Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strategy of development
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Energetica
2009 nr 2 5-19
PL Przedstawiono strategię i wizję rozwoju systemu energetycznego miasta Gdańska. Wyznaczono geograficzne granice badanego obszaru. Nakreślono lokalne i globalne cele rozwoju sektora energetycznego w mieście. Ponadto wskazano kluczowe podmioty odgrywające ważną rolę w rozwoju systemu energetycznego. Na[...]
2
100%
Rynek Energii
2010 nr 4 41-46
PL W referacie przedstawia się metodę wyznaczania strategii rozwoju miejskiej stacji transformatorowo-rozdzielczej 110 kV/SN. Omawia się model zadania optymalnego rozwoju stacji dla obciążenia deterministycznego i losowego. Funkcja celu obejmuje koszty stałe, zmienne stacji oraz wymiany transformatorów[...]
EN A method of determining strategy of urban 110kV/MV distribution-transformer substation development has been presented in the paper. A model of problem of optimal substation development for deterministic and random load has been discussed. The objective function contains substation fixed and variable[...]
3
88%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono zagadnienia tworzenia i funkcjonowania Centrów Doskonałości w Polsce. Wskazano ich cechy, cele oraz główne zadania. Zaprezentowano zagadnienia trwałości Centrów działalności w kontekście określania ich strategii rozwoju. Na tym tle scharakteryzowano CD MALET.
EN The idea of creating and functioning of Centers of Excellence in Poland was described in the paper. Their features, aims and the main activities were pointed out. The durability of Centers was presented in the context of defining their strategy of development. The CD MALET was characterized.
4
75%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
PL W powyższym artykule autorka prezentuje problem związany ze znaczeniem spójności celów strategicznych poszczególnych przedsiębiorstw z sektora paliwowo-energetycznego z polityką bezpieczeństwa energetycznego kraju. W materiale autor zwraca uwagę na szczególnie istotne pytania: - Czy metody i technik[...]
EN In this article the author presents a problem with the importance of coherence of the strategic objectives of the individual companies from the fuel and energy sector with the Polish energy security strategy. In the material the author draws attention to the particularly important questions: - Are t[...]
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 1 196--198
PL Artykuł dotyczy aktualnej problematyki algorytmów optymalizacji wielokryterialnej na przykładzie programowania rozwoju systemu dystrybucyjnego energii. Przedstawiono rezultaty analiz dla dwóch wybranych algorytmów ewolucyjnych, których celem było odszukanie zbióru Pareto-optymalnych rozwiązań. Przy [...]
EN This paper deals with the current problems of the multicriterial optimization algorithms on the basis of the example of the programming of the energy distribution system development. The article presents the results of the analysis of selected two evolutionary algorithms the purpose of which was to [...]
6
75%
Wiadomości Górnicze
PL Kompania Węglowa SA . w wyniku dynamicznie zachodzących procesów zmieniających jejotoczenie gospodarcze, społeczne i ekonomiczne . opracowała dokument, który na okres kilku lat określa niezbędne do realizacji cele strategiczne. Strategia precyzuje również zasadnicze obszary itematy strategiczne, na [...]
EN Kompania Węglowa SA - as the result of dynamically occurring processes changing its economic and social surroundings . prepared a document which denotes for the period of some years ahead its strategic objectives. The strategy also provides precise information on the fundamental! areas and strategic[...]
7
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Autor podejmuje próbę sformalizowanego opisu problemu wielofunkcyjnego rozwoju wsi, wiążąc go z uprzednim rozwojem wiejskiej infrastruktury technicznej i dążeniem mieszkańców wsi do budowy lepszej przyszłości. Na tym tle sytuuje rozwój poszczególnych rodzajów tego rozwoju, wyodrębniając niektóre jeg[...]
EN The author has attempted at a formalised description of multifunctional rural develeopment linking in with previous progress of technical infrastructure and rural dwellers' anxiety to build a better future. Against this background the author situates the evolution of individual kinds of this develop[...]
8
63%
Ekonomia i Zarządzanie
EN One of the fundamentals of development in each European country in the northeast is the proper transport infrastructure. Despite of the enormous increase in traffic on all sorts of roads, the modernization and building of new transport corridors lags. An essential step to change this situation will [...]
9
63%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2010 nr 1 (25) 7--14
PL W artykule przedstawiono kierunki rozwoju produktów, usług i technologii w Grupie BUMAR. Przeanalizowano istniejące i przewidywane uwarunkowania realizacji takiego programu oraz przewidywane struktury zdolne do jego wykonania.
EN Development trends of products, services and engineering within BUMAR Group have been presented in the paper. The existing and anticipated conditions to execute such programme as well as expected structure capable to execute it have been analysed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last