This work presents the results of researches of influence of moisture to warmly combustion and values of combustible of sawdust, straws and of paper. Results of investigations will be of service to elaboration of technology of production of combustible briquettes from sawdust, straws and of paper an[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2001 Z.8 419-426
PL Badano kinetykę suszenia produktów odpadowych pochodzenia roślinnego - słomy zbożowej w temperaturze 70, 90, 104, 110, 130 i 140°C, wiórów i trocin sosnowych i dębowych w temperaturze 100, 120 i 140°C. Krzywe suszenia opisano równaniami empirycznymi. Wyniki badań mogą mieć zastosowanie do obliczeń u[...]
EN Kinetics of drying of plant waste - origin products: cereal straws at the temperature 70, 90, 104, 110, 130 and 140°C, and of pine and oak sawdust and woodchips at the temperature 100, 120 and 140°C was examined. The curves were described with empirical equations. The results of research can be used[...]
12
75%
Inżynieria Mineralna
2013 R. 14, nr 2 137--140
PL Wykorzystanie mikrofal w procesie obróbki biomasy daje niewątpliwe korzyści w postaci zmniejszenia kosztów procesu, poprawienia stabilności właściwości produktów oraz możliwości wykorzystania mniej toksycznych rozpuszczalników oraz redukcji ich zużycia. Przedstawiono badania próbek biomasy w postaci[...]
EN The extraction of biomass in microwave field offers advantages such as reduced processing costs, improved stability of products, the possibility to use less toxic solvents and decrease solvent consumption. The submitted contribution presents the results of microwave extraction of wheat straw waste. [...]
13
75%
Journal of Ecological Engineering
EN The aim of the study was to determine the long-time effect of meliorating doses of hard coal ash (0, 100, 200, 400, 600 and 800 t ha-1) on the content of some elements in soil with the application of different organic substances: manure, straw and bark. Nineteen years after the application of ash t[...]
14
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2016 T. 47, nr 8 325--329
PL W artykule opisano proces wykorzystania słomy do celów energetycznych, sposoby jej pozyskiwania, magazynowania, transportu oraz spalania. Dokonano krótkiego porównania z innymi alternatywnymi źródłami wytwarzania energii. Podkreślono aspekt ekologiczny stosowania tego typu nośnika energii.
EN The article deals with the issue of using straw for energy purposes, the means of its delivery, storage, transportation and combustion. There is a brief comparison of the alternative sources used in the energy production. The paper highlights the ecological aspect of the use of this type of energy c[...]
15
75%
Logistyka
2015 nr 5 449--453, CD1
PL W artykule przedstawiono charakterystykę słomy jako substratu w łańcuchu logistyki pozyskiwania biomasy. Słoma przeznaczona na cele energetyczne musi posiadać właściwe parametry technologiczne. Wysoka wartość opałowa słomy w zależności od jej rodzaju waha się 15,0 – 17,3 MJ . kg-1 . Parametry te zal[...]
EN This paper presents the characteristics of straw as a substrate in the logistics chain biomass harvesting. Straw intended for energy purposes must have the appropriate technological parameters. Straw high calorific value, depending on the type of ranges of 15.0 - 17.3 MJ . kg-1 . These parameters de[...]
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 435-438
PL Uzależnienie światowej gospodarki od ropy i jej pochodnych jest tak ogromne, że spekulacje na temat kończących się zasobów tego surowca (obawa o stabilność dostaw) są w stanie spowodować kryzys na światowym rynku. Koniecznością stało się poszukiwanie takiego nośnika energii, który pozwoliłby zmniej[...]
EN Dependence of the global economy on petroleum and its derivatives is so huge, that speculation about the ending of this raw material resources (a concern about the stability of supply) can cause a crisis in the global market. It became the necessity to search for such an energy carrier, which would[...]
17
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Rosnące zainteresowanie budownictwem ekologicznym i energooszczędnym obejmuje cały cykl życiowy budynku – od produkcji materiałów do śladów w środowisku, jakie budynek po sobie zostawia. Holistyczna wizja budownictwa ekologicznego doprowadziła do wzrostu zainteresowania budownictwem ze słomy. W arty[...]
EN The rising interest in the ecological and energy-saving constructions include the whole life cycle of building – starting from materials and ending with remains that a building leaves in the environment. The holistic view of the ecological construction leads to increase in the interest in constructi[...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule poruszony został temat przeznaczenia biomasy rolniczej na cele energetyczne. Do biomasy pozyskiwanej z rolnictwa na cele energetyczne zalicza się: odpady z produkcji roślinnej (słoma) i zwierzęcej (gnojowica, obornik i pozostałości poubojowe), a także biomasę pozyskiwaną z trwałych użytkó[...]
EN In the following article the use of agricultural biomass for energy purposes is discussed. Biomass obtained from agriculture for energy purposes includes: wastes from the production plant (straw) and animal (slurry, manure and slaughter byproducts) and biomass extracted from permanent grassland and [...]
19
75%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
2016 Vol. 5, No 2 139--143
EN In the article the results of studies conducted regarding the thermal processing of rape straw, rye straw and willow chips applying various parameters of the pyrolysis process are presented. Samples of biomass were subject to thermal processing at various temperatures and process durations, assessin[...]
20
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Na podstawie danych producentów porównano koszty zakupu i eksploatacji trzech wybranych modeli brykieciarek do słomy. Obliczono czas zwrotu inwestycji przy założeniu dysponowania własnym materiałem wsadowym i robocizną. Analiza może być przydatna dla rolników planujących zakup brykieciarki na własne[...]
EN Cost of purchase and using of three chosen models of briqueting machines for straw on the basisc of 3 different producers have been compared. Returning time of investment has been calculated to assume that producer has own stock material and labour cost at his disposal. The analysis can be useful fo[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last