Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 53
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strategiczna karta wyników
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2002 z. 11 61-72
PL Prezentowana publikacja przedstawia koncepcję metody Balanced Scorecard - Strategicznej Karty Wyników, autorstwa Roberta Kaplana i Davida Nortona. Metoda opracowana została w celu efektywnej implementacji strategii przedsiębiorstwa. W opracowaniu przedstawiono poszczególne etapy oraz zasady budowani[...]
EN The publication presents the idea of Balanced Scorecard method. The main purpose of this method is an effective implementation of company strategy. The compilation shows all the individual stages and rules for building suitable cards, as well as advantages and disadvantages of the method. The list o[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 41 179-190
PL Celem tej części artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z doborem mierników na potrzeby opracowania Strategicznej Karty Wyników. W tej części artykułu omówiono zagadnienia, dotyczące doboru mierników dla perspektyw procesów wewnętrznych i perspektywy rozwoju.
EN The purpose of mentioned article is to present the problem of. measures selection on Balanced Scorecard formulating needs. This part describes measures selection in the business process and the learning and growth perspective.
3
80%
Przemysł Spożywczy
PL Artykuł prezentuje jedną z nowoczesnych metod zarządzania -Strategiczną Kartę Wyników. Istotą tej metody jest "przełożenie" strategii na zestaw mierzalnych celów w czterech perspektywach: finansowym, klientów, procesów wewnętrznych oraz wiedzy i rozwoju. Charakterystyczną cechą Strategicznej Karty W[...]
EN This paper presents one of the modem management tools - Balanced Scorecard. The essence of this method is translating strategy into a set of measurable goals in four perspectives: financial, customers, internal processes, learning and growth. Key feature of Balanced Scorecard is a holistic approach [...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 34 139-155
PL Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji strategicznej karty wyników jako wyniku integracji różnych podejść do zarządzania przedsiębiorstwem. Autorzy położyli szczególny nacisk na zasady, jakich należy przestrzegać przy opracowaniu i wdrażaniu karty i zaprezentowali sposób wdrażania z wykorzysta[...]
EN The aim of the article is to present the conception of Balanced Scorecard as a result of different approaches integration to enterprise management. Authors emphasized the rules which should be respect by develop and implemtation of Balanced Scorecard with project management conception using.
5
80%
Problemy Jakości
2005 R. 37, nr 9 14--17
PL Przełożenie kluczowych możliwości na konkretne cele i mierniki odnoszące się do odpowiednich procesów wewnętrznych.
6
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2003 nr 5 2-8
7
80%
Przemysł Spożywczy
PL W części I artykułu opublikowanego w nr, 9/04 "Przemysłu Spożywczego" omówiona została istota koncepcji Strategicznej Karty Wyników - Balanced Scorecard (BSC), stanowiącej jedną z nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem. Wskazano czynniki umożliwiające realizację strategii przedsiębiorstwa [...]
8
80%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL W pracy dokonano analizy warunków skutecznego zarządzania wyższą uczelnią publiczną ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej sytuacji w polskim szkolnictwie. Zaproponowano przyjęcie podejścia logistycznego opartego na ujęciu procesowym działalności uczelni oraz zastosowanie zmodyfikowanej strategiczn[...]
EN In the paper the analysis of conditions of effective university management with special regards at the current Polish education situation was proposed. The logistic approach based on university activity processes approach with Balanced Score Card as a tool for monitoring the effectiveness of realiza[...]
9
80%
Logistyka
2005 Nr 3 10-12
10
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2002 Nr 34 109--120
PL Konkurencyjność przedsiębiorstwa określa się na podstawie oceny atrakcyjności posiadanych przez nią zasobów oraz możliwości ich wykorzystania do budowy przewagi konkurencyjnej. Jedynym elementem organizacji posiadającym własną dynamikę rozwoju są ludzie. Za główny powód braku powodzenia w działalnoś[...]
EN The company’s competitiveness is defined by the opinion of attractiveness of resources owned by them and possibilities of using them in way to build competitive advantage. The only element of organization which has his own dynamism of development are people. The main reason of lack of success in sma[...]
11
70%
Problemy Jakości
12
70%
Problemy Jakości
EN The balanced scorecard can be used to the formulation of the complete new managerial structure, where the firm strategy is in the centre of key processes and all management systems. Before, the evaluation of a firm was based on the financial evaluation of results obtained, only, The application of t[...]
