Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 137
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  straty mocy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1999 z. 111 181-187
PL W pracy przedstawiono analizę zależności strat mocy od objętości rdzenia silników indukcyjnych. Zależność ta jest bardzo istotna przy projektowaniu silników o zwiększonej sprawności. Na wstępie, na podstawie wyrażeń t.zw. "stałą maszynową" wyprowadzono przybliżoną zależność. Następnie wykonano dokła[...]
EN The dependence of power losses on the volume of iron-core is analised. This dependence is very important when designing energy efficient motors. In the first part of the paper the approximated dependence is deduced on the basis of the "output constant". In the second part the exact relation between [...]
2
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2000 Nr 61 83-88
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono bilans mocy układu napędowego z silnikiem indukcyjnym klatkowym zasilanym z falownika napięcia. Do badań wybrano układ powszechnie obecnie stosowany złożony z niesterowalnego prostownika mostkowego zasilającego falownik tranzystorowy złożony z IGBT, sterowany metodą modulacji szerokośc[...]
EN The power balance of the inverter drive with the cage induction motor was presented in this paper. The drive is a popular system composed of the power electronic converter (the rectifier and the voltage source inverter controlled with PWM) and the squirrel cage induction motor. The studied power bal[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono metodę oszacowania strat mocy w żelazie silników indukcyjnych ułamkowej mocy przy zastosowaniu statycznego modelu polowego silnika w połączeniu z harmonicznym modelem obwodowym. Metodę zastosowano do wyznaczania strat mocy w rdzeniu jednofazowego silnika indukcyjnego z pomoc[...]
EN In the paper a method for evaluation of iron losses in magnetic core of induction small-power machines (micro-motors) is presented using 2D computation of quasi-static magnetic field by finite element method. For the loss calculation a single-valuated magnetization characteristic and specific core l[...]
5
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 6 120-124
PL W artykule przedstawiono wyniki badań pomiarowych oraz analizy statystycznej technicznych strat mocy czynnej w wiejskich sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia.
EN The results of measuring investigations and statistical analysis of technical real power losses in rural low voltage electric networks in article were introduced.
6
80%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 6 29-33
7
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2001 z. 176 87-94
PL W pracy przedstawiono przegląd układów kalorymetrów do pomiaru całkowitych strat mocy maszyny elektrycznej oraz zaproponowano ich klasyfikację. Szczególną uwagę zwrócono na strukturę układu zapewniającą dużą dokładność pomiaru strat. Przedstawiono układ zaprojektowany i wykonany w Zakładzie Maszyn E[...]
EN In the paper systems of calorimeters for measuring the losses of electrical machines are described. The proposal of their classification is presented. The calorimetric system for measurement of losses of electrical machines designed and constructed in the Department of Electrical Machines of the Ele[...]
8
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1999 z. 111 189-199
PL Na wstępie pracy przedstawiono zarys rozwoju metod pomiaru strat mocy występujących w trójfazowych silnikach indukcyjnych, w tym także strat dodatkowych - poczynając od pracy Meuniera z 1903 r. Wyjaśniono przyczyny, dla których trzeba zwiększać dokładność wyznaczania strat oraz sprawności maszyn ele[...]
EN In the introductory remarks, a Survey of losses measurement methods occurring in three-phase induction motors. as well additional losses, is presented - commencing from the paper written by Meunier in 1903. In general, the losses of a motor can be estimated either by calculation or determined by mea[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Elektryka
2002 Z. 16 83-92
PL W referacie przedstawiono wyniki badań pomiarowych prowadzonych w wiejskich sieciach elektroenergetycznych, wyniki symulacji komputerowej rozpływu prądów odkształconych, jak również wyniki analizy wpływu asymetrii i wyższych harmonicznych na straty mocy w liniach oraz poziom napięcia u odbiorców ene[...]
EN In the paper results of measuring - investigations in rural low voltage networks, computer simulation of deformed currents flow and results of analysis of influence of asymmetry and higher harmonics on power losses in lines and voltage levels at receivers of electric energy has been described.
10
80%
Archives of Electrical Engineering
PL W artykule przedstawiono przekształtnik AC/DC/AC ze wspólnym obwodem quasi-rezonansowym umożliwiającym 'miękkie' przełączanie tranzystorów. Omówiono metodykę badań strat mocy w takim modelu z użyciem oscyloskopu cyfrowego i specjalizowanego oprogramowania. Przedstawiono i przedyskutowano wyniki bada[...]
EN AC/DC/AC converter with the additional quasi-resonant circuit enabling the 'soft' switching process of the transistors is presented. To assess the efficiency of such system the method of the power losses evaluation of the laboratory model is discussed. The method is based on the deformed waveforms o[...]
