Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strategy implementation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Management and Production Engineering Review
EN This case study research aims to compare the performance of the implementation of supply chain management (SCM) strategies within Asian and European Companies. The case study measures company’s opinions of supply chain strategy implementation through utilization of Sense and Response methodology. Cr[...]
2
75%
Management
PL Celem opracowania było rozpoznanie sytuacji w zakresie stosowanych mechanizmów monitorowania i kontroli strategii w publicznych szkołach wyższych w Polsce. Wzrost zainteresowania publicznych szkół wyższych w Polsce zarządzaniem strategicznym, sprawia, że coraz więcej uczelni ma opracowaną bądź jest [...]
EN The paper seeks to analyze the current situation in terms of mechanisms of strategy monitoring and control applied by public institutions of tertiary education in Poland. In view of the growing interest of Polish public tertiary education institutions in strategic management, an increasing number of[...]
3
75%
Management
PL Artykuł opisuje tematykę wdrażania strategii oraz ryzyka operacyjnego, które towarzyszy temu etapowi procedury zarządzania strategicznego. Przeprowadzone badania potwierdzają istnienie zależności pomiędzy skutecznością implementacji strategii a aspektami ryzyka operacyjnego na które składają się pro[...]
EN The paper discusses the subject of the strategy implementation and the operational risk that accompanies this stage of the strategic management process. The studies confirmed the existence of a relationship between the effectiveness of the strategy implementation and the operational risk aspects (in[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2013 z. 63 375--391
PL W artykule przeprowadzono badania literaturowe w zakresie planowania strategicznego w jednostkach samorzdu terytorialnego (jst), jak rwnie zarzdzania projektami, programami i portfelami. Pozwolio to na opracowanie wstpnej propozycji oglnego modelu zarzdzania portfelem projektw w jst, dla zapewnienia[...]
EN The author conducted literature research in the area of strategic planning in local government units and in the area of projects, programs and portfolios management. The paper discussed the preliminary proposal of the general model of portfolio management in the local government units to ensure an e[...]
5
51%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 9 86--89
PL Literatura przedmiotu wyraźnie akcentuje znaczenie zarządzania strategicznego dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego. Kadra menedżerska spółek górniczych aktywnie doskonali wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania. W artykule zarysowano ogólne problemy realiza[...]
EN The literature of the subject clearly emphasizes the importance of strategic management for the growth of competitiveness of hard coal mining companies. The mining companies’ managers continuously improve their knowledge and skills in the field of management. The article outlines the general probl[...]
6
51%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 9 83--85
PL W artykule zwrócono uwagę na złożoność procesu realizacji strategii w przedsiębiorstwie górniczym. Ze względu na strukturę przedsiębiorstw wielozakładowych wyróżnia trzy poziomy strategii, do których zalicza się: strategia poziomu korporacji, strategie kopalń i zakładów oraz strategie funkcjonalne. [...]
EN This paper presents the complexity of strategy implementation in mining companies. Depending on the structure in multi-plant companies, there are three levels of strategy: corporate strategy, mine and plant strategy and functional strategy. The author shows the areas of strategy implementation at th[...]
7
51%
AGH Journal of Mining and Geoengineering
PL Współczesne uwarunkowania rynkowe funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego determinują kierunki rozwoju i wdrażania nowych metod zarządzania przedsiębiorstwem. Daleko idące procesy dywersyfikacji przedsiębiorstw tej branży wymuszają stosowanie metod sprzyjających synchronizacji pio[...]
EN Today's market conditions governing the operation of coal mining enterprises determine the areas of development and implementation of new methods of company management. Far-reaching processes of diversification of companies in this industry require the use of methods favouring horizontal and vertica[...]
8
51%
Przegląd Górniczy
2010 T. 66, nr 9 151-154
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania rozwiązań IT w procesie wdrażania koncepcji Balanced Scorecard (BSC). Szczególną uwagę zwrócono na oprogramowanie ARIS firmy IDS Scheer wykorzystywane w zarządzaniu procesami biznesowymi przez wiele przedsiębiorstw na całym świecie. Omówiono moduł AR[...]
EN Possibilities of solutions IT using in the process of putting into practice of conception Balanced Scorecard (BSC) are presented. Particular attention is invited to the software ARIS of IDS Scheer company used in business processes management by many enterprises all over the world. Module ARIS BSC, [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last