13
70%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2013 z. 63 503--516
PL W artykule przedstawiono koncepcję połączenia wybranych narzędzi doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie, w ramach koncepcji Lean. Koncepcję tę powiązano z jednym z podstawowych instrumentów zarządzania strategią organizacji, jaką jest Strategiczna Karta Wyników. W wymiarze operacyjnym, jako uzupe[...]
EN The article presents connection concept of chosen instrument for process improvement in enterprise within lean concept. This conception is coherent with one of basic instrument for strategy management which is balanced scorecard. In operative dimension, as complement for continues improvement system[...]
14
61%
Mechanik
2014 R. 87, nr 7CD 675—682
PL Dynamika zmian w otoczeniu przedsiębiorstw warunkuje tworzenie odpowiednich modeli biznesowych, które implikują wybory strategiczne przedsiębiorstw, wpływając na pozycję konkurencyjną, wybór strategii oraz mierników jej realizacji. Celem artykułu jest zaprezentowanie Strategicznej Karty Wyników (SKW[...]
EN Dynamics of changes in the business environment determines the development of appropriate business models that imply strategic choices of businesses, affecting the competitive position, the selection of strategies and measures of its implementation. The purpose of this article is to present the Bala[...]
15
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 108 105--111
PL Celem artykułu jest prezentacja wyników badań, dotyczących wspierania pomiaru efektywności procesu zarządzania pracownikami. Opracowanie artykułu wymagało dokonania krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz przeprowadzenia badań w przedsiębiorstwie. W efekcie zaprezentowano kluczowe wskaźniki ef[...]
EN The purpose of this article is to present the results of research to support the measurement of employee management process efficiency. The study of the article required a critical analysis of the literature of the subject and conducting research in the company. As a result, key performance indicato[...]
16
61%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 9 89--92
PL W artykule zwrócono uwagę na wzrost znaczenia aktywów niematerialnych (wiedzy) w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. Przedstawia istotę pomiaru kapitału intelektualnego oraz strategiczną kartę wyników jako nowy model wykorzystywany coraz częściej do pomiaru i analizy kapitału intelektualne[...]
EN The article clearly emphasizes the importance of intangible assets in the process of enterprise value creation. It shows the gist of intellectual capital measurement and the strategic Balanced Scorecard as a new model used more and more frequently for the measurement and analysis of the intellectual[...]
17
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 34 233-245
PL W artykule zaprezentowano koncepcję zarządzania siecią dostaw z wykorzystaniem systemu mierników sieci, który pozwoli na monitorowanie działania całej sieci i jej poszczególnych uczestników. Przedstawiono również propozycję modelu systemu mierników sieci dostaw oraz inne koncepcje mierników, jak Mod[...]
EN In this article conception of supply network management with application of network measurers system has been presented. It should let to monitor all network and it's participants activities. The propositions of model of network measurers system and other conceptions as SCOR Model and BALANCED SCORE[...]
18
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 34 19-27
PL Strategiczna karta wyników staje się częstym instrumentem procesu zarządzania w polskich przedsiębiorstwach. Metody opracowania i inicjacji strategicznej karty wyników przedstawiono w jednej z energetycznych grup kapitałowych. BSC jest pokazana jako część planowania i zarządzania przedsiębiorstwem. [...]
EN Balanced scorecard is becoming more common instrument in polish companies management process. The methods of elaboration and initiation of balanced scorecard in one of the energy sector capital group are presented in this study. The BSC is shown as a part of planning and company management. On base [...]
19
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 41 349-357
PL W pracy przedstawiono problem monitoringu w strategicznej karcie wyników i problem uczenia się. Zaprezentowano wybrany mechanizm i koncepcję struktury różnorodnych systemów kontroli. Odniesiono się do problemu mierników realizacji strategii i mierników kontroli bieżącej.
EN The work presents the problem of monitoring in Balanced Scorecard and the problem of learning. A chosen mechanism and the conception of the structure of different control systems have been presented. The problem of strategy realization measures and measures of current control has been addressed.
20
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 102 23--34
PL Każda organizacja, chcąc zapewnić sobie warunki egzystencji i rozwoju, powinna doskonalić zachodzące w niej procesy, aby przystosowywać się do wymagań zewnętrznych, wynikających z różnorodności otoczenia. Istotnym działaniem w ramach zarzadzania procesami jest pomiar i monitoro-wanie procesów, umożl[...]
EN Conditions for the existence and development of the organization should be associated with the perfect place in the processes and culture of action and adapt to external requirements, resulting from the diversity of the environment. An important activity within the management process is the measurem[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last