11
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 81 63--69
PL Do przesyłu energii elektrycznej o dużych prądach stosuje się m.in. tory wielkoprądowe. W urządzeniach tego typu przepływ prądu wywołuje efekty natury elektromagnetycznej, termicznej oraz dynamicznej. Poprawne wyznaczenie parametrów elektrodynamicznych ma duże znaczenie praktyczne. Podstawą w analiz[...]
EN This paper presents an analytical method for determining the power losses in the three-phase gas-insulated transmission line (i.e., high-current busduct) of circular crosssection geometry. The athematical model takes into account the skin effect and the proximity effects, as well as the complete ele[...]
12
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 92 25--35
PL W artykule przedstawiono budowę autobusów elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem metod ich ładowania. Omówiono stosowane sposoby ładowania wtykowego, z użyciem pantografu i ładowania bezprzewodowego. Wykonano, poparte obliczeniami, których wyniki przedstawiono w postaci graficznej, porównanie s[...]
EN The article presents the construction of electric buses with special emphasis on methods of charging. Discusses the methods used for charging plug, with a pantograph and wireless charging. Done, supported by calculations, the results of which are presented in graphical form, a comparison of power lo[...]
13
80%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2016 T. 4 389--395
PL W pracy określono zależność strat mocy od częstotliwości w anizotropowych blachach magnetycznych, przez które płynie zmienny prąd elektryczny. Do obliczeń przyjęto model Poliwanowa, Pry'a, Beana i Bishopa. W pracy Bishopa określono rezystancję i indukcyjność, rozwiązując równanie Laplace'a. W pracy,[...]
EN In this work is determined the dependence of the power losses from the frequency anisotropic electrical sheet through which flows an alternating current. For calculation was taken the multidomain wall model of anisotropic sheet. Bishop and Lee examined similar model and defined the influence phenome[...]
14
80%
Maszyny Górnicze
PL W artykule sformułowano wzory opisujące całkowite straty mocy w przepływach cieczy ferromagnetycznych w szczelinach między krzywoliniowymi powierzchniami obrotowymi. Zagadnienie rozwiązano uwzględniając częściowo wpływ sił bezwładności. Rozwiązując liniowy układ równań ruchu cieczy lepkiej ferromagn[...]
EN Formulae describing total losses of power in ferromagnetic fluid flows taking place in gaps between curvilinear surfaces of rotation have been presented in the paper. The problem has been solved when taking in part the effect of forces of inertia into account. When solving a linear system of equatio[...]
15
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2013 No. 73 91--98
PL Do przesyłu energii elektrycznej o dużych prądach stosuje się m.in. osłonięte tory wielkoprądowe. W urządzeniach tego typu przepływ prądu wywołuje efekty natury elektromagnetycznej, termicznej oraz dynamicznej. Poprawne wyznaczenie parametrów elektrodynamicznych ma duże znaczenie praktyczne. Wyznacz[...]
EN Design of the high current busducts on high currents and voltages causes necessity precise describing of electromagnetic, dynamic and thermal effects. Knowledge of the relations between electrodynamics and constructional parameters is necessary in the optimization construction process of the high cu[...]
16
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 78 105--111
PL W referacie przedstawiono przy wykorzystaniu programu Mathcad, wyniki obliczeń i analizę wartości strat mocy w odcinku linii elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilającej silnik indukcyjny większej mocy, którego moc bierną kompensuje się przy zastosowaniu kondensatorów. W sieci z kondensatorami[...]
EN The paper presents the results of calculation and analysis of power loss arising in a segment of an LV electric power line supplying a high-power induction motor, the reactive power of which is compensated with the use of capacitors. The computation was carried out with the use of Mcad software. In [...]
17
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 78 27--34
PL Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze średniego napięcia (SN) mają struktury otwarte lub zamknięte, przy czym zawsze pracują w konfiguracjach otwartych. W torach głównych linii instalowane są łączniki umożliwiające realizację stałych podziałów w sieci, tzw. rozcięć. W referacie przedstawia się sposó[...]
EN The MV networks mostly forms a closed structures, but operates in an open configuration. In the distribution feeders there are installed switches that enable the realization of permanent divisions of the network (tie-points). The paper presents the method to determine the best location of the tie-po[...]
18
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 82 227-231
EN In the article two control characteristics U = f(P) for the loss minimizing in an induction squirrel-cage motor are analysed. These control characteristics are obtained from different methods. In the first method the voltage value is constant and the load value changes, Fig. 1. In the second method [...]
19
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 84 107-112
EN The minimizing of total losses in a squirrel-cage induction motor can be achieved by flux control. For every load exists an optimal value of voltage for the scalar control, and optimal values of stator current components for the vector control, which reduces the losses. These optimal supplying param[...]
20
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 2(90) 205-212
EN The paper presents analysis of current waveforms of BLDC motor running idle and operating at partial load. The supply voltage waveform is trapezoidal, but emf induced in the windings and influenced by permanent magnets differs in shape; therefore the supply current contains significant ripple compon[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last