Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strategic scorecard
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Spożywczy
PL Artykuł prezentuje jedną z nowoczesnych metod zarządzania -Strategiczną Kartę Wyników. Istotą tej metody jest "przełożenie" strategii na zestaw mierzalnych celów w czterech perspektywach: finansowym, klientów, procesów wewnętrznych oraz wiedzy i rozwoju. Charakterystyczną cechą Strategicznej Karty W[...]
EN This paper presents one of the modem management tools - Balanced Scorecard. The essence of this method is translating strategy into a set of measurable goals in four perspectives: financial, customers, internal processes, learning and growth. Key feature of Balanced Scorecard is a holistic approach [...]
2
100%
Przemysł Spożywczy
PL W części I artykułu opublikowanego w nr, 9/04 "Przemysłu Spożywczego" omówiona została istota koncepcji Strategicznej Karty Wyników - Balanced Scorecard (BSC), stanowiącej jedną z nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem. Wskazano czynniki umożliwiające realizację strategii przedsiębiorstwa [...]
3
75%
Wiadomości Górnicze
PL Walka o uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku oraz duża zmienność otoczenia powodują, że przedsiębiorstwa poszukują skutecznych narzędzi zarządzania. Bez wątpienia należy do nich Strategiczna Karta Wyników. Stanowi ona narzędzie przełożenia opracowanej strategii na konkretne działania o[...]
EN The struggle for accomplishment of a permanent competitiveness advantage on a market and great changeability ofthe surrounding results in a situation that companies are searching for efficient tools of management. Undoubtedly the Strategie Scorecard bclongs to them. It constitutes a tool of transmis[...]
4
75%
Wiadomości Górnicze
PL Współczesne przedsiębiorstwa - funkcjonujące w silnie konkurencyjnym otoczeniu - kładą szczególny nacisk na tworzenie strategii umożliwiającej im zapewnienie przewagi w stosunku do konkurentów. Przełożenie strategii na działania operacyjne narzuca konieczność wykorzystania określonych narzędzi. Do n[...]
EN Modern companies - funetioning in a strongly competitive surrounding -put a special stress on creation ofa Strategy enabling them to secure an advantage as against their competitors. Transfer of the strategy into operational activities imposes the necessity to use determined tools. The most popular [...]
5
63%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 9 85--88
PL W artykule został poruszony problem realizacji strategii w kontekście zmian oraz restrukturyzacji zasobów organizacyjnych przedsiębiorstwa górniczego. Fundamentalne zmiany, jakie zachodzą w otoczeniu przedsiębiorstw, również analizowanej branży, są stymulatorem ciągłych poszukiwań nowych form organi[...]
EN In the article the problem of strategy implementation in the context of changes and restructuring of organizational resources of the mining enterprise was discussed. The fundamental changes occurring in the environment of enterprises, also in the analyzed industry branch, are a stimulus for continuo[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2011 z. 55 65-80
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia ogólnych uwarunkowań systemu wynagrodzeń, który będzie sprzyjał działaniom proinnowacyjnym. Punktem wyjścia rozważań jest prezentacja idei i założeń Strategicznej Karty Wyników, szczególnie perspektywy rozwoju i uczenia się. W konkluzji autor stwierdza, i[...]
EN The paper presents selected issues of wages, which is pro-innovative. The starting point for discussion is the presentation of ideas and assumptions of the strategic scorecard, especially prospects for development and learning. In conclusion, the author concludes that the system of remuneration deci[...]
7
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2015 T. 31, z. 1 27--43
PL Strategiczna karta wyników jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem, którego działalność opisuje się standardowo w perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych i rozwoju. Przedstawia ona w sposób przyczynowo-skutkowy cele całej działalności przedsiębiorstwa i ic[...]
EN Strategic scorecard™ is one of the basic tools in managing the company, which activity is standardly described from several perspectives i.e. finance, client, internal processes and development. It presents, in casually-consecutive way, the targets of company and their measurers. Modelling after the[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 121 571--583
PL Określenie efektywności działalności organizacji jest istotne z punktu widzenia nie tylko zarządzających nią osób, ale również wszystkich jej interesariuszy. Z tego powodu rośnie popularność różnego rodzaju narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, których przykładem jest strategiczna k[...]
EN Determining the effectiveness of the organization's activities is important from the point of view of not only the people who manage it, but also all its interaserians. For this reason, the popularity of various types of tools supporting business management is growing, as exemplified by the strategi[...]
9
63%
Logistyka
2015 nr 3 239--248, CD 1
PL Celami opracowania są: opracowanie kompleksowej metodologii badania efektywności wybranych procesów oraz praktyczne zastosowanie opracowanej metodologii. Postępowanie aplikacyjne zrealizowano w zakresie oceny efektywności procesów realizowanych w obszarze dystrybucji, uznanej za ważniejszy aspekt dz[...]
EN The objectives of this paper are to develop a comprehensive methodology for examining the effectiveness of selected processes as well as the practical application of the methodology developed. The procedure was carried out in terms of application performance evaluation processes carried out in the a[...]
10
63%
Logistyka
2015 nr 3 255--263, CD 1
PL W niniejszym opracowaniu podjęto temat zastosowania Strategicznej Karty Wyników jako koncepcji dzięki, której można kształtować efektywność nie tylko w wymiarze całego przedsiębiorstwa ale również w obszarze jednego wyodrębnionego procesu. Wyodrębnionym procesem był proces dystrybucji, który w jak w[...]
EN In the following paper the Balanced Scorecard as a concept with which one can transform efficiency not only into the dimension across the enterprise but also into the area of a single fine-scale process were applied. A separate process is the process of distribution, which, as is clear from the obse[...]
11
63%
Logistyka
2015 nr 3 249--254, CD 1
PL Celami opracowania są: opracowanie kompleksowej metodologii badania efektywności wybranych procesów oraz praktyczne zastosowanie opracowanej metodologii. Postępowanie aplikacyjne zrealizowano w zakresie oceny efektywności procesów realizowanych w obszarze dystrybucji, uznanej za ważniejszy aspekt dz[...]
EN The objectives of this paper are to develop a comprehensive methodology for examining the effectiveness of selected processes as well as the practical application of the methodology developed. The procedure was carried out in terms of application performance evaluation processes carried out in the a[...]
12
51%
Przegląd Górniczy
2010 T. 66, nr 9 151-154
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania rozwiązań IT w procesie wdrażania koncepcji Balanced Scorecard (BSC). Szczególną uwagę zwrócono na oprogramowanie ARIS firmy IDS Scheer wykorzystywane w zarządzaniu procesami biznesowymi przez wiele przedsiębiorstw na całym świecie. Omówiono moduł AR[...]
EN Possibilities of solutions IT using in the process of putting into practice of conception Balanced Scorecard (BSC) are presented. Particular attention is invited to the software ARIS of IDS Scheer company used in business processes management by many enterprises all over the world. Module ARIS BSC, [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last